Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Gryfino za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2006

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Gryfino
 za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2006
 

Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie
1 2 3
A. DOCHODY 73 479 563 35 566 426
B. WYDATKI (B1+B2) 77 579 563 30 263 801
B1. Wydatki bieżące 65 330 188 28 437 478
B2. Wydatki majątkowe 12 249 375 1 826 323
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) -4 100 000 5 302 625
D. FINANSOWANIE (D1-D2) 4 100 000 -2 948 813
D1. Przychody ogółem 5 100 000 1 551 187
      z tego:
   D11. kredyty i pożyczki 5 100 000 0
   D12. inne źródła 0 1 551 187
D2. Rozchody ogółem 1 000 000 4 500 000
     z tego:
   D21. spłaty kredytów i pożyczek 1 000 000 500 000
D22. lokaty w bankach 0 4 000 000