Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
na posiedzeniu w dniu 17 kwietnia 2007 r. godz. 1200

I. Sprawy regulaminowe:

 1. otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,
 2. przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

II. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2006 r.  oraz realizacji planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej za 2006 r. - DRUK Nr 1/VII.

III. Informacja o stanie realizacji uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Gryfino oraz Planu Gospodarki Odpadami  Miasta i Gminy Gryfino - DRUK Nr 2/VII.

 • uwagi i wnioski.

IV. Informacja o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych w roku 2006 - DRUK Nr 3/VII.

 • uwagi i wnioski.

V. Wypracowanie stanowiska, opinii i wniosków do projektów uchwał w sprawie:

 1. przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości  zabudowanej, położonej w Pniewie przy ul. Gryfińskiej nr 8 - działka nr 361/2 - DRUK Nr 5/VII,
 2. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości - DRUK Nr 5-1/VII,
 3. współdziałania z Gminą Miasto Szczecin w zakresie prowadzenia działań profilaktycznych dla osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu - dowiezionych  w stanie nietrzeźwym do Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Szczecinie - DRUK Nr 6/VII,
 4. zmiany Uchwały Nr IV/44/07 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu przyznawania  pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej - DRUK Nr 7/VII,
 5. wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu bankowego - DRUK Nr 8/VII,
 6. zmian w Statucie Gryfińskiego Domu Kultury - DRUK Nr 9/VII,
 7. wspierania zajęć na basenie przez Gminę Gryfino - DRUK Nr 10/VII,
 8. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „STARE BRYNKI CZEPINO” w rejonie miejscowości Stare Brynki - DRUK Nr 11/VII,
 9. zmian w budżecie gminy na 2007 rok - DRUK Nr 12/VII,
 10. wyrażenia opinii o planowanym przedsięwzięciu polegającym na : „Budowie i użytkowaniu kotła na paliwo stałe o mocy cieplnej ok. 140 MW” planowanego przez stronę niemiecką w fabryce papieru w Schwedt nad Odrą (RFN) – DRUK Nr 13/VII.

VI. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.