Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Gryfino za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2006

    


Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Gryfino
za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2006

Wyszczególnienie

Plan (po zmianach)

Wykonanie

1

2

3

A. DOCHODY

72 752 067

17 805 879

B. WYDATKI (B1+B2)

74 552 067

14 216 071

B1. Wydatki bieżące

64 070 424

13 831 368

B2. Wydatki majątkowe

10 481 643

384 703

C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)

-1 800 000

3 589 808

D. FINANSOWANIE (D1-D2)

1 800 000

-698 813

D1. Przychody ogółem
    z tego:

2 800 000

1 551 187

   D11. kredyty i pożyczki

2 800 000

0

   D12. inne źródła

0

1 551 187

D2. Rozchody ogółem
  
 z tego:

1 000 000

2 250 000

   D21. spłaty kredytów i pożyczek

1 000 000

250 000

   D22. lokaty w bankach

0

2 000 000