Zgłoszone interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na IX  sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 31 maja 2007r.


Interpelacje i zapytania zgłosili:

Radny Rafał Guga
123/IX/07
– ponawiam interpelację zgłoszoną na poprzedniej sesji, na którą otrzymałem niezadowalającą odpowiedź. Zostałem chyba źle zrozumiany. Pytałem o współudział gminy Gryfino w organizacji Euro 2012. W odpowiedzi zostałem poinformowany, że jeśli Szczecin zostanie zakwalifikowany jako miasto rezerwowe, Gmina skieruje ofertę współpracy w tym zakresie. Podawałem za przykład gminę Rewal, która już dzisiaj przygotowana jest jako ośrodek przygotowawczy do Mistrzostw i wysyła swoją ofertę do wszystkich krajów, które biorą udział w eliminacjach. W „Dzienniku” opublikowany został raport, w którym podano, że potrzebne jest ok. 20 ośrodków przygotowawczych dla reprezentacji. W chwili obecnej mamy jeden taki ośrodek we Wronkach. Czy gmina ma plany aby stać się ośrodkiem przygotowawczym dla reprezentacji?

124/IX/07 – ponownie pytam czy istnieje gminna strategia likwidowania barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych. Składałem już interpelację w tej sprawie, w odpowiedzi otrzymałem Gminny Program Ochrony Zdrowia. Cieszę się, że zostałem zaproszony do udziału w pracach przygotowujących ten Program na najbliższe cztery lata, ale ponawiam swoje pytanie czy istnieje program likwidacji barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych?

125/IX/07 – na drodze przy Gimnazjum został złamany znak, który zagradza chodnik prowadzący do boiska i do szkoły. Proszę o zajęcie się sprawą.

126/IX/07 – mieszkańcy osiedla Górny Taras zgłosili mi, że z kranów leci często brudna woda. Problem nasila się wieczorami, w weekendy a także po burzy. Proszę o zajęcie się sprawą.

127/IX/07 – dwa samochody, którymi dysponuje gmina, przystosowane są do przewozu dzieci, jeden z nich przystosowany do przewozu dzieci niepełnosprawnych z możliwością przewozu wózka inwalidzkiego. Drugi z nich, który dowozi dzieci niepełnosprawne do szkół, jest już wysłużony, co w dalszym procesie eksploatacji może powodować zagrożenie dla bezpieczeństwa osób nim przewożonych. Czy nie należałoby zakupić nowy samochód do przewozu dzieci niepełnosprawnych?

128/IX/07 – jakie są plany zagospodarowania terenu położonego przy stacji benzynowej Orlen przy ul. Słowiańskiej? Kiedyś powstała koncepcja wybudowania w tym miejscu domu towarowego. Na początku tego roku grupa gryfińskich handlowców zgłosiła inicjatywę wybudowania na tym terenie obiektu handlowego. W lutym wystąpili do Burmistrza z pismem w tej sprawie i nie otrzymali odpowiedzi. Dziś składają powtórnie wniosek w tej sprawie. Myślę, że należy zagospodarować ten teren położony w centrum miasta. Proszę o zajęcie się sprawą.

129/IX/07 – kilkakrotnie już interpelowano w sprawie bezpieczeństwa na ul. 9 Maja. Samochody ciężarowe rozpędzając się przy zjeździe z górki osiągają znaczne prędkości, samochody osobowe rodziców odbierających dzieci ze szkoły i przedszkola parkują na chodniku. Na tej ulicy dochodzi do wielu niebezpiecznych sytuacji. Czy musi zdarzyć się jakaś tragedia, abyśmy zauważyli ten problem?

130/IX/07 – mieszkańcy nowo wybudowanych domów przy ulicy dochodzącej do ulicy Słonecznej w Wełtyniu nie mogą się zameldować, ponieważ ulica nie ma nazwy, nie mogą tym budynkom zostać nadane numery. Wiem, że sytuacja ta związana jest z zamianą działek z Państwem Raczkiewicz. Mieszkańcy proszą o nadanie nazwy ulicy i umożliwienie im zameldowania w nowo wybudowanych domach.

Radny Ireneusz Sochaj
131/IX/07
– na ścianie budynku, gdzie widnieją herby miast partnerskich Gminy Gryfino odpadł jeden z elementów planu miasta. Proszę o zajęcie się sprawą.

132/IX/07 – zwrócili się do mnie mieszkańcy ul. Mieszka I i Podgórnej prosząc o interwencję w sprawie ustawienia na skrzyżowaniu tych ulic lustra, ponieważ na tym odcinku drogi parkujące samochody i ogrodzenie sąsiedniej posesji zupełnie zasłaniają widoczność. Ruch tam jest coraz większy i przy skręcie w ulicę Mieszka I albo w ul. Podgórną może dojść do kolizji. Proszę o zajęcie się sprawą.

Radny Kazimierz Fischbach
133/IX/07
– na ul. Armii Krajowej na wysokości dawnej mleczarni od dwóch tygodni stoi pachołek oznaczający głęboką dziurę, która powstała w jezdni. Dochodzi tam do wielu niebezpiecznych sytuacji, bo duże samochody, zwłaszcza tiry objeżdżają pachołek lewą stroną stwarzając zagrożenie dla pojazdów nadjeżdżających z przeciwnej strony. Proszę o naprawę drogi.

134/IX/07 – przy ul. Kolejowej na wysokości placu zabaw jest zapadnięta studzienka, został tam postawiony pachołek, który po pewnym czasie zniknął. Proszę o naprawę studzienki.

Radna Wanda Kmieciak
135/IX/07
–mieszkańcy Czepina pytają, kiedy zostanie rozpoczęta obiecana od dawna inwestycja remontu dróg bocznych w tej miejscowości?

136/IX/07 – jaki jest status prawny starych poniemieckich nekropolii położonych na terenie gminy? Interpelowałam już w tej sprawie, ale chciałabym wiedzieć do kogo należą te tereny.

137/IX/07 – kiedy zostanie wykonane ogrodzenie placu zabaw w Czepinie? Plac zabaw okala stary mur, który powinien zostać w jakiś sposób zabezpieczony, bo rodzice obawiają się, że kamienie z tego muru spadną na bawiące się na placu dzieci. Proszę o zajęcie się sprawą.

Radny Tomasz Namieciński
138/IX/07
– w budżecie na rok 2007 zostały zabezpieczone środki na projekt i budowę dróg w Gardnie przejętych od Agencji Nieruchomości Rolnych. Czy Burmistrz podpisał akt notarialny przejęcia dróg i czy zostało zlecone wykonanie projektów?

Radny Stanisław Różański
139/IX/07
– oczekuję na rozpatrzenie moich dwóch interpelacji, które zgłosiłem na sesji 22 lutego br. W tej sprawie otrzymałem wyjaśnienia, które uznałem za niezadowalające. 23 kwietnia br. skierowałem pismo prezentujące moje poglądy w sprawie ulicy Kasztanowej, a 26 marca w sprawie dotyczącej dostępu do Internetu na terenach wiejskich. Do dnia dzisiejszego nie otrzymałem odpowiedzi. Proszę o udzielenie odpowiedzi w tych sprawach na piśmie. Nadmieniam, że ulica Kasztanowa, której dotyczy zgłoszona interpelacja, nie nadaje się już do użytku, wyrównanie nawierzchni tej ulicy jest sprawą bardzo pilną. Proszę o zajęcie się tymi dwiema sprawami.

Radny Marcin Para
140/IX/07
– nie otrzymałem odpowiedzi na zgłoszoną na sesji marcowej interpelację w sprawie utworzenia Biura Promocji i Informacji. Proszę o udzielenie odpowiedzi na pytanie o zasadność utworzenia tej komórki w Urzędzie.

141/IX/07 – w przedstawionym na dzisiejszą sesję Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. nie uwzględniono sytuacji, która występuje w miejscowości Włodkowice. Jest to jedyne sołectwo, które nie ma podłączonej wody. Dotyczy to też miejscowości Zaborze. Jest to problem istniejący od wielu lat. Czy są plany mające na celu usunięcie tego problemu? Jeśli tak to jakie?

Wiceprzewodniczący Paweł Nikitiński
142/IX/07
– właściciele działki nr 387/9 położonej przy ul. Polnej 50 w Pniewie zwrócili się do Burmistrza z pismem, w którym informują, że na tej działce został położony główny gazociąg prowadzący do pobliskiej posesji na działce 387/10 bez ich zgody oraz bez zgody byłego właściciela działki. Oddzielnym pismem mieszkańcy ci zwrócili się z wnioskiem o wykup pasa ziemi, który został zagospodarowany pod drogę, a umożliwił by swobodny dojazd do posesji położonych dalej i rozwiązał by istniejący problem. Z pisma Starostwa Powiatowego wynika, iż w rejestrach Wydziału Architektury i Budownictwa nie znaleziono pozwolenia na budowę sieci gazowej na terenie działki nr 387/9 w obrębie geodezyjnym Pniewo. Nie znaleziono również dokumentów potwierdzających wyrażenie zgody na budowę sieci gazowej przez byłych lub obecnych właścicieli tej działki. W jaki sposób Burmistrz zamierza rozwiązać ten problem i w jakim terminie? Mieszkańcy Pniewa wielokrotnie informowali o sytuacji, do dziś ta sprawa nie jest rozwiązana.

Radny Artur Nycz
143/IX/07
– otrzymałem odpowiedź na interpelację, w której pytałem o możliwość zamontowania progu zwalniającego na ul. Czechosłowackiej. Z treści wynika, że nie należy stosować progów zwalniających, bo są one niekorzystne dla drogi, dla sieci wodociągowej. Dlaczego w innych miejscach są stosowane, a na ul. Czechosłowackiej nie można ich zamontować? Odczytam fragment odpowiedzi: „prawdą jest, że spowalniają ruch pojazdów, jednak nie zawsze jest to wskazane, szczególnie w sytuacjach kiedy decydują minuty: np. dojazd karetki pogotowia, Straży Pożarnej, pojazdów Policji. Dodatkowo przejazd pojazdów przez próg powoduje mikrodrgania, niejednokrotnie z gwałtownym hamowaniem, przyczyniając się do dewastacji nawierzchni drogi oraz rozszczelniania sieci wodnokanalizacyjnej”. Wystarczy napisać, że nie jesteście zainteresowani montażem progu zwalniającego, zamiast tworzyć tak przedziwne uzasadnienia.

Wiceprzewodniczący Paweł Nikitiński – oddaje głos sołtysowi sołectwa Pniewo Jerzemu Kostce.

Sołtys Sołectwa Pniewo Jerzy Kostka
144/IX/0
7 – dostaliśmy od Burmistrza odpowiedź na temat powstania świetlicy w Pniewie, ma ona powstać wówczas, kiedy zostaną wybudowane mieszkania w Nowym Czarnowie. Mieszkańcy chcieliby wiedzieć, w jakim terminie to nastąpi. Proszę o podanie konkretnej daty utworzenia świetlicy w tej miejscowości.

145/IX/07 – proszę o wyznaczenie przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu dróg przy motelu Saga. W tym miejscu należało by zainstalować sygnalizację świetlną lub utworzyć wysepkę. Skrzyżowanie to jest bardzo niebezpieczne, często dochodzi tam do wypadków. Proszę o zajęcie się sprawą.