Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

I. DEKLARACJE I INFORMACJE PODATKOWE1.
 1. Podatek od nieruchomości  – deklaracja na podatek od nieruchomości i informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych
 2. Podatek leśny - deklaracja na podatek leśny i informacja o lasach
 3. Podatek od środków transportowych - deklaracje podatkowe.
 4. Podatek leśny - informacje i deklaracje podatkowe.
 5. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

II. ULGI PODATKOWE I NIEPODATKOWE ORAZ POMOC PUBLICZNA.

 1. Wnioski o umorzenie zaległości, odroczenie terminów płatności, rozłożenia na raty spłaty należności podatkowych
 2.  
 3. Wnioski o umorzenie zaległości, odroczenie terminów płatności, rozłożenie na raty spłaty należności cywilnoprawnych
 4.  
 5.  
 6. Podatek rolny - zwolnienie z podatku rolnego z tytułu nabycia gruntów rolnych na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub na powiększenie już istniejącego gospodarstwa rolnego do powierzchni nie przekraczającej 100 hektarów

III. POSTĘPOWANIE PODATKOWE.

 1. Zaświadczenia o nie zaleganiu lub stwierdzające zaległość podatkową
 2.  
 3.  
 4. Wniosek o stwierdzenie nadpłaty
 5. Wydanie zaświadczenia potwierdzającego fakt albo stan prawny wynikający z ewidencji prowadzonej przez organ podatkowy
 6. Opłata skarbowa - wnioski w sprawie zwrotu opłaty skarbowej
 7. Interpretacja przepisów prawa podatkowego (interpretacja indywidualna)
 8. Podatki lokalne - wniosek o wydanie zaświadczenia o ilości posiadanych gruntów w hektarach fizycznych i przeliczeniowych

IV. ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

 1. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolne