SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Gryfino oraz Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r.

    

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Gryfino

oraz

Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 


Gryfino, marzec  2004 r.

 

 

Szanowna Rado ! 

Budżet Miasta i Gminy Gryfino na rok 2004 został uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Gryfinie Nr XVI/240/03 z dnia 30 grudnia 2003 r. i określał:

 • dochody  w  wysokości                                       73.117.900 ,00 zł
 • wydatki  w  wysokości                                        72.327.600 ,00 zł
 • nadwyżka budżetu Gminy w wysokości                  790.300 ,00 zł
  / z przeznaczeniem na spłatę rat zaciągniętego kredytu /

 

 

W ciągu roku budżet ulegał zmianom, wprowadzanym w drodze Uchwał Rady Miejskiej w Gryfinie oraz Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, których zestawienie przedstawia poniższa tabela:

L.p UCHWAŁA DATA DOCHODY WYDATKI NADWYŻKA DEFICYT
1 Zarz. B. 0151-7/04 15-01-2004 73.117.900 72.327.600 790.300  
2 Uchw. XVIII/261/04 26-02-2004 +328.670 +628.670
-300.000
790.300  
3 Uchw.  XX/282/04 25-03-2004 +1.613.055
-1.099.115
+513.940 790.300  
4 Zarz. B. 0151-52/04 31-03-2004   +393.274
-393.274
790.300  
5 Zarz. B. 0151-54/04 31-03-2004 +59.385 +59.385 790.300  
6 Uchw. XXI/295/04 29-04-2004 +9.143 +869.143
-860.000
790.300  
7 Zarz. B. 0151-77/04 29-04-2004 +28.800 +603.787
-574.987
790.300  
8 Zarz. B. 0151-91/04 31-05-2004 +2.852.625
-435.856
+3.025.796
-609.027
790.300  
9 Uchw. XXIII/314/04 22-06-2004 +415.391 +8.297.211
-307.930
  6.783.590
10 Uchw. XXIII/317/04 22-06-2004   +600.000
-600.000
  6.783.590
11 Zarz. B. 0151-105/04 30-06-2004 +331.678
-129.492
+552.716
-350.530
  6.783.590
12 Zarz. B. 0151-114/04 06-07-2004   +30.700
-30.700
  6.783.590
13 Uchw. XXIV/336/04 29-07-2004 +1.086.530 +1.236.530
-150.000
  6.783.590
14 Uchw. XXIV/338/04 29-07-2004   +19.000
-19.000
  6.783.590
15 Zarz. B. 0151-118/04 30-07-2004 +59.300 +15.994.678
-15.935.378
  6.783.590
16 Zarz. B. 0151-138/04 31-08-2004   +364.523
-364.523
  6.783.590
17 Uchw. XXV/346/04 09-09-2004 +1.366.687 +1.491.687
-125.000
  6.783.590
18 Uchw. XXVI/366/04 30-09-2004 +93.415 +238.915
-145.500
  6.783.590
19 Zarz. B. 0151-147/04 30-09-2004 +273.802 +589.653
-315.851
  6.783.590
20 Uchw. XXVII/369/04 28-10-2004   +2.000
-2.000
  6.783.590
21 Uchw. XXVII/381/04 28-10-2004   +6.000
-6.000
  6.783.590
22 Zarz. B. 0151-153/04 29-10-2004 +541.979
-354.721
+908.995
-721.737
  6.783.590
23 Uchw. XXVIII/393/04 25-11-2004 +1.692.891
-460.000
+2.824.492
-1.591.601
  6.783.590
24 Zarz. B. 0151-162/04 30-11-2004 +929.533
-195.888
+1.004.069
-270.424
  6.783.590
25 Uchw. XXIX/414/04 30-12-2004 +780.167
-365.500
+1.990.643
-1.575.976
  6.783.590
26 Zarz. B. 0151-178/04 31-12-2004 +1.800 +616.694
-614.894
  6.783.590

OGÓŁEM

82.542.179 89.325.769   6.783.590

Zmiany budżetu i w budżecie roku 2004 podejmowane były przez Radę Miejską i Burmistrza (w ramach swoich kompetencji). Zmiany polegały na przesunięciu środków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, na rozdysponowaniu rezerwy ogólnej oraz wprowadzeniu tak po stronie dochodów, jak i po stronie wydatków budżetu przyznanych Gminie dotacji.

         W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów i wydatków Gminy Gryfino za rok 2004 według stanu na dzień 31 grudnia 2004 kształtuje się następująco: 

 • dochody w wysokości                           82.542.179,00 zł
 • wydatki w wysokości                            89.325.769,00 zł
 • deficyt budżetowy w wysokości             6.783.590,00 zł

Źródłem pokrycia planowanego deficytu jest nadwyżka wolnych środków na rachunku bankowym oraz pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Wykonanie dochodów i wydatków Gminy Gryfino według stanu na dzień  31 grudnia 2004 r. kształtuje się następująco:

 • dochody  w  wysokości                         81.441.240,00 zł
 • wydatki  w  wysokości                         83.391.189,00 zł
 • deficyt budżetowy w wysokości             1.949.949,00 zł

Zgodnie z art. 112 ust. 2 ustawy o finansach publicznych deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Nadwyżka środków pieniężnych w wysokości 4.736.909 zł wynika z następujących zdarzeń gospodarczych:

L.p. Operacje gospodarcze mające wpływ na nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu gminy Zwiększenie Zmniejszenie Nadwyżka
(+) (-)
1. Wydatki wykonane w stosunku do planu mniej 5.934.580    
2. Niewykonane dochody budżetu Gminy   1.100.939  
3. Zrealizowana pożyczka z WFOŚ w kwocie niższej niż planowano   96.732  
Stan wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy     4.736.909

Na planowany deficyt budżetowy w wysokości 6.783.590 zł wykonano 1.949.949 zł, którego źródłem finansowania była pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 6.331.655 zł oraz nadwyżka wolnych środków z roku 2003 w kwocie 1.145.503 zł, co stanowi kwotę 7.477.158 zł pomniejszoną o spłatę ostatniej raty kredytu zaciągniętego w 1999r. na budowę Centrum Wodnego „Rekreacyjno-Sportowego” w Gryfinie Fundacji na rzecz Budowy Obiektów Sportowych w kwocie 790.300 zł.

Sprawozdanie o nadwyżce stanowi tabela nr 16.

Dochody w odniesieniu do planu zrealizowano w  98,7

Struktura dochodów kształtowała się następująco:

 • Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
  -
  planowano w wysokości  5.501.642 zł
  - wykonano w wysokości   5.416.917 zł
    w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w  98,5%  
   
 • Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji
  -
  planowano w wysokości  37.050 zł
  - wykonano w wysokości   37.050 zł
    w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w  100,0% 
   
 • Dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego
  - planowano w wysokości  165.000 zł
  - wykonano w wysokości   165.000 zł
   w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w  100,0% 
   
 • Dochody związane z realizacją zadań własnych
  -  planowano w wysokości  76.838.487 zł
  -  wykonano w wysokości   75.822.273 zł
  w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w  98,7%
   
 • Dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń
  -  planowano w wysokości  385.224 zł
  -  wykonano w wysokości   386.318 zł
  w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w  100,3%

Wydatki w odniesieniu do planu zrealizowano w 93,4

Struktura wydatków kształtowała się następująco:

 • Wydatki bieżące: 
  - planowano w wysokości    58.369.389 zł   
  - wykonano w wysokości     56.063.509
  w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w  96,0%  
   
 • Wydatki majątkowe:  
  - planowano w wysokości    30.956.380 zł
  - wykonano w wysokości     27.327.680
  w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w  88,4% 

  Realizacja wydatków bieżących stanowi 67,2% natomiast wydatków majątkowych 32,8% wykonanych wydatków ogółem za 12 miesięcy.
   
 • Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
  - planowano w wysokości  5.336.438 zł
  - wykonano w wysokości   5.251.713 zł
    w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w  98,0%  
   
 • Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji
  - planowano w wysokości  37.050 zł
  - wykonano w wysokości   37.050 zł
  w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w  100,0% 
   
 • Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego
  -  planowano w wysokości  165.000 zł
  -  wykonano w wysokości   165.000 zł
  w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w  100,0% 
   
 • Wydatki związane z realizacją zadań własnych
  -  planowano w wysokości    83.787.281 zł
  -  wykonano w wysokości     77.937.426 zł
  w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w  93,0%
   
 • Wydatki z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń
  -  planowano w wysokości   385.224 zł
  -  wykonano w wysokości    348.664 zł
  w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w  90,5%
DOCHODY

Dochody budżetowe zaprezentowano w ujęciu tabelarycznym w układzie:

 • Tabela Nr 1 przedstawia dochody ogółem – plan i wykonania na 31 grudnia 2004r.
 • Tabela Nr 2 przedstawia dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – plan i wykonanie na 31 grudnia 2004r.,
 • Tabela Nr 3 przedstawia dochody związane z realizacją zadań na podstawie porozumień - plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2004r.,
 • Tabela Nr 4 przedstawia dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień – plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2004r.,
 • Tabela Nr 5 przedstawia dochody związane z realizacją zadań własnych – plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2004r.,
 • Tabela Nr 5A przedstawia dochody z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2004r.

Plan dochodów na dzień 31 grudnia 2004r. przewidywał dochody w wysokości  82.542.179 zł, wykonanie dochodów zostało zrealizowane w wysokości 81.441.240 , co stanowi 98,7% wykonania planu. 
Analiza dochodów według źródeł wskazuje, że plan dochodów został wykonany w następujących wielkościach wg źródeł dochodów:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
Zrealizowano dochody w kwocie 319 zł.
Tytuły dochodów to:

 • opłaty za świadectwo pochodzenia zwierząt w wysokości - 195 zł,
 • dochody ze sprzedaży kolczyków dla zwierząt w wysokości - 124 zł.

Dział 020 – Leśnictwo
Źródłem dochodów w tym dziale były wyłącznie wpłaty z dzierżawy terenów łowieckich, które zostały wykonane w wysokości 4.901 zł (89,1%).

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo
Z planowanych w 2004r. dochodów, pochodzących z opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę (żwir i piasek) w miejscowości Wełtyń, w kwocie 5.000 zł wykonano 90 zł (1,8%).

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Źródłem dochodów w tym dziale są dochody z tytułu zbycia udziałów Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gryfinie w kwocie 6.534.500 zł (II transza płatności), które zostały wykonane w 100%.

Dział 600 – Transport i łączność
Źródłem dochodów w tym dziale jest dotacja celowa ustalona z Samorządem Powiatowym z przeznaczeniem na utrzymanie ulic powiatowych w granicach miasta Gryfino, która na plan w kwocie 100.000 zł została wykonana w 100%. Ponadto zostały wykonane wpływy ze sprzedaży używanych płytek chodnikowych i z tytułu dobrowolnych wpłat osób fizycznych na przyłączenie kanalizacji na ulicy Artyleryjskiej na kwotę 2.920 zł (112,7%) oraz z opłat za koncesje i licencje, które wyniosły 1.242 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
Planowane w 2004r. dochody w kwocie 6.486.520 zł zostały wykonane w 109,1%, stanowiąc kwotę 7.079.006 zł i pochodzą z następujących tytułów:

 • wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości 470.445 zł (156,8%),
 • wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) w wysokości 3.774 zł (125,8%),
 • dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości  3.211.327 zł (99,2%),
 • wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 149.702 zł (145,3%),
 • wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych (lokali mieszkalnych, użytkowych i gruntów) w wysokości 2.814.915 zł (110,4%),
 • odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości  5.506 zł (110,1%),
 • wpływy z odsetek w wysokości 173.218 zł (123,7%),
 • wpływy z różnych dochodów (zwrot poniesionych kosztów dokumentacji wyceny lokali i nieruchomości oraz odszkodowanie za spalony budynek przy ul. Rapackiego) w wysokości 137.324 zł (227,0%),
 • wpływy z tytułu wpłat rat za docieplenia budynków należących do Wspólnot Mieszkaniowych (zgodnie z wcześniej zawartymi umowami) w wysokości 62.795 zł (165,3%),
 • wpływy z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie z przeznaczeniem na docieplenie budynków komunalnych przy ul. Szczecińskiej 52 i Łużyckiej 11 w wysokości 50.000 zł (100,0%).

Dział 710 - Działalność usługowa
Źródłem wykonanych dochodów w tym dziale w wysokości 71.347 zł (109,8%), są:

 • dotacje celowe z budżetu państwa realizowane przez gminę na podstawie porozumień na utrzymanie cmentarza wojennego – 25.000 zł (100,0%),
 • wpływy z usług cmentarnych – 37.494 zł (125,0%),
 • wpływy z różnych opłat i odsetek (opłata planistyczna) – 8.853 zł (88,5%),

Dział 750 - Administracja publiczna
Planowane w 2004r. dochody w kwocie 349.800 zł zostały wykonane w 101,6% i wyniosły 355.331 zł. Źródłem dochodów w tym dziale są:

 • dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 215.000 zł (100,0%) z przeznaczeniem na utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego oraz ewidencji ludności,
 • 5% dochodów od opłat za wydane dowody osobiste, udzielania informacji adresowej w wysokości 5.528 zł (122,8%)
 • wpływy wynikające z obsługi zamówień publicznych – sprzedaży specyfikacji istotnych warunków zamówień publicznych w wysokości 7.238 zł (72,4),
 • wpływy z różnych dochodów (w tym rozliczenia z lat ubiegłych oraz dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika, za pobór i odprowadzanie podatku dochodowego) w wysokości 2.311 zł,
 • wpływy z usług (za korzystanie z telefonów służbowych do celów prywatnych pracowników, usługi ksero) w wysokości 1.544 zł,
 • wpływy ze sprzedaży majątku gminy tj. samochodu osobowego Opel Omega w wysokości 23.300 zł (100,0%),
 • środki z Powiatowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w wysokości 89.595 zł (97,4%)
 • wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych w postępowaniach egzekucyjnych dotyczących dzierżaw i najmu (zastępstwo procesowe i koszty sądowe) w wysokości 10.815 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Źródłem wykonanych dochodów w tym dziale są wyłącznie dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 53.160 zł (97,2%), które przeznaczono na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz na aktualizację spisów wyborczych.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Wykonane za rok 2004r dochody w wysokości 45.762 zł (183,0%) pochodzą głównie z grzywien, mandatów i kosztów upomnień wyegzekwowanych przez Straż Miejską.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej
Źródłem wykonanych dochodów za rok 2004r. w wysokości 33.717.959 zł (102,7%) są podatki, udziały gmin w podatkach i opłaty, i tak:

 • udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - plan wykonano w 97,7% - 9.080.289 zł,
 • udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – plan zrealizowano w 76,3% - 76.259 zł,
 • podatek od nieruchomości - plan zrealizowano w 103,4% - 20.486.568 zł,
 • podatek rolny - plan zrealizowano w 100,6% - 825.209 zł,
 • podatek leśny –plan wykonano w 141,4% - 70.720 zł,
 • podatek od środków transportowych – plan wykonano w 103,8% - 343.533 zł,
 • opłata administracyjna - plan wykonano w 60,0% - 3.000 zł,
 • podatek od czynności cywilnoprawnych – plan wykonano w 141,0% -  535.639 zł,
 • podatek od spadków i darowizn – plan wykonano w 159,0% - 98.559 zł,
 • opłata skarbowa – plan wykonano w 119,6% - 1.160.102 zł,
 • podatek od posiadania psów – plan zrealizowano w 137,2% - 27.448 zł,
 • podatek opłacany w formie karty podatkowej – plan zrealizowano w 83,5% - 104.338 zł,
 • opłata targowa – plan zrealizowano w 112,0% - 35.265 zł,
 • zaległości z podatków zniesionych – plan zrealizowano w 32,8% - 1.868 zł,
 • odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat– plan zrealizowano w 96,0% - 371.935 zł,
 • wpływy z różnych opłat (opłata adiacencka, koszty upomnień, wpisy do ewidencji działalności gospodarczej, prowizja za sprzedaż znaków skarbowych) – plan zrealizowano w 128,4% - 111.558 zł,
 • wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu– plan zrealizowano w 100,3% - 386.318 zł,
 • wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej – zrealizowane na minus -  649 zł,

Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych

Wyszczególnienie Wykonanie Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone na okres sprawozdawczy Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)
Ogółem podstawowe dochody podatkowe, z tego: 32.679.800 2.469.112 307.131
udziały we wpływach z podatku dochodowego i od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej 76.259 X X
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 9.080.289 X X
podatek rolny 825.209 287.118 20.832
podatek od nieruchomości 20.486.568 1.903.607 267.811
podatek leśny 70.720 0 50
podatek od środków transportowych 343.533 278.387 17.432
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 101.582 X 1.006
podatek od czynności cywilnoprawnych 535.448 X 0
wpływy z opłaty skarbowej 1.160.102 X 0
wpływy z opłaty eksploatacyjnej 90 X 0

Dział 758 - Różne rozliczenia
Wykonane w 2004r. dochody w wysokości 12.363.069 zł stanowiące 100,5% planu pochodzą z subwencji ogólnej z budżetu państwa:

 • część oświatowa została wykonana w 100,0% i wyniosła 10.804.490 zł,
 • uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zostało wykonane w 100,0% i wyniosło 123.882 zł,
 • część rekompensująca została wykonana w 100,0% i wyniosła 52.479 zł,
 • część równoważąca została wykonana w 100,0% i wyniosła 997.851 zł,
 • różne rozliczenia finansowe pochodzące głównie z odsetek uzyskanych od lokat terminowych i od środków na rachunkach bankowych w wysokości 372.712 zł (116,5%),
 • najczęściej są to odsetki od lokat terminowych, na których uzyskuje się oprocentowanie stałe i wyższe niż na rachunku, odsetki od lokat dopisywane są na koniec okresu jej trwania tzw. kapitalizacja po okresie lokaty; lokata daje pewny zysk a jej zaletą jest gwarancja oprocentowania, która pozostaje stała przez cały okres oszczędzania;
 • oraz środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na zasiłki i czynsz mieszkaniowy dla żołnierzy będących jedynymi żywicielami rodziny i refundacja należności za ćwiczenia żołnierzy rezerwy w wysokości 11.655 zł (132,2%).

801 - Oświata i wychowanie
Źródłem wykonanych dochodów w wysokości 456.619 zł (100,3%) są:

 • grzywny, mandaty i inne kary od ludności za uchylanie się od obowiązku szkolnego oraz koszty upomnień – 1.046 zł,
 • dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 12.100 zł (100,0%),
 • środki z kredytu Banku Światowego na realizację podkomponentu B2 „Edukacja” w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich na dostawę oprogramowania dla szkół podstawowych na realizację zadań bieżących – 47.434 zł oraz inwestycyjnych – 145.891 zł (100%),
 • środki z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na modernizację kotłowni, wymianę instalacji C.O. oraz docieplenie budynku Szkoły Podstawowej w Gardnie – 250.000 zł (100,0%),
 • pozostałe odsetki – 148 zł.

851 – Ochrona zdrowia
Zrealizowane dochody za 2004 rok w wysokości 4.706 zł, stanowiące 100,0% planu, pochodzą od dobrowolnych wpłat ludności za badania mammograficzne.

852 - Pomoc społeczna
Zrealizowane dochody za 2004 rok w wysokości 5.610.373, co stanowi 98,4% planu, pochodzą w 98,8% z dotacji celowych budżetu państwa w kwocie 5.540.560 zł i przeznaczone są na realizację zadań administracji rządowej i własnych związanych z opieką społeczną i utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej, i tak:

 • dotacje na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.915.605 zł (98,1%) w tym 20.200 zł na zadania inwestycyjne (tworzenie nowych stanowisk pracy, zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych),
 • dotacje na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 59.171 zł (98,6%),
 • dotacje na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne – 931.925 zł (98,1%),
 • dotacje na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – 17.716 zł (100%),
 • dotacja na utrzymanie i bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej – 520.367 zł (100,0%),
 • dotacje na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 36.257 zł (97,2%),
 • dotacje na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 2.674 zł (70,2%),
 • dotacje na dożywianie uczniów – 56.845 zł (100,0%),

oraz pozostałe dochody w kwocie 69.813 zł wg następujących tytułów:

 • wpływy z różnych dochodów, zwroty niesłusznie pobranych świadczeń z lat ubiegłych (w tym odsetki oraz 5% dochodów budżetu państwa od usług opiekuńczych) – 2.885 zł,
 • wpływy z usług – 13.528 zł (123,0%),
 • środki pozyskane z Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa na dożywianie dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjum – 53.400 zł (100,0%).

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Wykonane dochody za 2004 rok w kwocie 60.000 zł (100,0%) pochodzą z dotacji celowej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (zadania powiatu przekazane do prowadzenia gminie w zakresie kultury fizycznej i sportu młodzieży ponadgimnazjalnej).

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Wykonane dochody za rok 2004 w wysokości 14.430.876 zł stanowią 84,9% planu i pochodzą z:

 • środków Phare i z funduszu celowych na dofinansowanie własnych inwestycji gminy Gryfino (rozbudowa oczyszczalni ścieków dla miasta Gryfina) – 14.253.869 zł (84,7%),
 • dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań powstałych w 2003r. z tytułu finansowania oświetlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą oraz wpływy z różnych dochodów – 165.690 zł (100,3%),
 • wpływy z opłaty produktowej za selektywną zbiórkę odpadów – 11.317 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Źródłem wykonanych dochodów w wysokości 455.624 zł (100,3%) w tym dziale są:

 • środki z Phare na dofinansowanie cykli imprez kulturalnych z okazji 750-lecia Gryfina – 21.368 zł (100,0%),
 • otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej od sponsorów z przeznaczeniem na obchody „Dni Gryfina 2004” – 272.989 zł (100,5%),
 • środki z Województwa Zachodniopomorskiego na realizację zadania pn. „Koncepcja programowo-przestrzenna turystycznego zagospodarowania rzeki Odry na odcinku miasta Gryfino” – 144.217 zł (100,0%),
 • dotacje celowe dla Biblioteki Publicznej w Gryfinie pozyskane z Ministerstwa Kultury, Departamentu Współpracy z Samorządami i Upowszechniania Kultury oraz z Powiatu Gryfińskiego – 17.050 zł (100,0%),

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport
Wykonane dochody za rok 2004 w wysokości 93.436 zł stanowią 100,0% planu i pochodzą z Phare na dofinansowanie imprez kulturalnych z cyklu „Gryfino-750 lat historii, która łączy” oraz odsetki.

WYDATKI

Zaplanowane na dzień 31 grudnia 2004r. wydatki budżetu gminy w kwocie 89.325.769 zł zostały wykonane w wysokości 83.391.189 zł, co stanowi 93,4% wykonania.

Z ogólnej kwoty wykonanych wydatków przypada:

 • 67,2% na wydatki bieżące, tj. kwota 56.063.509 zł
 • 32,8 % na wydatki inwestycyjne, tj. kwota 27.327.680 zł

Wydatki bieżące budżetu gminy obejmują:

 1. wynagrodzenia pracownicze wraz z pochodnymi na łączną kwotę 20.977.843 zł, tj. 37,4 %  wydatków bieżących,
 2. dotacje z budżetu gminy, w tym głównie na dofinansowanie przedszkoli, instytucji kultury (Biblioteka Publiczna, Gryfiński Dom Kultury), obiektów sportowych, zakładu budżetowego (Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji) oraz dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie sportu – 6.526.640 zł, tj. 11,6% ogólnej kwoty wykonanych wydatków bieżących,
 3. wydatki na obsługę długu – 25.678 zł, tj. 0,1% ogólnej kwoty wykonanych wydatków bieżących,
 4. wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji – 2.170.000 zł, tj. 3,9% ogólnej kwoty wykonania wydatków bieżących,
 5. pozostałe wydatki bieżące – 26.363.348 zł, tj. 47,0% ogólnej kwoty wykonania wydatków bieżących.

Wydatki budżetowe zaprezentowano w ujęciu tabelarycznym w układzie:

 • Tabela Nr 6 przedstawia wydatki ogółem wg klasyfikacji budżetowej - plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2004r.,
 • Tabela Nr 7 przedstawia wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2004r.,
 • Tabela Nr 8 przedstawia wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji – plan i wykonanie na 31 grudnia 2004r.,
 • Tabela Nr 9 przedstawia wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2004r.,
 • Tabela Nr 10 przedstawia wydatki związane z realizacją zadań własnych – plan i wykonanie na 31 grudnia 2004r.,
 • Tabela Nr 10A przedstawia wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - plan i wykonanie na 31 grudnia 2004r.,
 • Tabela Nr 17 przedstawia wydatki niewygasające z upływem 2004 roku.

Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zrealizowano w następującym zakresie:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
Wykonane za 2004 rok wydatki w wysokości 55.156 zł (98,0%) przeznaczono na finansowanie:

 • melioracji wodnych – 31.700 zł (100,0%),
 • wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 17.088 zł (99,9%),
 • zakupu usług pozostałych (prowizja dla sołtysów za wydawanie zaświadczeń o miejscu pochodzenia zwierząt oraz uczestnictwo rolników z terenu gminy Gryfino w szkoleniach) – 2.041 zł (68,0%),
 • zakup prasy rolniczej i nagród za udział w konkursach – 4.327 zł (54,0%) .

Dział 600 - Transport i łączność
Wykonane wydatki w tym dziale wyniosły 2.313.717 zł (98,8%), z których sfinansowano bieżące utrzymanie, naprawy i remonty cząstkowe dróg gminnych i powiatowych.
Zadania inwestycyjne wykonane zostały na ogólną kwotę 1.350.967 zł, i tak:

 • dokończenie przebudowy ulic Juliusza Słowackiego, Lechickiej, Ogrodowej, Elizy Orzeszkowej i Kwiatowej,
 • budowa ulicy Artyleryjskiej,
 • rozpoczęcie budowy ulicy Letniej,
 • dokumentacje projektowe budowy dróg w Czepinie, ulicy Mieszka I, Podgórnej, Łokietka, Wierzbowej, Andersa i Ks. Jerzego Popiełuszki.

W ramach wydatków inwestycyjnych znajdują się również wydatki niewygasające z upływem 2004 roku w kwocie 180.000 zł przeznaczone na modernizację ulic.
W zakresie remontów oraz bieżącego utrzymania dróg wydatki wyniosły 862.750 zł, z których wykonano między innymi odnowienie oznakowania drogowego, remont cząstkowy ulic i chodników w Gryfinie, remont drogi do Raczek, drogi w Mielenku Gryfińskim, wjazdy na ulice wewnętrzne, budowa i remont sięgaczy na ulicach miasta, remont nawierzchni ul. Jana Pawła II i ul. Przemysłowej, ciągów pieszych i drogi Stare Brynki-Raczki, ponadto usunięto awarie sieci kanalizacyjnej oraz odremontowano zdewastowane wiaty przystankowe i zakupiono 3 nowe.
W ramach dotacji uzyskanej od Samorządu Powiatowego wydatkowano środki w kwocie 100.000 zł, które przeznaczono na utrzymanie ulic powiatowych w mieście Gryfino w zakresie czystości, zieleni i akcji „zima” zgodnie z zawartym porozumieniem.

Dział 630 - Turystyka
Wykonane w 99,8% wydatki na kwotę 43.917 zł pokryły wydatki na organizację imprez turystycznych i krajoznawczych:

 • Eliminacji województwa zachodniopomorskiego XXXII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego,
 • Dofinansowanie Marszów na Orientację w ramach Gryfińskich Dni Orienteeringu oraz XII Mistrzostw Polski w Nocnych Marszach na Orientację,
 • Opracowanie graficzne szlaków turystycznych,
 • Dofinansowanie organizacji marszów na orientację dzieci i młodzieży,
 • Wykonanie instalacji CO w Wełtyniu.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Realizacja wydatków za dwanaście miesięcy w tym dziale wynosi 6.209.871 zł, co stanowi 94,8% wykonania planu.

 • Środki finansowe w kwocie 639.862 zł (85,7%) zostały przeznaczone na:
  • gospodarkę gruntami i nieruchomościami, a w szczególności na sporządzanie wycen nieruchomości dla potrzeb aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów oraz planowanych wszczęciem postępowań w sprawie ustalenia opłat adiacenckich z tytułu wybudowanych przez gminę urządzeń infrastruktury technicznej,
  • opłaty notarialne związane z obrotem nieruchomości,
  • opłaty sądowe związane z wpisem hipotecznym,
  • koszty wypisów i wpisów z ewidencji gruntów,
  • wykonanie oznaczeń ulic i numerów posesji,
  • koszty zamieszczanych ogłoszeń w prasie,
  • kaucje mieszkaniowe (wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia  3 października 2000r.),
  • odszkodowania za grunty przejęte pod drogi powstałe w wyniku podziałów oraz scaleń i podziałów nieruchomości.
   • w tym:
    wydatki na zakupy inwestycyjne tj. prawo pierwokupu, odszkodowania za drogi przejęte z mocy prawa na rzecz gminy, wykupy od osób fizycznych gruntów przeznaczonych w planach miejscowych zagospodarowania przestrzennego pod drogi publiczne gminne, na poszerzenie istniejących dróg oraz na tereny publiczne i na zakup nieruchomości – 496.681 zł.
 • Wydatki majątkowe - partycypacja gminy do lokali w zasobach GTBS Sp. z o.o. w Gryfinie w wysokości 46.500 zł (100,0%),
 • Utrzymanie zasobów mieszkaniowych w ramach umowy z Gryfińskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego oraz modernizację i remonty budynków mieszkalnych komunalnych, adaptację mieszkania dla osoby niepełnosprawnej, rozbiórkę spalonego budynku przy ul. Sportowej oraz budynku przy ul. 1 Maja 7, remonty dachów, zakup i montaż zegara miejskiego, remont pomieszczeń dla OPS, budowa miasteczka zabaw dla dzieci, remont 20 pieców kaflowych, wymiana okien, przebudowa i docieplenia budynków oraz szereg innych drobnych remontów wydatkowano środki w wysokości 5.523.509 zł (96,0%), w tym:
  • wydatki inwestycyjne przeznaczone na adaptację mieszkań komunalnych i uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe II i III etapu Taras Północ oraz rejon ul. Jana Pawła i Władysława Reymonta (z tego środki niewygasające z upływem 2004 roku w kwocie 200.000 zł na modernizację lokali na mieszkania komunalne i uzbrojenia działek budowlanych) – 597.297 zł;
  • wydatki na zakupy inwestycyjne tj. wykup 30% lokali mieszkalnych w budynku „Pod Platanem” – 732.421 zł.
Dział 710 - Działalność usługowa
W dziale tym zostały wykonane wydatki w wysokości 785.495 zł (89,1%) w zakresie:
 • zmian planu zagospodarowania przestrzennego a w szczególności w zakresie robót geodezyjnych, kosztów opracowania analiz i projektów decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, map geodezyjnych oraz operatów szacunkowych do ustalenia wysokości opłaty planistycznej – 553.709 zł(86,5%), w tym:
  • wydatki niewygasające z upływem 2004 roku w kwocie 100.000 zł na projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań,
 • utrzymania i zarządzania cmentarzami komunalnymi i wojennym – 231.786 zł (95,9%).
Dział 750 - Administracja publiczna
Środki finansowe w wysokości 6.975.016 zł (93,3%) przeznaczone zostały na obsługę jednostek organizacyjnych gminy oraz na utrzymanie urzędu, i tak:
 • zadania ustawowo zlecone z zakresu administracji rządowej i zadania własne gminy wykonywane bezpośrednio przez Urząd Miasta i Gminy Gryfino (ewidencja ludności) – 526.328 zł (98,7%), z tego na:
  • wynagrodzenia i pochodne – 509.155 zł,
  • pozostałe wydatki bieżące – 17.173 zł,
 • utrzymanie i obsługa gminnej rady (diety radnych, szkolenia i koszty delegacji radnych) – 191.516 zł (96,4%),
 • koszty związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy Gryfino oraz opłaty mediów, ubezpieczenie majątku gminy itp.– 6.159.494 zł (93,6%), z tego na:
  • wynagrodzenia i pochodne (w tym 14 nagród jubileuszowych i 4 odprawy emerytalne) – 4.035.910 zł,
   Ponadto Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie jest realizatorem robót publicznych, prac interwencyjnych, miejscem odbywania stażów i zdobywania doświadczenia zawodowego przez bezrobotnych absolwentów szkół średnich i wyższych. W roku 2004 gmina uczestniczyła w programach dla osób bezrobotnych.
   Ogółem w ramach wszystkich programów zatrudnionych jest 6 osób po 2 osoby w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych i staży.
  • wydatki inwestycyjne objęły koszty projektu nadbudowy oraz częściowe wydatki na wykonanie elewacji, docieplenia i projekt dachu budynku urzędu – 326.832 zł;
  • wydatki na zakupy inwestycyjne tj. zakup sprzętu biurowego i czyszczącego oraz zakup samochodu osobowego i samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych – 320.731 zł,
  • dotacja celowa na zakup sztandaru dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie – 3.000 zł
  • pozostałe wydatki bieżące – 1.473.021 zł.
 • diety sołtysów za udział w sesjach, koszty egzekucji należności gminy z najmu i dzierżaw, koszty bankowe – 97.678 zł (61,9%),
Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Wydatkowano środki w wysokości 53.160 zł (97,2%) z przeznaczeniem na organizację i obsługę wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Wydatki w 2004 roku zrealizowano w 68,8% tj. w kwocie 699.944 zł iprzeznaczono na:

 • zakup sprzętu komputerowego i biurowego dla Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie – 23.540 zł (71,6%), w tym:
  • wydatki na zakupy inwestycyjne tj. zakup zestawu komputerowego – 5.650 zł,
 • zakup paliwa na rzecz Straży Granicznej w Gryfinie – 2.000 zł (100,0%),
 • realizacja zadania pn. „Remont instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania w obiektach KPP Straży Pożarnej w Gryfinie” zgodnie z zawartą umową – 24.887 zł (99,5%),
 • działalność i bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych (ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych, materiały eksploatacyjne do samochodów i motopomp, nagrody strażaków i bieżące utrzymanie remiz strażackich oraz remont samochodów i sprzętu OSP, kosztorys na budowę remizy strażackiej w Sobieradzu) – 255.848 zł (50,4%), w tym:
  • wydatki inwestycyjne przeznaczone na wykonanie kosztorysów na budowę remiz strażackich w Radziszewie – 37.268 zł.
 • wydatki związane z obroną cywilną tj. remont i utrzymanie syren alarmowych i schronów – 3.904 zł (86,8%),
 • obsługę i bieżące utrzymanie Straży Miejskiej – 389.765 zł (86,1%), z tego na:
  • wynagrodzenia i pochodne – 339.387 zł,
  • pozostałe wydatki bieżące (sorty mundurowe, bloki mandatów karnych i kart drogowych, usługi remontowe, ubezpieczenie oraz zakup paliwa do samochodu służbowego Lanos, delegacje, opłata częstotliwości radiowej i wywoływanie odbitek fotograficznych, odpis na ZFŚS) – 50.378 zł.
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.
W tym dziale kwota w wysokości 47.405 zł (86,2%) została wydatkowana na wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów za pobieranie podatków i opłat lokalnych, wynagrodzenie za opłatę targową dla Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Gryfinie oraz koszty z tytułu prowadzonej egzekucji przez urzędy skarbowe.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego
W tym dziale kwota w wysokości 25.678 zł (85,6%) została wydatkowana na pokrycie odsetek od zaciągniętego kredytu długoterminowego w 1999r.

Dział 758 - Różne rozliczenia finansowe
Ogółem wykonane wydatki w tym dziale wynoszą 2.218.354 zł (97,0%), w tym:
 • spłatę udzielonego poręczenia pożyczki przyznanej Fundacji na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino przez Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A. – 2.170.000 zł(98,8%),
 • wypłaty zasiłków i opłat czynszu mieszkaniowego poborowych będących jedynymi żywicielami rodziny – 6.949 zł (70,1%),
 • wypłata zasądzonej kwoty na rzecz E. Cz. Sewera w związku z wyrokiem WSA w sprawie skargi w/w osób na decyzję SKO w Szczecinie utrzymującą w mocy decyzję ZMiG Gryfino ustalającą z urzędu jednorazową opłatę adiacencką z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, wynikłego na skutek jej podziału oraz decyzją SKO w Szczecinie uchylającą decyzję zarządu – 41.405 zł (99,8%).
Dział 801 - Oświata i wychowanie
W tym dziale zaplanowane wydatki zrealizowano w 96,2% tj. 22.425.086 zł z przeznaczeniem na utrzymanie i bieżącą działalność placówek oświatowych:
 • wynagrodzenia i pochodne – 12.891.631 zł, co stanowi 57,5% ogółu wykonanych wydatków w tym dziale
 • wydatki inwestycyjne – 896.707 zł jest to 4,0% wykonanych wydatków w tym dziale,
 • dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego (przedszkola) – 3.081.996 zł, co stanowi 13,7% wykonanych wydatków w tym dziale,
 • pozostałe wydatki rzeczowe – 5.554.752 zł, co stanowi 24,8% wydatków ogółem w tym dziale.

Poniższa tabela przedstawia ilość zatrudnionych oraz ilość uczniów w placówkach oświatowych gminy:

Placówka Nauczyciele Pracownicy administracji i obsługi Razem pracownicy Liczba uczniów Liczba uczniów przypadająca na 1 nauczyciela Liczba uczniów przypadająca na 1 prac.adm.i obsł.
etaty osoby etaty osoby etaty osoby
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie 60,31 58,00 23,39 24,00 83,70 82,00 752 12,50 32,15
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie 46,79 51,00 16,30 18,00 63,09 69,00 613 13,10 37,60
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie 32,85 34,00 10,75 12,00 43,60 46,00 426 13,00 39,60
 Szkoła Podstawowa w Chwarstnicy 16,29 17,00 12,17 22,00 28,46 39,00 207 12,70 17,00
Szkoła Podstawowa w Gardnie 29,76 33,00 15,47 18,00 45,23 51,00 351 11,80 22,70
Szkoła Podstawowa w Radziszewie 9,22 10,00 5,03 7,00 14,25 17,00 94 10,20 18,70
Szkoła Podstawowa w Żabnicy 11,37 13,00 5,50 7,00 16,87 20,00 103 9,00 18,70
Gimnazjum w Gryfinie 85,92 93,00 24,57 25,00 110,49 118,00 1210 14,10 49,25
Młodzieżowy Dom Kultury w Gryfinie 16,04 46,00 3,89 6,00 19,93 52,00 - - -
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Gryfinie 18,10 43,00 1,00 2,00 19,10 45,00 - - -
Zakład Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Gryfinie - - 18,87 20,00 18,87 20,00 - - -
 • Szkoły podstawowe wydatkowały kwotę 11.560.106 zł (94,9%) z podziałem na poszczególne placówki:
  • Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 2.820.715 zł, w tym:
   • wynagrodzenia i pochodne – 2.292.716 zł,
   • pozostałe wydatki bieżące – 521.549 zł,
   • wydatki na zakupy inwestycyjne – 6.450 zł
  • Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 2.161.146 zł, w tym:
   • wynagrodzenia i pochodne – 1.790.940 zł,
   • pozostałe wydatki bieżące – 358.383 zł.
   • wydatki na zakupy inwestycyjne – 11.823 zł
  • Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie – 1.376.376 zł, w tym:
   • wynagrodzenia i pochodne – 1.149.706 zł,
   • pozostałe wydatki bieżące – 226.670 zł.
  • Szkoła Podstawowa w Chwarstnicy – 1.045.382 zł, w tym:
   • wynagrodzenia i pochodne – 790.430 zł,
   • pozostałe wydatki bieżące – 254.952 zł.
  • Szkoła Podstawowa w Gardnie – 1.735.123 zł, w tym:
   • wynagrodzenia i pochodne – 1.164.617 zł,
   • pozostałe wydatki bieżące – 570.506 zł.
  • Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 579.876 zł, w tym:
   • wynagrodzenia i pochodne – 437.230 zł,
   • pozostałe wydatki bieżące – 142.646 zł.
  • Szkoła Podstawowa w Żabnicy – 695.296 zł, w tym:
   • wynagrodzenia i pochodne – 531.894 zł,
   • pozostałe wydatki bieżące – 163.402 zł.
  • Dodatkowo wykonano remonty w szkołach (blaty, remont dachu, adaptacja pomieszczeń na pracownię komputerową, udrożnienie kanalizacji, awarie kanalizacji deszczowej i muru oraz docieplenie SP Radziszewo i SP Gardno) w tym znajdują się wydatki niewygasające z upływem 2004 roku na kwotę 52.337 zł przeznaczone na remonty w szkołach podstawowych –          401.724 zł,
  • Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale objęły modernizacje kotłowni, zakup paliwa olejowego, wymianę instalacji grzewczej w SP Radziszewo oraz termomodernizację SP Gardno i SP Radziszewo, w tym znajdują się wydatki niewygasające z upływem 2004 roku na kwotę 200.000 zł przeznaczone na termomodernizację systemu grzewczego w szkołach podstawowych – 744.468 zł.
 • Przedszkola „dla maluchów” i klasy „0” wydatkowały kwotę 3.719.855 zł, co stanowi 98,0% planowanych wydatków i w rozbiciu na poszczególne jednostki przedstawia się następująco:
  • Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 120.243 zł, w tym:
   • wynagrodzenia i pochodne – 110.666 zł,
   • pozostałe wydatki bieżące – 9.577 zł,
  • Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 61.456 zł, w tym:
   • wynagrodzenia i pochodne – 54.807 zł,
   • pozostałe wydatki rzeczowe – 6.649 zł
  • Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie – 110.528 zł, w tym:
   • wynagrodzenia i pochodne – 101.962 zł,
   • pozostałe wydatki rzeczowe – 8.566 zł
  • Szkoła Podstawowa w Chwastnicy – 68.944 zł, w tym:
   • wynagrodzenia i pochodne – 58.437 zł,
   • pozostałe wydatki rzeczowe – 10.507 zł
  • Szkoła Podstawowa w Gardnie – 95.345 zł, w tym:
   • wynagrodzenia i pochodne – 81.750 zł,
   • pozostałe wydatki rzeczowe – 13.595 zł
  • Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 40.661 zł, w tym:
   • wynagrodzenia i pochodne – 35.066 zł,
   • pozostałe wydatki rzeczowe – 5.595 zł
  • Szkoła Podstawowa w Żabnicy – 38.833 zł, w tym:
   • wynagrodzenia i pochodne – 32.904 zł,
   • pozostałe wydatki rzeczowe – 5.929 zł
  • Na prowadzenie działalności przedszkoli dla dzieci w wieku 3-6 lat została przekazana dotacja przedmiotowa budżetu gminy w kwocie 3.081.996 zł (100,0%). Obsługa przedszkoli jest prowadzona przez zakład budżetowy. Na terenie miasta Gryfina działa 5 przedszkoli.
  • Wykonano ekspertyzy budowlane dla Przedszkoli Nr 4 i 2, częściowo sfinansowano remont dachu w Przedszkolu Nr 2 i 5 oraz zmodernizowano automatyczne sterowanie w węzłach cieplnych w Przedszkolach Nr 1, 2, 3 i 4 – 101.849 zł (10,0%).
 • Gimnazjum wydatkowało kwotę 5.426.896 zł, co stanowi 97,6% planowanych wydatków z tego na:
  • wynagrodzenia i pochodne – 3.529.697 zł
  • wydatki inwestycyjne tj. wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji boiska – 21.857 zł,
  • wydatki na zakupy inwestycyjne tj. na zakup sprzętu audiowizualnego do auli szkoły oraz urządzenia czyszczącego – 112.109 zł
  • wydatki remontowe (remont auli, części korytarzy i łazienek w gimnazjum) – 1.060.049 zł
  • pozostałe wydatki rzeczowe – 703.184 zł
 • Dowożenie uczniów do szkół z terenu gminy Gryfino sfinansowano w wysokości 571.284 zł, co stanowi 99,6% planowanych wydatków.
 • Na funkcjonowanie i bieżące utrzymanie Zakładu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w wysokości 1.018.182 zł, co stanowi 94,2% planu, w tym:
  • wynagrodzenia i pochodne – 728.809 zł,
  • pozostałe wydatki bieżące – 289.373 zł
 • Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli związanych z awansem zawodowym w wysokości 102.795 zł, co stanowi 99,6% planowanych wydatków.
 • Pozostałe zadania w zakresie oświaty (szkolenia nauczycieli i pracowników Wydziału oświaty, zakup programów komputerowych, sztandaru i nagród dla laureatów konkursów oświatowych, wynagrodzenie egzaminatorów komisji awansu zawodowego nauczycieli mianowanych, ogłoszenia prasowe, przewozy transportowe dzieci) w wysokości 25.968 zł (93,4%).
Dział 851 - Ochrona zdrowia 
Łącznie w dziale tym wydatkowano kwotę 989.134 zł, która stanowi 37,2% planu. 
 • w ramach wykonanych wydatków przekazano dotacje celowe do Powiatu Gryfińskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne tj. na dofinansowanie Szpitala Powiatowego w Gryfinie a w szczególności na budowę windy, zakup sprzętu medycznego i rektoskopu – 607.000 zł (100,0%)
 • W ramach Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę 348.664 zł (90,5%) w tym na;
  • diety Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
  • koszt realizacji dodatkowych zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym dyżurów w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym, wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia, konsultacji w działaniach interwencyjno-wspierających oraz świadczenia pomocy prawnej,
  • koszt organizacji warsztatów, zajęć terapeutycznych, szkoleń,  prowadzenie 7 świetlic socjoterapeutycznych, organizację imprez antyalkoholowych i antynarkotykowych, zakup środków żywności dla rodzin patologicznych oraz pozostałe wydatki związane z działalnością GKRPA,
 • W ramach pozostałej działalności w zakresie ochrony zdrowia wydatkowano kwotę w wysokości 33.470 zł (96,4%) w szczególności na refundację zakupu schodołazu dla dziecka niepełnosprawnego, dofinansowanie rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych oraz na zakup leków i specjalistycznych książek w tym zakresie, dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych i na badania mammograficzne.

Dział 852 - Pomoc społeczna
W tym dziale wydatki zostały wykonane w wysokości 8.803.806 zł (95,1%). W ramach tego działu są realizowane zadania z zakresu administracji rządowej i zadania własne z zakresu pomocy społecznej. Wykorzystane środki zostały przeznaczone na:

 • świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.915.605 zł (98,1%), w tym:
  • wynagrodzenia i pochodne – 127.858 zł,
  • pozostałe wydatki bieżące – 3.767.547 zł;
  • wydatki na zakupy inwestycyjne (tworzenie nowych stanowisk pracy, zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych) – 20.200 zł

W ramach tych środków Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie wypłacił 18713 zasiłków rodzinnych, 13914 dodatków do zasiłków rodzinnych oraz 2967 świadczeń opiekuńczych (2413 zasiłków pielęgnacyjnych i 554 świadczeń pielęgnacyjnych)

 • opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 59.171 zł (98,6%),
 • zasiłki i pomoc w naturze tj. na wypłaty świadczeń w postaci zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, dożywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz innych zasiłków celowych w gotówce i w naturze tj. renty socjalne, zasiłki stałe i okresowe, zasiłki macierzyńskie, zakup opału, ubrań, żywności i inne – 1.939.605 zł (87,8%).

W ramach tych zadań, do dnia 30 kwietnia, wypłacono zasiłki stałe, stałe wyrównawcze, okresowe, okresowe gwarantowane, macierzyńskie okresowe i jednorazowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne za osoby uprawnione.

Od dnia 01 maja zadaniem zleconym Gminie została jedynie wypłata zasiłków stałych oraz macierzyńskich zasiłków okresowych przyznanych decyzją przed wejściem w życie nowej ustawy o pomocy społecznej do momentu wygaśnięcia decyzji przyznającej wymienione świadczenia.

 • dodatki mieszkaniowe wypłacone przez Ośrodek Pomocy Społecznej wyniosły w roku 2004 7628 świadczeń – 1.121.955 zł (95,7%),
 • zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – 17.716 zł (99,9%),
 • funkcjonowanie i bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej – 1.527.015 zł (97,6%), z przeznaczeniem na:
  • wynagrodzenia i pochodne – 1.270.883 zł,
  • wydatki inwestycyjne (4 zestawy komputerowe, wymiana 5 monitorów, zakup frankownicy, centrali telefonicznej oraz kserokopiarki) – 41.939 zł,
  • pozostałe wydatki bieżące – 214.193 zł.
 • sfinansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 101.907 zł (85,4%),
 • usuwanie skutków klęsk żywiołowych dla rolników nie ujętych na listach uprawnionych do wypłaty tych świadczeń w roku ubiegłym, wypłacono 13 takich świadczeń – 2.674 zł (70,2%),
 • pozostałe wydatki związane z opieką społeczną – 118.158 zł (97,1%), (dofinansowanie zadania dożywiania uczniów, zaspokojenie potrzeb rodzin byłych pracowników PGR oraz wypłaty innych świadczeń związanych z opieką społeczną).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
W tym dziale wydatki zostały wykonane w wysokości 19.000 zł (100,0%). W ramach tej kwoty udzielono Powiatowi Gryfińskiemu pomocy finansowej na realizację wspierania osób niepełnosprawnych – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych z przeznaczeniem na zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryfinie.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
W tym dziale zaplanowane wydatki zrealizowane w 91,0% w wysokości 2.181.468 zł zostały przeznaczone na utrzymanie i bieżącą działalność świetlic szkolnych i placówek wychowania pozaszkolnego, i tak:

 • wynagrodzenia i pochodne – 1.750.879 zł, co stanowi 80,3% ogółu wydatków w tym dziale
 • pozostałe wydatki rzeczowe – 430.589 zł, co stanowi 19,7% wydatków ogółem w tym dziale,
  • świetlice szkolne wydatkowały kwotę 898.053 zł (82,9%) z podziałem na poszczególne placówki:
   • Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 185.284 zł, w tym:
    • wynagrodzenia i pochodne – 174.338 zł,
    • pozostałe wydatki bieżące – 10.946 zł,
   • Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 160.617 zł, w tym:
    • wynagrodzenia i pochodne – 139.462 zł
    • pozostałe wydatki bieżące – 21.155 zł
   • Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie – 111.444 zł, w tym:
    • wynagrodzenia i pochodne – 104.508 zł,
    • pozostałe wydatki rzeczowe – 6.936 zł
   • Szkoła Podstawowa w Chwarstnicy – 56.609 zł, w tym:
    • wynagrodzenia i pochodne – 54.000 zł,
    • pozostałe wydatki rzeczowe – 2.609 zł
   • Szkoła Podstawowa w Gardnie – 136.511 zł, w tym:
    • wynagrodzenia i pochodne – 118.249 zł,
    • pozostałe wydatki rzeczowe – 18.262 zł
   • Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 9.375 zł, w tym:
    • wynagrodzenia i pochodne – 8.973 zł,
    • pozostałe wydatki rzeczowe – 402 zł
   • Szkoła Podstawowa w Żabnicy – 58.034 zł, w tym:
    • wynagrodzenia i pochodne – 50.373 zł,
    • pozostałe wydatki rzeczowe – 7.661 zł
   • Gimnazjum w Gryfinie – 180.179 zł, w tym:
    • wynagrodzenia i pochodne – 168.478 zł,
    • pozostałe wydatki bieżące – 11.701 zł
  • placówki wychowania pozaszkolnego wydatkowały kwotę 1.252.962 (97,9%) z podziałem na poszczególne placówki:
   • Międzyszkolny Ośrodek Sportowy – 651.529 zł, w tym
    • wynagrodzenia i pochodne – 473.665 zł,
    • pozostałe wydatki bieżące – 177.864 zł,
   • Młodzieżowy Dom Kultury – 601.433 zł, w tym
    • wynagrodzenia i pochodne – 458.833 zł,
    • pozostałe wydatki bieżące – 142.600 zł,
  • dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano kwotę 6.073 zł (60,7%),
  • pozostałe zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej tj. dofinansowanie szkolnych Lig Ochrony Przyrody, realizacja programu edukacji przyrodniczej, ekologicznej i leśnej oraz przewóz osób na masowe imprezy organizowane w zasięgu gminy i powiatu, konkursy, fundacje, zakupy nagród rzeczowych, itp. oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych nauczycieli – 24.380 zł (99,9%).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Ogółem wykonane wydatki w tym dziale wynoszą 24.315.887 zł (89,6%). Środki zostały przeznaczone na zadania własne gminy, i tak:

 • gospodarkę ściekową i ochronę wód (utrzymanie studni, kanalizacji deszczowych, opłaty środowiskowe z tytułu odprowadzania wód deszczowych z dróg gminnych, monitoring zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych) - 21.429.694 zł (88,4%), w ramach tej kwoty zostały zrealizowane:
  • wydatki inwestycyjne związane z budową oczyszczalni ścieków w kwocie 21.365.684 zł, z tego:
   • wydatki niewygasające z upływem 2004 roku w ogólnej kwocie 408.296 zł na przeprowadzenie analiz jakości wód podziemnych oraz gazu składowiskowego na zrekultywowanym składowisku odpadów komunalnych przez WIOŚ w Szczecinie (8.296 zł) oraz na projekty kanalizacji na terenie miasta i gminy Gryfino (400.000 zł);
 • gospodarkę odpadami (zakup pojemników do selektywnej zbiórki, zakup żelbetonowych koszy ulicznych oraz selektywna zbiórka odpadów na terenie miasta i gminy) – 33.292 zł (99,0%),
 • oczyszczanie miasta i wsi (zimowe utrzymanie ulic gminnych i powiatowych, likwidacja dzikich wysypisk, zakup koszy ulicznych, flag, masztów, soli i piasku, kruszywa do uzupełnienia alejek w parku miejskim, zdjęcie nawierzchni boisk asfaltowych przy MDK i w parku miejskim, obsługa sanitarna obchodów „Dni Gryfina 2004”, dowóz i montaż choinki, ogłoszenia prasowe i szereg innych drobnych prac i zakupów) – 511.734 zł (99,9%),
 • utrzymanie zieleni w mieście i gminie (poprzeglądowe wycinki drzew na terenach gminnych i ulicach powiatowych, zakup sadzonek drzew i krzewów oraz traw, wykonanie iniekcji na kasztanowcach) – 283.624zł (99,7%),
 • schroniska dla zwierząt (wyłapywanie i przewóz do schroniska, zakup karmy, akcesoriów oraz usługi weterynaryjnej oraz koszty utrzymania bezdomnych psów w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie) – 20.582 zł (99,9%),
 • oświetlenie ulic, placów i dróg oraz koszty eksploatacji i konserwacji oświetlenia ulicznego i wymiana na energooszczędne – 1.758.351 zł (99,9%) w tym:
  • wydatki inwestycyjne przeznaczone na wykonanie iluminacji Baszty Bańskiej, podłączenie sceny na „Dni Gryfina 2004” oraz na przebudowę ZK do spalonego budynku przy ul. Sportowej – 129.808 zł
 • usuwanie skutków klęsk żywiołowych (zakup radiotelefonów i niezbędnych akcesoriów) – 6.662 zł (47,6%),
 • pozostała działalność (wydatki związane z komunikacją autobusową-umowa z PKS - i dofinansowanie dodatkowych pociągów oraz przewozy dodatkowe) – 271.948 zł (99,9%).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
W dziale tym wydatkowano środki w wysokości 3.373.429 zł (96,9%) z przeznaczeniem na utrzymanie ośrodków kultury, świetlic i klubów, biblioteki oraz konserwację zabytków znajdujących się na terenie gminy Gryfino, i tak:

 • wydatki związane z organizacją imprez i konkursów towarzyszących obchodom 750-lecia Gryfina oraz dofinansowanie imprez towarzyszącym tym obchodom, wykonanie pieczęci okolicznościowych z logo 750-lecia Gryfina, druk książki „Gryfino na starych fotografiach” w ramach wkładu własnego do projektu Phare, opracowanie monografii, skład i druk „Gryfińskiego Kwartalnika Historycznego”, usługi transportowe oraz seminarium historyczne – 142.749 zł (85,5%) w tym:
  • wydatki na zakupy inwestycyjne przeznaczone na zakup zestawu komputerowego – 5.000 zł
 • koszty organizacji uroczystego koncertu chóru i orkiestry z okazji obchodów 750-lecia Gryfina, koszty przewozu Chóru Nauczycielskiego na występy oraz dotacja dla chóru „Res Musica” – 27.533 zł (98,2%),
 • wydatki związane z działalnością i bieżącym utrzymaniem domów i ośrodków kultury oraz świetlic i klubów – 1.159.241 zł (89,5%), z tego:
  • dotacje podmiotowe dla instytucji kultury (Gryfiński Dom Kultury) – 915.000 zł,
  • wydatki inwestycyjne na budowę świetlicy w Starych Brynkach w tym kwota 80.000 zł stanowi wydatki niewygasające z upływem 2004r. – 89.205 zł
  • wydatki remontowe (ogrzewanie, ocieplenie, elewacje, malowanie i modernizacja świetlic wiejskich) – 155.036 zł,
 • dotacja podmiotowa dla instytucji kultury (Biblioteka Publiczna) – 874.550 zł (100,0%),
 • dotacje i koszty na remonty zabytkowych kościołów w Wełtyniu, Gryfinie, Radziszewie, Gardnie, Chwarstnicy i Pniewie – 84.929 zł (99,9%),
 • wydatki na pozostałą działalność w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 1.084.427 zł (95,4%), i tak:
  • dofinansowanie imprez środowiskowych i sportowo-turystycznych, zakup energii cieplnej i elektrycznej w lokalach stowarzyszeń, zabezpieczenie imprezy plenerowej „Dni Gryfina 2004”, wynajem sali na seminarium historyczne, usługi transportowe, ogłoszenia prasowe i dotacja dla Polskiego Czerwonego Krzyża w Gryfinie – 152.484 zł (98,0%),
  • wydatki inwestycyjne przeznaczono na zabezpieczenia murów obronnych, koszt koncepcji programowo-przestrzennej zagospodarowania turystycznego rzeki na odcinku miasta i wykonanie zabezpieczenia zabytkowych piwnic w Czepinie – 252.128 (86,0%),
  • promocja miasta i gminy poprzez organizacje imprez masowych wynikających z kalendarium 2004r. – 679.815 zł (57,3%), i tak:
   • kalendarze, opracowania graficzne, foldery informacyjne i reklamowe „Dni Gryfina 2004”,
   • nagrody rzeczowe dla laureatów konkursów oświatowych, kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych związanych z promocją miasta Gryfina,
   • puchary oraz nagrody rzeczowe na imprezy takie jak „Świąteczne klimaty 2003”, „11 Gryfińskich Spotkań Rockowych”,
   • przygotowanie imprez promocyjnych miasta („Dni Gryfina 2004”, „Karton 2004”, „Dzień Dziecka”, „Kino pod gwiazdami”, Arka Noego”, Międzynarodowy Festiwal Filmów Turystycznych Tour Film 2004, plenerowa projekcja filmów, pokaz sztucznych ogni, plenerowa impreza sylwestrowa),
   • udział w targach promocyjnych,
   • realizacja filmu o Gryfinie,
   • opłaty dla ZAiKS-u,
   • publikacje promocyjne w wydawnictwach lokalnych, regionalnych, epizodycznych i ogólnopolskich.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport
W dziale tym wydatkowano środki w wysokości 1.855.666 zł, co stanowi 97,2% planowanych wydatków z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

 • realizacja zadania własnego gminy w zakresie utrzymania obiektów sportowych, tj. zakup sprzętu dla ratowników wodnych i koszty ich zatrudnienia, wykonanie placu zabaw w Borzymiu, zakup materiałów do ogrodzenia boiska w Dzeninie, remont zaplecza kuchennego i wymiana instalacji elektrycznej w Wełtyniu, utrzymanie plaży miejskiej, utrzymanie urządzeń sportowych a w szczególności Centrum Wodnego Laguna – 1.151.367 zł (99,7%),
  • wydatki inwestycyjne w tym dziale zostały przeznaczone na zakup kosiarki spalinowej z przeznaczeniem do użytkowania przez LKS Piast – 5.662 zł
 • realizacja zadań z zakresu instytucji kultury fizycznej (dotacja dla Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Gryfinie na wypłatę zasądzonego przez Sąd Rejonowy Sądu Pracy w Gryfinie odszkodowania dla P.Mirosława Klimka – 12.000 zł (100,0%)
 • realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu (dotacja dla Stowarzyszeń i Klubów Sportowych na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz zakup pucharów, emblematów, medali, książek, statuetek jako nagrody Burmistrza, wynajem sal sportowych, przewozy zawodników na imprezy sportowe) – 612.299 zł (93,9%),
 • zakup biletów na pływalnię dla młodzieży szkolnej – 80.000 zł (88,9%),

Szczegółowa analiza wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów nie wykazuje nieprawidłowości.

Organ Wykonawczy Gminy w ciągu roku budżetowego na bieżąco monitorował realizację wydatków, zobowiązując dysponentów środków budżetowych do bieżącego składania sprawozdań z realizacji zakresu rzeczowego wydatków.

Wykonanie wydatków za rok 2004 należy ocenić pozytywnie.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Budżet gminy Gryfino w roku 2004 był wykonywany przez jednostki budżetowe w powiązaniu z planami finansowymi przychodów i wydatków jednostek gospodarki pozabudżetowej – zakładów budżetowych takich jak:

 1. Przedszkola
 2. Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji

Zakłady budżetowe wypracowują dochody własne oraz mogą otrzymywać dotację, która podlega ograniczeniom zgodnie z ustawą o finansach publicznych.
Zestawienie przychodów i wydatków - plan i wykonanie na dzień 31 czerwca 2004r przedstawiają  tabele Nr 11tabele Nr 12.
Planowane dotacje z budżetu gminy dla przedszkoli zostały wykonane w 100,0%.
Szczegółowe zestawienie planu i wykonania dla Przedszkoli według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela Nr 11.
Przychody zostały wykonane w 100,0% w stosunku do planu na kwotę 4.049.786 . Koszty i inne obciążenia zostały wykonane w 97,3% w stosunku do planu na kwotę 3.942.590 zł.
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego wynosił –  (-) 110.271 zł

Szczegółowe zestawienie planu i wykonania dla zakładu budżetowego - Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia  tabele Nr 12.
Przychody zostały wykonane w 79,5% w stosunku do planu na kwotę 578.127 . Koszty i inne obciążenia zostały wykonane w 88,1% w stosunku do planu na kwotę 611.041 zł.

Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego wynosił  –   (-) 35.008 zł

Tabela Nr 13 przedstawia plan i wykonanie środka specjalnego pn. Drogi publiczne gminne.
Plan przychodów został wykonany w 46,97%, wykonanie przychodów na dzień 31 grudnia 2004r wyniosło 12.212 zł, wydatki zrealizowano na kwotę 24.365 zł (60,9%).
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił – 1.852 zł

Tabela Nr 14  przedstawia plan i wykonanie środka specjalnego pn. Stołówki szkolne i pozostała działalność w oświacie.
Plan przychodów został wykonany w 97,6%, wykonanie przychodów na dzień 31 grudnia 2004r wyniosło 705.009 zł, wydatki zrealizowano na kwotę 718.674 , plan wydatków zrealizowano w 99,5%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił – 94.566 zł

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
I
GOSPODARKI WODNEJ

Środki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczone są na realizację celów ochrony środowiska – głównie na inwestycje proekologiczne oraz edukację ekologiczną.

W tabeli Nr 15 przedstawiono plan i wykonanie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dzień 31 grudnia 2004r. według działów, rozdziałów i paragrafów.
Planowane przychody wyniosły 2.313.629 zł, wykonano plan w 94,75% na kwotę 2.441.750 zł.
Planowane koszty wyniosły 3.825.689 zł, wykonano plan w 112,3% na kwotę 3.407.822 zł.
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego wynosił  546.988 zł.

Wykaz zadań rzeczowych przedstawia się następująco:

 1. modernizacja i rozbudowa oczyszczalni w Gryfinie wraz z budową kanalizacji Północ Gminy (środki przekazane do budżetu – 1.000.000 zł,
 2. projekt II kwatery na wysypisku odpadów komunalnych – 64.497 zł,
 3. modernizacja ujęcia wody w Steklnie – 458.808 zł,
 4. dotacja na zakup podnośnika dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie – 200.000 zł,
 5. docieplenie budynków komunalnych, remonty i wymiana okien – 367.332 zł,
 6. docieplenie budynków szkolnych i wymiana okien – 953.445 zł,
 7. dotacja dla Szpitala Powiatowego w Gryfinie na zmianę systemu ogrzewania – 6.400 zł,
 8. zakup pojemników na odpady, piasek , śmietniki i wiadra – 92.591 zł,
 9. awaryjne remonty sieci wodno-kanalizacyjnej i deszczowej – 170.653 zł,
 10. Budowa wodociągu Żórawie – 58.727 zł,
 11. Opracowanie planów gospodarki odpadami – 23.692 zł,
 12. nagrody za konkursy ekologiczne – 9.030 zł,
 13. koszty prowadzenia rachunku bankowego i inne – 2.647 zł.

 

DŁUG PUBLICZNY

Łączna kwota długu gminy na koniec roku budżetowego nie może przekraczać 60% dochodów gminy w tym roku budżetowym.

Łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym rat kredytów i pożyczek oraz spłat kwot poręczeń wraz z należnymi w danym roku odsetkami, nie może przekroczyć 15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów gminy.

Zobowiązania według tytułów dłużnych.

Na dzień 31 grudnia 2004r. zobowiązania według tytułów dłużnych wynosiły 7.987.876 zł, w tym:

 1. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na budowę Centrum Wodnego „Rekreacyjno-Sportowego” w Gryfinie Fundacji na rzecz Budowy Obiektów Sportowych  – 7.903.267 zł
 2. Pożyczka zakładu budżetowego OWiR w Gryfinie  - 53.500 zł
 3. Zobowiązania wymagalne zakładu budżetowego OWiR w Gryfinie   -  31.109 zł
Poręczenia i gwarancje.

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielanych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego, tj. 31 grudnia 2004 r. wynosiła:

 1. Poręczenie dla Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. na spłatę kredytu na kwotę 1.820.000 zł,
 2. Poręczenie dla NORDEA Bank Polska S.A. Oddział w Szczecinie z tytułu zaciągniętego kredytu przez Fundację na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino na budowę II etapu CW „Laguna” w kwocie 3.000.000 zł.

Przedkładając Wysokiej Radzie niniejszą informację z wykonania budżetu gminy za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004r, wnoszę w imieniu Organu Wykonawczego Gminy o uznanie, iż budżet minionego okresu został wykonany prawidłowo.

Wnoszę o przyjęcie przedkładanej informacji z wykonania budżetu za rok 2004.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

Gryfino, dnia 17 marca 2005 r.