Informacja w sprawie opłaty skarbowej

gg

 

Opłacie skarbowej podlega:

1. w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:
- dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,
- wydanie zaświadczenia na wniosek,
- wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji);

2. złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.

Opłacie skarbowej nie podlega między innymi:

dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia i zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawach:

  • alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia,
  • ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, rent strukturalnych
  • świadczeń socjalnych oraz w sprawach załatwianych na podstawie przepisów o pomocy społecznej, wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, o zatrudnieniu socjalnym oraz o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
  • wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborów do Sejmu, Senatu, Parlamentu Europejskiego i organów samorządu terytorialnego oraz referendum,
  • powszechnego obowiązku obrony
  • zatrudnienia, wynagrodzeń za pracę,
  • nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia,
  • dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego;

Jeżeli zaświadczenie, którego wydanie nie podlega opłacie skarbowej zostanie użyte w innej sprawie niż wymieniona w ust. 1, wydanie tego zaświadczenia podlega opłacie skarbowej.

Należną gminie Gryfino opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie ul. 1 Maja 16 lub na rachunek bankowy prowadzony w Banku Pekao S.A.
nr: 92 1240 2092 9600 5055 5555 5555