Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu w dniu
5 kwietnia 2007 r. o godz. 1130

I. Sprawy regulaminowe:

  1. otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

II. Wypracowanie opinii w sprawie wykonania budżetu gminy Gryfino za 2006 r. wraz z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy.

III. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.