Rok 2007
Data ogłoszenia Tytuł Aktualne
2007-12-21   KOMUNIKAT BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO do przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.   Tak 
2007-12-06   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość gruntową, położoną w obrębie Radziszewo, stanowiącą własność Gminy Gryfino, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jej obecnego użytkownika wieczystego.   Nie 
2007-11-23   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje o wywieszeniu w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne i nierolne   Nie 
2007-10-11   BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO ZAWIADAMIA o zakończeniu postepowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:„Budowa elektrowni wiatrowej składającej się z 18 turbin o mocy 2 MW każda o łącznej mocy 36 MW wraz z rozdzielnią SN i stacją transformatorową 110 kV w miejscowości Parsówek”.   Nie 
2007-09-26   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi.   Nie 
2007-09-18   OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino   Nie 
2007-09-13   BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO ZAWIADAMIA że zakończone zostało postępowanie administracyjne, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa stacji bazowej telefonii cyfrowej operatora sieci ERA BTS 33911 na istniejącej wieży PTC Sp. o.o., zlokalizowanej na działce nr 401/2 przy ul.Słowackiego 6 w Gryfinie”.   Nie 
2007-09-13   BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO ZAWIADAMIA , że zakończone zostało postępowanie administracyjne, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci ERA nr 33912 na budynku dworca kolejowego PKP zlokalizowanego przy ul. Sprzymierzonych 1 w Gryfinie, na działce nr 267/4”.   Nie 
2007-09-07   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w drodze zlecenia, z zakresu zadania własnego gminy pn. pomoc społeczna   Nie 
2007-09-04   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia , że zakończone zostało postępowanie administracyjne, w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rozstawienie mobilnego węzła do produkcji mas popiołowo-cementowych na terenie Elektrowni Dolna Odra, na części działki nr 118/34, obr. Pniewo ”   Nie 
2007-09-04   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia , że zakończone zostało postępowanie administracyjne, w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji serwisowo-diagnostycznej wraz z salonem sprzedaży i zapleczem socjalno-biurowym na działkach nr 30/2 i 31 w obr.Radziszewo 1”.   Nie 
2007-09-04   Ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości wykazu gruntów gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres 2 lat na cele nierolne.   Nie 
2007-09-04   Ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości wykazu gruntów gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres 1 roku na cele rolne i nierolne.   Nie 
2007-08-21   BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO INFORMUJEże w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja 16, w pokoju nr 14 wyłożony jest do publicznego wglądu wniosek, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:„Budowa elektrowni wiatrowej składającej się z 18 turbin o mocy 1,5 MW każda o łącznej mocy 27 MW wraz z rozdzielnią 15 kV i stacją transformatorową 110 kV w miejscowości Parsówek”.   Nie 
2007-08-17   Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino informuje o możliwości zapoznania się z: Planem Rozwoju Lokalnego dla Gminy Gryfino na lata 2007 – 2013 oraz z projektem Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Gryfino na lata 2007-2013.   Nie 
2007-08-16   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza przetarg ustny, nieograniczony na opłatę odstępnego, na najem na okres 3 lat lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Gryfino, z przeznaczeniem na cele usługowo – biurowe.   Nie 
2007-08-16   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza przetarg ustny, nieograniczony na opłatę odstępnego, za najem na okres 10 lat lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Gryfino, z przeznaczeniem na prowadzenie usług hotelarskich, administracji publicznej, służby zdrowia, handlu, gastronomii, oświaty, kultury, rekreacji i sportu.   Nie 
2007-08-16   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza przetarg ustny, nieograniczony na opłatę odstępnego na najem na okres 3 lat lokalu użytkowego, położonego w Gryfinie przy ul. Fabrycznej nr 6, z przeznaczeniem na cele handlowe.   Nie 
2007-07-23   BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO informuję o wyłożeniu do publicznego wglądu wniosku, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa stacji bazowej telefonii cyfrowej operatora sieci ERA BTS 33911 na istniejącej wieży PTC Sp. o.o., zlokalizowanej na działce nr 401/2 przy ul.Słowackiego 6 w Gryfinie.   Nie 
2007-07-12   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.   Nie 
2007-06-19   BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO INFORMUJE o wyłożeniu do publicznego wglądu wniosku, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci ERA nr 33912 na budynku dworca kolejowego PKP zlokalizowanego przy ul.Sprzymierzonych 1 w Gryfinie, na działce nr 267/4”.   Nie 
2007-06-12   BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO ZAWIADAMIA , że zakończone zostało postępowanie administracyjne, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel Sp. z o.o   Nie 
2007-06-12   Ogłoszenie o zawarciu umowy na „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Gryfino”   Nie 
2007-06-06   Informacja w sprawie wyboru ławników na lata 2008 – 2011 do Sądu Rejonowego w Gryfinie   Nie 
2007-06-01   BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO ZAWIADAMIA , że zakończone zostało postępowanie administracyjne, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa zabudowy zagrodowej w gospodarstwie rolnym.   Nie 
2007-05-22   BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO ZAWIADAMIA , że zakończone zostało postępowanie administracyjne, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa hali pralni mokrej, położonej na działkach nr 147/2 i 257/8 w obrębie Pniewo”.   Nie 
2007-05-22   BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO INFORMUJE , że w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja 16, w pokoju nr 14 wyłożony jest do publicznego wglądu wniosek, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel Sp. z o.o   Nie 
2007-05-22   BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO ZAWIADAMIA , że zakończone zostało postępowanie administracyjne, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa stacji bazowej GSM „BT 44589 Gryfino Górny Taras”, zlokalizowanej na działce nr 18/7 w Gryfinie”.   Nie 
2007-05-22   BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO ZAWIADAMIA , że zakończone zostało postępowanie administracyjne, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa pawilonu handlowego „Dom i ogród”, pawilonu spożywczego, stacji paliw, sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej, sieci kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej oraz sieci gazowej.   Nie 
2007-05-14   OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino.   Nie 
2007-04-16   Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia o przystąpieniu do sporządzenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego /WPI/ na lata 2008-2012 dla Miasta i Gminy Gryfino.   Nie 
2007-04-04   BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO ZAWIADAMIA , że zakończone zostało postępowanie administracyjne, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zmiana sposobu użytkowania budynków byłych chlewni i obór na budynki przeznaczone do hodowli kurczaków brojlerów, zlokalizowanych na działce nr 22/22 w obrębie Drzenin”.   Nie 
2007-04-01   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia Informuje, że prowadzone są prace nad przygotowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Gryfino na lata 2007-2013 oraz Planu Rozwoju Lokalnego dla Gminy Gryfino na lata 2007 - 2013.   Nie 
2007-03-27   BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO INFORMUJE, że w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja 16, w pokoju nr 14 wyłożony jest do publicznego wglądu wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa zabudowy zagrodowej w gospodarstwie rolnym, agroturystycznym, w tym budynku mieszkalnego, jednorodzinnego, budynku gospodarczo-inwentarskiego z pokojami gościnnymi, studni oraz zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe, przyłącza do sieci energetycznej, zlokalizowanych na działkach nr: 369/2, 369/1, 364/12, 366/1 w obr.Wełtyń ”.   Nie 
2007-03-26   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje o zawarciu umowy na „Zakup i dostawę artykułów komputerowych i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń kopiujących dla Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie”   Nie 
2007-03-26   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje o zawarciu umowy na „Zakup i dostawę materiałów biurowych dla Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie”   Nie 
2007-03-21   WYMIANA KSIĄŻECZKOWYCH DOWODÓW OSOBISTYCH   Tak 
2007-03-15   BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO OGŁASZA NABÓR DZIECI DO PRZEDSZKOLI NA ROK SZKOLNY 2007/2008   Nie 
2007-03-13   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w drodze zlecenia, w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi.   Nie 
2007-03-02   BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO ZAWIADAMIA, że zakończone zostało postępowanie administracyjne, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa istniejącej stacji bazowej PLUS GSM w Gryfinie na dz. nr 211 przy ul. Kościelnej, w zakresie nowej konfiguracji anten”.   Nie 
2007-03-02   BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO ZAWIADAMIA, że zakończone zostało postępowanie administracyjne, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa Stacji Bazowej ERA nr 33912 na budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gryfinie przy ul.Niepodległości 28”.   Nie 
2007-02-28   BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO INFORMUJE, że w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja 16, w pokoju nr 14 wyłożony jest do publicznego wglądu wniosek Państwa Małgorzaty i Piotra Kropiwnickich, zamieszkałych w Pniewie przy ul.Gryfińskiej 1, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynków byłych chlewni i obór na budynki przeznaczone do hodowli kurczaków brojlerów, zlokalizowanych na działce nr 22/22 w obrębie Drzenin.   Nie 
2007-02-19   ZARZĄDZENIE NR GDK/D/19/2007 DYREKTORA GRYFIŃSKIEGO DOMU KULTURY z dnia 15.02.2007r. w sprawie ustalenia cen wywoławczych do przetargu na opłatę czynszu za dzierżawę gruntów pod stoiska handlowe, z okazji obchodów „Dni Gryfina 2007”.   Nie 
2007-01-26   BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO ZAWIADAMIA , że zakończone zostało postępowanie administracyjne, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rozstawienie mobilnego węzła do produkcji mas popiołowo-cementowych na terenie Elektrowni Dolna Odra, na części działki nr 118/34, obr.Pniewo”.   Nie 
2007-04-25   OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Grunwaldzką. Sprzymierzonych, 1 Maja i Bolesława Chrobrego.   Nie 
2007-01-23   OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Brynki – Czepino” w obrębach Czepino i Stare Brynki, gmina Gryfino.   Nie 
2007-01-23   BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO ZAWIADAMIA że zakończone zostało postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek Przedsiębiorstwa Inżynierii Sanitarnej „Krenon” Andrzej Skrzyszewski, z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim przy ul.Warskiego 69, działającego w imieniu Gminy Gryfino, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Wełtyń z odprowadzeniem do istniejącej sieci kanalizacyjnej w Gryfinie”.   Nie 
2007-04-25   BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO zawiadamia, że w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja 16, w pokoju nr 14 wyłożony jest do publicznego wglądu wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa Stacji Bazowej ERA nr 33912 na budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gryfinie przy ul. Niepodległości 28”.   Nie 
2007-01-02   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino jako organ podatkowy informuje mieszkańców Gryfina oraz podmioty gospodarcze mające siedzibę na terenie Miasta i Gminy Gryfino, iż z dniem 1 stycznia 2007 roku w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225 poz. 1635) zaczną obowiązywać nowe zasady i formy poboru opłaty skarbowej.   Tak