Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
na posiedzeniu w dniu 25 maja 2007 r. godz. 1230

I. Sprawy regulaminowe:

 1. otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,
 2. przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

II. Informacja o podejmowanych działaniach w celu utworzenia parku przemysłowego  dla potencjalnych inwestorów na terenie gminy (numery działek gruntowych,  obiekty budowlane, dostęp do mediów technicznych, położenie itp.).

III. Wypracowanie stanowiska, opinii i wniosków do projektów uchwał w sprawie:

 1. uchylenia uchwały Nr XI/164/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie określenia zasad dokonywania oceny pracowników mianowanych zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie – DRUK Nr 1/IX,
 2. zamiany części nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Gryfinie  w obrębie nr 4 - DRUK Nr 2/IX,
 3. przejęcia przez Gminę Gryfino w użyczenie nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie Wysoka Gryfińska - DRUK Nr 2-1/IX,
 4. zamiany nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Gryfinie  w obrębie nr 5 - DRUK Nr 2-1/IX,
 5. udzielenia pomocy regionalnej na wspieranie inwestycji początkowych lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z inwestycją początkową na obszarze Gminy Gryfino - DRUK Nr 3/IX,
 6. zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Gryfino udzielanych w ramach zasady de minimis - DRUK Nr 4/IX,
 7. zaopiniowania i uzgodnienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Kanał  Kwiatowy” - DRUK Nr 5/IX,
 8. rozpatrzenia skargi Kamili i Jacka Światocha na bezczynność Burmistrza Miasta  i Gminy Gryfino oraz na Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej - DRUK Nr 6/IX,
 9. udzielenia bonifikat od ceny sprzedaży nieruchomości – lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Gryfino, położonych na terenie miasta i gminy Gryfino - DRUK Nr 7/IX,
 10. zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych  i kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp-ka z o.o. w Gryfinie na lata 2007 – 2009 - DRUK Nr 8/IX,
 11. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino w rejonie CW Laguna - DRUK Nr 9/IX,
 12. przyznania dotacji na remonty zabytkowych obiektów sakralnych w roku 2007 – DRUK Nr 10/IX.

IV. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.