Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

I. DEKLARACJE I INFORMACJE PODATKOWE1.
 1. Podatek od nieruchomości - informacje i deklaracje podatkowe.
 2. Podatek rolny - informacje i deklaracje podatkowe.
 3. Podatek od środków transportowych - deklaracje podatkowe.
 4. Podatek leśny - informacje i deklaracje podatkowe.
 5. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

II. ULGI PODATKOWE I NIEPODATKOWE ORAZ POMOC PUBLICZNA.

 1. Wnioski o umorzenie zaległości, odroczenie terminów płatności, rozłożenia na raty spłaty należności podatkowych
 2.  
 3. Wnioski o umorzenie zaległości, odroczenie terminów płatności, rozłożenie na raty spłaty należności cywilnoprawnych
 4.  
 5. Podatek od nieruchomości - zwolnienie z podatku od nieruchomości nowo powstałego budynku mieszkalnego
 6. Podatek rolny - zwolnienie z podatku rolnego z tytułu nabycia gruntów rolnych na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub na powiększenie już istniejącego gospodarstwa rolnego

III. POSTĘPOWANIE PODATKOWE.

 1. Zaświadczenia o nie zaleganiu lub stwierdzające zaległość podatkową
 2. Wniosek podatnika w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
 3. Zaliczenie nadpłaty podatku na poczet przyszłych zobowiązań
 4. Wniosek o stwierdzenie nadpłaty
 5. Zaświadczenie o figurowaniu w ewidencji podatkowej Gminy Gryfino
 6. Zwrot opłaty skarbowej
 7. Interpretacja przepisów prawa podatkowego (interpretacja indywidualna)
 8. Podatki lokalne - wniosek o wydanie zaświadczenia o ilości posiadanych gruntów w hektarach fizycznych i przeliczeniowych

IV. ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

 1. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolne