Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
na posiedzeniu w dniu 19 kwietnia 2007 r. godz. 1415

I. Sprawy regulaminowe:

  1. otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,

II. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2006 r.  oraz realizacji planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2006 r. - DRUK Nr 1/VII.

III. Informacja o stanie realizacji uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Gryfino oraz Planu Gospodarki Odpadami  Miasta i Gminy Gryfino - DRUK Nr 2/VII.

  • uwagi i wnioski.

IV. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.