SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Gryfino oraz Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r.

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Gryfino

oraz

Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 


Gryfino, kwiecień 2006 r.

 

 

Szanowna Rado!

Budżet Miasta i Gminy Gryfino na rok 2005 został uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Gryfinie Nr XXIX/398/04 z dnia 30 grudnia 2004 r. i określał:

 • dochody  w  wysokości                                     66.950.000 ,00 zł
 • wydatki  w  wysokości                                      70.850.000 ,00 zł
 • deficyt budżetu Gminy w wysokości                  3.900.000 ,00 zł

 

W ciągu roku budżet ulegał zmianom, wprowadzanym w drodze Uchwał Rady Miejskiej w Gryfinie oraz Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, których zestawienie przedstawia poniższa tabela:

L.p UCHWAŁA DATA DOCHODY WYDATKI NADWYŻKA DEFICYT
1 Zarz. B 0151-05/05 10-01-2005 66.950.000 70.850.000 3.900.000
2 Zarz. B 0151-19/05 31-01-2005 +36.000 +46.156

-10.156

  3.900.000
3 Zarz. B 0151-21a/05 01-02-2005   +25.000

-25.000

  3.900.000
4 Zarz. B 0151-32/05 28-02-2005 +136.100 +234.874

-98.774

  3.900.000
5 Zarz. B 0151-51/05 30-03-2005 +101.076 +105.026

-3.950

  3.900.000
6 Uchw. XXXIV/447/05 31-03-2005 +324.236

-679.478

+238.711

-455.242

  4.038.711
7 Zarz. B 0151-67/05 28-04-2005 +151.548 +239.046

-87.498

  4.038.711
8 Uchw. XXXVI/468/05 25-05-2005 +338.631 +1.329.285

-395.000

  4.634.365
9 Uchw. XXXVII/484/05 30-06-2005   +1.660.139

-705.139

  5.589.365
10 Zarz. B 0151-97/05 30-06-2005 +243.683 +376.175

-132.492

5.589.365
11 Uchw. XXXVII/493/05 28-07-2005   +700.000

-350.000

  5.939.365
12 Zarz. B 0151-117/05 19-08-2005 +1.451 +342.176

-340.725

  5.939.365
13 Zarz. B 0151-122/05 31-08-2005 +26.098 +203.836

-177.738

  5.939.365
14 Uchw. XLI/535/05 29-09-2005 +350.415

-150.000

+1.848.060

-1.647.645

  5.939.365
15 Zarz. B 0151-132/05 30-09-2005 +150.502 +328.921

-178.419

  5.939.365
16 Zarz. B 0151-143/05 31-10-2005 +169.138

-181.899

+1.227.226

-1.239.987

  5.939.365
17 Zarz. B 0151-152/05 23-11-2005  

-12.838

 

-12.838

  5.939.365
18 Zarz. B 0151-158/05 30-11-2005 +258.921

-46.000

+383.084

-170.163

  5.939.365
19 Uchw. XLIV/563/05 30-11-2005 +1.524.158

-35.300

+1.671.507

-182.649

  5.939.365
20 Uchw. XLVI/581/05 30-12-2005 +890.319

-836.239

+4.380   5.889.665

OGÓŁEM

69.710.522 75.600.187   5.889.665

Zmiany budżetu i w budżecie w roku 2005 podejmowane były przez Radę Miejską i Burmistrza (w ramach swoich kompetencji). Zmiany polegały na przesunięciu środków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, na rozdysponowaniu rezerwy ogólnej oraz wprowadzeniu tak po stronie dochodów, jak i po stronie wydatków budżetu przyznanych Gminie dotacji.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów i wydatków Gminy Gryfino za rok 2005 według stanu na dzień 31 grudnia 2005 kształtuje się następująco:

 • dochody w wysokości                            69.710.522,00 zł
 • wydatki w wysokości                            75.600.187,00 zł
 • deficyt budżetowy w wysokości              5.889.665,00 zł

Źródłem pokrycia planowanego deficytu była nadwyżka wolnych środków na rachunku bankowym oraz kredyt bankowy, który planowano zaciągnąć na wydatki inwestycyjne.

Zgodnie z art. 168 ustawy o finansach publicznych;

 1. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi odpowiednio nadwyżkę budżetu jednostki samorządu terytorialnego lub deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
 2. Deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być sfinansowany przychodami pochodzącymi z :
  (...)
  1. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
L.p. Wyszczególnienie Wykonanie za rok 2005
1. Dochody 65 460 380
2. Wydatki 68 742 835
3. Nadwyżka/deficyt -3 282 455
4. Źródło pokrycia deficytu

w tym:

4 833 642
- nadwyżka wolnych środków w roku 2004 4 736 909
- pożyczka z WFOŚiGW 96 733
5. Rozchody -49 700
- Udzielona pożyczka dla Wspólnot Mieszkaniowych -49 700
6. Nadwyżka wolnych środków roku 2005 1 501 487


Wykonanie dochodów i wydatków Gminy Gryfino według stanu na dzień 31 grudnia 2005 r. kształtuje się następująco:

 • dochody  w  wysokości                         65.460.380,00 zł
 • wydatki  w  wysokości                          68.742.835,00 zł
 • deficyt budżetowy w wysokości               3.282.455,00 zł

Dochody w odniesieniu do planu zrealizowano w 93,9%, które kształtują się następująco:

 • Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
  • planowano w wysokości  7.455.675 zł
  •  wykonano w wysokości   7.322.837 zł
   w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w  98,2%
 • Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji
  • planowano w wysokości  51.550 zł
  • wykonano w wysokości   51.550 zł
   w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w  100,0%
 • Dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego
  • planowano w wysokości  165.000 zł
  • wykonano w wysokości   165.000 zł
   w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w  100,0%
 • Dochody związane z realizacją zadań własnych
  • planowano w wysokości   62.038.297 zł
  • wykonano w wysokości    57.920.993 zł
   w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w  93,4%
 • Dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń
  • planowano w wysokości   380.000 zł
  • wykonano w wysokości    389.908 zł
   w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w  102,6%

Wydatki w odniesieniu do planu zrealizowano w 90,9 %

 • Wydatki bieżące:
  • planowano w wysokości    61.767.910 zł
  • wykonano w wysokości     57.935.437
   w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w  93,8%
 • Wydatki majątkowe:
  • planowano w wysokości    13.832.277 zł
  • wykonano w wysokości     10.807.398
   w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w  78,1%

Struktura wydatków kształtuje się następująco:
Wydatki bieżące
stanowią 84,3% natomiast wydatki majątkowe 15,7% ogółem wykonanych wydatków za 12 miesięcy.

Wydatki w podziale na zadania:

 • Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
  • planowano w wysokości  7.455.675 zł
  • wykonano w wysokości   7.322.837 zł
   w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w  98,2%
 • Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji
  • planowano w wysokości  51.550 zł
  • wykonano w wysokości   51.550 zł
   w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w  100,0%
 • Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego
  • planowano w wysokości  165.000 zł
  • wykonano w wysokości   160.821 zł
   w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w  91,5%
 • Wydatki związane z realizacją zadań własnych
  • planowano w wysokości   67.927.962 zł
  • wykonano w wysokości    61.207.627 zł
   w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w  90,1%
 • Wydatki z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń
  • planowano w wysokości   417.654 zł
  • wykonano w wysokości    371.872 zł
   w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w  89,0%
DOCHODY

Dochody budżetowe zaprezentowano w ujęciu tabelarycznym w układzie:

 • Tabela Nr 1 przedstawia dochody ogółem – plan i wykonanie na 31 grudnia 2005r.,
 • Tabela Nr 2 przedstawia dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – plan i wykonanie na 31 grudnia 2005r.,
 • Tabela Nr 3 przedstawia dochody związane z realizacją zadań na podstawie porozumień - plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2005r.,
 • Tabela Nr 4 przedstawia dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień – plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2005r.,
 • Tabela Nr 5 przedstawia dochody związane z realizacją zadań własnych – plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2005r.,
 • Tabela Nr 5A przedstawia dochody z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2005r.

Plan dochodów przewidywał dochody w wysokości 69.710.522 zł, wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2005r. zostało zrealizowane w wysokości 65.460.380 , co stanowi 93,9% wykonania planu.
Analiza dochodów według źródeł wskazuje, że plan dochodów został wykonany w następujących wielkościach wg źródeł dochodów:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
Zrealizowano dochody w kwocie 558 zł.
Tytuły dochodów to:

 • opłata za niedopełnienie obowiązku ubezpieczenia OC – 414 zł,
 • opłaty za świadectwo pochodzenia zwierząt w wysokości - 111 zł,
 • dochody ze sprzedaży kolczyków dla zwierząt w wysokości - 33 zł,

Dział 020 – Leśnictwo
Źródłem dochodów w tym dziale były wyłącznie wpłaty z dzierżawy terenów łowieckich, które zostały wykonane w wysokości 6.052 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Źródłem wykonanych dochodów w tym dziale w wysokości 904.395 zł (87,4%) jest:

 • dotacja celowa ustalona z Samorządem Powiatowym z przeznaczeniem na utrzymanie ulic powiatowych w granicach miasta Gryfino, która została wykonana w kwocie 100.000 zł (100%),
 • dochody uzyskane z tytułu utrzymania dróg gminnych w wysokości 802.176 zł (85,8%), i tak;
  • wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego - 324 zł,
  • wpływy środków pieniężnych z likwidacji środka specjalnego pn. „Drogi publiczne gminne” - 1.852 zł,
  • darowizna z KE Dolna Odra i ZEDO z przeznaczeniem na modernizację ul. Przemysłowej w Gryfinie- 800.000 zł,
 • z opłat za koncesje i licencje (Taxi, PKS), które wyniosły 2.219 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
Planowane w 2005r. dochody w kwocie 7.922.998 zł zostały wykonane w 70,9%, stanowiąc kwotę 5.615.039 zł i pochodzą z następujących tytułów:

 • gospodarka gruntami i nieruchomościami w wysokości 5.576.499 zł (70,7%), i tak:
  • wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 315.832 zł (79,0%),
  • wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) - 3.500 zł,
  • dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 3.686.610 zł (89,0%),
  • wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 103.243 zł (108,7%),
  • wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (lokali mieszkalnych, użytkowych i gruntów), w tym ze sprzedaży gruntów uzyskaliśmy kwotę 270.330 zł, ze sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych 305.051 zł oraz z tytułu wpływów z rat ze sprzedane lokale mieszkalne i użytkowe oraz grunty gminne 556.520 zł, na ogólną kwotę - 1.131.901 (39,3%),
  • odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 14.622 zł (292,4%),
  • wpływy z odsetek - 120.310 zł (80,2%),
  • wpływy z różnych dochodów (zwrot poniesionych kosztów dokumentacji wyceny lokali i nieruchomości oraz odszkodowanie za spalony budynek przy ul. Sportowej 4 oraz za uszkodzone samochody i budynek remizy strażackiej, w wyniku pożaru remizy OSP Chwarstnica) - 200.481 zł (103,0%),
 • wpływy z tytułu wpłat rat za docieplenia budynków należących do Wspólnot Mieszkaniowych (zgodnie z wcześniej zawartymi umowami) w wysokości 37.993 zł (95,0%),
 • wpływy z tytułu wpłat na fundusz remontowy przy wykupie lokali w wysokości 547 zł (124,3%).

Do końca 2005 roku planowane były do sprzedaży następujące działki, które nie zostały sprzedane, na ogólną, przypuszczalną kwotę 2.082.000, i tak:

  1. Obręb 5 dz. nr 11/3 (ks. J.Popiełuszki) - 60.000 zł
  2. Pniewo dz. nr 562/3  - 57.000 zł
  3. Steklno dz. nr 23/7  - 40.000 zł
  4. Wełtyń dz. nr 441 (rolna)  - 7.000 zł
  5. Obręb 4 dz. nr 555 (zabudowa usługowa)  - 140.000 zł
  6. Obr. 4 dz. nr 552 (obsł.komun.+usługi)  - 400.000 zł
  7. Obr. 4 dz. nr 554 (obsł.komun.)  - 80.000 zł
  8. Lokal użytkowy (Platan)  - 1.226.000 zł
  9. 4 garaże (Platan) - 72.000 zł

Dział 710 - Działalność usługowa
Źródłem wykonanych dochodów w tym dziale w wysokości 63.152 zł (109,4%), są:

 • zwrot kosztów kasacyjnych wyroku oraz kara za niedotrzymanie umowy – 1.860 zł (258,3%),
 • wpływy związane z utrzymaniem cmentarzy w wysokości 61.292 zł (107,5%), i tak:
  • dotacje celowe z budżetu państwa realizowane przez gminę na podstawie porozumień utrzymanie cmentarza wojennego – 21.700 zł (100,0%),
  • dochody z najmu i dzierżawy (opłata za miejsca pod grób) – 39.592 zł (112,2%),

Dział 750 - Administracja publiczna
Źródłem wykonanych dochodów w tym dziale w wysokości 238.758 zł (14,2%), są wpływy pochodzące z następujących źródeł:

 • Urzędy Wojewódzkie w wysokości 224.400 zł (100,9%), z tego:
  • dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego oraz ewidencji ludności - 217.900 zł (100,0%),
  • 5% dochodów od opłat za wydane dowody osobiste, udzielania informacji adresowej - 6.500 zł (144,4%)
 • wpływy wynikające z świadczonych usług przez urzędy gmin w wysokości 12.552 zł (0,9%), w tym:
  • wpływy wynikające obsługi zamówień publicznych – sprzedaży specyfikacji istotnych warunków zamówień publicznych - 6.158 zł (123,2%),
  • dochody z najmu komputerów do przeprowadzenia wyborów - 4.262 zł,
  • wpływy z różnych dochodów (w tym rozliczenia z lat ubiegłych oraz dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika, za pobór i odprowadzanie podatku dochodowego) - 2.035 zł,
  • wpływy z usług (usługi ksero) - 97 zł,
  • niewykonane dochody w kwocie 1.452.800 zł, zostaną zrealizowane w 2006 roku; są to środki pochodzące z Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na projekt Z/2.32/I/1.5/41/04: e-Gryfino – wdrożenie rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w Gminie Gryfino
 • wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych w postępowaniach egzekucyjnych dotyczących dzierżaw i najmu (zastępstwo procesowe i koszty sądowe) w wysokości 1.806 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Źródłem wykonanych dochodów w tym dziale są wyłącznie dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 139.770 zł (98,0%), które przeznaczono na:

 • aktualizację spisów wyborczych – 4.990 zł (100,0%),
 • pokrycie kosztów wykonania zadań zleconych, związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP – 82.167 zł (97,8%),
 • pokrycie kosztów wykonania zadań zleconych, związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP – 52.613 zł (98,0%),

Dział 752 – Obrona narodowa
Wykonane za 2005 rok dochody w wysokości 500 zł (100,0%) pochodzą wyłącznie z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, które zostały przeznaczono na wydatki obronne.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Wykonane za 2005 rok dochody w wysokości 117.211 zł (106,0%) pochodzą z:

 • wpływów dotyczących Straży Miejskiej w wysokości 117.211 zł (106,0%), w tym:
 • grzywny, mandaty i koszty upomnień nałożone przez Straż Miejską – 35.588 zł (118,6%),
 • koszty upomnień – 1.063 zł,
 • nagroda z konkursu „Bezpieczna Gmina” – 75.000 zł,
 • dofinansowanie do rowerów dla Straży Miejskiej z „Funduszu prewencyjnego” PZU – 3.000 zł,
 • refundacja WUP za służbę poborowych – 2.560 zł.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Źródłem wykonanych dochodów za 2005 rok w wysokości 36.421.231 zł (99,1%) są podatki, udziały gmin w podatkach i opłaty, i tak:

 • wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych na kwotę103.069 zł (103,1%), w tym:
  • podatek opłacany w formie karty podatkowej– plan zrealizowano w 91,9% - 91.948 zł,
  • odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 11.121 zł,
 • wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na kwotę 21.293.611 zł (95,8%), w tym:
  • podatek od nieruchomości - plan zrealizowano w 95,5% - 20.262.774 zł,
  • podatek rolny - plan zrealizowano w 100,6% - 452.491 zł,
  • podatek leśny - plan zrealizowano w 129,7% - 88.184 zł,
  • podatek od środków transportowych; plan zrealizowano w 104,7% - 68.056 zł,
  • opłata administracyjna – 810 zł,
  • podatek od czynności cywilnoprawnych - plan wykonano w 17,4% - 13.880 zł,
  • wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) – 220 zł,
  • odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan wykonano w 116,3% - 407.196 zł,
 • wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych na kwotę 2.704.225 zł (94,3%), w tym:
  • podatek od nieruchomości - plan zrealizowano w 86,2% - 1.249.646 zł,
  • podatek rolny - plan zrealizowano w 82,1% - 484.390 zł,
  • podatek leśny – plan wykonano w 108,7% - 2.392 zł,
  • podatek od środków transportowych – plan wykonano w 91,8% - 233.985 zł,
  • podatek od spadków i darowizn – plan wykonano w 174,5% - 87.262 zł,
  • podatek od posiadania psów – plan zrealizowano w 57,5% - 17.250 zł,
  • opłata targowa – plan zrealizowano w 149,9% - 44.982 zł,
  • opłata administracyjna (wypisy, wyrysy) - plan wykonano w 82,0% - 2.460 zł,
  • podatek od czynności cywilnoprawnych – plan wykonano w 125,9% - 503.663 zł,
  • zaległości z podatków zniesionych – plan zrealizowano w 11,8% - 353 zł,
  • wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) – plan zrealizowano w 395,8% - 19.791 zł,
  • odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan zrealizowano w 116,1% - 58.051 zł;
 • wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw na kwotę 1.598.583 zł (111,1%), w tym:
  • opłata skarbowa – plan wykonano w 120,1% - 1.080.537 zł,
  • wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 779 zł,
  • wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – plan zrealizowano w 102,6% - 389.908 zł,
  • wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka, zmiana w ewidencji działalności gospodarczej) – plan zrealizowano w 79,1% - 125.315 zł,
  • wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) - 53 zł,
  • odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1.991 zł,
 • wpływy z różnych rozliczeń (prowizja za sprzedaż znaków skarbowych) na kwotę 3.808 zł (126,9%);
 • udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na kwotę 10.711.965 zł (105,8%);
  • udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - plan wykonano w 103,7% - 10.246.794 zł,
  • udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – plan zrealizowano w 193,6% - 465.171 zł
 • pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych (opłaty komornicze, sprzedaż numerków ewidencyjnych dla psów) – 5.970 zł,

Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych

Wyszczególnienie Wykonanie Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone na okres sprawozdawczy Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy
Ogółem podstawowe dochody podatkowe, z tego: 35 244 690 4 475 003 123 024 48 151
udziały we wpływach z podatku dochodowego i od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej 465 171 X X X
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 10 246 794 X X X
podatek rolny 936 881 276 722 11 526 18
podatek od nieruchomości 21 512 420 3 899 912 109 198 9 381
podatek leśny 90 576 0 0 0
podatek od środków transportowych 302 041 298 369 2 300 38 752
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 91 948

X

0 0
podatek od czynności cywilnoprawnych 517 543 X 0 0
wpływy z opłaty skarbowej 1 080 537 X 0 0
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 779 X 0 0

Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) z tytułu podatku od posiadania psów w kwocie 4.131 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia
Wykonane w 2005 roku dochody w wysokości 13.024.199 zł stanowiące 100,5% planu pochodzą z subwencji ogólnej z budżetu państwa:

 • część oświatowa została wykonana w 100,0% i wyniosła 11.002.396 zł
 • część równoważąca została wykonana w 100% i wyniosła 1.463.007 zł
 • różne rozliczenia finansowe pochodzące głównie z odsetek uzyskanych od lokat terminowych i od środków na rachunkach bankowych w wysokości 314.500 zł (125,8%),
  • najczęściej są to odsetki od lokat terminowych, na których uzyskuje się oprocentowanie stałe lub wyższe niż na rachunku bieżącym. Odsetki od lokat dopisywane są na koniec okresu jej trwania tzw. kapitalizacja po okresie lokaty. Ciągły obrót wolnymi środkami na rachunku bieżącym daje możliwość uzyskania dodatkowych dochodów do budżetu gminy.
 • zwrot środków z rozliczenia zadań na wydatki niewygasające z upływem 2004 roku w wysokości 244.296 zł

801 - Oświata i wychowanie
Źródłem wykonanych dochodów w wysokości 276.035 zł (134,2%) są następujące tytułu w poszczególnych rozdziałach:

 • szkoły podstawowe – 107.611 zł (201,0%), w tym:
  • grzywny, mandaty i inne kary od ludności za uchylanie się od obowiązku szkolnego oraz koszty upomnień – 1.356 zł,
  • dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (na sfinansowanie wyprawki szkolnej) – 7.050 zł (100,0%),
  • dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych będących w użyczeniu jednostek oświatowych ZEAS-u – 24.134 zł,
  • wpływy z różnych opłat – 22 zł,
  • odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 15 zł,
  • wpływy z usług – 4.903 zł,
  • wpływy z różnych dochodów (kara umowna za nienależyte wykonanie umowy dot. remontu SP w Gardnie oraz odszkodowanie majątkowe) – 70.131 zł (150,9%),
 • gimnazja – 162.974 zł (108,6%), w tym:
  • dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych będących w użyczeniu jednostek oświatowych ZEAS-u – 12.974 zł,
  • dofinansowanie budowy boiska przy Gimnazjum w Gryfinie uzyskane z MENiS – 150.000 zł (100,0%),
 • zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – 3.250 zł, w tym:
  • dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych będących w użyczeniu jednostek oświatowych ZEAS-u – 3.081 zł,
  • pozostałe odsetki – 169 zł,
 • pozostała działalność – 2.200 zł, w tym:
  • dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego) – 2.200 zł (100,0%),

851 – Ochrona zdrowia
Zrealizowane dochody za 2005 rok w wysokości 4.409 zł pochodzą z rozliczenia niewykorzystanej dotacji na zakup retroskopu dla Szpitala Powiatowego w Gryfinie oraz darowizny od ludności na badania mammograficzne.

852 - Pomoc społeczna
Zrealizowane dochody za 2005 rok w wysokości 7.927.637 zł, co stanowi 97,7% planu, pochodzą w 99,8% z dotacji celowych budżetu państwa w kwocie 7.910.841 zł i przeznaczone są na realizację zadań administracji rządowej i własnych związanych z opieką społeczną i utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej, i tak:

 • dotacje na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 6.119.346 zł (99,0%), z tego dotacja w kwocie 2.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupów inwestycyjnych (zakup zestawów komputerowych);
 • dotacje na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 69.696 zł (98,1%),
 • dotacje na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 933.375 zł (88,0%),
 • dotacja na utrzymanie i bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej – 506.189 zł (100,0%),
 • dotacje na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 40.235 zł (91,4%),
 • dotacje na realizację Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” – 242.000 zł (100,0%),

oraz pozostałe dochody w kwocie 16.796 zł wg następujących tytułów:

 • wpływy z różnych dochodów, zwroty niesłusznie pobranych świadczeń z lat ubiegłych (w tym odsetki oraz 5% dochodów budżetu państwa od usług opiekuńczych) – 4.679 zł,
 • wpływy z usług (usługi opiekuńcze) – 8.426 zł (70,2%),
 • pozostałe odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym OPS-u – 3.691 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Wykonane dochody za 2005 rok w kwocie 204.903 zł (100,1%) pochodzą z:

 • dotacji celowej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (zadania powiatu przekazane do prowadzenia gminie w zakresie kultury fizycznej i sportu młodzieży ponadgimnazjalnej) – 60.000 (100,0%),
 • dotacji celowej z budżetu państwa na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla najuboższych uczniów – 144.783 zł (100,0%),
 • dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych będących w użyczeniu jednostek oświatowych ZEAS-u – 120 zł,.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Wykonane dochody za 2005 rok w wysokości 360.002 zł stanowią 99,3% planu i pochodzą z:

 • funduszu Phare w związku z uruchomieniem przez Władzę Wdrażającą w Warszawie kwoty zatrzymanej w ramach kontraktu PL 0108.09 „Rozbudowa oczyszczalni ścieków dla Miasta Gryfino oraz budowa kanalizacji sanitarnej Gryfino Północ”– 350.415 zł,(100,0%),
 • zwrotu nadpłaty z lat ubiegłych na zakup pojemników na piasek – 1.900 zł,
 • wpływów z opłaty produktowej za selektywną zbiórkę odpadów – 7.687 zł (64,1%).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Źródłem wykonanych dochodów w wysokości 156.529 zł (98,7%) w tym dziale są:

 • środki Phare pochodzące z rozliczenia projektu 11/N/02 – 22.048 zł (100,0%),
 • dotacja celowa otrzymana z Ministerstwa Kultury Departament Współpracy z Samorządami i Upowszechniania Kultury dla Biblioteki Publicznej - 29.850 zł (100,0%),
 • dotacja z Powiatu Gryfińskiego dla Biblioteki Publicznej na prowadzenie zadania powiatowej biblioteki publicznej - 5.000 zł (100,0%),
 • otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej od sponsorów z przeznaczeniem na obchody „Dni Gryfina 2004” – 23.400 zł (100%),
 • wpływy z różnych dochodów (z tytułu zawartych umów o reklamę firm podczas obchodów Dni Gryfina 2004) – 76.231 zł (97,4%)
WYDATKI

Zaplanowane wydatki budżetu gminy w kwocie 75.600.187 zł zostały wykonane na dzień 31 grudnia 2005r. w wysokości 68.742.835 zł, co stanowi 90,9% wykonania.

Z ogólnej kwoty wykonanych wydatków przypada:

 • 84,3% na wydatki bieżące, tj. kwota 57.935.437 zł
 • 15,7 % na wydatki inwestycyjne, tj. kwota 10.807.398 zł

Wydatki bieżące budżetu gminy obejmują:

 1. wynagrodzenia pracownicze wraz z pochodnymi na łączną kwotę 21.779.892 zł, tj. 37,6 %  wydatków bieżących,
 2. dotacje z budżetu gminy, w tym głównie na dofinansowanie przedszkoli, instytucji kultury (Biblioteka Publiczna, Gryfiński Dom Kultury), obiektów sportowych, zakładu budżetowego (Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji) oraz dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie sportu – 7.418.215 zł, tj. 12,8% ogólnej kwoty wykonanych wydatków bieżących,
 3. pozostałe wydatki bieżące – 28.737.330 zł, tj. 49,6% ogólnej kwoty wykonania wydatków bieżących.

Wydatki budżetowe zaprezentowano w ujęciu tabelarycznym w układzie:

 • Tabela Nr 6 przedstawia wydatki ogółem wg klasyfikacji budżetowej - plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2005r.,
 • Tabela Nr 7 przedstawia wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2005r.,
 • Tabela Nr 8 przedstawia wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji – plan i wykonanie na 31 grudnia 2005r.,
 • Tabela Nr 9 przedstawia wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2005r.,
 • Tabela Nr 10 przedstawia wydatki związane z realizacją zadań własnych – plan i wykonanie na 31 grudnia 2005r.,
 • Tabela Nr 10A przedstawia wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - plan i wykonanie na 31 grudnia 2005r.,

Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zrealizowano w następującym zakresie:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
Wykonane za 2005 rok wydatki w wysokości 33.919 zł (54,5%) przeznaczono na finansowanie:

 • melioracji wodnych (oczyszczanie studzienek kanalizacyjnych, nadzór archeologiczny nad pracami dotyczącymi zasypywania oczka wodnego przy MDK, udrożnienie rowu melioracyjnego w Daleszewie) – 10.493 zł (29,9%),
 • wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 17.190 zł (91,9%),
 • zakupu usług pozostałych (prowizja dla sołtysów za wydawanie zaświadczeń o miejscu pochodzenia zwierząt oraz uczestnictwo rolników z terenu gminy Gryfino w szkoleniach) – 4.236 zł (92,1%),
 • zakup prasy rolniczej i nagród za udział w konkursach organizowanych dla rolników z terenu gminy – 2.000 zł (52,6%).

Dział 600 - Transport i łączność
Wykonane wydatki w tym dziale wyniosły 3.220.085 zł (91,8%), z których sfinansowano bieżące utrzymanie, naprawy i remonty cząstkowe dróg gminnych i powiatowych.

 • Zadania inwestycyjne wykonane zostały na ogólną kwotę 1.801.248 zł, i tak:
  • budowa drogi przy ul. Gen.Andersa, Letniej w Gryfinie;
  • opracowanie projektu budowlanego przebudowy i budowy ul. M.Konopnickiej, ks.J.Popiełuszki, Mieszka I, Podgórnej i Łokietka w Gryfinie,
  • opracowanie projektu remontu i przebudowy ul. Przemysłowej w Pniewie,
  • opracowanie projektu budowy ul. Kościelnej w Chwarstnicy,
  • kontynuacja projektu budowy dróg na terenie m. Czepino.

  W ramach wydatków inwestycyjnych znajdują się również wydatki niewygasające z upływem 2005 roku w kwocie 1.558.687 zł przeznaczone na wydatki inwestycyjne w zakresie modernizacji dróg, tj:

  • projekt ul. Mieszka I, Podgórnej, Wierzbowej i Łokietka w Gryfinie;
  • projekt bocznych ulic w Czepinie;
  • projekt łącznika Łużycka - Rapackiego w Gryfinie;
  • modernizacja ul. Przemysłowej w Pniewie.

Ponadto wydatki niewygasających z upływem 2004 roku, przeznaczone na modernizację dróg, które zrealizowano w roku 2005, wykonano w wysokości 169.153 zł.

 • W zakresie remontów oraz bieżącego utrzymania dróg wydatki wyniosły 1.008.308 zł, z których wykonano między innymi odnowienie oznakowania drogowego, remont cząstkowy ulic i chodników w Gryfinie oraz dróg na terenie gminy w m. Sobieradz, Sobiemyśl, Wełtyń, Nowe Czarnowo, Łubnica, Pniewo, remonty zdewastowanych wiat przystankowych, konserwacja bieżącego utrzymania sygnalizacji świetlnej oraz remont schodów na Os. Górny Taras.
 • Na mocy porozumienia z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Szczecinie przekazano dotacje z przeznaczeniem na wykonanie remontu drogi w Chlebowie – chodnik i zatoka autobusowa na kwotę 60.000 zł
 • Ponadto zostały sfinansowane przejazdy regularne PKS i okolicznościowe na kwotę 254.708 zł.
 • W ramach dotacji uzyskanej od Samorządu Powiatowego wydatkowano środki w kwocie 95.821 zł, które przeznaczono na utrzymanie ulic powiatowych w mieście Gryfino w zakresie czystości, zieleni i akcji „zima” zgodnie z zawartym porozumieniem.

Dział 630 - Turystyka
Wykonane w 81,8% wydatki na kwotę 249.372 zł pokryły prace związane z nadzorem, utrzymaniem i remontem oraz wymianą instalacji elektrycznej świetlicy, biblioteki i Schroniska Młodzieżowego w Wełtyniu.
W ramach tych wydatków znajdują się również wydatki niewygasające z upływem 2005 roku w kwocie 55.000 zł przeznaczone na remont biblioteki w Wełtyniu.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Realizacja wydatków za sześć miesięcy w tym dziale wynosi 7.233.140 zł, co stanowi 93,7% wykonania planu.

 • Środki finansowe w kwocie 600.763 zł (81,4%) zostały przeznaczone na:
  • gospodarkę gruntami i nieruchomościami, a w szczególności na sporządzanie wycen nieruchomości dla potrzeb aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów oraz planowanych wszczęciem postępowań w sprawie ustalenia opłat adiacenckich z tytułu wybudowanych przez gminę urządzeń infrastruktury technicznej,
  • opłaty notarialne związane z obrotem nieruchomości,
  • opłaty sądowe związane z wpisem hipotecznym,
  • koszty wypisów i wpisów z ewidencji gruntów,
  • koszty zamieszczanych ogłoszeń w prasie,
  • kaucje mieszkaniowe (wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 października 2000r.),
  • drobne remonty budynków gminnych nie administrowanych przez GTBS,
  • najem gruntów od Nadleśnictwa Gryfino pod boiska sportowe, ścieżkę rowerową, place zabaw i pod sieci infrastruktury technicznej;

w tym:

 • wydatki na zakupy inwestycyjne tj. odszkodowania za drogi przejęte z mocy prawa na rzecz gminy, wykupy od osób fizycznych i prawnych gruntów wydzielonych na poszerzenie ul. Jana Pawła II w Gryfinie w związku z realizacją jej uzbrojenia i budowy oraz gruntów przeznaczonych pod drogi publiczne gminne, nabycie od GS w Gryfinie nieruchomości w Bartkowie i Nowym Czarnowie z przeznaczeniem na świetlice wiejskie, zwrot nakładów poniesionych przez najemcę – 473.042 zł.
 • Środki finansowe w kwocie 945.000 zł na partycypację w kosztach budowy 24 mieszkań przez GTBS, przeznaczone na mieszkania komunalne;
 • Środki finansowe w kwocie 5.687.377 zł(94,3%) przeznaczono na:
  • utrzymanie zasobów mieszkaniowych w ramach umowy z Gryfińskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego,
  • modernizację i remonty budynków mieszkalnych komunalnych (konserwacja instalacji wewnętrznej oraz obiektów przejętych, opłaty za media we wspólnotach mieszkaniowych, remonty pokryć dachowych, pieców i systemów grzewczych, instalacji gazowych i elektrycznych, wymiana stolarki okiennej oraz szereg innych drobnych remontów),
  • wykonanie projektów ocieplenia budynków komunalnych,
  • realizacja docieplenia budynków przy ul. Witosa, Pomorskiej, Łużyckiej,
  • wpłaty na fundusz remontowy w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy,
  • wynagrodzenia i obsługa Komisji Mieszkaniowej,
  • wynagrodzenia za zarządzanie lokalami komunalnymi,
  • utrzymanie pustostanów przy ul. Popiełuszki i garaży,
  • koszty związane z rozbiórką budynku po byłym kinie w Wełtyniu,
  • koszty i opłaty sądowe,

w tym:

 • wydatki inwestycyjne przeznaczono na opracowania projektów uzbrojenia terenów: osiedle Północ II i III etap, rejon ul. Jana Pawła II i W. Reymonta, na opracowanie analizy ekonomicznej 2 pawilonów w Nowym Czarnowie z przeznaczeniem na mieszkania komunalne, projekt adaptacji budynku WKU na cele dydaktyczne SP 2 oraz koncepcji rozbudowy budynku OPS w Gryfinie – 583.251 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych znajdują się również wydatki niewygasające z upływem 2005 roku w kwocie 208.000 zł przeznaczone na:

 • projekt adaptacji budynku WKU na cele dydaktyczne SP 2,
 • projekt uzbrojenia terenów (II i III etap) Osiedla Północ,
 • projekt uzbrojenia terenów pod budownictwo jednorodzinne, rejonu ul. W. Reymonta i Jana Pawła II.

Dział 710 - Działalność usługowa
W dziale tym zostały wykonane wydatki w wysokości 758.431 zł (99,9%) w zakresie:

 • zmian planu zagospodarowania przestrzennego w wysokości 531.411 zł (99,9%) w szczególności w zakresie:
  • robót geodezyjnych, kosztów opracowania analiz i projektów decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, map geodezyjnych oraz operatów szacunkowych do ustalenia wysokości opłaty planistycznej, wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i budynków,
  • dotacji dla Cechu Rzemiosł w Gryfinie na realizację programu wspierania działalności gospodarczej poprzez prowadzenie działalności informacyjnej i oświatowej, w tym organizowanie szkoleń z zakresu przedsiębiorczości i na organizację Lokalnego Okienka Przedsiębiorczości skierowanego do osób rozpoczynających działalność gospodarczą,

W ramach tych wydatków znajdują się również wydatki niewygasające z upływem 2005 roku w kwocie 135.000 zł przeznaczono na projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań.

Ponadto wydatki niewygasających z upływem 2004 roku, przeznaczono na projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań, które zrealizowano w roku 2005, wykonano w wysokości 67.784 zł.

 • utrzymania i zarządzania cmentarzami komunalnymi i wojennym – 227.020 zł (100,0%) w tym:
  • wydatki inwestycyjne przeznaczone na projekt rozbudowy cmentarza komunalnego w Gryfinie wynoszą 100.000 zł, które w całości stanowią wydatki niewygasające z upływem 2005 roku.
Dział 750 - Administracja publiczna

Środki finansowe w wysokości 7.110.809 zł (77,4%) przeznaczone zostały na obsługę jednostek organizacyjnych gminy oraz na utrzymanie urzędu, i tak:

 • zadania ustawowo zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane bezpośrednio przez ewidencję ludności i Urząd Stanu Cywilnego – 454.701 zł (97,3%), z tego na:
  • wynagrodzenia i pochodne – 435.240 zł,
  • pozostałe wydatki bieżące – 19.461 zł,
 • utrzymanie i obsługa gminnej rady (diety radnych, szkolenia i koszty delegacji radnych) – 191.420 zł (96,8%),
 • wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy Gryfino oraz opłaty mediów, ubezpieczenie majątku gminy itp.– 6.360.754 zł (76,2%), z tego na:
  • wynagrodzenia i pochodne – 4.147.030 zł, i tak:
  • wynagrodzenia osobowe pracowników – 3.194.665 zł
  • dodatkowe wynagrodzenie roczne – 223.791 zł,
  • składki na ubezpieczenie społeczne – 562.806 zł,
  • składki na Fundusz Pracy – 83.202 zł,
  • 4 nagrody jubileuszowe – 18.932 zł
  • 4 odprawy emerytalne – 58.704 zł.
   Ponadto Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie jest realizatorem robót publicznych, prac interwencyjnych, miejscem odbywania stażów i zdobywania doświadczenia zawodowego przez bezrobotnych absolwentów szkół średnich i wyższych. W roku 2005 gmina uczestniczyła w programach dla osób bezrobotnych.
   Ogółem w ramach wszystkich programów zatrudnionych było 16 osób w tym 1 osoba w ramach robót publicznych, 6 osób w ramach prac interwencyjnych, 5 osób w ramach staży i 4 osoby w ramach przygotowania zawodowego.
  • pozostałe wydatki bieżące są związane z utrzymaniem budynku administracyjnego i bieżącą działalnością urzędu, i tak:
   • ubezpieczenie mienia, odpis ZFŚS oraz media,
   • adaptacja pomieszczenia na Biuro Obsługi Interesantów i drobne prace remontowo - budowlane w budynku urzędu,
   • materiały biurowe i środki czystości, artykuły spożywcze, akcesoria komputerowe, paliwo do samochodów służbowych i drobne akcesoria samochodowe, podróże służbowe,
   • konserwacje centrali telefonicznej, maszyn do pisania i liczenia, kserokopiarek, komputerów, sieci CO oraz inne,
   • usługi telekomunikacyjne, pocztowe, transportowe, komunalne, reklamowe, dotyczące ogłoszeń, obwieszczeń, ekspertyz, przeglądów samochodów, opłaty internetowe,
   • składki członkowskie: Unia Miasteczek polskich, Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania,
  • wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup drukarki, skanera oraz projektora multimedialnego dla urzędu oraz kontynuacja zadania pn. E-Gryfino – 803.270 zł;
   W ramach wydatków inwestycyjnych znajdują się wydatki niewygasające z upływem 2005 roku w kwocie 786.440 zł przeznaczone na kontynuację zadania pn. E-Gryfino – wdrożenie rozwiązań społeczeństwa informatycznego.
 • W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę w wysokości 103.934 zł (58,0%), i tak:
  • obsługa i utrzymanie sołectw,
  • realizacja umowy zlecenia za obsługę Regionalnego Funduszu Pożyczkowego „POMERANUS” oraz koszty czynszu,
  • tłumaczenie książki „dzieje Gryfina i okolic”,
  • usługi bankowe związane z obsługą rachunku bankowego oraz koszty egzekucji należności gminy z tytułu najmu i dzierżawy.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Wydatki w 2005 roku zrealizowano w 98,0% tj. w kwocie 139.770 zł i przeznaczono na wykonanie zadań zleconych gminie:

 • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za osoby aktualizujące spisy wyborcze – 4.990 zł (100,0%);
 • pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP – 82.167 zł (97,8%),
 • pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP – 52.613 zł (98,0%),

Dział 752 – Obrona narodowa
Wykonane za 2005 rok wydatki w wysokości 500 zł (100,0%) pochodzą wyłącznie z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, i zostały przeznaczono na zakup map dla potrzeb obrony.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Wydatki w 2005 roku zrealizowano w 92,3% tj. w kwocie 2.032.797 zł i przeznaczono na:
 • zakup 2 rowerów i ubrań dla rowerzystów, psa służbowego i wykonanie dokumentacji technicznej na przygotowanie zaplecza i kojca oraz wpłata na fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu motocykli dla Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie – 49.837 zł (89,0%);
 • działalność i bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych (ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych, materiały eksploatacyjne do samochodów i motopomp, nagrody strażaków i bieżące utrzymanie remiz strażackich oraz remont samochodów i sprzętu OSP, ubezpieczenie samochodów, sprzęt dla płetwonurków) – 1.476.936 zł (90,7%), w tym:
  • wydatki inwestycyjne, które przeznaczono na budowę remiz strażackich w Sobieradzu i Radziszewie oraz zakup narzędzi hydraulicznych – 1.027.136 zł.
   W ramach wydatków inwestycyjnych znajdują się wydatki niewygasające z upływem 2005 roku w kwocie 667.826 zł przeznaczone na:
   • zakup sprzętu i umundurowania strażackiego dla OSP w Chwarstnicy,
   • remont – karosacja spalonego samochodu strażackiego STAR 244 oraz remont remizy OSP w Chwarstnicy,
   • kontynuacja budowy remizy w Radziszewie.
 • wydatki związane z obroną cywilną tj. energia elektryczna zużyta przez syreny alarmowe oraz zakup aktualnych map geograficznych dla celów planowania kryzysowego i obrony cywilnej – 2.697 zł (45,0%),
 • obsługę i bieżące utrzymanie Straży Miejskiej – 502.384 zł (98,5%), z tego na:
  • wynagrodzenia i pochodne – 345.734 zł,
  • pozostałe wydatki bieżące (sorty mundurowe, bloki mandatów karnych i kart drogowych, drobne usługi remontowe samochodu służbowego, ubezpieczenie oraz zakup paliwa do samochodu służbowego Lanos, delegacje, opłata częstotliwości radiowej i wywoływanie odbitek fotograficznych, zakup rowerów i ubrań dla rowerzystów, odpis na ZFŚS) – 81.650 zł.
  • wydatki majątkowe przeznaczone na zakup nowego samochodu do Straży Miejskiej wynoszą 75.000 zł, które w całości stanowią wydatki niewygasające z upływem 2005 roku.
 • wydatki związane z obroną cywilną tj. zapłata za zużytą wodę przez jednostki Państwowej Straży Pożarnej podczas akcji ratowniczo-gaśniczych na terenie gminy w 2004 roku; ustawa z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2001r. Nr 72, poz. 747) – 943 zł (44,9%).
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.
W tym dziale kwota w wysokości 52.388 zł (87,3%) została wydatkowana na wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów za pobieranie podatków i opłat lokalnych, wynagrodzenie za pobór opłaty targowej przez Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji w Gryfinie oraz pozostałe opłaty związane z windykacją należności.

Dział 758 - Różne rozliczenia finansowe
Ogółem wykonane wydatki w tym dziale wynoszą 609.481 zł (98,7%) i stanowią wpłatę gminy do budżetu państwa w związku z przekroczeniem przez Gminę Gryfino 150% wskaźnika Gg.
Zgodnie z art. 29 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, gminy,  w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca (wskaźnik G) jest większy niż 150% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich gmin w kraju (wskaźnika Gg) dokonują wpłat do budżetu państwa, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin.

Dział 801 - Oświata i wychowanie
W tym dziale zaplanowane wydatki zrealizowano w 95,0% tj. 22.484.890 zł z przeznaczeniem na utrzymanie i bieżącą działalność placówek oświatowych:

 • wynagrodzenia i pochodne – 13.106.991 zł, co stanowi 58,3% ogółu wykonanych wydatków w tym dziale
 • wydatki inwestycyjne – 1.395.091 zł jest to 6,2% wykonanych wydatków w tym dziale,
 • dotacja przedmiotowa dla zakładów budżetowych (przedszkola) – 3.102.500 zł, co stanowi 13,8% wykonanych wydatków w tym dziale,
 • pozostałe wydatki rzeczowe – 4.880.308 zł, co stanowi 21,7% wydatków ogółem w tym dziale.

Poniższa tabela przedstawia ilość zatrudnionych oraz ilość uczniów w placówkach oświatowych gminy:

Placówka Nauczyciele Pracownicy administracji i obsługi Razem pracownicy Liczba uczniów Liczba uczniów przypadająca na 1 nauczyciela Liczba uczniów przypadająca na 1 prac.adm.i obsł.
etaty osoby etaty osoby etaty osoby
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie 57,41 59,00 23,75 26,00 81,16 85,00 752 12,75 28,92
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie 49,38 53,00 17,49 21,00 66,87 74,00 613 11,57 29,19
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie 32,76 36,00 10,62 11,00 43,38 47,00 391 10,86 35,55
 Szkoła Podstawowa w Chwarstnicy 15,72 16,00 12,46 21,00 28,18 37,00 207 12,94 9,86
Szkoła Podstawowa w Gardnie 31,50 34,00 15,42 18,00 46,92 52,00 351 10,32 19,5
Szkoła Podstawowa w Radziszewie 9,28 10,00 4,70 7,00 13,98 17,00 94 9,40 13,43
Szkoła Podstawowa w Żabnicy 11,65 12,00 5,50 7,00 17,15 19,00 103 8,58 14,71
Gimnazjum w Gryfinie 91,52 103,00 24,92 25,00 116,44 128,00 1210 11,75 48,4
Zakład Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Gryfinie - - 19,77 20,00 19,77 20,00 - - -
 • Szkoły podstawowe wydatkowały kwotę 10.754.068 zł (92,6%) z podziałem na poszczególne placówki:
  • Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 2.724.913 zł, w tym:
   • wynagrodzenia i pochodne – 2.253.578 zł,
   • pozostałe wydatki bieżące – 471.335 zł,
  • Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 2.222.333 zł, w tym:
   • wynagrodzenia i pochodne – 1.913.065 zł,
   • pozostałe wydatki bieżące – 303.778 zł.
   • wydatki na zakupy inwestycyjne – 5.490 zł
  • Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie – 1.327.070 zł, w tym:
   • wynagrodzenia i pochodne – 1.121.665 zł,
   • pozostałe wydatki bieżące – 205.405 zł.
  • Szkoła Podstawowa w Chwarstnicy – 1.043.882 zł, w tym:
   • wynagrodzenia i pochodne – 803.004 zł,
   • pozostałe wydatki bieżące – 240.878 zł.
  • Szkoła Podstawowa w Gardnie – 1.623.550 zł, w tym:
   • wynagrodzenia i pochodne – 1.241.073 zł,
   • pozostałe wydatki bieżące – 382.477 zł.
  • Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 549.284 zł, w tym:
   • wynagrodzenia i pochodne – 434.312 zł,
   • pozostałe wydatki bieżące – 114.972 zł.
  • Szkoła Podstawowa w Żabnicy – 674.769 zł, w tym:
   • wynagrodzenia i pochodne – 534.531 zł,
   • pozostałe wydatki bieżące – 136.239 zł.
   • wydatki na zakupy inwestycyjne – 3.999 zł

    

 • Dodatkowo wykonano remonty w szkołach w zakresie prac remontowych szkół podstawowych – przygotowano dokumentację techniczną docieplenia i elewacji budynków, wymiany instalacji oraz adaptacji pomieszczeń i przeprowadzono remonty szkół w okresie wakacyjnym – 585.867 zł,
 • Ponadto zabezpieczono środki na umowy-zlecenia konieczne do zapewnienia właściwej realizacji zadań z zakresu remontów obiektów oświatowych – 2.400 zł,

Ponadto wydatki niewygasających z upływem 2004 roku, które zrealizowano w roku 2005, przeznaczone na remont podłogi w SP Radziszewo w wysokości 52.337 zł, oraz na wydatki inwestycyjne tj. na dokończenie modernizacji kotłowni w SP Gardno w wysokości 198.766 zł

 • Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowały kwotę 528.501 zł stanowi to 83,6% planowanych wydatków i w rozbiciu na poszczególne jednostki przedstawiają się następująco:
  • Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie –  112.113 zł, w tym:
   • wynagrodzenia i pochodne – 103.365 zł,
   • pozostałe wydatki bieżące – 8.748 zł,
  • Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 66.720 zł, w tym:
   • wynagrodzenia i pochodne – 60.208 zł,
   • pozostałe wydatki rzeczowe – 6.512 zł
  • Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie – 90.389 zł, w tym:
   • wynagrodzenia i pochodne – 82.616 zł,
   • pozostałe wydatki rzeczowe – 7.773 zł
  • Szkoła Podstawowa w Chwastnicy – 70.186 zł, w tym:
   • wynagrodzenia i pochodne – 59.922 zł,
   • pozostałe wydatki rzeczowe – 10.264 zł
  • Szkoła Podstawowa w Gardnie – 110.928 zł, w tym:
   • wynagrodzenia i pochodne – 92.840 zł,
   • pozostałe wydatki rzeczowe – 18.088 zł
  • Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 36.716 zł, w tym:
   • wynagrodzenia i pochodne – 31.588 zł,
   • pozostałe wydatki rzeczowe – 5.128 zł
  • Szkoła Podstawowa w Żabnicy – 41.449 zł, w tym:
   • wynagrodzenia i pochodne – 36.074 zł,
   • pozostałe wydatki rzeczowe – 5.375 zł
 • Przedszkola „dla maluchów” wydatkowały kwotę 3.268.337 zł, co stanowi 99,0% planowanych wydatków:
  • na prowadzenie działalności przedszkoli dla dzieci w wieku 3-6 lat została przekazana dotacja przedmiotowa z budżetu gminy w kwocie 3.100.000 zł (100,0%). Obsługa przedszkoli jest prowadzona przez zakład budżetowy. Na terenie miasta Gryfina działa 5 przedszkoli;
  • na wykonanie remontów w Przedszkolach (remont kuchni, korytarzy, schodów, łazienek, malowanie sal dydaktycznych oraz wymiana drzwi wewnętrznych) – 168.337 zł (84,2%).
 • Gimnazjum wydatkowało kwotę 6.204.527 zł, co stanowi 98,2% planowanych wydatków z tego na:
  • wynagrodzenia i pochodne – 3.589.341 zł
  • wydatki inwestycyjne tj. modernizacja boiska sportowego – 1.385.602 zł,
  • wydatki remontowe (remont w budynku gimnazjum – malowanie korytarzy, wymiana lamp oświetleniowych, remont Sali gimnastycznej, szatni, łazienek i sal do zajęć korekcyjnych) – 626.242 zł
  • pozostałe wydatki rzeczowe – 603.342 zł
 • Dowożenie uczniów do szkół z terenu gminy Gryfino sfinansowano w wysokości 609.849 zł, co stanowi 98,3% planowanych wydatków.
 • Zakład Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół - funkcjonowanie i bieżące utrzymanie wydatkowano w wysokości 1.014.178 zł, co stanowi 95,4% planu, w tym:
  • wynagrodzenia i pochodne – 743.409 zł,
  • pozostałe wydatki bieżące – 270.769 zł
 • Dotacja na dofinansowanie obchodów 65-lecia Liceum Ogólnokształcącego w Gryfinie w wysokości 2.500 zł (100,0%).
 • Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli związanych z awansem zawodowym w wysokości 76.322 zł, co stanowi 89,4% planowanych wydatków.
 • Na pozostałe zadania w zakresie oświaty wydatkowano kwotę w wysokości 26.608 zł (98,9%), m.in. na:
  • zakup nagród dla laureatów konkursów oświatowych,
  • zakup książek,
  • wydatki związane z organizacją szkoleń, jubileuszy, uroczystości,
  • ogłoszenia prasowe i przewozy transportowe dzieci,
  • wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnych na nauczyciela mianowanego,
  • realizacja programów edukacji przyrodniczej, ekologicznej i leśnej,
  • dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.
Dział 851 - Ochrona zdrowia

Łącznie w dziale tym wydatkowano kwotę 448.023 zł, która stanowi 90,6% planu,  i tak:

 • W ramach Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę 371.872 zł (89,0%) w tym na;
  • diety Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz umowy – zlecenia z tytułu zatrudnienia psychologa, prawnika i terapeutów,
  • dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom tj. na prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych przez TPD, na udzielenie posiłku osobom bezdomnym i potrzebującym przez Caritas oraz na realizację propagowania trzeźwego stylu życia przez Gryfińskie Stowarzyszenie Abstynenta „Feniks”,
  • pozostałe niezbędne wydatki bieżące, tj. zakup oprogramowania komputerowego i UPS, sprzętu RTV dla poradni terapii uzależnień od alkoholu, zakup czasopism, materiałów biurowych, nagród i pucharów dla uczestników turnieju o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, organizację imprez antyalkoholowych i antynarkotykowych zakupiono testy narkotykowe, które zostały przekazane do KPP oraz książeczki z cyklu „Z nami bezpieczniej” przekazane dla SM, zakupiono ksiązki o tematyce związanej z profilaktyką alkoholową, narkotykową, przemoc w rodzinie dla Biblioteki Publicznej i Pedagogicznej, remont pomieszczeń przy ul. Sprzymierzonych – siedziby Gryfińskiego Stowarzyszenia Abstynenta „Feniks”, szkolenie członków Gminnej Komisji w zakresie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz pozostałe wydatki związane z działalnością GKRPA;
  • dofinansowano zajęcia pozalekcyjne prowadzone w szkołach wiejskich w terminie od 1 grudnia 2004r. do 31 marca 2005r., półkolonie zimowe i letnie oraz  kolonie międzynarodowe dla dzieci z terenu miasta i gminy Gryfino,
 • W ramach pozostałej działalności w zakresie ochrony zdrowia wydatkowano kwotę w wysokości 76.151 zł (99,4%) w szczególności na dofinansowanie rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych oraz na zakup leków i specjalistycznych książek w tym zakresie, dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych, badań mammograficznych i konkursów związanych z ochroną zdrowia, opracowanie wniosku o dofinansowanie Mechanizmu Finansowego Europejskiego Funduszu Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz dotacje celowe dla PCK, Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym i Stowarzyszenia Diabetyków.

Dział 852 - Pomoc społeczna

W tym dziale wydatki zostały wykonane w wysokości 10.795.658 zł (93,9%).   W ramach tego działu są realizowane zadania z zakresu administracji rządowej i zadania własne z zakresu pomocy społecznej. Wykorzystane środki zostały przeznaczone na:

 • świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 6.119.346 zł (98,1%), w tym:
  • wynagrodzenia i pochodne – 245.980 zł,
  • pozostałe wydatki bieżące – 5.873.366 zł;
   W ramach tych środków Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie wypłacił  31 738 zasiłków rodzinnych, 20 873 dodatków do zasiłków rodzinnych oraz    7 643 świadczeń opiekuńczych (5 492 zasiłków pielęgnacyjnych i 948 świadczeń pielęgnacyjnych i 1 203 zaliczek alimentacyjnych)
 • opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 69.696 zł (98,1%),
 • zasiłki i pomoc w naturze tj. na wypłaty świadczeń w postaci zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, dożywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz innych zasiłków celowych w gotówce i w naturze tj. renty socjalne, zasiłki stałe i okresowe, zasiłki macierzyńskie, zakup opału, ubrań, żywności i inne oraz opłacenie pobytu osób skierowanych do Domów Pomocy Społecznej – 1.724.324 zł (83,0%);
 • dodatki mieszkaniowe wypłacone przez Ośrodek Pomocy Społecznej wyniosły – 950.392 zł (91,2%). W ramach tych środków wypłacono 6 868 świadczeń;
 • funkcjonowanie i bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej – 1.598.869 zł (93,0%), z przeznaczeniem na:
  • wynagrodzenia i pochodne – 1.375.024 zł,
  • wydatki majątkowe (zakup serwera, procesora oraz dofinansowano zakup komputera na nowo utworzone stanowisko pracy) – 14.409 zł,
  • pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów biurowych, środków czystości, paliwa do samochodu służbowego, opłata za media i usługi bankowe, pocztowe i telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, delegacje, ubezpieczenia oraz odpis na ZFŚS oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem bieżącym funkcjonowaniem ośrodka) – 209.436 zł.
 • sfinansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 91.031 zł (81,3%),

Ze świadczeń w formie usług opiekuńczych korzystało średnio ok. 15 osób. W styczniu usługi opiekuńcze świadczyła firma zewnętrzna natomiast od lutego ośrodek zatrudnia opiekunki.

 • pozostałe wydatki związane z opieką społeczną – 242.000 zł (100,0%). 
  W ramach tych środków zrealizowano rządowy program „Posiłek dla potrzebujących”. Program realizowany był zarówno poprzez zakup posiłków dla dzieci w szkołach jak również poprzez przyznawanie środków finansowych na zakup żywności.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane wydatki zrealizowane w wysokości 2.533.042 zł (92,2%) zostały przeznaczone na utrzymanie i bieżącą działalność świetlic szkolnych i placówek wychowania pozaszkolnego, i tak:

 • wynagrodzenia i pochodne – 1.736.197 zł, co stanowi 68,5% ogółu wydatków,
 • dotacje – 20.020 zł co stanowi 0,8% ogółu wydatków,
 • pozostałe wydatki rzeczowe – 776.825 zł, co stanowi 30,7% wydatków ogółem,

Poniższa tabela przedstawia ilość zatrudnionych w placówkach edukacyjnych gminy:

Placówka Nauczyciele Pracownicy administracji i obsługi Razem pracownicy
etaty osoby etaty osoby etaty osoby
Młodzieżowy Dom Kultury w Gryfinie 13,13 39,00 4,75 6,00 17,88 50,00
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Gryfinie 18,78 40,00 1,17 2,00 19,95 42,00
 • świetlice szkolne wydatkowały kwotę 929.737 zł (89,6%) z podziałem na poszczególne placówki:
  • Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 175.294 zł, w tym:
   • wynagrodzenia i pochodne – 165.687 zł,
   • pozostałe wydatki bieżące – 9.607 zł,
  • Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 167.648 zł, w tym:
   • wynagrodzenia i pochodne – 156.025 zł
   • pozostałe wydatki bieżące – 11.623 zł
  • Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie – 134.968 zł, w tym:
   • wynagrodzenia i pochodne – 125.261 zł,
   • pozostałe wydatki rzeczowe – 9.707 zł
  • Szkoła Podstawowa w Chwarstnicy – 58.838 zł, w tym:
   • wynagrodzenia i pochodne – 55.818 zł,
   • pozostałe wydatki rzeczowe – 3.020 zł
  • Szkoła Podstawowa w Gardnie – 129.362 zł, w tym:
   • wynagrodzenia i pochodne – 117.853 zł,
   • pozostałe wydatki rzeczowe – 11.509 zł
  • Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 11.155 zł, w tym:
   • wynagrodzenia i pochodne – 10.214 zł,
   • pozostałe wydatki rzeczowe – 941 zł
  • Szkoła Podstawowa w Żabnicy – 61.264 zł, w tym:
   • wynagrodzenia i pochodne – 54.339 zł,
   • pozostałe wydatki rzeczowe – 6.925 zł
  • Gimnazjum w Gryfinie – 191.208 zł, w tym:
   • wynagrodzenia i pochodne – 177.431 zł,
   • pozostałe wydatki bieżące – 13.777 zł
 • placówki wychowania pozaszkolnego wydatkowały kwotę 1.094.226 (96,5%) z podziałem na poszczególne placówki:
  • Międzyszkolny Ośrodek Sportowy – 646.248 zł, w tym
   • wynagrodzenia i pochodne – 497.596 zł,
   • pozostałe wydatki bieżące – 148.652 zł,
  • Młodzieżowy Dom Kultury – 447.978 zł, w tym
   • wynagrodzenia i pochodne – 371.373 zł,
   • pozostałe wydatki bieżące – 76.605 zł,
 • na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także na szkolenie młodzieży wydatkowano kwotę 48.716 zł (98,8%), realizacją tych zadań zajmuje się Młodzieżowy Dom Kultury w Gryfinie,
 • pomoc materialna dla uczniów tj. na stypendia dla uczniów wydatkowano kwotę w wysokości 439.320 zł (88,4%),
 • dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano kwotę    1.162 zł (11,3%),
 • pozostałe zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej tj. dofinansowanie szkolnych Lig Ochrony Przyrody, realizacja programu edukacji przyrodniczej, ekologicznej i leśnej oraz przewóz osób na masowe imprezy organizowane w zasięgu gminy i powiatu, konkursy, fundacje, zakupy nagród rzeczowych, itp. – 19.881 zł (99,5%).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogółem wykonane wydatki w tym dziale wynoszą 5.084.666 zł (84,1%). Środki zostały przeznaczone na zadania własne gminy, i tak:

 • gospodarkę ściekową i ochronę wód (utrzymanie i remont studni, kanalizacji deszczowych, opłaty środowiskowe z tytułu odprowadzania wód deszczowych z dróg gminnych, monitoring zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych, tłumaczenie dokumentacji dotyczącej koncepcji rozbudowy składowiska odpadów) – 2.741.241 zł (77,7%), w ramach tej kwoty zostały zrealizowane:
  • wydatki inwestycyjne związane z budową oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej Gryfino Północ, projekty kanalizacji na południu gminy oraz budowy kanalizacji sanitarnej wraz z kolektorem tłocznym w Wełtyniu w kwocie 2.663.959 zł;
   W ramach wydatków inwestycyjnych znajdują się wydatki niewygasające z upływem 2005 roku w kwocie 265.000 zł przeznaczone na:
   • projekty kanalizacji w Wełtyniu,
   • budowa przyłączy do obiektów komunalnych Północ Gminy.
  • Ponadto wykonano wydatki niewygasających z upływem 2004 roku, które zrealizowano w roku 2005, przeznaczone na przeprowadzenie analiz jakości wód podziemnych oraz gazu składowiskowego na zrekultywowanym składowisku odpadów komunalnych przez WIOŚ w Szczecinie w wysokości 8.296 zł, oraz na wydatki inwestycyjne tj. na projekty kanalizacji na terenie miasta i gminy Gryfino w wysokości 400.000 zł
 • gospodarkę odpadami (zakup pojemników na odchody zwierzęce oraz selektywna zbiórka odpadów na terenie miasta i gminy) – 58.146 zł (30,8%), w ramach tej kwoty zostały zrealizowane:
  • wydatki inwestycyjne dotyczące projektu rozbudowy wysypiska i rekultywacji kwatery nr 1 w kwocie 19.977 zł;
 • oczyszczanie miasta i wsi (zimowe utrzymanie ulic gminnych, zakup koszy ulicznych, flag, masztów, ławek parkowych, soli i piasku, farby drogowej do malowania oznakowania poziomego parkingów, likwidacja dzikich wysypisk, ogłoszenia prasowe i szereg innych drobnych prac i zakupów) – 456.472 zł (98,1%),
 • utrzymanie zieleni w mieście i gminie (utrzymanie zieleni na terenach gminnych, wycinka drzew i cięcia pielęgnacyjne, zakup sadzonek drzew i krzewów oraz wykonanie iniekcji na kasztanowcach w celu ochrony przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem) – 279.752 zł (99,6%),
 • ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (wydatki inwestycyjne w ramach współfinansowania zadania – budowa działek gminnych w rejonie ulicy Łącznej oraz przy budowie gazociągu Pniewo - Żórawki)– 126.092 zł (88,4%).

W ramach wydatków inwestycyjnych znajdują się wydatki niewygasające z upływem 2005 roku w kwocie 121.700 zł przeznaczone na opłaty przyłączeniowe.

 • schroniska dla zwierząt (wyłapywanie i przewóz do schroniska, zakup karmy, akcesoriów i usług weterynaryjnych, utylizacja i wywóz padłych zwierząt oraz koszty utrzymania bezdomnych psów w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie) – 26.838 zł (94,2%),
 • oświetlenie ulic, placów i dróg oraz koszty eksploatacji i konserwacji oświetlenia ulicznego – 1.390.114 zł (99,3%), w ramach tej kwoty zostały zrealizowane:
  • wydatki inwestycyjne związane z poprawą bezpieczeństwa tzn. budowa i modernizacja oświetlenia przy drogach i ulicach na terenie gminy – 192.169 zł (99,3%).

W ramach wydatków inwestycyjnych znajdują się wydatki niewygasające z upływem 2005 roku w kwocie 80.000 zł z przeznaczeniem na kontynuację budowy oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Gryfino.

 • usuwanie skutków klęsk żywiołowych (na zakup materiałów i wyposażenia przez Gminne Centrum Reagowania) – 6.011 zł (40,1%),w ramach tej kwoty zostały zrealizowane:
  • wydatki na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup silnika spalinowego do łodzi – 5.000 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym wydatkowano środki w wysokości 3.967.297 zł (96,7%) z przeznaczeniem na utrzymanie ośrodków kultury, świetlic i klubów, biblioteki oraz konserwację zabytków znajdujących się na terenie gminy Gryfino, i tak:

 • wydatki związane z organizacją imprez i realizacją zadań w zakresie kultury – 245.318 zł (98,8%%), i tak:
  • organizacja konkursów kulturalnych, uroczystości państwowych i gminnych oraz dofinansowanie imprez i zakup nagród dla uczestników tych konkursów,
  • zakup sprzętu nagłaśniającego do Wełtynia,
  • fundusz sołecki,
  • koszty związane z organizacją seminarium historycznego,
  • siatki ogrodzeniowe do zabezpieczenia bramek na wiejskich boiskach sportowych,
  • artykuły spożywcze, usługi transportowe oraz opłata za media w lokalach stowarzyszeń,
  • monografia „Dzieje Gryfina i okolic”,
  • dotacje dla stowarzyszeń (Stowarzyszenie Miłośników Ekologii i Agroturystyki na Rzecz Wełtynia – 13.500 zł; Towarzystwo Miłośników Historii Ziemi Gryfińskiej – 15.000 zł; Sybiracy – 8.000 zł; Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – 5.000 zł; stowarzyszenie „Radość” – 2.000 zł) – 43.500 zł (100,0%);
 • dotacja dla chóru „Res Musica” oraz opłata za udział Zakładowej Orkiestry Dętej ZEDO w uroczystościach państwowych i gminnych – 24.400 zł (100,0%),
 • wydatki związane z działalnością i bieżącym utrzymaniem domów i ośrodków kultury oraz świetlic i klubów – 1.825.511 zł (94,0%), z tego:
  • wynagrodzenia (umowy zlecenia) – 600 zł (100,0%),
  • dotacje podmiotowe dla instytucji kultury (Gryfiński Dom Kultury) – 1.292.345 zł (100,0%),
  • wydatki remontowe (prace remontowe świetlic w m. Daleszewo, Borzym, Sobiemyśl, Sobieradz oraz remont instalacji elektrycznej w Daleszewie) – 306.087 zł,
  • wydatki inwestycyjne na budowę świetlicy w Starych Brynkach i projekty świetlic w Dołgich i Chlebowie – 226.479 zł.

Ponadto w roku 2005 zostały zrealizowane wydatki niewygasające z upływem 2004r z przeznaczeniem na budowę świetlicy wiejskiej w Starych Brynkach na kwotę 80.000 zł.

 • dotacja podmiotowa dla instytucji kultury (Biblioteka Publiczna) – 1.049.850 zł (100,0%),
 • dotacje na remonty zabytkowych kościołów w Wełtyniu, Gryfinie, Radziszewie, Gardnie, Chwarstnicy i Pniewie – 74.000 zł (100,0%),
 • wydatki na pozostałą działalność w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego tj. promocja miasta i gminy poprzez organizacje imprez masowych wynikających z kalendarium 2005r – 748.218 zł (97,8%), i tak:
  • kalendarze, opracowania graficzne, foldery informacyjne i reklamowe „Dni Gryfina 2005”,
  • nagrody rzeczowe dla laureatów konkursów oświatowych, kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych związanych z promocją miasta Gryfina,
  • puchary oraz nagrody rzeczowe na imprezy takie jak „Świąteczne klimaty 2005”, „12 Gryfińskich Spotkań Rockowych”,
  • przygotowanie imprez promocyjnych miasta („Dni Gryfina 2005”, „Powitanie Lata 2005”, „Pożegnanie Lata 2005”, „Karton”, „Sylwester 2005”),
  • zakup maskotki gryfińskiej – „Gryfuś”,
  • realizacja filmu o Gryfinie,
  • opłaty dla ZAiKS-u,
  • publikacje promocyjne w wydawnictwach lokalnych, regionalnych, epizodycznych i ogólnopolskich,
  • dofinansowanie nagrania płyty T.Wasilewskiego.
 • wydatki inwestycyjne na opracowanie projektu zagospodarowania nabrzeża w Gryfinie oraz projektu modernizacji MDK w Gryfinie – 291.500 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych znajdują się wydatki niewygasające z  upływem 2005r. 280.000 zł na w/w zadania.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

W dziale tym wydatkowano środki w wysokości 1.988.567 zł, co stanowi 80,7% planowanych wydatków z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

 • realizacja zadania własnego gminy w zakresie utrzymania obiektów sportowych w tym m.in. wydatki związane z przygotowaniem i zabezpieczeniem plaży w Wirowie, wywóz nieczystości z boisk wiejskich i plaż, naprawa placów zabaw w Gryfinie oraz dotacja dla CW Laguna – 1.224.306 zł (72,1%), w ramach tej kwoty zostały zrealizowane:
  • wydatki inwestycyjne na opracowanie projektów budowy boisk sportowych w m. Chwastnica i Radziszewo – 29.280 zł.
 • wydatki na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wyniosły 644.261 zł (100,0%), i tak:
  • dotacja dla Stowarzyszeń i Klubów Sportowych na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu – 580.000 zł,
  • zakup pucharów, emblematów, medali, książek, strojów sportowych dla radnych, sprzętu sportowego, statuetek jako nagrody Burmistrza, wynajem sal sportowych, przewozy zawodników na imprezy sportowe – 64.261 zł.
 • zakup biletów na pływalnię dla młodzieży szkolnej – 120.000 zł (100,0%),

Szczegółowa analiza wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów nie wykazuje nieprawidłowości.
Organ Wykonawczy Gminy w ciągu minionego roku na bieżąco monitorował realizację wydatków, zobowiązując dysponentów środków budżetowych do bieżącego składania sprawozdań z realizacji zakresu rzeczowego wydatków.

ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU GMINY

Na dzień 31 grudnia 2005r. zobowiązania według tytułów dłużnych wynosiły 8.082.571 zł, w tym:

 1. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na budowę oczyszczalni i kanalizacji „Północ Gminy” - 8.000.000 zł
 2. Pożyczka dla zakładu budżetowego OWiR w Gryfinie                 -     53.500 zł
 3. Zobowiązania wymagalne zakładu budżetowego OWiR w Gryfinie    -     29.071 zł

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielanych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego wynosiła – 4.820.000 zł, i tak:

 1. GTBS Sp. z o.o. na spłatę kredytu – 1.820.000 zł,
 2. NORDEA z tyt. zaciągniętego kredytu przez Fundację na rzecz Budowy Obiektów Sportowych na budowę II etapu CW „Laguna” – 3.000.000 zł.

Wykonanie wydatków za 2005 rok należy ocenić pozytywnie.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Budżet gminy Gryfino w 2005 roku był wykonywany przez jednostki budżetowe w powiązaniu z planami finansowymi przychodów i wydatków jednostek gospodarki pozabudżetowej – zakładów budżetowych takich jak:

 • Przedszkola
 • Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji

Zakłady budżetowe wypracowują dochody własne oraz mogą otrzymywać dotację, która podlega ograniczeniom zgodnie z ustawą o finansach publicznych.
Zestawienie przychodów i wydatków - plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2005r przedstawiają tabela Nr 11 i tabela Nr 12.
Planowane dotacje z budżetu gminy dla przedszkoli zostały wykonane w 100,0%.
Szczegółowe zestawienie planu i wykonania dla Przedszkoli według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela Nr 11.
Przychody
zostały wykonane w 95,6% w stosunku do planu na kwotę 3.957.995 zł. Koszty i inne obciążenia zostały wykonane w 95,6% w stosunku do planu na kwotę 3.957.995 zł.
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego wynosił –   (-)157.625 zł

Szczegółowe zestawienie planu i wykonania dla zakładu budżetowego - Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela Nr 12.
Przychody
zostały wykonane w 96,4% w stosunku do planu na kwotę 502.310 zł. Koszty i inne obciążenia zostały wykonane w 100,7% w stosunku do planu na kwotę 502.310 zł.
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego wynosił –    (-) 53.875 zł

Tabela Nr 13 przedstawia plan i wykonanie środka specjalnego pn. Drogi publiczne gminne a tabela Nr 14 przedstawia plan i wykonanie środka specjalnego pn. Stołówki szkolne i pozostała działalność w oświacie. W/w tabele zawierają rozliczenie środków obrotowych na koniec 2004 roku.

W trakcie roku budżetowego zmieniono zapisy ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych, które wprowadzają uregulowania dotyczące prowadzenia przez jednostki budżetowe rachunku dochodów własnych. Zastępują one dotychczas funkcjonujące przepisy w zakresie prowadzenia środków specjalnych.

Zestawienie przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych przedstawiają tabela Nr 15 i tabela Nr 16.

Szczegółowe zestawienie planu i wykonania w Oświacie i wychowaniu według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela Nr 15.
Przychody
zostały wykonane w 106,4% w stosunku do planu na kwotę 678.581 zł.
Koszty i inne obciążenia
zostały wykonane w 106,4% w stosunku do planu na kwotę 678.581 zł.
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego wynosił –  64.854 zł

Szczegółowe zestawienie planu i wykonania w Edukacyjnej opiece wychowawczej według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela Nr 16.
Przychody
zostały wykonane w 81,6% w stosunku do planu na kwotę 23.229 . Koszty i inne obciążenia zostały wykonane w 91,6% w stosunku do planu na kwotę 23.229 zł.
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego wynosił – 55 zł.

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ

Środki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczone są na realizację celów ochrony środowiska – głównie na inwestycje proekologiczne oraz edukację ekologiczną.

W tabeli Nr 17 przedstawiono plan i wykonanie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dzień 31 grudnia 2005r. według działów, rozdziałów i paragrafów.
przychody
w kwocie 3.046.988 zł, wykonano plan w 76,2% na kwotę 2.321.303 zł.
Planowane koszty w kwocie 3.046.988 zł, wykonano plan w 76,2% na kwotę 2.321.303 zł.
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego wynosił  1.874.120 zł.

Wykaz zadań rzeczowych przedstawia się następująco:

 1. budowa kolektora Drzenin-Gardno – 371.422zł,
 2. budowa kanalizacji Pniewo-Żórawki – 25.908 zł,
 3. projekt i budowa kanalizacji ul. Łużycka i Czechosłowacka oraz modernizacja przepompowni ścieków – 20.595 zł
 4. projekt kanalizacji Chlebowo-Stare Brynki – 16.379 zł,
 5. dotacja dla Biblioteki Publicznej w Gryfinie na zadanie pn. „Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego do budynku biblioteki” – 12.000 zł
 6. koszty prowadzenia rachunku bankowego i inne – 879 zł.

Przedkładając Wysokiej Radzie niniejsze sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005r, wnoszę w imieniu Organu Wykonawczego Gminy o uznanie, iż budżet minionego okresu został wykonany prawidłowo.
Wnoszę o przyjęcie przedkładanego sprawozdania z wykonania budżetu za 2005 rok.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

Gryfino, dnia 17 marca 2006 r.