Informacja w sprawie opłaty skarbowej

KOMUNIKAT BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
W SPRAWIE OPŁATY SKARBOWEJ

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino jako organ podatkowy informuje mieszkańców Gryfina oraz podmioty gospodarcze mające siedzibę na terenie Miasta i Gminy Gryfino, iż z dniem 1 stycznia 2007 roku w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225 poz. 1635) zaczną obowiązywać nowe zasady i formy poboru opłaty skarbowej.

Istotne zmiany:

  1. Całkowita likwidacja znaków opłaty skarbowej.
  2. Brak obowiązku uiszczenia opłaty skarbowej od podań, odwołań, zażaleń, wniosków oraz załączników do powyższych pism.
  3. Wykreślenie weksli z katalogu przedmiotów opłaty skarbowej.
  4. Zwrot opłaty skarbowej tylko i wyłącznie na wniosek podatnika.
  5. Moment powstania obowiązku zapłaty opłaty skarbowej wiązać się będzie z datą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej lub wydania zaświadczenia czy zezwolenia.
  6. Pobór opłaty skarbowej za czynności administracji rządowej i samorządowej, gotówką w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie lub
  7. W formie bezgotówkowej na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie – Bank PEKAO S.A. I/O 61124038551111001012416308
  8. Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia zawarte są w załączniku do ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:

  1. Wydział Podatków i Opłat Lokalnych -   91-416-20-11 wewn. 207

Podstawa prawna:

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat