SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Gryfino oraz Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2005 r.

    

INFORMACJA

z wykonania budżetu Gminy Gryfino
oraz
Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 

za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2005 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat


Gryfino, sierpień 2005 r.

Szanowna Rado ! 

 

Budżet Miasta i Gminy Gryfino na rok 2005 został uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Gryfinie Nr XXIX/398/04 z dnia 30 grudnia 2004 r. i określał:

 • dochody  w  wysokości   66.950.000 ,00 zł
 • wydatki  w  wysokości   70.850.000 ,00 zł
 • deficyt budżetu Gminy w wysokości  3.900.000 ,00 zł

W ciągu półrocza budżet ulegał zmianom, wprowadzanym w drodze Uchwał Rady Miejskiej w Gryfinie oraz Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, których zestawienie przedstawia poniższa tabela:

L.p UCHWAŁA DATA DOCHODY WYDATKI NADWYŻKA DEFICYT
1 ZARZ B NR 0151-05/05 10-01-2005 66.950.000 70.850.000   3.900.000
2 ZARZ B NR 0151-19/05 31-01-2005 +36.000 +46.156

-10.156

  3.900.000
3 ZARZ B  NR 0151-21a/05 01-02-2005   +25.000

-25.000

  3.900.000
4 ZARZ B NR 0151-32/05 28-02-2005 +136.100 +234.874

-98.774

  3.900.000
5 ZARZ B  NR 0151-51/05 30-03-2005 +101.076 +105.026

-3.950

  3.900.000
6 UCHW. NR XXXIV/447/05 31-03-2005 +324.236

-679.478

+238.711

-455.242

  4.038.711
7 ZARZ B NR 0151-67/05 28-04-2005 +151.548

 

+239.046

-87.498

  4.038.711
8 UCHW.  NR XXXVI/468/05 25-05-2005 +338.631

 

+1.329.285

-395.000

  4.634.365
9 UCHW. NR XXXVII/484/05 30-06-2005  

 

+1.660.139

-705.139

  5.589.365
10 ZARZ B NR 0151-97/05 30-06-2005 +243.683 +376.175

-132.492

  5.589.365
OGÓŁEM 67.601.796 73.191.161   5.589.365

Zmiany budżetu i w budżecie w I półroczu roku 2005 podejmowane były przez Radę Miejską i Burmistrza (w ramach swoich kompetencji). Zmiany polegały na przesunięciu środków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, na rozdysponowaniu rezerwy ogólnej oraz wprowadzeniu tak po stronie dochodów, jak i po stronie wydatków budżetu przyznanych Gminie dotacji.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów i wydatków Gminy Gryfino
za I półrocze roku 2005 według stanu na dzień 30 czerwca 2005 kształtuje się następująco: 

 • dochody w wysokości                            67.601.796,00 zł
 • wydatki w wysokości                             73.191.161,00 zł
 • deficyt budżetowy w wysokości               5.589.365,00 zł

Źródłem pokrycia planowanego deficytu jest nadwyżka wolnych środków na rachunku bankowym oraz kredyt bankowy, który planuje się zaciągnąć na wydatki inwestycyjne

Informacja o nadwyżce Tabela Nr 16

Wykonanie dochodów i wydatków Gminy Gryfino według stanu na dzień

30 czerwca 2005 r. kształtuje się następująco:

 • dochody  w  wysokości                          33.269.518,00 zł
 • wydatki  w  wysokości                           29.324.815,00 zł
 • nadwyżka budżetowa w wysokości          3.944.703,00 zł

Dochody w odniesieniu do planu zrealizowano w 49,2%, które kształtują się następująco:

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
 • planowano w wysokości   7.058.650 zł
 • wykonano w wysokości   3.732.055 zł
  w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w  52,9%  
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji
 • planowano w wysokości  21.700 zł
 • wykonano w wysokości   12.658 zł
  w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w  58,3% 
Dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego
 • planowano w wysokości  160.000 zł
 • wykonano w wysokości     79.998 zł
  w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w  50,0% 
Dochody związane z realizacją zadań własnych
 • planowano w wysokości   60.361.446 zł
 • wykonano w wysokości    29.444.807 zł
  w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w  48,8%
Dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń
 • planowano w wysokości   380.000 zł
 • wykonano w wysokości    272.308 zł
  w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w  71,7%

 

Wydatki w odniesieniu do planu zrealizowano w 40,1

 • Wydatki bieżące:     
  • planowano w wysokości    61.169.439 zł   
  • wykonano w wysokości  27.101.546 zł
   w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w  44,3%  
 • Wydatki majątkowe:   
  • planowano w wysokości    12.021.722 zł
  • wykonano w wysokości    2.223.269 zł
   w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w  18,5 % 

Struktura wydatków kształtuje się następująco:

 1. Wydatki bieżące stanowią 92,4% natomiast wydatki majątkowe 7,6% ogółem wykonanych wydatków za 6 miesięcy.

Wydatki w podziale na zadania:

 • Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
  • planowano w wysokości  7.058.650 zł
  • wykonano w wysokości   3.417.259 zł
   w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w  48,4 %  
 • Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji
  • planowano w wysokości  21.700 zł
  • wykonano w wysokości     9.000 zł
   w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w  41,5% 
 • Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego
  • planowano w wysokości  160.000 zł
  • wykonano w wysokości     95.044 zł
   w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w  59,4%  
 • Wydatki związane z realizacją zadań własnych
  • planowano w wysokości   65.950.811 zł
  • wykonano w wysokości    25.803.512 zł
   w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w  39,1%
 • Wydatki z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń
  • planowano w wysokości   417.654 zł
  • wykonano w wysokości    201.986 zł
   w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w  47,5%
DOCHODY

Dochody budżetowe zaprezentowano w ujęciu tabelarycznym w układzie:

 • Tabela Nr 1 przedstawia dochody ogółem – plan i wykonanie na 30 czerwca 2005r.,
 • Tabela Nr 2 przedstawia dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – plan i wykonanie na 30 czerwca 2005r.,
 • Tabela Nr 3 przedstawia dochody związane z realizacją zadań na podstawie porozumień - plan i wykonanie na dzień 30 czerwca 2005r.,
 • Tabela Nr 4 przedstawia dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień – plan i wykonanie na dzień   30 czerwca 2005r.,
 • Tabela Nr 5 przedstawia dochody związane z realizacją zadań własnych – plan i wykonanie na dzień 30 czerwca 2005r.,
 • Tabela Nr 5A przedstawia dochody z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – plan i wykonanie na dzień 30 czerwca 2005r.

Plan dochodów przewidywał dochody w wysokości 67.601.796 zł, wykonanie dochodów na dzień 30 czerwca 2005r. zostało zrealizowane w wysokości 33.269.518 , co stanowi 49,2% wykonania planu.

Analiza dochodów według źródeł wskazuje, że plan dochodów został wykonany w następujących wielkościach wg źródeł dochodów:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zrealizowano dochody w kwocie 145 zł.
Tytuły dochodów to:

 • opłaty za świadectwo pochodzenia zwierząt w wysokości - 111 zł,
 • dochody ze sprzedaży kolczyków dla zwierząt w wysokości - 34 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

 • Źródłem dochodów w tym dziale były wyłącznie wpłaty z dzierżawy terenów łowieckich, które zostały wykonane w wysokości 748 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

 • Źródłem wykonanych dochodów w tym dziale w wysokości 54.069 zł (35,4%) jest dotacja celowa ustalona z Samorządem Powiatowym z przeznaczeniem na utrzymanie ulic powiatowych w granicach miasta Gryfino, która została wykonana w kwocie 49.998 zł (50%). Ponadto zostały wykonane wpływy opłat za zajęcie pasa drogowego 60 zł oraz wpływy środków pieniężnych z likwidacji środka specjalnego pn. „Drogi publiczne gminne” na kwotę 1.852 zł, z opłat za koncesje i licencje (Taxi, PKS), które wyniosły 2.159 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane w 2005r. dochody w kwocie 7.757.908 zł zostały wykonane w 42,3%, stanowiąc kwotę 3.279.860 zł i pochodzą z następujących tytułów:

 • wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości 258.817 zł (64,7%),
 • wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) w wysokości 2.268 zł,
 • dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości  1.839.257 zł (44,4%),
 • wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 43.195 zł (45,5%),
 • wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (lokali mieszkalnych, użytkowych i gruntów) w wysokości 952.923 zł (33,1%),
 • odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości         13.632 zł (272,6%),
 • wpływy z odsetek w wysokości 95.792 zł (63,9%),
 • wpływy z różnych dochodów (zwrot poniesionych kosztów dokumentacji wyceny lokali i nieruchomości oraz odszkodowanie za spalony budynek przy ul. Sportowej 4) w wysokości 47.205 zł (157,4%),
 • wpływy z tytułu wpłat rat za docieplenia budynków należących do Wspólnot Mieszkaniowych (zgodnie z wcześniej zawartymi umowami) w wysokości 26.771 zł (66,9%),

Do końca 2005 roku planowane są do sprzedaży następujące działki na ogólną, przypuszczalną kwotę 2.191.480, i tak:

1. Obręb 5 dz. nr 11/3 (ks. J.Popiełuszki)    -       60.000 zł
2. Pniewo dz. nr 562/3     -       57.000 zł
3. Steklno dz. nr 23/7      -       40.000 zł
4. Wełtyń dz. nr 441 (rolna)    -         7.000 zł
5. Obręb 4 dz. nr 555 (zabudowa usługowa)  -     140.000 zł
6. Obr. 4 dz. nr 552 (obsł.komun.+usługi)    -     400.000 zł
7. Obr. 4 dz. nr 554 (obsł.komun.)    -       80.000 zł
8. Około 11 lokali mieszkanlnych     -     109.480 zł
9. Lokal użytkowy (Platan)   -  1.226.000 zł
10. 4 garaże (Platan)    -       72.000 zł

Dział 710 - Działalność usługowa

Źródłem wykonanych dochodów w tym dziale w wysokości 32.764 zł (57,5%), są:

 • dotacje celowe z budżetu państwa realizowane przez gminę na podstawie porozumień na utrzymanie cmentarza wojennego – 12.658 zł (58,3%),
 • wpływy z usług cmentarnych – 20.106 zł (57,0%),

Dział 750 - Administracja publiczna

Źródłem wykonanych dochodów w tym dziale w wysokości 116.310 zł (6,9%), są:

 • dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 108.950 zł (50,0%) z przeznaczeniem na utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego oraz ewidencji ludności,
 • 5% dochodów od opłat za wydane dowody osobiste, udzielania informacji adresowej w wysokości 2.660 zł (59,1%)
 • wpływy wynikające z obsługi zamówień publicznych – sprzedaży specyfikacji istotnych warunków zamówień publicznych w wysokości 3.128 zł (62,6%),
 • wpływy z różnych dochodów (w tym rozliczenia z lat ubiegłych oraz dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika, za pobór i odprowadzanie podatku dochodowego) w wysokości 722 zł,
 • wpływy z usług (usługi ksero) w wysokości 49 zł,
 • wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych w postępowaniach egzekucyjnych dotyczących dzierżaw i najmu (zastępstwo procesowe i koszty sądowe) w wysokości 801 zł.
 • niewykonane dochody w kwocie 1.452.800 zł, zostaną zrealizowane w II półroczu roku budżetowego; są to środki pochodzące z Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na projekt Z/2.32/I/1.5/41/04: e-Gryfino – wdrożenie rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w Gminie Gryfino.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Źródłem wykonanych dochodów w tym dziale są wyłącznie dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2.500 zł (50,1%), które przeznaczono na aktualizację spisów wyborczych.

Dział 752 – Obrona narodowa

Wykonane za I półrocze 2005 roku dochody w wysokości 500 zł (100,0%) pochodzą wyłącznie z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, które zostaną przeznaczono na pozostałe wydatki obronne.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonane za I półrocze 2005 roku dochody w wysokości 22.337 zł (74,5%) pochodzą głównie z grzywien, mandatów i kosztów upomnień nałożonych przez Straż Miejską.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Źródłem wykonanych dochodów za I półrocze 2005 roku w wysokości 17.802.135 zł (48,3%) są podatki, udziały gmin w podatkach i opłaty, i tak:

 • udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - plan wykonano w 42,8% - 4.228.350 zł,
 • udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – plan zrealizowano w 90,6% - 217.633 zł,
 • podatek od nieruchomości od osób prawnych - plan zrealizowano w 48,1% - 10.289.301 zł,
 • podatek od nieruchomości od osób fizycznych - plan zrealizowano w 46,2% - 693.570 zł,
 • podatek rolny od osób prawnych - plan zrealizowano w 56,9% - 227.609 zł,
 • podatek rolny od osób fizycznych - plan zrealizowano w 52,2% - 256.005 zł,
 • podatek leśny od osób prawnych - plan zrealizowano w 65,3% - 44.390 zł,
 • podatek leśny od osób fizycznych – plan wykonano w 54,5% - 1.199 zł,
 • podatek od środków transportowych pobierany od osób prawnych - plan zrealizowano w 59,3% - 38.551 zł,
 • podatek od środków transportowych pobierany od osób fizycznych – plan wykonano w 38,9% - 118.636 zł,
 • opłata administracyjna pobierana od osób prawnych - plan wykonano - 450 zł,
 • opłata administracyjna pobierana od osób fizycznych (wypisy, wyrysy) - plan wykonano w 41,0% - 1.230 zł,
 • podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych - plan wykonano w 6,9% - 5.480 zł,
 • podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – plan wykonano w 51,3% - 205.386 zł,
 • podatek od spadków i darowizn – plan wykonano w 83,7% - 41.846 zł,
 • opłata skarbowa – plan wykonano w 70,5% - 634.655 zł,
 • podatek od posiadania psów – plan zrealizowano w 49,0% - 14.696 zł,
 • podatek opłacany w formie karty podatkowej – plan zrealizowano w 35,8% - 35.821 zł,
 • opłata targowa – plan zrealizowano w 59,8% - 17.942 zł,
 • zaległości z podatków zniesionych – plan zrealizowano w 9,3% - 279 zł,
 • odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan zrealizowano w 95,2% - 402.022 zł,
 • wpływy z różnych opłat (koszty upomnień, prowizja za sprzedaż znaków skarbowych) – plan zrealizowano w 58,5% - 10.508 zł,
 • wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – plan zrealizowano w 71,7% - 272.308 zł,
 • wpływy z różnych dochodów – plan zrealizowano w kwocie 5.823 zł,
 • wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka, zmiana w ewidencji działalności gospodarczej) – plan zrealizowano w 24,3% - 38.445 zł,

Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych

Wyszczególnienie Wykonanie Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone na okres sprawozdawczy Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)
Ogółem podstawowe dochody podatkowe, z tego: 16 996 586 2 435 778 101 137
udziały we wpływach z podatku dochodowego i od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej 217 633 X X
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 4 228 350 X X
podatek rolny 483 614 149 309 7 077
podatek od nieruchomości 10 982 871 1 992 602 53 002
podatek leśny 45 589 0 6
podatek od środków transportowych 157 187 293 867 41 052
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 35 821 X 0
podatek od czynności cywilnoprawnych 210 866 X 0
wpływy z opłaty skarbowej 634 655 X 0

Dział 758 - Różne rozliczenia

Wykonane w I półroczu 2005 roku dochody w wysokości 7.518.124 zł stanowiące 60,3% planu pochodzą z subwencji ogólnej z budżetu państwa:

 • część oświatowa została wykonana w 61,5% i wyniosła 6.646.008 zł,
 • część równoważąca została wykonana w 50,0% i wyniosła 731.502 zł,
 • wpływy do wyjaśnienia stanowią kwotę w wysokości 3 zł,
 • różne rozliczenia finansowe pochodzące głównie z odsetek uzyskanych od lokat terminowych i od środków na rachunkach bankowych w wysokości 140.611 (70,3%),
  • najczęściej są to odsetki od lokat terminowych, na których uzyskuje się oprocentowanie lokat jest stałe i wyższe niż na rachunku bieżącym, odsetki od lokat dopisywane są na koniec okresu jej trwania tzw. kapitalizacja po okresie lokaty. Ciągły obrót wolnymi środkami na rachunku bieżącym daje możliwość uzyskania dodatkowych dochodów do budżetu gminy.

801 - Oświata i wychowanie

Źródłem wykonanych dochodów w wysokości 54.089 zł (26,3%) są:

 • grzywny, mandaty i inne kary od ludności za uchylanie się od obowiązku szkolnego oraz koszty upomnień – 597 zł,
 • dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (na sfinansowanie wyprawki szkolnej) – 5.600 zł (100,0%),
 • dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych) – 200 zł (100,0%),
 • wpływy z różnych opłat oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 16 zł,
 • wpływy z różnych dochodów (kara umowna za nienależyte wykonanie umowy dot. remontu SP w Gardnie) – 46.488 zł,
 • dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych będących w użyczeniu jednostek oświatowych ZEAS-u – 1.059 zł,.
 • pozostałe odsetki – 129 zł.

851 – Ochrona zdrowia

Zrealizowane dochody za I półrocze 2005 roku w wysokości 29 zł pochodzą z rozliczenia niewykorzystanej dotacji na zakup retroskopu dla Szpitala Powiatowego w Gryfinie.

852 - Pomoc społeczna

Zrealizowane dochody za I półrocze 2005 roku w wysokości 4.185.960 zł, co stanowi 52,8% planu, pochodzą w 99,8% z dotacji celowych budżetu państwa w kwocie 4.175.853 zł i przeznaczone są na realizację zadań administracji rządowej i własnych związanych z opieką społeczną i utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej, i tak:

 • dotacje na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.159.856 zł (52,4%),
 • dotacje na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 35.000 zł (50,0%),
 • dotacje na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 573.397 zł (50,5%),
 • dotacja na utrzymanie i bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej – 245.500 zł (50,0%),
 • dotacje na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 26.000 zł (50,0%),
 • dotacje na realizację Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” – 136.100 zł (100,0%),

oraz pozostałe dochody w kwocie 10.107 zł wg następujących tytułów:

 • wpływy z różnych dochodów, zwroty niesłusznie pobranych świadczeń z lat ubiegłych (w tym odsetki oraz 5% dochodów budżetu państwa od usług opiekuńczych) – 4.187 zł,
 • wpływy z usług (usługi opiekuńcze) – 4.129 zł (34,4%),
 • pozostałe odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym OPS-u – 1.791 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonane dochody za I półrocze 2005 roku w kwocie 90.644 zł (56,3%) pochodzą z:

 • dotacji celowej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (zadania powiatu przekazane do prowadzenia gminie w zakresie kultury fizycznej i sportu młodzieży ponadgimnazjalnej) – 30.000 (50,0%),
 • dotacji celowej z budżetu państwa na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych – 60.644 zł (60,0%).

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonane dochody za I półrocze 2005 roku w wysokości 5.273 zł stanowią 43,9% planu i pochodzą z wpływów z opłaty produktowej za selektywną zbiórkę odpadów.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Źródłem wykonanych dochodów w wysokości 104.031 zł (102,4%) w tym dziale są:

 • otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej od sponsorów z przeznaczeniem na obchody „Dni Gryfina 2004” – 23.400 zł (100%),
 • wpływy z różnych dochodów (z tytułu zawartych umów o reklamę firm podczas obchodów Dni Gryfina 2004) – 80.631 zł (103,1%)
WYDATKI

 Zaplanowane wydatki budżetu gminy w kwocie 73.191.161 zł zostały wykonane na dzień 30 czerwca 2005r. w wysokości 29.324.815 zł, co stanowi 40,1% wykonania.
Z ogólnej kwoty wykonanych wydatków przypada:

 • 92,4% na wydatki bieżące, tj. kwota 27.101.546 zł
 • 7,6 % na wydatki inwestycyjne, tj. kwota 2.223.269 zł

Wydatki bieżące budżetu gminy obejmują:

 1. wynagrodzenia pracownicze wraz z pochodnymi na łączną kwotę 10.710.152 zł, tj. 39,5 %  wydatków bieżących,
 2. dotacje z budżetu gminy, w tym głównie na dofinansowanie przedszkoli, instytucji kultury (Biblioteka Publiczna, Gryfiński Dom Kultury), obiektów sportowych, zakładu budżetowego (Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji) oraz dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie sportu – 3.627.294 zł, tj. 13,4% ogólnej kwoty wykonanych wydatków bieżących,
 3. pozostałe wydatki bieżące – 12.764.100 zł, tj. 47,1% ogólnej kwoty wykonania wydatków bieżących.

Wydatki budżetowe zaprezentowano w ujęciu tabelarycznym w układzie:

 • Tabela Nr 6 przedstawia wydatki ogółem wg klasyfikacji budżetowej - plan i wykonanie na dzień 30 czerwca 2005r.,
 • Tabela Nr 7 przedstawia wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan i wykonanie na dzień 30 czerwca 2005r.,
 • Tabela Nr 8 przedstawia wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji – plan i wykonanie na 30 czerwca 2005r.,
 • Tabela Nr 9 przedstawia wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – plan i wykonanie na dzień 30 czerwca 2005r.,
 • Tabela Nr 10 przedstawia wydatki związane z realizacją zadań własnych – plan i wykonanie na 30 czerwca 2005r.,
 • Tabela Nr 10A przedstawia wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - plan i wykonanie na 30 czerwca 2005r.,

Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zrealizowano w następującym zakresie:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wykonane za I półrocze 2005 roku wydatki w wysokości 10.906 zł (5,2%) przeznaczono na finansowanie:

 • melioracji wodnych – 1.500 zł (4,6%),
 • wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 7.816 zł (43,9%),
 • zakupu usług pozostałych (prowizja dla sołtysów za wydawanie zaświadczeń o miejscu pochodzenia zwierząt oraz uczestnictwo rolników z terenu gminy Gryfino w szkoleniach) – 950 zł (30,6%),
 • zakup prasy rolniczej i nagród za udział w konkursach – 640 zł (12,1%) .

Dział 600 - Transport i łączność

Wykonane wydatki w tym dziale wyniosły 811.684 zł (31,6%), z których sfinansowano bieżące utrzymanie, naprawy i remonty cząstkowe dróg gminnych i powiatowych.

Zadania inwestycyjne wykonane zostały na ogólną kwotę 257.289 zł, i tak:

 • dokończenie budowy ulicy Letniej,
 • rozpoczęcie budowy ulicy Andersa,
 • dokumentacje projektowe budowy ulicy Przemysłowej,
 • w trakcie opracowania dokumentacji projektowej budowy dróg w Czepinie, ulicy Mieszka I, Podgórnej, Łokietka, Wierzbowej, Andersa i ks. J. Popiełuszki.

W zakresie remontów oraz bieżącego utrzymania dróg wydatki wyniosły 384.989 zł, z których wykonano między innymi odnowienie oznakowania drogowego, remont cząstkowy ulic i chodników w Gryfinie oraz dróg na terenie gminy w m. Radziszewo, Wysoka Gryfińska, Daleszewo, Gajki, Czepino, Gardno, Steklno i remont cząstkowy – wypełnienie masą bitumiczną drogi gminnej w Nowym Czarnowie.

Ponadto zostały sfinansowane przejazdy regularne PKS i okolicznościowe na kwotę 104.362 zł.

W ramach dotacji uzyskanej od Samorządu Powiatowego wydatkowano środki w kwocie 65.044 zł, które przeznaczono na utrzymanie ulic powiatowych w mieście Gryfino w zakresie czystości, zieleni i akcji „zima” zgodnie z zawartym porozumieniem.

Dział 630 - Turystyka

Wykonane w 9,2% wydatki na kwotę 23.539 zł pokryły prace związane z nadzorem, remontem oraz wymianą instalacji elektrycznej świetlicy i biblioteki w Wełtyniu.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 

Realizacja wydatków za sześć miesięcy w tym dziale wynosi 2.551.635 zł, co stanowi 37,9% wykonania planu.

 • Środki finansowe w kwocie 330.369 zł (39,4%) zostały przeznaczone na:
  • gospodarkę gruntami i nieruchomościami, a w szczególności na sporządzanie wycen nieruchomości dla potrzeb aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów oraz planowanych wszczęciem postępowań w sprawie ustalenia opłat adiacenckich z tytułu wybudowanych przez gminę urządzeń infrastruktury technicznej,
  • opłaty notarialne związane z obrotem nieruchomości,
  • opłaty sądowe związane z wpisem hipotecznym,
  • koszty wypisów i wpisów z ewidencji gruntów,
  • koszty zamieszczanych ogłoszeń w prasie,
  • kaucje mieszkaniowe (wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 października 2000r.),
  • najem gruntów od Nadleśnictwa Gryfino pod boiska sportowe, ścieżkę rowerową, place zabaw i pod sieci infrastruktury technicznej;
   w tym:
   • wydatki na zakupy inwestycyjne tj. odszkodowania za drogi przejęte z mocy prawa na rzecz gminy, wykupy od osób fizycznych i prawnych gruntów wydzielonych na poszerzenie ul. Jana Pawła II w Gryfinie w związku z realizacją jej uzbrojenia i budowy oraz gruntów przeznaczonych pod drogi publiczne gminne – 260.416 zł.
 • Środki finansowe w kwocie 2.221.266 zł(45,4%) przeznaczono na utrzymanie zasobów mieszkaniowych w ramach umowy z Gryfińskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego oraz modernizację i remonty budynków mieszkalnych komunalnych, konserwacja instalacji wewnętrznej oraz obiektów przejętych, opłaty za media we wspólnotach mieszkaniowych, wykonanie projektów ocieplenia budynków komunalnych, realizacja ocieplenia budynków przy ul. Witosa, Pomorskiej, Łużyckiej, remonty pokryć dachowych i lokali komunalnych i mieszkaniowych do zasiedlenia oraz szereg innych drobnych remontów wydatkowano środki w tym:
  • wydatki inwestycyjne przeznaczone na opracowania projektów uzbrojenia terenów: osiedle Północ II i III etap, rejon ul. Jana Pawła II i W. Reymonta oraz na opracowanie analizy ekonomicznej 2 pawilonów w Nowym Czarnowie z przeznaczeniem na mieszkania komunalne i inne.
Dział 710 - Działalność usługowa

W dziale tym zostały wykonane wydatki w wysokości 276.362 zł (29,0%) w zakresie:

 • zmian planu zagospodarowania przestrzennego a w szczególności w zakresie robót geodezyjnych, kosztów opracowania analiz i projektów decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, map geodezyjnych oraz operatów szacunkowych do ustalenia wysokości opłaty planistycznej oraz dotacja dla Cechu Rzemiosł w Gryfinie na realizację programu wspierania działalności gospodarczej poprzez prowadzenie działalności informacyjnej i oświatowej, w tym organizowanie szkoleń z zakresu przedsiębiorczości i na organizację Lokalnego Okienka Przedsiębiorczości skierowanego do osób rozpoczynających działalność gospodarczą – 232.434 zł (36,8%),
 • utrzymania i zarządzania cmentarzami komunalnymi i wojennym – 43.928 zł (13,8%).
Dział 750 - Administracja publiczna

Środki finansowe w wysokości 3.126.588 zł (32,7%) przeznaczone zostały na obsługę jednostek organizacyjnych gminy oraz na utrzymanie urzędu, i tak:

 • zadania ustawowo zlecone z zakresu administracji rządowej i zadania własne gminy wykonywane bezpośrednio przez Urząd Miasta i Gminy Gryfino, USC (ewidencja ludności) – 225.774 zł (48,8%), z tego na:
  • wynagrodzenia i pochodne – 209.762 zł,
  • pozostałe wydatki bieżące – 16.012 zł,
 • utrzymanie i obsługa gminnej rady (diety radnych, szkolenia i koszty delegacji radnych) – 98.231 zł (48,4%),
 • wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy Gryfino oraz opłaty mediów, ubezpieczenie majątku gminy itp.– 2.756.093 zł (31,7%), z tego na:
  • wynagrodzenia i pochodne (w tym 3 nagrody jubileuszowe i 1 odprawa emerytalna) – 2.058.893 zł, i tak:
   • wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.483.463 zł
   • dodatkowe wynagrodzenie roczne – 223.573 zł,
   • składki na ubezpieczenie społeczne – 259.268 zł,
   • składki na Fundusz Pracy – 36.375 zł,
   • nagrody jubileuszowe – 10.100
   • odprawa emerytalna – 41.280

   Ponadto Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie jest realizatorem robót publicznych, prac interwencyjnych, miejscem odbywania stażów i zdobywania doświadczenia zawodowego przez bezrobotnych absolwentów szkół średnich i wyższych. W roku 2005 gmina uczestniczy w programach dla osób bezrobotnych.
   Ogółem w ramach wszystkich programów zatrudnionych było 13 osób w tym 1 osoba w ramach robót publicznych, 5 osób w ramach prac interwencyjnych, 3 osoby w ramach staży i 4 osoby w ramach przygotowania zawodowego.

  • wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup drukarki dla Biura Promocji, Informacji i Współpracy Międzynarodowej – 3.090 zł;
  • pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynku administracyjnego i bieżącą działalnością urzędu (ubezpieczenie mienia, odpis ZFŚS, media oraz adaptacja pomieszczenia na Biuro Obsługi Interesantów i drobne prace remontowo - budowlane w budynku urzędu), realizacja inwestycji e-Gryfino zostanie zrealizowana w II półroczu z uwagi na wszczęte procedury przetargowe związane z zakupem sprzętu i oprogramowania – 694.110 zł.
 • obsługa i utrzymanie sołectw oraz realizacja umowy zlecenia za obsługę Regionalnego Funduszu Pożyczkowego „POMERANUS”  oraz pozostałe wydatki – 46.490zł (26,7%),
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w I półroczu 2005 roku zrealizowano w 34,4% tj. w kwocie 598.062 zł i przeznaczono na:

 • zakup 2 rowerów i ubrań dla rowerzystów Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie – 5.967 zł (99,5%);
 • działalność i bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych (ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych, materiały eksploatacyjne do samochodów i motopomp, nagrody strażaków i bieżące utrzymanie remiz strażackich oraz remont samochodów i sprzętu OSP, ubezpieczenie samochodów) – 380.628 zł (30,5%), w tym:
  • wydatki inwestycyjne przeznaczono na budowę remiz strażackich w Sobieradzu i Radziszewie – 321.644 zł.
 • wydatki związane z obroną cywilną tj. energia elektryczna zużyta przez syreny alarmowe – 290 zł (4,8%),
 • obsługę i bieżące utrzymanie Straży Miejskiej – 210.234 zł (49,4%), z tego na:
  • wynagrodzenia i pochodne – 164.895 zł,
  • pozostałe wydatki bieżące (sorty mundurowe, bloki mandatów karnych i kart drogowych, usługi remontowe, ubezpieczenie oraz zakup paliwa do samochodu służbowego Lanos, delegacje, opłata częstotliwości radiowej i wywoływanie odbitek fotograficznych, zakup rowerów i ubrań dla rowerzystów, odpis na ZFŚS) – 45.339 zł.
 • wydatki związane z obroną cywilną tj. zapłata za zużytą wodę przez jednostki Państwowej Straży Pożarnej podczas akcji ratowniczo-gaśniczych na terenie gminy w 2004 roku; ustawa z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2001r. Nr 72, poz. 747) – 943 zł (94,3%).
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

W tym dziale kwota w wysokości 25.716 zł (42,9%) została wydatkowana na wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów za pobieranie podatków i opłat lokalnych, wynagrodzenie za pobór opłaty targowej przez Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji w Gryfinie oraz pozostałe opłaty związane z windykacją należności.

Dział 758 - Różne rozliczenia finansowe

Ogółem wykonane wydatki w tym dziale wynoszą 304.741 zł (24,6%) i stanowią wpłatę gminy do budżetu państwa w związku z przekroczeniem przez Gminę Gryfino 150% wskaźnika Gg.
Zgodnie z art. 29 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, gminy,  w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca (wskaźnik G) jest większy niż 150% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich gmin w kraju (wskaźnika Gg) dokonują wpłat do budżetu państwa, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W tym dziale zaplanowane wydatki zrealizowano w 44,6% tj. 10.465.737 zł z przeznaczeniem na utrzymanie i bieżącą działalność placówek oświatowych:

 • wynagrodzenia i pochodne – 6.456.223 zł, co stanowi 61,7% ogółu wykonanych wydatków w tym dziale
 • wydatki inwestycyjne – 278.396 zł jest to 2,7% wykonanych wydatków w tym dziale,
 • dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego (przedszkola) – 1.679.998 zł, co stanowi 16,0% wykonanych wydatków w tym dziale,
 • pozostałe wydatki rzeczowe – 2.051.120 zł, co stanowi 19,6% wydatków ogółem w tym dziale.

Poniższa tabela przedstawia ilość zatrudnionych oraz ilość uczniów w placówkach oświatowych gminy:

Placówka Nauczyciele Pracownicy administracji i obsługi Razem pracownicy Liczba uczniów Liczba uczniów przypadająca na 1 nauczyciela Liczba uczniów przypadająca na 1 prac.adm.i obsł.
etaty osoby etaty osoby etaty osoby
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie 58,12 60,00 23,44 24,00 81,56 84,00 752 13,00 32,00
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie 48,89 51,00 17,27 18,00 66,16 69,00 613 12,50 35,50
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie 32,77 33,00 10,75 11,00 43,52 44,00 391 12,00 36,50
 Szkoła Podstawowa w Chwarstnicy 15,94 18,00 12,63 22,00 28,57 40,00 207 13,00 16,50
Szkoła Podstawowa w Gardnie 31,82 34,00 15,50 18,00 47,32 52,00 351 11,00 22,50
Szkoła Podstawowa w Radziszewie 9,22 10,00 4,36 6,00 13,58 16,00 94 10,00 21,50
Szkoła Podstawowa w Żabnicy 11,82 14,00 5,50 7,00 17,32 21,00 103 9,00 19,00
Gimnazjum w Gryfinie 89,03 96,00 24,83 25,00 113,86 121,00 1210 14,00 49,00
Zakład Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Gryfinie - - 19,79 20,00 19,79 20,00 - - -
 • Szkoły podstawowe wydatkowały kwotę 5.299.350 zł (43,5%) z podziałem na poszczególne placówki:
  • Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 1.424.582 zł, w tym:
   • wynagrodzenia i pochodne – 1.145.197 zł,
   • pozostałe wydatki bieżące – 279.385 zł,
  • Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 1.116.145 zł, w tym:
   • wynagrodzenia i pochodne – 915.438 zł,
   • pozostałe wydatki bieżące – 195.217 zł.
   • wydatki na zakupy inwestycyjne – 5.490 zł
  • Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie – 674.060 zł, w tym:
   • wynagrodzenia i pochodne – 558.161 zł,
   • pozostałe wydatki bieżące – 115.899 zł.
  • Szkoła Podstawowa w Chwarstnicy – 521.213 zł, w tym:
   • wynagrodzenia i pochodne – 392.812 zł,
   • pozostałe wydatki bieżące – 128.401 zł.
  • Szkoła Podstawowa w Gardnie – 814.668 zł, w tym:
   • wynagrodzenia i pochodne – 606.952 zł,
   • pozostałe wydatki bieżące – 207.716 zł.
  • Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 276.977 zł, w tym:
   • wynagrodzenia i pochodne – 207.896 zł,
   • pozostałe wydatki bieżące – 69.081 zł.
  • Szkoła Podstawowa w Żabnicy – 345.317 zł, w tym:
   • wynagrodzenia i pochodne – 262.777 zł,
   • pozostałe wydatki bieżące – 78.541 zł.
   • wydatki na zakupy inwestycyjne – 3.999 zł
  • Dodatkowo wykonano remonty w szkołach w zakresie prac remontowych szkół podstawowych – przygotowano dokumentację techniczną docieplenia i elewacji budynków, wymiany instalacji oraz adaptacji pomieszczeń w celu przeprowadzenia remontów w okresie wakacyjnym - 126.388 zł,
 • Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowały kwotę 261.072 zł, co stanowi 40,4% planowanych wydatków i w rozbiciu na poszczególne jednostki przedstawiają się następująco:
  • Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 53.067 zł, w tym:
   • wynagrodzenia i pochodne – 48.688 zł,
   • pozostałe wydatki bieżące – 4.379 zł,
  • Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 28.989 zł, w tym:
   • wynagrodzenia i pochodne – 26.069 zł,
   • pozostałe wydatki rzeczowe – 2.920 zł
  • Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie – 47.607 zł, w tym:
   • wynagrodzenia i pochodne – 41.736 zł,
   • pozostałe wydatki rzeczowe – 5.871 zł
  • Szkoła Podstawowa w Chwastnicy – 35.328 zł, w tym:
   • wynagrodzenia i pochodne – 30.051 zł,
   • pozostałe wydatki rzeczowe – 5.277 zł
  • Szkoła Podstawowa w Gardnie – 55.609 zł, w tym:
   • wynagrodzenia i pochodne – 46.644 zł,
   • pozostałe wydatki rzeczowe – 8.965 zł
  • Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 21.380 zł, w tym:
   • wynagrodzenia i pochodne – 18.380 zł,
   • pozostałe wydatki rzeczowe – 3.000 zł
  • Szkoła Podstawowa w Żabnicy – 19.092 zł, w tym:
   • wynagrodzenia i pochodne – 16.415 zł,
   • pozostałe wydatki rzeczowe – 2.677 zł
 • Przedszkola „dla maluchów” wydatkowały kwotę 1.682.445 zł, co stanowi 51,0% planowanych wydatków:
  • na prowadzenie działalności przedszkoli dla dzieci w wieku 3-6 lat została przekazana dotacja przedmiotowa z budżetu gminy w kwocie 1.679.998 zł (54,2%). Obsługa przedszkoli jest prowadzona przez zakład budżetowy. Na terenie miasta Gryfina działa 5 przedszkoli;
  • na wykonanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich na roboty remontowe w Przedszkolach Nr 1, 2, 3, 4 i 5 – 2.447 zł (1,2%).
 • Gimnazjum wydatkowało kwotę 2.440.897 zł, co stanowi 43,7% planowanych wydatków z tego na:
  • wynagrodzenia i pochodne – 1.783.272 zł
  • wydatki inwestycyjne tj. modernizacja boiska sportowego – 268.907 zł,
  • wydatki remontowe (przygotowanie dokumentacji i ogłoszenie procedury zamówień publicznych celem wyboru wykonawców drobnych prac remontowych i już wykonane drobne prace remontowe w gimnazjum) – 43.870 zł
  • pozostałe wydatki rzeczowe – 344.848 zł
 • Dowożenie uczniów do szkół z terenu gminy Gryfino sfinansowano w wysokości 295.446 zł, co stanowi 52,3% planowanych wydatków.
 • Zakład Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół - funkcjonowanie i bieżące utrzymanie wydatkowano w wysokości 441.608 zł, co stanowi 41,9% planu, w tym:
  • wynagrodzenia i pochodne – 355.735 zł,
  • pozostałe wydatki bieżące – 85.873 zł
 • Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli związanych z awansem zawodowym w wysokości 29.462 zł, co stanowi 34,5% planowanych wydatków.
 • Pozostałe zadania w zakresie oświaty (zakup nagród dla laureatów konkursów oświatowych, książek, szkolenia, ogłoszenia prasowe, przewozy transportowe dzieci) w wysokości 15.457 zł (62,1%).
Dział 851 - Ochrona zdrowia

Łącznie w dziale tym wydatkowano kwotę 222.332 zł, która stanowi 48,0% planu,  i tak:

 • W ramach Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę 201.986 zł (48,4%) w tym na;
  • diety Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
  • pokrycie wydatków związanych z realizacją dodatkowych zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym dyżurów w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym, wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia, konsultacji w działaniach interwencyjno-wspierających oraz świadczenia pomocy prawnej,
  • pokrycie wydatków związanych z organizacją warsztatów, zajęć terapeutycznych, szkoleń,  prowadzenie 7 świetlic socjoterapeutycznych, organizację imprez antyalkoholowych i antynarkotykowych, zakup telewizora. Magnetowidu i radiomagnetofonu dla Poradni Terapii Uzależnień od Alkoholu, zakup testów narkotykowych, nagród i pucharów dla uczestników turnieju o bezpieczeństwie w ruchu drogowym zakup środków żywności dla rodzin patologicznych oraz pozostałe wydatki związane z działalnością GKRPA, remont pomieszczeń przy ul. Sprzymierzonych – siedziby Gryfińskiego Stowarzyszenia Abstynenta „Feniks”, szkolenie członków Gminnej Komisji w zakresie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych.
 • W ramach pozostałej działalności w zakresie ochrony zdrowia wydatkowano kwotę w wysokości 20.346 zł (44,2%) w szczególności na dofinansowanie rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych oraz na zakup leków i specjalistycznych książek w tym zakresie, dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych oraz dotacje celowe dla PCK i Stowarzyszenia Diabetyków.

Dział 852 - Pomoc społeczna

W tym dziale wydatki zostały wykonane w wysokości 5.055.094 zł (44,7%).  W ramach tego działu są realizowane zadania z zakresu administracji rządowej i zadania własne z zakresu pomocy społecznej. Wykorzystane środki zostały przeznaczone na:

 • świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.913.527 zł (48,3%), w tym:
  • wynagrodzenia i pochodne – 96.575 zł,
  • pozostałe wydatki bieżące – 2.816.952 zł;
   W ramach tych środków Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie wypłacił 15373 zasiłków rodzinnych, 9904 dodatków do zasiłków rodzinnych oraz 2457 świadczeń opiekuńczych (1994 zasiłków pielęgnacyjnych i 463 świadczenia pielęgnacyjne)
 • opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 28.753 zł (41,1%),
 • zasiłki i pomoc w naturze tj. na wypłaty świadczeń w postaci zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, dożywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz innych zasiłków celowych w gotówce i w naturze tj. renty socjalne, zasiłki stałe i okresowe, zasiłki macierzyńskie, zakup opału, ubrań, żywności i inne oraz opłata pobytu za skierowane osoby do Domów Pomocy Społecznej – 725.316 zł (32,8%);
 • dodatki mieszkaniowe wypłacone przez Ośrodek Pomocy Społecznej wyniosły– 489.486 zł (41,8%). W ramach tych środków wypłacono 3516 świadczeń;
 • funkcjonowanie i bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej – 753.122 zł (47,8%), z przeznaczeniem na:
  • wynagrodzenia i pochodne – 664.158 zł,
  • pozostałe wydatki bieżące – 88.964 zł.
 • sfinansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 36.107 zł (30,1%),
 • pozostałe wydatki związane z opieką społeczną – 108.783 zł (79,9%), (na realizację rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących”).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane wydatki zrealizowane w wysokości 1.382.181 zł (50,4%) zostały przeznaczone na utrzymanie i bieżącą działalność świetlic szkolnych i placówek wychowania pozaszkolnego, i tak:

 • wynagrodzenia i pochodne – 909.397 zł, co stanowi 65,8% ogółu wydatków,
 • dotacje – 8.000 zł co stanowi 0,6% ogółu wydatków,
 • pozostałe wydatki rzeczowe – 464.784 zł, co stanowi 33,6% wydatków ogółem,

Poniższa tabela przedstawia ilość zatrudnionych w placówkach edukacyjnych gminy:

Placówka Nauczyciele Pracownicy administracji i obsługi Razem pracownicy Liczba uczniów Liczba uczniów przypadająca na 1 nauczyciela Liczba uczniów przypadająca na 1 prac.adm.i obsł.
Młodzieżowy Dom Kultury w Gryfinie 13,21 44,00 4,75 6,00 17,96 50,00 - - -
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Gryfinie 16,86 42,00 1,00 2,00 17,86 44,00 - - -
 • świetlice szkolne wydatkowały kwotę 461.359 zł (43,6%) z podziałem na poszczególne placówki:
  • Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 88.956 zł, w tym:
   • wynagrodzenia i pochodne – 82.377 zł,
   • pozostałe wydatki bieżące – 6.579 zł,
  • Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 83.925 zł, w tym:
   • wynagrodzenia i pochodne – 76.797 zł
   • pozostałe wydatki bieżące – 7.128 zł
  • Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie – 66.654 zł, w tym:
   • wynagrodzenia i pochodne – 60.625 zł,
   • pozostałe wydatki rzeczowe – 6.029 zł
  • Szkoła Podstawowa w Chwarstnicy – 28.595 zł, w tym:
   • wynagrodzenia i pochodne – 26.945 zł,
   • pozostałe wydatki rzeczowe – 1.650 zł
  • Szkoła Podstawowa w Gardnie – 63.839 zł, w tym:
   • wynagrodzenia i pochodne – 57.057 zł,
   • pozostałe wydatki rzeczowe – 6.782 zł
  • Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 5.479 zł, w tym:
   • wynagrodzenia i pochodne – 5.205 zł,
   • pozostałe wydatki rzeczowe – 274 zł
  • Szkoła Podstawowa w Żabnicy – 29.541 zł, w tym:
   • wynagrodzenia i pochodne – 26.357 zł,
   • pozostałe wydatki rzeczowe – 3.184 zł
  • Gimnazjum w Gryfinie – 94.370 zł, w tym:
   • wynagrodzenia i pochodne – 85.601 zł,
   • pozostałe wydatki bieżące – 8.769 zł
 • placówki wychowania pozaszkolnego wydatkowały kwotę 632.474 (48,6%) z podziałem na poszczególne placówki:
  • Międzyszkolny Ośrodek Sportowy – 323.350 zł, w tym
   • wynagrodzenia i pochodne – 245.193 zł,
   • pozostałe wydatki bieżące – 78.157 zł,
  • Młodzieżowy Dom Kultury – 309.124 zł, w tym
   • wynagrodzenia i pochodne – 243.240 zł,
   • pozostałe wydatki bieżące – 65.884 zł,
 • na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także na szkolenie młodzieży wydatkowano kwotę 1.239 zł (3,1%), realizacją tych zadań zajmuje się Młodzieżowy Dom Kultury w Gryfinie,
 • pomoc materialna dla uczniów tj. na stypendia dla uczniów wydatkowano kwotę w wysokości 268.934 zł (85,9%),
 • dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano kwotę    659 zł (6,4%),
 • pozostałe zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej tj. dofinansowanie szkolnych Lig Ochrony Przyrody, realizacja programu edukacji przyrodniczej, ekologicznej i leśnej oraz przewóz osób na masowe imprezy organizowane w zasięgu gminy i powiatu, konkursy, fundacje, zakupy nagród rzeczowych, itp. – 17.516 zł (92,2%).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogółem wykonane wydatki w tym dziale wynoszą 1.719.446 zł (28,5%). Środki zostały przeznaczone na zadania własne gminy, i tak:

 • gospodarkę ściekową i ochronę wód (utrzymanie studni, kanalizacji deszczowych, opłaty środowiskowe z tytułu odprowadzania wód deszczowych z dróg gminnych, monitoring zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych) – 780.022 zł (24,5%), w ramach tej kwoty zostały zrealizowane:
  • wydatki inwestycyjne związane z budową oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej Gryfino Północ, projekty kanalizacji na południu gminy oraz budowy kanalizacji sanitarnej wraz z kolektorem tłocznym w Wełtyniu w kwocie 765.557 zł;
 • gospodarkę odpadami (zakup pojemników na odchody zwierzęce oraz selektywna zbiórka odpadów na terenie miasta i gminy) – 46.143 zł (8,6%), w ramach tej kwoty zostały zrealizowane:
  • wydatki inwestycyjne dotyczące projektu rozbudowy wysypiska i rekultywacji kwatery nr 1 w kwocie 22.954 zł;
 • oczyszczanie miasta i wsi (zimowe utrzymanie ulic gminnych i powiatowych, zakup koszy ulicznych, flag, masztów, soli i piasku, farby drogowej do malowania oznakowania poziomego parkingów, likwidacja dzikich wysypisk, ogłoszenia prasowe i szereg innych drobnych prac i zakupów) – 230.397 zł (50,6%),
 • utrzymanie zieleni w mieście i gminie (utrzymanie zieleni na terenach gminnych, wycinka drzew i cięcia pielęgnacyjne oraz wykonanie iniekcji na kasztanowcach w celu ochrony przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem) – 134.508 zł (47,2%),
 • ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (wydatki inwestycyjne w ramach współfinansowania zadania – budowa działek gminnych w rejonie ulicy Łącznej)– 4.392 zł (4,4%)
 • schroniska dla zwierząt (wyłapywanie i przewóz do schroniska, zakup karmy, akcesoriów i usług weterynaryjnych oraz koszty utrzymania bezdomnych psów w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie) – 8.604 zł (13,7%),
 • oświetlenie ulic, placów i dróg oraz koszty eksploatacji i konserwacji oświetlenia ulicznego – 514.369 zł (36,7%),
 • usuwanie skutków klęsk żywiołowych (na zakup materiałów i wyposażenia przez Gminne Centrum Reagowania) – 1.011 zł (6,7%),

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym wydatkowano środki w wysokości 1.847.354 zł (50,1%) z przeznaczeniem na utrzymanie ośrodków kultury, świetlic i klubów, biblioteki oraz konserwację zabytków znajdujących się na terenie gminy Gryfino, i tak:

 • wydatki związane z organizacją imprez i konkursów kulturalnych oraz dofinansowanie imprez, zakup sprzętu nagłaśniającego do Wełtynia, nagrody dla uczestników konkursów organizowanych prze UMiG, siatki ogrodzeniowe do zabezpieczenia bramek na wiejskich boiskach sportowych, artykuły spożywcze, usługi transportowe, monografia „Dzieje Gryfina i okolic”, seminarium historyczne, opłata za media w lokalach stowarzyszeń oraz dotacje dla stowarzyszeń (Stowarzyszenie Miłośników Ekologii i Agroturystyki na Rzecz Wełtynia – 13.500 zł; Towarzystwo Miłośników Historii Ziemi Gryfińskiej – 15.000 zł; Sybiracy – 8.000 zł) – 190.594 zł (85,4%);
 • dotacja dla chóru „Res Musica” oraz opłata za udział Zakładowej Orkiestry Dętej ZEDO w uroczystościach – 23.400 zł (93,6%),
 • wydatki związane z działalnością i bieżącym utrzymaniem domów i ośrodków kultury oraz świetlic i klubów – 694.312 zł (43,6%), z tego:
  • dotacje podmiotowe dla instytucji kultury (Gryfiński Dom Kultury) – 488.748 zł (51,8%),
  • wydatki inwestycyjne na budowę świetlicy w Starych Brynkach i projekty świetlic w Dołgich i Chlebowie – 185.467 zł
  • wydatki remontowe (prace remontowe świetlic w m. Daleszewo, Borzym, Drzenin, Sobieradz oraz remont instalacji elektrycznej w Daleszewie) – 20.097 zł,
 • dotacja podmiotowa dla instytucji kultury (Biblioteka Publiczna) – 497.248 zł (49,0%),
 • dotacje na remonty zabytkowych kościołów w Wełtyniu, Gryfinie, Radziszewie, Gardnie, Chwarstnicy i Pniewie – 70.000 zł (100,0%),
 • wydatki na pozostałą działalność w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego tj. promocja miasta i gminy poprzez organizacje imprez masowych wynikających z kalendarium 2005r – 371.800 zł (48,8%), i tak:
  • kalendarze, opracowania graficzne, foldery informacyjne i reklamowe „Dni Gryfina 2005”,
  • nagrody rzeczowe dla laureatów konkursów oświatowych, kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych związanych z promocją miasta Gryfina,
  • puchary oraz nagrody rzeczowe na imprezy takie jak „Świąteczne klimaty 2005”, „12 Gryfińskich Spotkań Rockowych”,
  • przygotowanie imprez promocyjnych miasta („Dni Gryfina 2005”, „Powitanie Lata 2005”),
  • zakup maskotki gryfińskiej – „Gryfuś”,
  • realizacja filmu o Gryfinie,
  • opłaty dla ZAiKS-u,
  • publikacje promocyjne w wydawnictwach lokalnych, regionalnych, epizodycznych i ogólnopolskich.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

W dziale tym wydatkowano środki w wysokości 903.438 zł, co stanowi 46,4% planowanych wydatków z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

 • realizacja zadania własnego gminy w zakresie utrzymania obiektów sportowych – 400.000 zł (40,0%),
 • wydatki związane z przygotowaniem i zabezpieczeniem plaży w Wirowie, wywóz nieczystości z boiska w Radziszewie, naprawa placu zabaw w Gryfinie – 4.341 zł (22,8%),
 • dotacja dla Stowarzyszeń i Klubów Sportowych na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu – 331.800 zł (57,2%),
 • zakup pucharów, emblematów, medali, książek, statuetek jako nagrody Burmistrza, wynajem sal sportowych, przewozy zawodników na imprezy sportowe – 47.297 zł (85,2%),
 • zakup biletów na pływalnię dla młodzieży szkolnej – 120.000 zł (100,0%),

Szczegółowa analiza wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów nie wykazuje nieprawidłowości.
Organ Wykonawczy Gminy w ciągu półrocza na bieżąco monitorował realizację wydatków, zobowiązując dysponentów środków budżetowych do bieżącego składania sprawozdań z realizacji zakresu rzeczowego wydatków.

DŁUG PUBLICZNY

Na dzień 30 czerwca 2005r. zobowiązania według tytułów dłużnych wynosiły 8.096.810 zł, w tym:

 1. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na budowę Centrum Wodnego „Rekreacyjno-Sportowego” w Gryfinie Fundacji na rzecz Budowy Obiektów Sportowych          - 8.000.000 zł
 2. Pożyczka zakładu budżetowego OWiR w Gryfinie                              -     53.000 zł
 3. Zobowiązania wymagalne zakładu budżetowego OWiR w Gryfinie    -     43.810 zł

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielanych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego wynosiła – 4.820.000 zł, i tak:

 1. GTBS Sp. z o.o. na spłatę kredytu – 1.820.000 zł,
 2. NORDEA z tyt. zaciągniętego kredytu przez Fundację na rzecz Budowy Obiektów Sportowych na budowę II etapu CW „Laguna” – 3.000.000 zł.

Wykonanie wydatków za I półrocze 2005 roku należy ocenić pozytywnie.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Budżet gminy Gryfino w I półroczu 2005 roku był wykonywany przez jednostki budżetowe w powiązaniu z planami finansowymi przychodów i wydatków jednostek gospodarki pozabudżetowej – zakładów budżetowych takich jak:

 • Przedszkola
 • Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji

Zakłady budżetowe wypracowują dochody własne oraz mogą otrzymywać dotację, która podlega ograniczeniom zgodnie z ustawą o finansach publicznych.
Zestawienie przychodów i wydatków - plan i wykonanie na dzień 30 czerwca 2005r przedstawiają tabele Nr 11 i 12.
Planowane dotacje z budżetu gminy dla przedszkoli zostały wykonane w 54,2%.
Szczegółowe zestawienie planu i wykonania dla Przedszkoli według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela Nr 11.
Przychody
zostały wykonane w 50,4% w stosunku do planu na kwotę 2.089.279 . Koszty i inne obciążenia zostały wykonane w 50,4% w stosunku do planu na kwotę 2.089.279 zł.
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego wynosił  –   176.420 zł

Szczegółowe zestawienie planu i wykonania dla zakładu budżetowego - Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela Nr 12.

Przychody zostały wykonane w 37,2% w stosunku do planu na kwotę 193.954 . Koszty i inne obciążenia zostały wykonane w 37,2% w stosunku do planu na kwotę 193.954 zł.
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego wynosił –   (-) 25.325 zł

        Tabela Nr 13 przedstawia plan i wykonanie środka specjalnego pn. Drogi publiczne gminne a tabela Nr 14 przedstawia plan i wykonanie środka specjalnego pn. Stołówki szkolne i pozostała działalność w oświacie. W/w tabele zawierają tylko rozliczenie środków obrotowych na koniec 2004 roku.

W trakcie roku budżetowego zmieniono zapisy ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych, które wprowadzają uregulowania dotyczące prowadzenia przez jednostki budżetowe rachunku dochodów własnych. Zastępują one dotychczas funkcjonujące przepisy w zakresie prowadzenia środków specjalnych.

Na dzień dzisiejszy Ministerstwo Finansów nie określiło formy sprawozdawczości dla nowo powstałych środków dochodów własnych.

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA

I GOSPODARKI WODNEJ

Środki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczone są na realizację celów ochrony środowiska – głównie na inwestycje proekologiczne oraz edukację ekologiczną.

             W tabeli Nr 15 przedstawiono plan i wykonanie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dzień 30 czerwca 2005r. według działów, rozdziałów i paragrafów.
Planowane przychody wyniosły 3.046.988 zł, wykonano plan w 55,0% na kwotę 1.676.430 zł.
Planowane koszty wyniosły 3.046.988 zł, wykonano plan w 55,0% na kwotę 1.676.430 zł.
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego wynosił  1.631.106 zł.

Wykaz zadań rzeczowych przedstawia się następująco:

 1. budowa kolektora Drzenin-Gardno – 9.012 zł,
 2. budowa kanalizacji Pniewo-Żórawki – 21.394 zł,
 3. projekt i budowa kanalizacji ul. Łużycka i Czechosłowacka oraz modernizacja pompowni P6 – 13.725 zł
 4. projekt kanalizacji Chlebowo-Stare Brynki – 854 zł,
 5. koszty prowadzenia rachunku bankowego i inne – 339 zł.

Wyżej wymienione zadania rzeczowe są w trakcie procedur przetargowych a rozpoczęcie robót jak również płatności nastąpią w III i IV kwartale 2005 roku.

Przedkładając Wysokiej Radzie niniejszą informację z wykonania budżetu gminy za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2005r, wnoszę w imieniu Organu Wykonawczego Gminy o uznanie, iż budżet minionego okresu został wykonany prawidłowo.
Wnoszę o przyjęcie przedkładanej informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2005 roku.

 

Burmistrz Miasta i Gminy

 Henryk Piłat

Gryfino, dnia 30 sierpnia 2005 r.

 

Lista załączników:
Dochody Gminy Gryfino za I półrocze  2005 wg rodzajów ( wykres) [16384 bajtów]
Dochody i wydatki Gminy Gryfino - plan i wykonanie za I półrocze  2005 - ( wykres ) [16896 bajtów]
Tabela Nr 1 [51200 bajtów]
Tabela Nr 10 [41984 bajtów]
Tabela Nr 10A [18432 bajtów]
tabela Nr 11 [22528 bajtów]
tabela Nr 12 [21504 bajtów]
Tabela Nr 13 [18432 bajtów]
tabela Nr 14 [18944 bajtów]
Tabela Nr 16 [16384 bajtów]
Tabela Nr 2 [21504 bajtów]
Tabela Nr 3 [16896 bajtów]
Tabela Nr 4 [17408 bajtów]
Tabela Nr 5 [46592 bajtów]
Tabela Nr 5A [16896 bajtów]
Tabela Nr 6 [120320 bajtów]
Tabela Nr 7 [22016 bajtów]
Tabela Nr 8 [18432 bajtów]
Tabela Nr 9 [19456 bajtów]
tabeli Nr 15 [18944 bajtów]
Wydatki Gminy Gryfino za I półrocze  2005 ( wykres ) [17920 bajtów]