INFORMACJA W WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRYFINO ZA I PÓŁROCZE 2006 R.

 

INFORMACJA W WYKONANIA BUDŻETU
GMINY GRYFINO
ZA I PÓŁROCZE 2006 R.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk PiłatGryfino, sierpień 2006 r.

 

Wysoka Rado ! 

Budżet Miasta i Gminy Gryfino na rok 2006 został uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Gryfinie Nr XLV/569/05 z dnia 22 grudnia 2005 r. i określał:

 • dochody  w  wysokości                                             70.773.000 ,00 zł
 • wydatki  w  wysokości                                              72.573.000 ,00 zł
 • deficyt budżetu Gminy w wysokości                          1.800.000 ,00 zł

W ciągu I półrocza budżet ulegał zmianom, wprowadzanym w drodze Uchwał Rady Miejskiej w Gryfinie oraz Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, których zestawienie przedstawia poniższa tabela:

L.p

UCHWAŁA

DATA DOCHODY WYDATKI NADWYŻKA DEFICYT
1 Zarz. 0151-2/06 10-01-2006 70.773.000 72.573.000   1.800.000
2 Uchwała XLVII/588/06   26-01-2006 +105.000 +105.000   1.800.000
3 Zarz. 0151-22/06 31-01-2006

-180

+132.000

-132.180

  1.800.000
4 Zarz. 0151-29A/06   28-02-2006   +31.227

-31.227

  1.800.000
5 Zarz. 0151-33/06 07-03-2006   +2.000

-2.000

  1.800.000
6 Zarz. 0151-41/06 17-03-2006 +24.489 +42.239

-17.750

  1.800.000
7 Uchwała XLIX/613/06 30-03-2006 +83.000

-86.058

+96.285

-99.343

  1.800.000
8 Uchwała XLIX/615/06 30-03-2006 +130.343

-67.527

+62.816   1.800.000
9 Zarz. 0151-43/06 31-03-2006 +1.790.000 +1.820.048

-30.048

  1.800.000
10 Zarz. 0151-53/06 14-04-2006   +93.000

-93.000

  1.800.000
11 Uchwała L/622/06 27-04-2006 +200.000 +200.000   1.800.000
12 Zarz. 0151-64/06 18-05-2006 +108.970 +184.470

-75.500

  1.800.000
13 Zarz. 0151-67/06 30-05-2006   +13.750

-13.750

  1.800.000
14 Uchwała LII/626/06 01-06-2006 +15.500 +2.322.200

-6.700

  4.100.000
15 Uchwała LII/627/06 01-06-2006 +9.882 +709.882

-700.000

  4.100.000
16 Zarz. 0151-83/06 22-06-2006 +157.315 +219.475

-62.160

  4.100.000
17 Uchwała LIII/649/06 29-06-2006   +295.000

-295.000

  4.100.000
18 Uchwała LIII/654/06 29-06-2006 +118.926 +118.926   4.100.000
19 Zarz. 0151–85/06 30-06-2006 +116.903 +121.403

-4.500

  4.100.000
OGÓŁEM 73.479.563 77.579.563   4.100.000

 

Zmiany budżetu i w budżecie w I półroczu 2006 podejmowane były przez Radę Miejską i Burmistrza (w ramach posiadanych kompetencji). Zmiany polegały na przesunięciu środków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, na rozdysponowaniu rezerwy ogólnej oraz wprowadzeniu tak po stronie dochodów, jak i po stronie wydatków budżetu przyznanych Gminie dotacji.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów i wydatków Gminy Gryfino za I półrocze 2006 według stanu na dzień 30 czerwca 2006 kształtuje się następująco: 

 • dochody w wysokości                           73.479.563,00 zł
 • wydatki w wysokości                            77.579.563,00 zł
 • deficyt budżetowy w wysokości              4.100.000,00 zł

Źródłem pokrycia planowanego deficytu jest kredyt bankowy, który planuje się zaciągnąć na pokrycie wydatków inwestycyjnych.

Wykonanie dochodów i wydatków Gminy Gryfino według stanu na dzień  30 czerwca 2006 r. kształtuje się następująco:

 • dochody  w  wysokości                         35.566.426,00 zł
 • wydatki  w  wysokości                          30.263.801,00 zł
 • nadwyżka budżetowa w wysokości         5.302.625,00 zł

Informacja o nadwyżce  Tabela Nr 16

Dochody w odniesieniu do planu, które zrealizowano w 48,4%, kształtują się następująco:

 • Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
  • planowano w wysokości  11.794.011 zł
  • wykonano w wysokości     5.647.341 zł
  • w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w  47,9%  
 • Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji
  • planowano w wysokości            0 zł
  • wykonano w wysokości   20.000 zł
 • Dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego
  • planowano w wysokości  78.942 zł
  • wykonano w wysokości   51.442 zł
  • w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w  65,2% 
 • Dochody związane z realizacją zadań własnych
  • planowano w wysokości   61.606.610 zł
  • wykonano w wysokości    29.847.643 zł
  • w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w  48,4%
 • Dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń
  • planowano w wysokości   380.000 zł
  • wykonano w wysokości    288.973 zł
  • w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w  76,0%

Wydatki w odniesieniu do planu zrealizowano w 39,0 % 

 • Wydatki bieżące:
  • planowano w wysokości    65.330.188 zł   
  • wykonano w wysokości     28.437.478 zł
  • w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w  43,5%
 • Wydatki majątkowe: 
  • planowano w wysokości    12.249.375 zł
  • wykonano w wysokości       1.826.323
  • w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w  14,9% 

Struktura wydatków kształtuje się następująco:

Wydatki bieżące stanowią 94,0% natomiast wydatki majątkowe 6,0% ogółem wykonanych wydatków za 6 miesięcy.

Wydatki w podziale na zadania:

 • Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
  • planowano w wysokości  11.794.011 zł
  • wykonano w wysokości     3.960.128 zł
  • dniesieniu do planu zrealizowano dochody w  33,6%
 • Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji
  • planowano w wysokości           0 zł
  • wykonano w wysokości   20.000 zł
 • Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego
  • planowano w wysokości  78.942 zł
  • wykonano w wysokości   51.442 zł
  • w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w  65,2%
 • Wydatki związane z realizacją zadań własnych
  • planowano w wysokości   65.706.610 zł
  • wykonano w wysokości    26.232.231 zł
  • w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w  39,9%
 • Wydatki z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń
  • planowano w wysokości   380.000 zł
  • wykonano w wysokości    197.463 zł
  • w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w  52,0%
DOCHODY

Dochody budżetowe zaprezentowano w ujęciu tabelarycznym w układzie:

 • Tabela Nr 1 przedstawia dochody ogółem – plan i wykonanie na 30 czerwca 2006r.,
 • Tabela Nr 2 przedstawia dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – plan i wykonanie na 30 czerwca 2006r.,
 • Tabela Nr 3 przedstawia dochody związane z realizacją zadań na podstawie porozumień - plan i wykonanie na dzień 30 czerwca 2006r.,
 • Tabela Nr 4 przedstawia dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień – plan i wykonanie na dzień  30 czerwca 2006r.,
 • Tabela Nr 5 przedstawia dochody związane z realizacją zadań własnych – plan i wykonanie na dzień 30 czerwca 2006r.,
 • Tabela Nr 5A przedstawia dochody z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – plan i wykonanie na dzień 30 czerwca 2006r.,

Plan dochodów przewidywał dochody w wysokości 73.479.563 zł, wykonanie dochodów na dzień 30 czerwca 2006r. zostało zrealizowane w wysokości 35.566.426 , co stanowi 48,4% wykonania planu.

Analiza dochodów według źródeł wskazuje, że plan dochodów został wykonany w następujących wielkościach wg źródeł dochodów:

Dział 020 – Leśnictwo

Źródłem dochodów w tym dziale były wyłącznie wpłaty z dzierżawy terenów łowieckich, które zostały wykonane w wysokości 4 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Źródłem wykonanych dochodów w tym dziale w wysokości 48.192 zł (254,4%) jest:

 • dotacja celowa ustalona z Samorządem Powiatowym z przeznaczeniem na utrzymanie ulic powiatowych w granicach miasta Gryfino, która została wykonana w kwocie 18.942 zł (100%),
 • dochody uzyskane z tytułu utrzymania dróg gminnych w wysokości 27.764 zł (85,8%), i tak;
  • wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 2.764 zł,
  • darowizna z „Elektrobudowy” z przeznaczeniem na modernizację ul. Przemysłowej w Gryfinie - 25.000 zł,
 • z opłat za koncesje i licencje (Taxi, PKS), które wyniosły 1.486 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane w 2006r. dochody w kwocie 6.604.107 zł zostały wykonane w I półroczu w 48,9%, stanowiąc kwotę 3.232.591 zł i pochodzą z następujących tytułów:

 • gospodarka gruntami i nieruchomościami w wysokości 3.194.783 zł (48,7%), i tak:
  • wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 226.494 zł (56,6%),
  • wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) – 2.202 zł,
  • dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 1.758.748 zł (44,0%),
  • wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 66.012 zł (44,0%),
  • wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (lokali mieszkalnych, użytkowych i gruntów), w tym ze sprzedaży gruntów uzyskaliśmy kwotę 55.237 zł, ze sprzedaży lokali mieszkalnych 195.141 zł oraz z tytułu wpływów z rat ze sprzedane lokale mieszkalne i użytkowe oraz grunty gminne 824.145 zł, na ogólną kwotę - 1.074.523 (58,3%),
  • odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 845 zł (8,5%),
  • wpływy z odsetek – 58.161 zł (58,2%),
  • wpływy z różnych dochodów (zwrot poniesionych kosztów dokumentacji wyceny lokali) – 7.798 zł (26,0%),
 • wpływy z tytułu wpłat rat za docieplenia budynków należących do Wspólnot Mieszkaniowych (zgodnie z wcześniej zawartymi umowami) w wysokości 37.651 zł (94,1),
 • wpływy z tytułu wpłat na fundusz remontowy przy wykupie lokali w wysokości 157 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Źródłem wykonanych dochodów w tym dziale w wysokości 50.756 zł (78,2%), są:

 • darowizny od osób prywatnych na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz różne drobne dochody – 18.436 zł (122,9%),
 • wpływy związane z utrzymaniem cmentarzy w wysokości 32.320 zł (64,8%), i tak:
  • kara za zerwanie umowy na opracowanie projektu budowy II kwatery cmentarza w Gryfinie („Miastoprojekt” Szczecin)– 9.882 zł (100,0%),
  • dochody z najmu i dzierżawy (opłata za miejsca pod grób) – 22.438 zł (56,1%),

Dział 750 - Administracja publiczna

Źródłem wykonanych dochodów w tym dziale w wysokości 132.578 zł (7,9%), są wpływy pochodzące z następujących źródeł:

 • Urzędy Wojewódzkie w wysokości 123.221 zł (53,6%), z tego:
  • dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego oraz ewidencji ludności - 119.771 zł (54,2%),
  • 5% dochodów od opłat za wydane dowody osobiste, udzielania informacji adresowej – 3.450 zł (38,3%)
 • wpływy wynikające z świadczonych usług przez urzędy gmin w wysokości 8.078 zł (0,6%), w tym:
  • wpływy wynikające z obsługi zamówień publicznych – sprzedaży specyfikacji istotnych warunków zamówień publicznych – 4.557 zł,
  • wpływy z usług (usługi ksero) - 117 zł,
  • wpływy z różnych dochodów (w tym rozliczenia z lat ubiegłych oraz dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika, za pobór i odprowadzanie podatku dochodowego) – 3.404 zł,
   • niewykonane dochody w kwocie 1.452.800 zł, zostaną zrealizowane w II półroczu 2006 roku; są to środki pochodzące z Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na projekt Z/2.32/I/1.5/41/04: e-Gryfino – wdrożenie rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w Gminie Gryfino
 • wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych w postępowaniach egzekucyjnych dotyczących dzierżaw i najmu (zastępstwo procesowe i koszty sądowe) w wysokości 1.279 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Źródłem wykonanych dochodów w tym dziale są wyłącznie dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2.544 zł (50,0%), które przeznaczono na aktualizację spisów wyborczych.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonane za I półrocze 2006 roku dochody w wysokości 33.028 zł (92,5%) pochodzą z wpływów dotyczących Straży Miejskiej, w tym:

 • grzywny, mandaty i koszty upomnień nałożone przez Straż Miejską – 25.173 zł (81,6%),
 • wpływ za sprzedaż samochodu służbowego „Lanos” – 5.700 zł,
 • refundacja z Wojewódzkiego Urzędu Pracy z tytułu wypłaty świadczeń pieniężnych poborowym odbywającym służbę zastępczą – 2.155 zł.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Źródłem wykonanych dochodów za I półrocze 2006 roku w wysokości 18.160.925 zł (46,6%) są podatki, udziały gmin w podatkach i opłaty, i tak:

 • wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych na kwotę51.804 zł (64,8%), w tym:
  • podatek opłacany w formie karty podatkowej– plan zrealizowano w 55,4% - 44.285 zł,
  • odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 7.519 zł,
 • wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na kwotę 10.453.818 zł (47,7%), w tym:
  • podatek od nieruchomości - plan zrealizowano w 48,2% - 10.078.090 zł,
  • podatek rolny - plan zrealizowano w 43,5% - 182.821 zł,
  • podatek leśny - plan zrealizowano w 55,1% - 49.628 zł,
  • podatek od środków transportowych; plan zrealizowano w 42,9% - 30.046 zł,
  • opłata administracyjna – 180 zł,
  • podatek od czynności cywilnoprawnych - plan wykonano w 221,7% - 88.661 zł,
  • wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) – 88 zł,
  • odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan wykonano w 6,1% - 24.304 zł,
 • wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych na kwotę 1.535.542 zł (58,7%), w tym:
  • podatek od nieruchomości - plan zrealizowano w 56,7% - 737.696 zł,
  • podatek rolny - plan zrealizowano w 51,2% - 256.124 zł,
  • podatek leśny – plan wykonano w 50,1% - 1.302 zł,
  • podatek od środków transportowych – plan wykonano w 45,3% - 113.195 zł,
  • podatek od spadków i darowizn – plan wykonano w 39,4% - 31.511 zł,
  • podatek od posiadania psów – plan zrealizowano w 67,3% - 14.136 zł,
  • opłata targowa – plan zrealizowano w 44,7% - 17.874 zł,
  • opłata administracyjna (wypisy, wyrysy) - plan wykonano w 64,5% - 1.290 zł,
  • podatek od czynności cywilnoprawnych – plan wykonano w 84,8% - 339.087 zł,
  • zaległości z podatków zniesionych (podatek od środków transportowych – samochodów osobowych) – plan zrealizowano w 9,7% - 29 zł,
  • wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) – 6.454 zł,
  • odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan zrealizowano w 84,2% - 16.844 zł;
 • wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw na kwotę 803.711 zł (46,5%), w tym:
  • opłata skarbowa – plan wykonano w 38,0% - 455.452 zł,
  • wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – plan zrealizowano w 76,0% - 288.973 zł,
  • wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka, zmiana w ewidencji działalności gospodarczej) – plan zrealizowano w 40,1% - 58.997 zł,
  • wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) - 53 zł,
  • odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 236 zł,
 • wpływy z różnych rozliczeń (prowizja za sprzedaż znaków skarbowych) na kwotę 2.085 zł;
 • udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na kwotę 5.312.092 zł (42,0%);
  • udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - plan wykonano w 42,3% - 5.133.669 zł,
  • udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – plan zrealizowano w 35,7% - 178.423 zł
 • pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych (opłaty komornicze, sprzedaż numerków ewidencyjnych dla psów)– 1.873 zł,

Dział 758 - Różne rozliczenia

Wykonane w I półroczu 2006 roku dochody w wysokości 7.326.096 zł stanowiące 62,0% planu pochodzą głównie z subwencji ogólnej z budżetu państwa:

 • część oświatowa została wykonana w 61,5% i wyniosła 6.734.488 zł
 • część równoważąca została wykonana w 50,0% i wyniosła 170.466 zł
 • różne rozliczenia finansowe pochodzące głównie z odsetek uzyskanych od lokat terminowych i od środków na rachunkach bankowych w wysokości 92.416 zł (46,2%),
  • najczęściej są to odsetki od lokat terminowych, na których uzyskuje się oprocentowanie stałe lub wyższe niż na rachunku bieżącym. Odsetki od lokat dopisywane są na koniec okresu jej trwania tzw. kapitalizacja po okresie lokaty. Ciągły obrót wolnymi środkami na rachunku bieżącym daje możliwość uzyskania dodatkowych dochodów do budżetu gminy.
 • zwrot środków z rozliczenia zadań na wydatki niewygasające z upływem 2005 roku w wysokości 328.726 zł (100,0%).

801 - Oświata i wychowanie

Źródłem wykonanych dochodów w wysokości 189.331 zł (45,6%) są następujące tytuły w poszczególnych rozdziałach:

 • szkoły podstawowe – 37.149 zł (106,1%), w tym:
  • grzywny, mandaty i inne kary od ludności za uchylanie się od obowiązku szkolnego oraz koszty upomnień – 1.706 zł, 
  • dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych będących w użyczeniu jednostek oświatowych ZEAS-u – 23.456 zł,
  • wpływy z usług – 6.987 zł,
  • dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (na sfinansowanie wyprawki szkolnej) – 5.000 zł (100,0%),
 • gimnazja – 147.863 zł (40,5%), w tym:
  • dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych będących w użyczeniu jednostek oświatowych ZEAS-u – 22.463 zł (149,8%),
  • dofinansowanie budowy boiska przy Gimnazjum w Gryfinie uzyskane z MENiS – 125.400 zł (35,8%),
 • zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – 4.319 zł (28,8%),w tym:
  • dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych będących w użyczeniu jednostek oświatowych ZEAS-u – 4.310 zł (28,7%),
  • pozostałe odsetki – 9 zł,

852 - Pomoc społeczna

Zrealizowane dochody za I półrocze 2006 roku w wysokości 6.246.043 zł, co stanowi 48,8% planu, pochodzą w 99,9% z dotacji celowych budżetu państwa w kwocie 6.237.506 zł i przeznaczone są na realizację zadań administracji rządowej i własnych związanych z opieką społeczną i utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej, i tak:

 • dotacje na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5.042.930 zł (47,3%);
 • dotacje na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 39.996 zł (50,0%),
 • dotacje na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 645.148 zł (58,3%),
 • dotacja na utrzymanie i bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej – 270.498 zł (50,0%),
 • dotacje na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 26.496 zł (50,0%),
 • dotacje na realizację Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” – 212.438 zł (66,9%),

oraz pozostałe dochody w kwocie 8.537 zł wg następujących tytułów:

 • wpływy z różnych dochodów, zwroty niesłusznie pobranych świadczeń z lat ubiegłych (w tym odsetki oraz 5% dochodów budżetu państwa od usług opiekuńczych) – 1.858 zł,
 • wpływy z usług (usługi opiekuńcze) – 5.708 zł (71,4%),
 • pozostałe odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym OPS-u – 971 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonane dochody za I półrocze 2006 roku w kwocie 102.466 zł (69,0%) pochodzą z:

 • dotacji celowej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (zadania powiatu przekazane do prowadzenia gminie w zakresie kultury fizycznej i sportu młodzieży ponadgimnazjalnej) – 30.000 (50,0%),
 • dotacji celowej z budżetu państwa na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla najuboższych uczniów – 72.466 zł (81,9%),

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonane dochody za I półrocze 2006 roku w wysokości 19.352 zł stanowią 148,9% planu i pochodzą z:

 • sprzedaży przyłączy przy ul. Rapackiego z roku 2005 – 8.763 zł;
 • Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi – 8.000 (100,0%);
 • wpływów z opłaty produktowej za selektywną zbiórkę odpadów – 2.589 zł (51,8%).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Źródłem wykonanych dochodów w wysokości 2.520 zł w tym dziale są:

 • niewykorzystana dotacja (Związek Sybiraków) – 20 zł,
 • dotacja z Powiatu Gryfińskiego dla Biblioteki Publicznej na prowadzenie zadania powiatowej biblioteki publicznej - 2.500 zł,

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Źródłem wykonanych dochodów w wysokości 20.000 zł w tym dziale jest dotacja z MENiS na dofinansowanie zajęć ze środków Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla uczniów (Umowa Nr 506/DSP/ZSR/06/AC).

 

WYDATKI

Zaplanowane wydatki budżetu gminy w kwocie 77.579.563 zł zostały wykonane na dzień 30 czerwca 2006r. w wysokości 30.263.801 zł, co stanowi 39,0% wykonania.

Z ogólnej kwoty wykonanych wydatków przypada:

 • 94,0% na wydatki bieżące, tj. kwota 28.437.478 zł
 • 6,0 % na wydatki inwestycyjne, tj. kwota 1.826.323 zł

Wydatki bieżące budżetu gminy obejmują:

 1. wynagrodzenia pracownicze wraz z pochodnymi na łączną kwotę 11.502.688 zł, tj. 40,5 %  wydatków bieżących,
 2. dotacje z budżetu gminy, w tym głównie na dofinansowanie przedszkoli, instytucji kultury (Biblioteka Publiczna, Gryfiński Dom Kultury), obiektów sportowych, zakładu budżetowego (Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji) oraz dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie sportu – 4.223.564 zł, tj. 14,8% ogólnej kwoty wykonanych wydatków bieżących,
 3. pozostałe wydatki bieżące – 12.711.226 zł, tj. 44,7% ogólnej kwoty wykonania wydatków bieżących.

Wydatki budżetowe zaprezentowano w ujęciu tabelarycznym w układzie:

 • Tabela Nr 6 przedstawia wydatki ogółem wg klasyfikacji budżetowej - plan i wykonanie na dzień 30 czerwca 2006r.,
 • Tabela Nr 7 przedstawia wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan i wykonanie na dzień 30 czerwca 2006r.,
 • Tabela Nr 8 przedstawia wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji – plan i wykonanie na 30 czerwca 2006r.,
 • Tabela Nr 9 przedstawia wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – plan i wykonanie na dzień 30 czerwca 2006r.,
 • Tabela Nr 10 przedstawia wydatki związane z realizacją zadań własnych – plan i wykonanie na 30 czerwca 2006r.,
 • Tabela Nr 10A przedstawia wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - plan i wykonanie na 30 czerwca 2006r.,

Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zrealizowano w następującym zakresie:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wykonane za I półrocze 2006 roku wydatki w wysokości 14.704 zł (26,3%) przeznaczono na finansowanie:

 • melioracji wodnych (oczyszczanie kanalizacyjnych konserwacja studzienek kanalizacyjnych i rowów melioracyjnych na terenie miasta i gminy) – 4.044 zł (16,2%),
 • wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 8.898 zł (51,1%),
 • zakupu usług pozostałych (zakup prasy rolniczej i nagród za udział w konkursach organizowanych dla rolników z terenu gminy oraz uczestnictwo rolników z terenu gminy Gryfino w szkoleniach) – 1.762 zł (13,1%) .

Dział 600 - Transport i łączność

Wykonane wydatki w tym dziale wyniosły 413.142 zł (30,6%), z których sfinansowano bieżące utrzymanie, naprawy i remonty cząstkowe dróg gminnych i powiatowych.

 • 139.245 zł - koszty autobusowej komunikacji zbiorowej na trasie Szczecin – Gryfino – Dolna Odra (linia nr „1”) i na trasach wiejskich – zadanie realizowane na podstawie umów zawartych z PKS Szczecin;
 • W zakresie remontów oraz bieżącego utrzymania dróg wydatki wyniosły 253.670 zł, z których wykonano między innymi odnowienie oznakowania drogowego, remonty nawierzchni dróg bitumicznych, remonty zdewastowanych wiat przystankowych, remonty i regulacje studzienek na terenie miasta i gminy, remonty nawierzchni dróg gruntowych w m. Pniewo, Żurawki, Dołgie oraz placów i dróg w m. Radziszewo;
 • 20.227 zł – dotacja od Samorządu Powiatowego, którą wydatkowano na utrzymanie ulic powiatowych w mieście Gryfino w zakresie czystości, zieleni i akcji „zima” zgodnie z zawartym porozumieniem.

Dział 630 - Turystyka

Wykonane w 4,8% środki na kwotę 10.580 zł pokryły wydatki związane z zakupem oleju opałowego oraz przeglądem kotłowni olejowej w Wełtyniu – budynek komunalny, w którym znajduje się siedziba Towarzystwa Turystycznego.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Realizacja wydatków za sześć miesięcy w tym dziale wynosi 2.660.030 zł, co stanowi 31,2% wykonania planu.

 • Środki finansowe w kwocie 356.628 zł (26,8%) zostały przeznaczone na:
  • wyceny nieruchomości,
  • opłaty notarialne i sądowe związane z obrotem nieruchomości,
  • koszty zamieszczanych ogłoszeń w prasie,
  • kaucje mieszkaniowe (wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia  3 października 2000r.),
  • najem gruntów od Nadleśnictwa Gryfino pod boiska sportowe, ścieżkę rowerową, place zabaw i pod sieci infrastruktury technicznej;
   w tym:
   • wydatki na zakupy inwestycyjne tj. wykupy od osób fizycznych i prawnych gruntów wydzielonych na poszerzenie ul. Jana Pawła II w Gryfinie oraz innych gruntów, w związku z realizacją jej uzbrojenia i bodowy, odszkodowania za grunty pod drogi gminne przejęte z mocy prawa, zakup lokali (kotłowni) od PEC Sp z o.o. w Gryfinie – 293.846 zł.
 • Środki finansowe w kwocie 2.303.402 zł(32,0%) przeznaczono na:
  • utrzymanie zasobów mieszkaniowych w ramach umowy z Gryfińskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego,
  • remonty budynków mieszkalnych komunalnych (prace konserwacyjne i opłaty za media we wspólnotach mieszkaniowych i budynkach komunalnych),
  • wpłaty na fundusz remontowy w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy,
  • wynagrodzenia za zarządzanie lokalami komunalnymi,
  • remonty w budynkach komunalnych, świetlicy wiejskiej w Wysokiej Gryfińskiej, sali gimnastycznej OSP w Wełtyniu,
  • rozbiórkę budynku komunalnego w Wełtyniu,
  • wykonanie opinii technicznej budynku komunalnego w m. Borzym, dokumentacji technicznej na wyniesienie zaworów gazowych na zewnątrz budynku w Daleszewie i Gryfinie,
  • wymianę stolarki okiennej w budynkach komunalnych,
  • udział w pracach komisji ds.przeglądu i oceny stanu technicznego gminnych budynków mieszkalnych, 
   w tym:
   • wydatki inwestycyjne przeznaczono na opracowania koncepcji projektowej adaptacji pomieszczeń przy ul. Sprzymierzonych 8 – 22.204 zł

Dział 710 - Działalność usługowa

W dziale tym zostały wykonane wydatki w wysokości 197.572 zł (27,2%) w zakresie:

 • zmian planu zagospodarowania przestrzennego w wysokości 161.997 zł (27,5%) w szczególności:
  • roboty geodezyjne, wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i budynków,
  • opracowania zmian studium zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino oraz planu miejscowego zagospodarowania terenów,
  • dotacja dla Cechu Rzemiosł w Gryfinie na realizację programu wspierania działalności gospodarczej poprzez prowadzenie działalności informacyjnej i oświatowej, w tym organizowanie szkoleń z zakresu przedsiębiorczości i na organizację Lokalnego Okienka Przedsiębiorczości skierowanego do osób rozpoczynających działalność gospodarczą, oraz na wspieranie działalności gospodarczej poprzez prowadzenie Regionalnego Funduszu Pożyczkowego „POMERANUS”,
 • utrzymania i zarządzania cmentarzami komunalnymi w ramach umowy z PUK na prowadzenie usług komunalnych – 35.575 zł (25,9%).
Dział 750 - Administracja publiczna

Środki finansowe w wysokości 3.272.752 zł (41,6%) przeznaczone zostały na obsługę jednostek organizacyjnych gminy oraz na utrzymanie urzędu, i tak:

 • zadania ustawowo zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane bezpośrednio przez ewidencję ludności i Urząd Stanu Cywilnego – 218.585 zł (43,0%), z tego na:
  • wynagrodzenia i pochodne – 202.427 zł,
  • pozostałe wydatki bieżące – 16.158 zł,
 • utrzymanie i obsługa gminnej rady (diety radnych, szkolenia i koszty delegacji radnych, publikacji ogłoszeń prasowych oraz zakup materiałów biurowych i spożywczych na potrzeby RM) – 101.404 zł (47,7%),
 • wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy Gryfino oraz opłaty mediów, ubezpieczenie majątku gminy itp.– 2.905.155 zł (41,5%), z tego na:
  • wynagrodzenia i pochodne – 2.220.547 zł, i tak:
   • wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.690.684 zł. w tym:
    • 6 nagród jubileuszowych – 34.080 zł
    • 4 odprawy emerytalne – 76.158 zł.
   • dodatkowe wynagrodzenie roczne – 213.000 zł,
   • składki na ubezpieczenie społeczne – 277.592 zł,
   • składki na Fundusz Pracy – 39.271 zł,

   Ponadto Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie jest realizatorem robót publicznych, prac interwencyjnych, miejscem odbywania stażów i zdobywania doświadczenia zawodowego przez bezrobotnych absolwentów szkół średnich i wyższych. Ogółem w ramach wszystkich programów zatrudnionych jest 18 osób w tym 11 osób w ramach prac interwencyjnych, 4 osoby w ramach staży i 3 osoby w ramach przygotowania zawodowego.

  • pozostałe wydatki bieżące są związane z utrzymaniem budynku administracyjnego i bieżącą działalnością urzędu – 684.608 zł, i tak:
   • ubezpieczenie mienia, odpis ZFŚS oraz media,
   • materiały biurowe i środki czystości, artykuły spożywcze, akcesoria komputerowe, paliwo do samochodów służbowych i drobne akcesoria samochodowe, podróże służbowe,
   • konserwacje centrali telefonicznej, maszyn do liczenia, kserokopiarek, komputerów, sieci CO oraz inne,
   • usługi telekomunikacyjne, pocztowe, transportowe, komunalne, reklamowe, dotyczące ogłoszeń, obwieszczeń, ekspertyz, przeglądów samochodów, opłaty internetowe,
   • składki członkowskie: Unia Miasteczek polskich, Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania,
   • montaż kurtyny powietrznej, regulacja i remont stolarki okiennej, przegląd okresowy instalacji elektrycznej.
 • W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę w wysokości 47.608 zł (32,4%), i tak:
  • diety sołtysów za udział w sesjach Rady Miejskiej,
  • realizacja umowy na przygotowanie wariantowej koncepcji utworzenia na terenie Gminy Gryfino obszaru intensywnego gospodarowania,
  • usługi bankowe związane z obsługą rachunku bankowego oraz koszty egzekucji należności gminy z tytułu najmu i dzierżawy.
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w I półroczu 2006 roku zrealizowano w 50,6% tj. w kwocie 561.221 zł i przeznaczono na:

 • zakup niezbędnych przedmiotów do wyposażenia pomieszczenia kuchennego przewodnika psa służbowego Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie – 2.482 zł (99,3%);
 • dotacja na rozbudowę Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XL/501/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 sierpnia 2005r. w sprawie udzielenia Powiatowi Gryfińskiemu pomocy finansowej – 183.000 zł (100,0%);
 • działalność i bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych (ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych, materiały eksploatacyjne do samochodów i motopomp, nagrody strażaków i bieżące utrzymanie remiz strażackich oraz remont samochodów i sprzętu OSP i ubezpieczenie samochodów) – 124.197 zł (35,0%), w tym remont świetlicy oddanej w użyczenie OSP Wełtyń.
 • wydatki związane z obroną cywilną tj. energia elektryczna zużyta przez syreny alarmowe oraz zakup ładowarki do GSP – 693 zł (10,7%),
 • obsługę i bieżące utrzymanie Straży Miejskiej – 248.634 zł (47,3%), z tego na:
  • wynagrodzenia i pochodne – 181.349 zł,
  • pozostałe wydatki bieżące (sorty mundurowe, bloki mandatów karnych i kart drogowych, drobne usługi remontowe samochodu służbowego, ubezpieczenie oraz zakup paliwa do samochodu służbowego, delegacje, opłata częstotliwości radiowej i wywoływanie o
   dbitek fotograficznych, odpis na ZFŚS) – 44.807 zł.
  • wydatki majątkowe przeznaczono na zakup 2 skuterów i rejestratora rozmów do Straży Miejskiej – 22.478 zł;
 • wydatki związane z obroną cywilną tj. zapłata za zużytą wodę przez jednostki Państwowej Straży Pożarnej podczas akcji ratowniczo-gaśniczych na terenie gminy w 2005 roku; ustawa z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2001r. Nr 72, poz. 747) oraz zakup broszur dotyczących edukacji w szkole w ramach programu „Bezpieczna Gmina” – 2.215 zł (8,4%).
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

W tym dziale kwota w wysokości 23.695 zł (37,0%) została wydatkowana na wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów za pobieranie podatków i opłat lokalnych, wynagrodzenie za pobór opłaty targowej przez Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji w Gryfinie oraz pozostałe opłaty związane z windykacją należności.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Ogółem wykonane wydatki w tym dziale wynoszą 77.521 zł (33,1%) i stanowią odsetki od zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w Szczecinie na budowę oczyszczalni i kanalizacji „Północ Gminy”.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W tym dziale zaplanowane wydatki zrealizowano w 47,4% tj. 12.391.829 zł   z przeznaczeniem na utrzymanie i bieżącą działalność placówek oświatowych:

 • wynagrodzenia i pochodne – 7.075.094 zł, co stanowi 57,1% ogółu wykonanych wydatków w tym dziale
 • wydatki inwestycyjne – 1.206.988 zł jest to 9,7% wykonanych wydatków w tym dziale,
 • dotacja przedmiotowa dla zakładów budżetowych (przedszkola) – 1.820.333 zł, co stanowi 14,7% wykonanych wydatków w tym dziale,
 • pozostałe wydatki rzeczowe – 2.289.414 zł, co stanowi 18,5% wydatków ogółem w tym dziale.

Poniższa tabela przedstawia ilość zatrudnionych oraz ilość uczniów w placówkach oświatowych gminy:

Placówka Nauczyciele Pracownicy administracji i obsługi Razem pracownicy Liczba uczniów
etaty osoby etaty osoby etaty osoby
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie 58,69 65,00 23,98 25 82,67 90 728
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie 51,25 53 18,45 22 69,70 75 622
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie 34,65 37 10,59 12 45,24 49 352
 Szkoła Podstawowa w Chwarstnicy 15,33 16 12,45 21 27,78 37 193
Szkoła Podstawowa w Gardnie 31,12 34 15,38 18 46,50 52 342
Szkoła Podstawowa w Radziszewie 9,37 10 4,62 7 13,99 17 81
Szkoła Podstawowa w Żabnicy 12,39 13 5,50 6 17,89 19 93
Gimnazjum w Gryfinie 100,7 106 25,11 26 125,8 132 1153
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Gryfinie 16,79 39 1,50 2 18,29 41 -
Zakład Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Gryfinie - - 19,75 20 19,75 20 -
 • Szkoły podstawowe wydatkowały kwotę 5.699.350 zł (45,4%) z podziałem na poszczególne placówki:
  • Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 1.505.065 zł, w tym:
   • wynagrodzenia i pochodne – 1.212.026 zł,
   • pozostałe wydatki bieżące – 293.039 zł,
  • Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 1.211.329 zł, w tym:
   • wynagrodzenia i pochodne – 1.023.354 zł,
   • pozostałe wydatki bieżące – 187.975 zł.
  • Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie – 724.563 zł, w tym:
   • wynagrodzenia i pochodne – 585.855 zł,
   • pozostałe wydatki bieżące – 138.708 zł.
  • Szkoła Podstawowa w Chwarstnicy – 570.163 zł, w tym:
   • wynagrodzenia i pochodne – 429.360 zł,
   • pozostałe wydatki bieżące – 140.803 zł.
  • Szkoła Podstawowa w Gardnie – 910.031 zł, w tym:
   • wynagrodzenia i pochodne – 667.320 zł,
   • pozostałe wydatki bieżące – 242.711 zł.
  • Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 288.612 zł, w tym:
   • wynagrodzenia i pochodne – 224.537 zł,
   • pozostałe wydatki bieżące – 64.075 zł.
  • Szkoła Podstawowa w Żabnicy – 358.132 zł, w tym:
   • wynagrodzenia i pochodne – 272.241 zł,
   • pozostałe wydatki bieżące – 85.891 zł.
  • Dodatkowo wykonano remonty w szkołach w zakresie prac remontowych szkół podstawowych przez Wydział Inwestycji Urzędu Miasta i Gminy Gryfino – udrożniono i przełożono kanalizację sanitarną, wykonano remont pomieszczeń gospodarczych, sali gimnastycznej, podłóg i instalacji C.O. oraz usunięto awarię komina – 131.455 zł,
 • Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowały kwotę 287.411 zł stanowi to 43,9% planowanych wydatków i w rozbiciu na poszczególne jednostki przedstawiają się następująco:
  • Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie –  63.557 zł, w tym:
   • wynagrodzenia i pochodne – 59.114 zł,
   • pozostałe wydatki bieżące – 4.443 zł,
  • Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 41.132 zł, w tym:
   • wynagrodzenia i pochodne – 38.169 zł,
   • pozostałe wydatki rzeczowe – 2.963 zł
  • Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie – 53.718 zł, w tym:
   • wynagrodzenia i pochodne – 49.273 zł,
   • pozostałe wydatki rzeczowe – 4.445 zł
  • Szkoła Podstawowa w Chwastnicy – 38.648 zł, w tym:
   • wynagrodzenia i pochodne – 32.580 zł,
   • pozostałe wydatki rzeczowe – 6.068 zł
  • Szkoła Podstawowa w Gardnie – 55.548 zł, w tym:
   • wynagrodzenia i pochodne – 46.874 zł,
   • pozostałe wydatki rzeczowe – 8.674 zł
  • Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 13.713 zł, w tym:
   • wynagrodzenia i pochodne – 11.111 zł,
   • pozostałe wydatki rzeczowe – 2.602 zł
  • Szkoła Podstawowa w Żabnicy – 21.095 zł, w tym:
   • wynagrodzenia i pochodne – 18.210 zł,
   • pozostałe wydatki rzeczowe – 2.885 zł
 • Przedszkola „dla maluchów” wydatkowały kwotę 1.881.135 zł, co stanowi 52,3% planowanych wydatków:
  • na prowadzenie działalności przedszkoli dla dzieci w wieku 3-6 lat została przekazana dotacja przedmiotowa z budżetu gminy w kwocie 1.820.333 zł (53,5%). Obsługa przedszkoli jest prowadzona przez zakład budżetowy. Na terenie miasta Gryfina działa 5 przedszkoli;
  • na wykonanie remontów w Przedszkolach (opracowanie projektu wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej, wymiana drzwi zewnętrznych i oświetlenia zewnętrznego, konserwacja i wymiana części rur spustowych wód opadowych) – 60.802 zł (30,4%).
 • Gimnazjum wydatkowało kwotę 3.657.522 zł, co stanowi 49,7% planowanych wydatków z tego na:
  • wynagrodzenia i pochodne – 1.995.467 zł
  • wydatki inwestycyjne tj. modernizacja boiska sportowego – 1.196.240 zł,
  • zakup kserokopiarki – 10.748 zł
  • pozostałe wydatki rzeczowe – 455.067 zł
 • Dowożenie uczniów do szkół z terenu gminy Gryfino sfinansowano w wysokości 302.380 zł, co stanowi 45,1% planowanych wydatków.
 • Zakład Ekonomiczno-Administracyjny Szkół - funkcjonowanie i bieżące utrzymanie wydatkowano w wysokości 509.611 zł, co stanowi 42,9% planu, w tym:
  • wynagrodzenia i pochodne – 409.603 zł,
  • pozostałe wydatki bieżące – 100.008 zł
 • Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli związanych z awansem zawodowym w wysokości 28.937 zł, co stanowi 27,6% planowanych wydatków.
 • Na pozostałe zadania w zakresie oświaty wydatkowano kwotę w wysokości 25.483 zł (68,0%), m.in. na:
  • zakup nagród dla laureatów konkursów oświatowych,
  • zakup oprogramowania,
  • wydatki związane z organizacją szkoleń, jubileuszy, uroczystości,
  • ogłoszenia prasowe i przewozy transportowe dzieci,
Dział 851 - Ochrona zdrowia

Łącznie w dziale tym wydatkowano kwotę 226.503 zł, która stanowi 52,4% planu,  i tak:

 • W ramach Programu Zwalczania Narkomanii wydatkowano kwotę 200 zł (2,7%) na zorganizowane warsztaty dla nauczycieli nt. „Jak motywować uczniów do nauki i zmiany w zachowaniu.”,
 • W ramach Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę 197.263 zł (53,0%) w tym na;
  • diety Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz umowy – zlecenia z tytułu zatrudnienia psychologa, prawnika i terapeutów,
  • dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom tj. na prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych przez TPD, na udzielenie posiłku osobom bezdomnym i potrzebującym przez Caritas oraz na realizację propagowania trzeźwego stylu życia przez Gryfińskie Stowarzyszenie Abstynenta „Feniks”,
  • pozostałe niezbędne wydatki bieżące, tj. zakup czasopism, materiałów biurowych, nagród i pucharów dla uczestników konkursów plastycznych i literackich, szkolenia pracowników, dofinansowanie półkolonii zimowych oraz XIII Gryfińskiego Maratonu Trzeźwości oraz pozostałe wydatki związane z działalnością GKRPA;
 • W ramach pozostałej działalności w zakresie ochrony zdrowia wydatkowano kwotę w wysokości 29.040 zł (55,8%) w szczególności na dofinansowanie rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych oraz na zakup leków i specjalistycznych książek w tym zakresie, dofinansowanie konkursów związanych z ochroną zdrowia oraz dotacje celowe dla Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Polskiego Związku Niewidomych i Stowarzyszenia Diabetyków.

Dział 852 - Pomoc społeczna

W tym dziale wydatki za sześć miesięcy zostały wykonane w wysokości 5.749.380 zł (35,9%). W ramach tego działu są realizowane zadania z zakresu administracji rządowej i zadania własne z zakresu pomocy społecznej. Wykorzystane środki zostały przeznaczone na:

 • świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.376.948 zł (31,7%), w tym:
  • wynagrodzenia i pochodne – 141.212 zł,
  • pozostałe wydatki bieżące – 3.235.736 zł;
 • W ramach tych środków Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie wypłacił      17 541 zasiłków rodzinnych, 8 707 dodatków do zasiłków rodzinnych (z tytułu urodzenia dziecka, opieki w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowania, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, wychowania w rodzinie wielodzietnej), 4 500 zasiłków pielęgnacyjnych, 504 świadczenia pielęgnacyjne, 179 zapomóg opiekuńczych tytułu urodzenia dziecka oraz 2 100 zaliczek alimentacyjnych;
 • opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 31.397 zł (39,2%),
 • zasiłki i pomoc w naturze tj. na wypłaty świadczeń w postaci zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, dożywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz innych zasiłków celowych w gotówce i w naturze tj. renty socjalne, zasiłki stałe i okresowe, zasiłki macierzyńskie, zakup opału, ubrań, żywności i inne oraz opłacenie pobytu osób skierowanych do Domów Pomocy Społecznej – 920.252 zł (42,8%);
 • dodatki mieszkaniowe wypłacone przez Ośrodek Pomocy Społecznej wyniosły – 422.187 zł (52,8%). W ramach tych środków wypłacono 3 110 świadczeń;
 • funkcjonowanie i bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej – 861.570 zł (46,2%), z przeznaczeniem na:
  • wynagrodzenia i pochodne – 733.916 zł,
  • wydatki majątkowe (zakup 7 zestawów komputerowych) – 29.918 zł,
  • pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów biurowych, środków czystości, paliwa do samochodu służbowego, opłata za media i usługi bankowe, pocztowe i telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, delegacje, ubezpieczenia oraz odpis na ZFŚS oraz pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem ośrodka) – 97.736 zł.
 • sfinansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 66.499 zł (55,0%),
 • pozostałe wydatki związane z opieką społeczną – 70.527 zł (20,4%).
 • W ramach tych środków realizowany jest rządowy program „Posiłek dla potrzebujących”. Program realizowany jest zarówno poprzez zakup posiłków dla dzieci w szkołach jak również poprzez przyznawanie środków finansowych na zakup żywności.
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Ogółem wykonane wydatki w tym dziale wynoszą 7.645 zł (8,5%) i stanowią środki na organizację prac społecznie użytecznych. Gmina Gryfino zawarła porozumienie z Powiatem Gryfińskim w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych, na podstawie którego Gmina organizuje prace społecznie użyteczne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystając ze świadczeń z pomocy społecznej w okresie od 15 marca do 30 listopada br. W ramach tego projektu do wykonywania prac zostało skierowanych 95 osób, które muszą przepracować 40 godzin w każdym miesiącu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane wydatki zrealizowane w wysokości 1.148.571 zł (51,8%) zostały przeznaczone na utrzymanie i bieżącą działalność świetlic szkolnych i placówek wychowania pozaszkolnego, i tak:

 • wynagrodzenia i pochodne – 764.971 zł, co stanowi 66,6% ogółu wydatków,
 • dotacje – 1.991 zł co stanowi 0,2% ogółu wydatków,
 • pozostałe wydatki rzeczowe – 381.609 zł, co stanowi 33,2% wydatków ogółem,

 

 • świetlice szkolne wydatkowały kwotę 488.456 zł (45,0%) z podziałem na poszczególne placówki:
  • Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 90.585 zł, w tym:
   • wynagrodzenia i pochodne – 85.329 zł,
   • pozostałe wydatki bieżące – 5.256 zł,
  • Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 83.279 zł, w tym:
   • wynagrodzenia i pochodne – 76.221 zł
   • pozostałe wydatki bieżące – 7.058 zł
  • Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie – 72.167 zł, w tym:
   • wynagrodzenia i pochodne – 66.002 zł,
   • pozostałe wydatki rzeczowe – 6.165 zł
  • Szkoła Podstawowa w Chwarstnicy – 30.741 zł, w tym:
   • wynagrodzenia i pochodne – 29.022 zł,
   • pozostałe wydatki rzeczowe – 1.719 zł
  • Szkoła Podstawowa w Gardnie – 72.030 zł, w tym:
   • wynagrodzenia i pochodne – 64.474 zł,
   • pozostałe wydatki rzeczowe – 7.556 zł
  • Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 5.008 zł, w tym:
   • wynagrodzenia i pochodne – 4.339 zł,
   • pozostałe wydatki rzeczowe – 669 zł
  • Szkoła Podstawowa w Żabnicy – 34.193 zł, w tym:
   • wynagrodzenia i pochodne – 30.449 zł,
   • pozostałe wydatki rzeczowe – 3.744 zł
  • Gimnazjum w Gryfinie – 100.453 zł, w tym:
   • wynagrodzenia i pochodne – 91.493 zł,
   • pozostałe wydatki bieżące – 8.960 zł
 • placówki wychowania pozaszkolnego tj. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Gryfinie wydatkował kwotę 388.930 (56,7%) z podziałem na:
  • wynagrodzenia i pochodne – 317.642 zł,
  • pozostałe wydatki bieżące – 71.288 zł,
 • pomoc materialna dla uczniów tj. na stypendia dla uczniów wydatkowano kwotę w wysokości 256.715 zł (75,8%),
 • pozostałe zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej tj. dotacja dla LOK, dofinansowanie konkursów międzyszkolnych, realizacja programu edukacji przyrodniczej, ekologicznej i leśnej, konkursy, fundacje, zakupy nagród rzeczowych, itp. oraz pozostałe zadania związane z edukacyjną opieką wychowawczą – 14.470 zł (46,7%).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogółem wykonane wydatki w tym dziale wynoszą 1.007.511 zł (42,7%). Środki zostały przeznaczone na zadania własne gminy, i tak:

 • gospodarkę ściekową i ochronę wód (utrzymanie i remont studni, kanalizacji deszczowych, opłaty środowiskowe z tytułu odprowadzania wód deszczowych z dróg gminnych, monitoring zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych) – 28.367 zł (22,8%), w ramach tej kwoty zostały zrealizowane:
  • wydatki inwestycyjne związane z budową oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej Gryfino Północ w kwocie 4.940 zł;
 • gospodarkę odpadami (selektywna zbiórka odpadów na terenie miasta i gminy) – 30.684 zł (27,2%), w ramach tej kwoty zostały zrealizowane:
  • wydatki inwestycyjne dotyczące zakupu pojemników do selektywnej zbiórki tworzyw sztucznych (PET) w kwocie 19.984 zł;
 • oczyszczanie miasta i wsi (zimowe utrzymanie ulic gminnych, zakup koszy ulicznych, flag, ławek parkowych, soli i piasku, likwidacja dzikich wysypisk, zakup nagród na konkursy ekologiczne oraz oczyszczanie terenów gminnych – zadanie realizowane na podstawie umowy z PUK Sp z o.o. na prowadzenie usług komunalnych) – 237.584 zł (50,3%),
 • utrzymanie zieleni w mieście i gminie (utrzymanie zieleni na terenach gminnych - zadanie realizowane na podstawie umowy z PUK Sp z o.o. na prowadzenie usług komunalnych, wycinka drzew i cięcia pielęgnacyjne, zakup sadzonek drzew i krzewów) – 109.502 zł (31,9%),
 • schroniska dla zwierząt (wyłapywanie i przewóz do schroniska, zakup karmy, akcesoriów i usług weterynaryjnych, utylizacja i wywóz padłych zwierząt oraz koszty utrzymania bezdomnych psów w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie) – 26.127 zł (47,5%),
 • oświetlenie ulic, placów i dróg oraz koszty eksploatacji i konserwacji oświetlenia ulicznego – 575.247 zł (46,0%).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym wydatkowano środki w wysokości 2.055.069 zł (46,4%) z przeznaczeniem na utrzymanie ośrodków kultury, świetlic i klubów, biblioteki oraz konserwację zabytków znajdujących się na terenie gminy Gryfino, i tak:

 • wydatki związane z organizacją imprez i realizacją zadań w zakresie kultury – 60.420 zł (35,3%%), i tak:
  • wynagrodzenie za wykład autorski w zakresie zlecania i powierzania zadań przez j.s.t. organizacjom pozarządowym oraz za opracowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu „Bałtyk – morze które łączy”;
  • organizacja konkursów kulturalnych, uroczystości państwowych i gminnych oraz dofinansowanie imprez i zakup nagród dla uczestników tych konkursów,
  • fundusz sołecki,
  • artykuły spożywcze, usługi transportowe oraz opłata za media w lokalach stowarzyszeń,
  • dotacje dla stowarzyszeń (Stowarzyszenie Miłośników Ekologii i Agroturystyki na Rzecz Wełtynia – 5.000 zł; Sybiracy – 5.000 zł; Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – 5.000 zł; Stowarzyszenie „Radość” – 5.000 zł; Stowarzyszenie Kolejarzy Polskich – 2.000 zł, Stowarzyszenie „Res Musica” – 10.000 zł) – 32.000zł (100,0%);
 • opłata za udział Zakładowej Orkiestry Dętej ZEDO w uroczystościach państwowych i gminnych – 2.000 zł (6,7%),
 • wydatki związane z działalnością i bieżącym utrzymaniem domów i ośrodków kultury oraz świetlic i klubów – 1.429.126 zł (47,8%), z tego:
  • dotacje podmiotowe dla instytucji kultury (Gryfiński Dom Kultury) – 1.320.000 zł (54,1%),
  • wydatki remontowe (prace remontowe świetlic w m. Daleszewo, odwodnienie terenu w m. Bartkowo oraz usługi kominiarskie w m.Sobiemyśl, Krzypnica i Daleszewo) – 90.301 zł,
  • wydatki inwestycyjne tj. opracowanie projektów służących pozyskaniu środków pomocowych dla budowy świetlicy w m.Dołgie oraz opracowanie dokumentacji technicznej (specyfikacja) do przetargu na realizację zadania – 18.825 zł.
 • dotacja podmiotowa dla instytucji kultury (Biblioteka Publiczna) – 517.166 zł (100,0%),
 • dotacje na remonty zabytkowych kościołów w naszej gminie – 30.000 zł (40,0%),
 • wydatki na pozostałą działalność w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego tj. przygotowanie imprezy promocyjnej miasta „Sylwester 2005” oraz zakup nagród dla zawodników za osiągnięcia sportowe w roku 2005 – 16.357 zł (7,8%), w tym:
  • wydatki inwestycyjne sfinansowały prace geodezyjne (aktualizacja wtórników oraz prace przedprojektowe i usługi doradcze projektu zagospodarowania nabrzeża w Gryfinie oraz projektu modernizacji MDK w Gryfinie – 13.770 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

W dziale tym wydatkowano środki w wysokości 446.076 zł, co stanowi 8,1% planowanych wydatków z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

 • realizacja zadania własnego gminy w zakresie utrzymania obiektów sportowych w tym m.in. na zabezpieczenie plaży w Wirowie – 11.670 zł (0,2%), w ramach tej kwoty zostały zrealizowane:
  • wydatki inwestycyjne na aktualizację kosztorysów budowy boisk sportowych w m. Chwastnica i Radziszewo – 10.370 zł.
 • wydatki na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wyniosły 394.406 zł (60,2%), i tak:
  • dotacja dla Stowarzyszeń i Klubów Sportowych na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu – 368.500 zł,
  • zakup nagród dla sportowców za osiągnięcia w roku 2005, organizacja uroczystości sportowych, wynagrodzenie za tłumaczenie wniosku do Funduszu Norweskiego, publikacja ogłoszeń prasowych, druk książeczek „Gryfiński Rajdy Rowerowe” oraz pozostałę zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 25.906 zł.
 • zakup biletów na pływalnię dla młodzieży szkolnej – 40.000 zł (50,0%),

Szczegółowa analiza wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów nie wykazuje nieprawidłowości.

Organ Wykonawczy Gminy w ciągu minionego półrocza na bieżąco monitorował realizację wydatków, zobowiązując dysponentów środków budżetowych do bieżącego składania sprawozdań z realizacji zakresu rzeczowego wydatków.

ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU GMINY

Na dzień 30 czerwca 2006r. zobowiązania według tytułów dłużnych wynosiły 7.500.000 zł, w tym:

 1. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na budowę oczyszczalni i kanalizacji „Północ Gminy” - 7.500.000 zł
  Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielanych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego – 4.820.000 zł, i tak:
  1. GTBS Sp. z o.o. na spłatę kredytu – 1.820.000 zł,
  2. NORDEA z tyt. zaciągniętego kredytu przez Fundację na rzecz Budowy Obiektów Sportowych na budowę II etapu CW „Laguna” (poręczenie obowiązuje od 2010r. do 2013r.) – 3.000.000 zł.

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w danym roku budżetowym – 109.797 zł.

 

Wykonanie wydatków za I półrocze 2006 roku należy ocenić pozytywnie.

 

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Budżet gminy Gryfino w I półroczu 2006 roku był wykonywany przez jednostki budżetowe w powiązaniu z planami finansowymi przychodów i wydatków jednostek gospodarki pozabudżetowej – zakładów budżetowych takich jak:

 1. Przedszkola
 2. Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji

Zakłady budżetowe wypracowują dochody własne oraz mogą otrzymywać dotację, która podlega ograniczeniom zgodnie z ustawą o finansach publicznych.
Zestawienie przychodów i wydatków - plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2005r przedstawiają   tabele Nr 11  i  tabela Nr 12.
Planowane dotacje z budżetu gminy dla przedszkoli zostały wykonane w 53,5%.
Szczegółowe zestawienie planu i wykonania dla Przedszkoli według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia  tabele Nr 11.
Przychody zostały wykonane w 49,0% w stosunku do planu na kwotę 2.183.983 . Koszty i inne obciążenia zostały wykonane w 49,0% w stosunku do planu na kwotę 2.183.983 zł.
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego wynosił  –  58.953 zł

Szczegółowe zestawienie planu i wykonania dla zakładu budżetowego - Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela Nr 12.
Przychody zostały wykonane w 45,6% w stosunku do planu na kwotę 207.883 . Koszty i inne obciążenia zostały wykonane w 45,6% w stosunku do planu na kwotę 207.658 zł.
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego wynosił –   (-) 35.658 zł

Tabela Nr 13 przedstawia plan i wykonanie dochodów własnych w Oświacie i wychowaniu.
Przychody zostały wykonane w 49,9% w stosunku do planu na kwotę 344.549 zł. Koszty i inne obciążenia zostały wykonane w 49,9% w stosunku do planu na kwotę 344.549 zł.
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego wynosił –   72.829 zł

Tabela Nr 14 przedstawia plan i wykonanie dochodów własnych w Edukacyjnej opiece wychowawczej.
Przychody zostały wykonane w 6,5% w stosunku do planu na kwotę 1.937 zł. Koszty i inne obciążenia zostały wykonane w 6,5% w stosunku do planu na kwotę 1.937 zł.
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego wynosił –   1.934 zł

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ

Środki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczone są na realizację celów ochrony środowiska – głównie na inwestycje proekologiczne oraz edukację ekologiczną.

W tabeli Nr 15 przedstawiono plan i wykonanie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dzień 30 czerwca 2006r. według działów, rozdziałów i paragrafów.
Planowane przychody w kwocie 2.000.000 zł, wykonano w 12,9% na kwotę 257.162 zł.
Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego wynosił 1.874.120 zł.
Planowane koszty w kwocie 3.691.000 zł, wykonano w 4,2% na kwotę 153.743 zł.
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego wynosił  1.977.540 zł. 
Wykaz zadań rzeczowych przedstawia się następująco:

 1. budowa kolektora Drzenin-Gardno – 63.615 zł,
 2. budowa kanalizacji sanitarnej w m.Chlebowo – 24.933 zł,
 3. opracowanie i aktualizacja wtórników geodezyjnych kanalizacji sanitarnej Pniewo-Żurawki – 25.620 zł
 4. budowa kanalizacji Gryfino Północ - opłaty przyłączeniowe – 39.575 zł.

Przedkładając Wysokiej Radzie niniejszą informację z wykonania budżetu gminy za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2006r, wnoszę w imieniu Organu Wykonawczego Gminy o uznanie, iż budżet minionego okresu został wykonany prawidłowo.
Wnoszę o przyjęcie przedkładanej informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2006 roku. 

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Henryk Piłat

Gryfino, dnia 31 sierpnia 2006 r.

Lista załączników:
Dochody Gminy Gryfino za I półrocze 2006 wg rodzajów ( wykres) [86657 bajtów]
Dochody i wydatki Gminy Gryfino  za I półrocze 2006 roku  - ( wykres ) [122376 bajtów]
Tabela Nr 1 [53248 bajtów]
Tabela Nr 10 [45056 bajtów]
Tabela Nr 10A [20480 bajtów]
tabela Nr 12 [23552 bajtów]
Tabela Nr 13 [22016 bajtów]
Tabela Nr 14 [20992 bajtów]
Tabela Nr 16 [18432 bajtów]
Tabela Nr 2 [23040 bajtów]
Tabela Nr 3 [18432 bajtów]
Tabela Nr 4 [19968 bajtów]
Tabela Nr 5 [48128 bajtów]
Tabela Nr 5A [18944 bajtów]
Tabela Nr 6 [120832 bajtów]
Tabela Nr 7 [23552 bajtów]
Tabela Nr 8 [20480 bajtów]
Tabela Nr 9 [21504 bajtów]
tabele Nr 11 [24064 bajtów]
tabeli Nr 15 [19968 bajtów]
Wydatki Gminy Gryfino za I półrocze 2006 ( wykres ) [109529 bajtów]