SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Gryfino oraz Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2004 r.

    
 

INFORMACJA

z wykonania budżetu Gminy Gryfino
oraz
Gminnego Funduszu
Środowiska i Gospodarki Wodnej
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2004 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat


Gryfino, sierpień 2004 r.

Wysoka Rado ! 

Budżet Miasta i Gminy Gryfino na rok 2004 został uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Gryfinie Nr XVI/240/03
z dnia 30 grudnia 2003 r. i ustalał:

dochody  w  wysokości  73.117.900 ,00 zł
wydatki  w  wysokości  72.327.600 ,00 zł
nadwyżka budżetu Gminy w wysokości    790.300 ,00 zł

/ z przeznaczeniem na spłatę rat zaciągniętego kredytu /

W ciągu półrocza budżet ulegał zmianom, wprowadzanym w drodze Uchwał Rady Miejskiej w Gryfinie oraz Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, których zestawienie przedstawia poniższa tabela:

L.p

UCHWAŁA

DATA

DOCHODY

WYDATKI

NADWYŻKA

DEFICYT

1

Zarz. B. 0151-7/04

15-01-2004

73.117.900

72.327.600

790.300

 

2

Uchw. XVIII/261/04

26-02-2004

+328.670

+628.670
-300.000

790.300

 

3

Uchw. XX/282/04

25-03-2004

+1.613.055
-1.099.115

+513.940

790.300

4

Zarz. B. 0151-52/04

31-03-2004

+393.274
-393.274

790.300

5

Zarz. B. 0151-54/04

31-03-2004

+59.385

+59.385

790.300

6

Uchw. XXI/295/04

29-04-2004

+9.143

+869.143
-860.000

790.300

 

7

Zarz. B. 0151-77/04

29-04-2004

+28.800

+603.787
-574.987

790.300

 

8

Zarz. B. 0151-91/04

31-05-2004

+2.852.625
-435.856

+3.025.796
-609.027

790.300

 

9

Uchw. XXIII/314/04

22-06-2004

+415.391 

+8.297.211
-307.930

 

6.783.590

10

Uchw. XXIII/317/04

22-06-2004

 

+600.000
-600.000

 

6.783.590

11

Zarz. B. 0151-105/04

30-06-2004

+331.678
-129.492

+552.716
-350.530

 

6.783.590

OGÓŁEM

77.092.184

83.875.774

 

6.783.590

Zmiany budżetu i w budżecie roku 2004 podejmowane były przez Radę Miejską i Burmistrza (w ramach swoich kompetencji). Zmiany polegały na przesunięciu środków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, na rozdysponowaniu rezerwy ogólnej oraz wprowadzeniu tak po stronie dochodów, jak i po stronie wydatków budżetu przyznanych Gminie dotacji.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów i wydatków Gminy Gryfino za I półrocze roku 2004 według stanu na dzień 30 czerwca 2004 kształtuje się następująco: 

dochody  w  wysokości        77.092.184,00 zł
wydatki  w wysokości      83.875.774,00 zł
deficyt budżetowy w wysokości       6.783.590,00 zł

Źródłem pokrycia deficytu jest nadwyżka wolnych środków na rachunku bankowym oraz pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Dochody i wydatki Gminy Gryfino - plan i wykonanie  za I półrocze 2004 roku (wykres)

Wykonanie dochodów i wydatków Gminy Gryfino według stanu na dzień 30 czerwca 2004 r. kształtuje się następująco:

dochody  w  wysokości         39.265.442,00 zł
wydatki  w  wysokości         35.021.717,00 zł
nadwyżka budżetowa w wysokości     4.243.725,00 zł

Dochody w odniesieniu do planu zrealizowano w  50,9

Struktura dochodów kształtowała się następująco:

 • Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
  • planowano w wysokości  - 4.677.623 zł
  • wykonano w wysokości   - 2.114.690 zł
    w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w  -45,2%  
 • Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji
  • planowano w wysokości  25.000 zł
  • wykonano w wysokości   12.498 zł
   w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w  50,0% 
 • Dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego
  • planowano w wysokości  160.000 zł
  • wykonano w wysokości   71.690 zł
   w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w  44,8% 
 • Dochody związane z realizacją zadań własnych
  • planowano w wysokości   72.229.561 zł
  • wykonano w wysokości    37.066.564 zł
   w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w  51,3%

Wydatki w odniesieniu do planu zrealizowano w 41,8

Struktura wydatków kształtowała się następująco:

 • Wydatki bieżące:   - planowano w wysokości    56.097.461 zł
  • wykonano w wysokości  27.988.900
   w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w  49,9%  
 • Wydatki majątkowe:     - planowano w wysokości 27.778.313 zł
  • wykonano w wysokości  7.032.817
   w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w  25,3% 

Realizacja wydatków bieżących za I półrocze stanowiła 79,9% natomiast wydatków majątkowych 20,1% wykonanych wydatków ogółem za 6 miesięcy.

DOCHODY

Dochody Gminy Gryfino w I półroczu 2004 roku wg rodzajów (wykres)

Dochody budżetowe zaprezentowano w ujęciu tabelarycznym w układzie:

 • tabela Nr 1 przedstawia dochody ogółem – plan i wykonania na 30 czerwca 2004r.,
 • tabela Nr 2 przedstawia dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – plan i wykonanie na 30 czerwca 2004r.,
 • tabela Nr 3 przedstawia dochody związane z realizacją zadań na podstawie porozumień - plan i wykonanie na dzień 30 czerwca 2004r.,
 • tabela Nr 4 przedstawia dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień – plan i wykonanie na dzień  30 czerwca 2004r.,
 • tabela Nr 5 przedstawia dochody związane z realizacją zadań własnych – plan i wykonanie na dzień 30 czerwca 2004r.,
 • tabela Nr 5A przedstawia dochody z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – plan i wykonanie na dzień 30 czerwca 2004r.

Plan dochodów na dzień 30 czerwca 2004r. przewidywał dochody w wysokości 77.092.184,00 zł, wykonanie dochodów zostało zrealizowane w wysokości 39.265.442,00 zł, co stanowi 50,9% wykonania planu.

Analiza dochodów według źródeł wskazuje, że plan dochodów został wykonany w następujących wielkościach wg źródeł dochodów:

 • Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
  Zrealizowano dochody w kwocie 191 zł.
  Tytuły dochodów to:
  • opłaty za świadectwo pochodzenia zwierząt,
  • dochody ze sprzedaży kolczyków dla zwierząt.
 • Dział 020 – Leśnictwo 
  Źródłem dochodów w tym dziale były wyłącznie wpłaty z dzierżawy terenów łowieckich, które zostały wykonane w wysokości 33 zł (0,6%).
 • Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo
  Z planowanych w 2004r. dochodów, pochodzących z opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę (żwir i piasek) w miejscowości Wełtyń, w kwocie 20.000 zł wykonano 91 zł (0,5%).
 • Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
  Źródłem dochodów w tym dziale są dochody z tytułu zbycia udziałów Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w kwocie 6.534.500 zł (II transza płatności), które zostały wykonane w 100%.
 • Dział 600 – Transport i łączność
  Źródłem dochodów w tym dziale jest dotacja celowa ustalona z Samorządem Powiatowym z przeznaczeniem na utrzymanie ulic powiatowych w granicach miasta Gryfino, która na plan w kwocie 100.000 zł została wykonana na kwotę 41.690 zł (41,7%). Oprócz tego bez planu zostały wykonane wpływy z opłat za koncesje i licencje, które wyniosły 800 zł oraz wpłaty od osób fizycznych za przyłączenie kanalizacji ul. Artyleryjskiej w kwocie 2.592 zł, która stanowi 100% planu.
 • Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
  lanowane w 2004r. dochody w kwocie 5.721.020 zł za sześć miesięcy zostały wykonane w 67,6%, stanowiąc kwotę 3.866.019 zł i pochodzą z następujących tytułów:
  • wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości 365.127 zł (121,7%),
  • wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) w wysokości 2.414 zł (80,5%),
  • dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości  1.629.647 zł (50,3%),
  • wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 73.890 zł (71,7%),
  • wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych (lokali mieszkalnych, użytkowych i gruntów) w wysokości 1.578.065 zł (85,3%),
  • odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości  1.840 zł (36,8%),
  • wpływy z odsetek (w tym sprzedaż nieruchomości na raty) w wysokości 114.128 zł (114,1%),
  • wpływy z różnych dochodów (koszty dokumentacji wyceny lokali i nieruchomości) w wysokości 19.209 zł (54,9%),
  • wpływy z tytułu przeprowadzonych remontów na budynkach należących do Wspólnot Mieszkaniowych (zgodnie z wcześniej zawartymi umowami) w wysokości 31.699 zł (83,4%),
  • wpływy z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie z przeznaczeniem na docieplenie budynków komunalnych przy ul. Szczecińskiej 52 i Łużyckiej 11 w wysokości 50.000 zł (100,0%).
 • Dział 710 - Działalność usługowa
  Źródłem wykonanych dochodów w tym dziale w wysokości 36.334 zł (42,7%), są:
  • dotacje celowe z budżetu państwa realizowane przez gminę na podstawie porozumień na utrzymanie cmentarza wojennego – 12.498 zł (50,0%),
  • wpływy z usług cmentarnych i odsetek – 19.584 zł (65,0%),
  • wpływy z różnych opłat (opłata planistyczna) – 4.252 zł (14,2%),
 • Dział 750 - Administracja publiczna
  Planowane w 2004r. dochody w kwocie 257.800 zł w pierwszym półroczu zostały wykonane w 55,5% i wyniosły 143.184 zł. Źródłem dochodów w tym dziale są:
  • dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 107.502 zł (50,0%) z przeznaczeniem na utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego oraz ewidencji ludności,
  • 5% dochody od opłat za wydane dowody osobiste, za dowozy osób i udzielanie informacji adresowej w wysokości 2.204 zł (49,0%)
  • wpływy wynikające z obsługi zamówień publicznych – sprzedaży specyfikacji istotnych warunków zamówień publicznych w wysokości 3.737 zł (37,4%),
  • wpływy z różnych dochodów (w tym rozliczenia z lat ubiegłych) w wysokości 865 zł,
  • wpływy z różnych opłat i usług (wynagrodzenia płatnika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego, odszkodowania ubezpieczeniowe, za korzystanie z telefonów służbowych do celów prywatnych pracowników) w wysokości 1.364 zł (27,3%),
  • wpływy ze sprzedaży majątku gminy tj. samochodu osobowego Opel Omega w wysokości 23.300 zł (100,0%),
  • wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych w postępowaniach egzekucyjnych dotyczących dzierżaw i najmu (zastępstwo procesowe i koszty sądowe) w wysokości 4.212 zł.
 • Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
  Źródłem wykonanych dochodów w tym dziale są wyłącznie dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 52.192 zł (95,4%), które przeznaczono na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz na aktualizację spisów wyborczych.
 • Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
  Wykonane za I półrocze 2004r dochody w wysokości 14.342 zł (179,3%) pochodzą z grzywien, mandatów i kosztów upomnień wyegzekwowanych przez Straż Miejską.
 • Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej
  Źródłem wykonanych dochodów za I półrocze 2004r. w wysokości 15.904.275 zł (51,1%) są podatki, udziały gmin w podatkach i opłaty, i tak:
  • udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - plan wykonano w 39,7% - 3.694.531 zł,
  • podatek od nieruchomości - plan zrealizowano w 55,2% - 10.187.427 zł,
  • podatek rolny - plan zrealizowano w 54,0% - 443.061 zł,
  • podatek leśny – plan wykonano w 93,1% - 33.507 zł,
  • podatek od środków transportowych – plan wykonano w 44,2% - 190.604 zł,
  • opłata administracyjna - plan wykonano w 2,5% - 1.620 zł,
  • podatek od czynności cywilnoprawnych – plan wykonano w 65,2% -         247.866 zł,
  • podatek od spadków i darowizn – plan wykonano w 115,8% - 37.059 zł,
  • opłata skarbowa – plan wykonano w 91,2% - 474.099 zł,
  • podatek od posiadania psów – plan zrealizowano w 105,4% - 21.075 zł,
  • podatek opłacany w formie karty podatkowej – plan zrealizowano w 38,2% - 47.691 zł,
  • opłata targowa – plan zrealizowano w 65,2% - 14.012 zł,
  • zaległości z podatków zniesionych – plan zrealizowano w 30,3% - 1.728 zł,
  • odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan zrealizowano w 106,5% - 312.101 zł,
  • wpływy z różnych opłat (opłata adiacencka, koszty upomnień, wpisy do ewidencji działalności gospodarczej, prowizja za sprzedaż znaków skarbowych) – plan zrealizowano w 56,1% - 36.711 zł,
  • wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – plan zrealizowano w 75,5% - 271.947 zł,
  • wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej – zrealizowane na minus -  649 zł,
  • udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – plan zrealizowany na minus - 110.115 zł (rozliczenie z urzędem skarbowym z przyszłych wpływów);
 • Dział 758 - Różne rozliczenia 
  Wykonane w I półroczu 2004r. dochody w wysokości 7.339.554 zł stanowiące 61,5% planu pochodzą z subwencji ogólnej z budżetu państwa:
  • część oświatowa została wykonana w 61,5% i wyniosła 6.648.920 zł,
  • część rekompensująca została wykonana w 100,0% i wyniosła 52.479 zł,
  • część równoważąca została wykonana w 50% i wyniosła 498.924 zł,
  • różne rozliczenia finansowe pochodzące głównie z odsetek uzyskanych od lokat terminowych i od środków na rachunkach bankowych w wysokości 130.418 zł (164,9%),
  • oraz środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na zasiłki i czynsz mieszkaniowy dla żołnierzy będących jedynymi żywicielami rodziny i refundacja należności za ćwiczenia żołnierzy rezerwy w wysokości 8.813 zł (100%).
 •  

 • 801 - Oświata i wychowanie
  Źródłem wykonanych dochodów w wysokości 262.249 zł (100,3%) są:
  • grzywny, mandaty i inne kary od ludności za uchylanie się od obowiązku szkolnego oraz koszty upomnień – 778 zł,
  • dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 9.019 zł (100,0%),
  • środki z kredytu Banku Światowego na realizację podkomponentu B2 „Edukacja” w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich na dostawę oprogramowania dla szkół podstawowych – 2.385 zł (100%),
  • środki z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na modernizację kotłowni, wymianę instalacji C.O. oraz docieplenie budynku Szkoły Podstawowej w Gardnie – 250.000 zł (100,0%),
  • pozostałe odsetki – 67 zł.
 • 852 - Pomoc społeczna
  Zrealizowane dochody za I półrocze 2004r. w wysokości 1.838.836 zł, co stanowi 41,1% planu, pochodzą w 98% z dotacji celowych budżetu państwa w kwocie 1.801.161 zł i przeznaczone są na realizację zadań administracji rządowej i własnych związanych z opieką społeczną i utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej, i tak:
  • dotacje na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 947.966 zł (33,8%),
  • dotacje na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 31.998 zł (50,0%),
  • dotacje na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne – 525.609 zł (63,8%),
  • dotacje na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – 17.908 zł (100%),
  • dotacje dla Ośrodków Pomocy Społecznej – 245.502 zł (50,0%),
  • dotacje na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 16.998 zł (50,0%),
  • dotacje na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 3.811 zł (100,0%),
  • dotacje na dożywianie uczniów – 11.369 zł (20,0%),
  • oraz pozostałe dochody w kwocie 37.675 zł wg następujących tytułów:
  • wpływy z różnych dochodów (w tym odsetki oraz 5% dochodów budżetu państwa od usług opiekuńczych) – 7.714 zł,
  • wpływy z usług – 5.961 zł (28,4%),
  • środki pozyskane z Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa na dożywianie dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjum – 24.000 zł (100,0%).
 •  

 • Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
  Wykonane dochody za I półrocze 2004r. w kwocie 30.000 zł (50,0%) pochodzą z dotacji celowej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (zadania powiatu przekazane do prowadzenia dla gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu młodzieży ponadgimnazjalnej).
 • Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
  Wykonane dochody za sześć miesięcy w wysokości 2.908.454 zł stanowią 18,2% planu i pochodzą z:
  • środków Phare na dofinansowanie własnych inwestycji gminy Gryfino (rozbudowa oczyszczalni ścieków dla miasta Gryfina) – 2.731.933 zł (17,3%),
  • dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań powstałych w 2003r. z tytułu finansowania oświetlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą – 165.204 zł (100,0%),
  • wpływy z opłaty produktowej – 11.317 zł
 • Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
  Źródłem wykonanych dochodów w wysokości 290.106 zł (67,4%) w tym dziale są:
  • otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej od sponsorów z przeznaczeniem na obchody „Dni Gryfina 2004” oraz dla chóru i odsetki – 203.576 zł (88,3%),
  • środki z Województwa Zachodniopomorskiego na realizację zadania pn. „Koncepcja programowo-przestrzenna turystycznego zagospodarowania rzeki Odry na odcinku miasta Gryfino” - 86.530 zł (43,2%).
WYDATKI

Wydatki Gminy Gryfino w I półroczu 2004 roku (wykres)

Zaplanowane na dzień 30 czerwca 2004r. wydatki budżetu gminy w kwocie 83.875.774 zł zostały wykonane w wysokości 35.021.717 zł, co stanowi 41,8% wykonania.

Z ogólnej kwoty wykonanych wydatków przypada:

 • 79,9% na wydatki bieżące, tj. kwota 27.988.900 zł
 • 20,1 % na wydatki inwestycyjne, tj. kwota 7.032.817 zł

Wydatki bieżące budżetu gminy obejmują:

 1. wynagrodzenia pracownicze wraz z pochodnymi na łączną kwotę 10.490.953 zł, tj. 37,5 %  wydatków bieżących,
 2. dotacje z budżetu gminy, w tym głównie na dofinansowanie przedszkoli, instytucji kultury (Biblioteka Publiczna, Gryfiński Dom Kultury), obiektów sportowych, zakładu budżetowego (Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji) oraz dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie sportu – 3.489.014 zł, tj. 12,5% ogólnej kwoty wykonanych wydatków bieżących,
 3. wydatki na obsługę długu – 18.335 zł, tj. 0,1% ogólnej kwoty wykonanych wydatków bieżących,
 4. wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji – 2.170.000 zł, tj. 7,8% ogólnej kwoty wykonania wydatków bieżących,
 5. pozostałe wydatki bieżące – 11.820.598 zł, tj. 42,1%.

Wydatki budżetowe zaprezentowano w ujęciu tabelarycznym w układzie:

 • tabela Nr 6 przedstawia wydatki ogółem wg klasyfikacji budżetowej - plan i wykonanie na dzień 30 czerwca 2004r.,
 • tabela Nr 7 przedstawia wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan i wykonanie na dzień 30 czerwca 2004r.,
 • tabela Nr 8 przedstawia wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji – plan i wykonanie na 30 czerwca 2004r.,
 • tabela Nr 9 przedstawia wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – plan i wykonanie na dzień 30 czerwca 2004r.,
 • tabela Nr 10 przedstawia wydatki związane z realizacją zadań własnych – plan i wykonanie na 30 czerwca 2004r.,
 • tabela Nr 10A przedstawia wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - plan i wykonanie na 30 czerwca 2004r.

Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zrealizowano w następującym zakresie:

 • Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
  Wykonane za I półrocze 2004r. wydatki w wysokości 11.340 zł (20,4%) przeznaczono na finansowanie:
  • melioracji wodnych – 2.327 zł (7,3%),
  • wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 6.546 zł (39,9%),
  • zakupu usług pozostałych (prowizja dla sołtysów za wydawanie zaświadczeń o miejscu pochodzenia zwierząt) – 37 zł (1,2%),
  • zakup prasy rolniczej oraz uczestnictwo rolników z terenu Gminy Gryfino w szkoleniach – 2.430 zł (54,0%) .
 • Dział 600 - Transport i łączność
  Wykonane wydatki w tym dziale wyniosły 1.109.562 zł (58,1%), z których sfinansowano bieżące utrzymanie, naprawy i remonty cząstkowe dróg gminnych i powiatowych.
  • Zadania inwestycyjne wykonane zostały na ogólną kwotę 756.000 zł, i tak:
  • dokończenie przebudowy ulic Juliusza Słowackiego, Lechickiej, Ogrodowej, Elizy Orzeszkowej i Kwiatowej,
  • budowa ulicy Artyleryjskiej,
  • dokumentacje projektowe budowy dróg w Czepinie, ulicy Mieszka I, Podgórnej, Łokietka, Wierzbowej i Andersa.
  • W zakresie remontów oraz bieżącego utrzymania dróg wydatki wyniosły 318.294 zł, z których wykonano między innymi odnowienie oznakowania drogowego, remont cząstkowy ulic i chodników w Gryfinie, remont drogi do Raczek, drogi w Mielenku Gryfińskim i ponadto usunięto awarie sieci kanalizacyjnej oraz odremontowano zdewastowane wiaty przystankowe.
  • W ramach dotacji uzyskanej od Samorządu Powiatowego wydatkowano środki w kwocie 35.268 zł, które przeznaczono na utrzymanie ulic powiatowych w mieście Gryfino w zakresie czystości, zieleni i akcji „zima” zgodnie z zawartym porozumieniem.
 • Dział 630 - Turystyka
  Wykonane w 25,5% wydatki na kwotę 11.221 zł pokryły wydatki na organizację imprez turystycznych i krajoznawczych:
  • Eliminacji województwa zachodniopomorskiego XXXII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego,
  • Dofinansowanie Marszów na Orientację w ramach Gryfińskich Dni Orienteeringu oraz XII Mistrzostw Polski w Nocnych Marszach na Orientację,
  • Opracowanie graficzne szlaków turystycznych,
  • Dofinansowanie organizacji marszów na orientację dzieci i młodzieży.
 • Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
  wydatków za sześć miesięcy w tym dziale wynosi 1.883.460 zł, co stanowi 29,4% wykonania planu.
  • Środki finansowe w kwocie 173.239 zł (20,6%) zostały przeznaczone na:
   • gospodarkę gruntami i nieruchomościami, a w szczególności na sporządzanie wycen nieruchomości dla potrzeb aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów oraz planowanych wszczęciem postępowań w sprawie ustalenia opłat adiacenckich z tytułu wybudowanych przez gminę urządzeń infrastruktury technicznej,
   • opłaty notarialne związane z obrotem nieruchomości,
   • opłaty sądowe związane z wpisem hipotecznym,
   • koszty wypisów i wpisów z ewidencji gruntów,
   • wykonanie oznaczeń ulic i numerów posesji,
   • koszty zamieszczanych ogłoszeń w prasie,
   • kaucje mieszkaniowe (wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia  3 października 2000r.),
   • odszkodowania za grunty przejęte pod drogi powstałe w wyniku podziałów oraz scaleń i podziałów nieruchomości.
  • Utrzymanie zasobów mieszkaniowych w ramach umowy z Gryfińskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego oraz modernizację i remonty budynków mieszkalnych komunalnych, adaptację mieszkania dla osoby niepełnosprawnej, rozbiórkę spalonego budynku przy ul. Sportowej wydatkowano środki w wysokości 1.710.221 zł(32,3%).
 •  

 • Dział 710 - Działalność usługowa
  W dziale tym zostały wykonane wydatki w wysokości 159.228 zł (16,7%) w zakresie:
  • zmian planu zagospodarowania przestrzennego a w szczególności w zakresie robót geodezyjnych – 84.974 zł (15,2%),
  • utrzymania i zarządzania cmentarzami komunalnymi i wojennym – 74.254 zł (19,0%)
 • Dział 750 - Administracja publiczna
  Środki finansowe w wysokości 3.495.823 zł (47,8% wykonania planu) przeznaczone zostały na utrzymanie urzędu, i tak:
  • zadania ustawowo zlecone z zakresu administracji rządowej i zadania własne gminy wykonywane bezpośrednio przez Urząd Miasta i Gminy Gryfino (ewidencja ludności) – 292.876 zł (55,6%), z tego na:
   • wynagrodzenia i pochodne – 276.610 zł,
   • pozostałe wydatki bieżące – 16.266 zł,
  • utrzymanie i obsługa gminnego biura rady (diety radnych, szkolenia i koszty delegacji radnych) – 96.884 zł (48,7%),
  • koszty związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Miasta i gminy Gryfino oraz opłaty mediów, zabezpieczenie bazy lokalowej, ubezpieczenie majątku gminy itp.– 3.050.630 zł (47,5%), z tego na:
   • wynagrodzenia i pochodne (w tym 7 nagród jubileuszowych i 2 odprawy emerytalne) – 1.954.497 zł,
    Ponadto Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie jest realizatorem robót publicznych, prac interwencyjnych, miejscem odbywania stażów i zdobywania doświadczenia zawodowego przez bezrobotnych absolwentów szkół średnich i wyższych. W roku 2004 gmina uczestniczy w programach dla osób bezrobotnych.
    Ogółem w ramach wszystkich programów zatrudnionych jest 6 osób po 2 osoby w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych i staży.
   • wydatki na zakupy inwestycyjne (sprzęt komputerowy, koszty projektu nadbudowy budynku urzędu i koncepcji rozbudowy wraz z windą oraz częściowe wydatki na wykonanie elewacji budynku) – 276.544 zł,
   • dotacja celowa na zakup sztandaru dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie – 3.000 zł
   • pozostałe wydatki bieżące – 816.589 zł.
  • diety sołtysów za udział w sesjach, koszty egzekucji należności gminy z najmu i dzierżaw, koszty bankowe – 55.433 zł (81,7%), 
 •  

 • Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
  Wydatkowano środki w wysokości 43.539 zł (79,6%) z przeznaczeniem na organizację i obsługę wyborów do Parlamentu Europejskiego.
 • Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
  Wydatki w I półroczu 2004r. zrealizowano w 31,4% tj. w kwocie 318.483 zł i przeznaczono na:
  • działalność i bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych (ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych, nagrody strażaków i bieżące utrzymanie samochodów i remiz strażackich) – 111.125 zł (21,7%),
  • wydatki związane z obroną cywilną tj. remont i utrzymanie syren alarmowych – 886 zł (19,7%),
  • obsługę i bieżące utrzymanie Straży Miejskiej – 206.472 zł (45,6%), z tego na:
   • wynagrodzenia i pochodne – 168.249 zł,
   • pozostałe wydatki bieżące (sorty mundurowe, bloki mandatów karnych i kart drogowych, remont, ubezpieczenie oraz zakup paliwa do samochodu służbowego Lanos, delegacje, opłata częstotliwości radiowej i wywoływanie odbitek fotograficznych) – 38.223 zł.
 •  

 • Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.
  W tym dziale kwota w wysokości 22.486 zł (40,9%) została wydatkowana na wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów za pobieranie podatków i opłat lokalnych, wynagrodzenie za opłatę targową dla Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Gryfinie oraz koszty z tytułu prowadzonej egzekucji przez urzędy skarbowe.
 • Dział 757 - Obsługa długu publicznego
  W tym dziale kwota w wysokości 18.335 zł (61,1%) została wydatkowana na pokrycie odsetek od zaciągniętego kredytu długoterminowego w 1999r.
 • Dział 758 - Różne rozliczenia finansowe
  Ogółem wykonane wydatki w tym dziale wynoszą 2.176.588 zł (88,6%), w tym:
  • spłatę udzielonego poręczenia pożyczki przyznanej Fundacji Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino przez Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A. – 2.170.000 zł (98,8%),
  • wypłaty zasiłków i opłat czynszu mieszkaniowego poborowych będących jedynymi żywicielami rodziny – 6.588 zł (67,4%),
 •  

 • Dział 801 - Oświata i wychowanie
  W tym dziale zaplanowane wydatki zrealizowano w 51,2% tj. 11.526.686 zł z przeznaczeniem na utrzymanie i bieżącą działalność placówek oświatowych:
  • wynagrodzenia i pochodne – 6.527.327 zł, co stanowi 56,6% ogółu wykonanych wydatków w tym dziale
  • wydatki inwestycyjne – 122.501 zł jest to 1,1% wykonanych wydatków w tym dziale,
  • dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego (przedszkola) – 1.657.000 zł, co stanowi 14,4% wykonanych wydatków w tym dziale,
  • pozostałe wydatki rzeczowe – 3.219.858 zł, co stanowi 27,9% wydatków ogółem w tym dziale.
 • Poniższa tabela przedstawia ilość zatrudnionych oraz ilość uczniów w placówkach oświatowych gminy:

  Placówka

  Nauczyciele

  Pracownicy administracji i obsługi

  Razem pracownicy

  Liczba uczniów

  etaty

  osoby

  etaty

  osoby

  etaty

  osoby

  Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie

  61,33

  63,00

  23,55

  24,00

  84,88

  87,00

  800

  Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie

  46,00

  48,00

  16,50

  18,00

  62,50

  66,00

  604

  Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie

  33,06

  34,00

  10,58

  11,00

  43,64

  45,00

  438

  Szkoła Podstawowa w Chwarstnicy

  16,37

  19,00

  11,88

  20,00

  28,25

  39,00

  211

  Szkoła Podstawowa w Gardnie

  29,08

  31,00

  15,32

  18,00

  44,40

  49,00

  349

  Szkoła Podstawowa w Radziszewie

  9,22

  10,00

  5,60

  7,00

  14,82

  17,00

  95

  Szkoła Podstawowa w Żabnicy

  11,44

  13,00

  5,50

  7,00

  16,94

  20,00

  113

  Gimnazjum w Gryfinie

  85,09

  90,00

  24,78

  25,00

  109,87

  115,0

  1216

  Młodzieżowy Dom Kultury w Gryfinie

  13,44

  46,00

  3,75

  5,00

  17,19

  51,00

  -

  Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Gryfinie

  15,52

  40,00

  1,00

  2,00

  16,52

  42,00

  -

  Zakład Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Gryfinie

  -

  -

  18,84

  19,00

  18,84

  19,00

  -

  • Szkoły podstawowe wydatkowały kwotę 5.487.171 zł (46,9%) z podziałem na poszczególne placówki:
   • Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 1.449.534 zł, w tym:
    wynagrodzenia i pochodne – 1.154.216 zł,
    pozostałe wydatki bieżące – 295.318 zł.

   • Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 1.137.826 zł, w tym:
    wynagrodzenia i pochodne – 898.883 zł,
    pozostałe wydatki bieżące – 238.943 zł.

   • Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie – 716.622 zł, w tym:
    wynagrodzenia i pochodne – 580.320 zł,
    pozostałe wydatki bieżące – 136.302 zł.

   • Szkoła Podstawowa w Chwarstnicy – 552.137 zł, w tym:
    wynagrodzenia i pochodne – 407.801 zł,
    pozostałe wydatki bieżące – 144.336 zł.

   • Szkoła Podstawowa w Gardnie – 918.778 zł, w tym:
    wynagrodzenia i pochodne – 592.313 zł,
    pozostałe wydatki bieżące – 326.465 zł.

   • Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 293.989 zł, w tym:
    wynagrodzenia i pochodne – 228.529 zł,
    pozostałe wydatki bieżące – 65.460 zł.

   • Szkoła Podstawowa w Żabnicy – 359.505 zł, w tym:
    wynagrodzenia i pochodne – 274.798 zł,
    pozostałe wydatki bieżące – 84.707 zł.
   • Dodatkowo wykonano remonty w szkołach (blaty, remont dachu, adaptacja pomieszczeń na pracownię komputerową, udrożnienie kanalizacji, awarie kanalizacji deszczowej i muru) – 58.780 zł

  • Przedszkola „dla maluchów” i klasy „0” wydatkowały kwotę 1.933.320 zł, co stanowi 51,8% planowanych wydatków i w rozbiciu na poszczególne jednostki przedstawia się następująco:
   • Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 64.040 zł, w tym:
    wynagrodzenia i pochodne – 58.190 zł,
    pozostałe wydatki bieżące – 5.850 zł,

   • Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 30.695 zł, w tym:
    wynagrodzenia i pochodne – 27.995 zł,
    pozostałe wydatki rzeczowe – 2.700 zł

   • Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie – 50.665 zł, w tym:
    wynagrodzenia i pochodne – 45.390 zł,
    pozostałe wydatki rzeczowe – 5.275 zł

   • Szkoła Podstawowa w Chwastnicy – 35.313 zł, w tym:
    wynagrodzenia i pochodne – 29.635 zł,
    pozostałe wydatki rzeczowe – 5.678 zł

   • Szkoła Podstawowa w Gardnie – 43.879 zł, w tym:
    wynagrodzenia i pochodne – 36.665 zł,
    pozostałe wydatki rzeczowe – 7.214 zł

   • Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 21.661 zł, w tym:
    wynagrodzenia i pochodne – 18.265 zł,
    pozostałe wydatki rzeczowe – 3.396 zł

   • Szkoła Podstawowa w Żabnicy – 20.063 zł, w tym:
    wynagrodzenia i pochodne – 16.934 zł,
    pozostałe wydatki rzeczowe – 3.129 zł

   • Na prowadzenie działalności przedszkoli dla dzieci w wieku 3-6 lat została przekazana dotacja przedmiotowa budżetu gminy w kwocie 1.657.000 zł (55,2%). Obsługa przedszkoli jest prowadzona przez zakład budżetowy. Na terenie miasta Gryfina działa 5 przedszkoli.
   • Wykonano ekspertyzy budowlane dla Przedszkoli Nr 4 i 2 oraz częściowo sfinansowano remont dachu w Przedszkolu Nr 2 i 5 – 10.004 zł (10,0%).

   • Gimnazjum wydatkowało kwotę 3.277.898 zł, co stanowi 61,5% planowanych wydatków z tego na:
    • wynagrodzenia i pochodne – 1.792.466 zł
    • wydatki inwestycyjne (zakup sprzętu audiowizualnego do auli szkoły) – 104.228 zł
    • wydatki remontowe (remont auli, części korytarzy i łazienek w gimnazjum) – 986.022 zł
    • pozostałe wydatki rzeczowe – 395.182 zł
   • Dowożenie uczniów do szkół z terenu gminy Gryfino sfinansowano w wysokości 284.899 zł, co stanowi 51,8% planowanych wydatków.
   • Na funkcjonowanie i bieżące utrzymanie Zakładu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w wysokości 501.303 zł, co stanowi 46,4% planu, w tym:
    • wynagrodzenia i pochodne – 364.929 zł,
    • pozostałe wydatki bieżące – 136.374 zł
   • Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli związanych z awansem zawodowym w wysokości 28.477 zł, co stanowi 34,3% planowanych wydatków.
   • Pozostałe zadania w zakresie oświaty (szkolenia nauczycieli i pracowników Wydziału oświaty, zakup programów komputerowych, sztandaru i nagród dla laureatów konkursów oświatowych) w wysokości 13.618 zł (52,4%).

  • Dział 851 - Ochrona zdrowia
   Łącznie w dziale tym wydatkowano kwotę 138.877 zł, która stanowi 14,0% planu. 
   • W ramach Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę 125.658 zł w tym na;
    • diety Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
    • koszt realizacji dodatkowych zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym dyżurów w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym, wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia, konsultacji w działaniach interwencyjno-wspierających oraz świadczenia pomocy prawnej,
    • koszt organizacji warsztatów, zajęć terapeutycznych, szkoleń,  prowadzenie 7 świetlic socjoterapeutycznych, organizację imprez antyalkoholowych i antynarkotykowych, zakup środków żywności dla rodzin patologicznych oraz pozostałe wydatki związane z działalnością GKRPA,
   • W ramach pozostałej działalności w zakresie ochrony zdrowia wydatkowano kwotę w wysokości 13.219 zł ( 44,1%) w szczególności na refundację zakupu schodołazu dla dziecka niepełnosprawnego, dofinansowanie rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych oraz na zakup specjalistycznych książek w tym zakresie.
  • Dział 852 - Pomoc społeczna
   W tym dziale wydatki zostały wykonane w wysokości 3.121.662 zł (38,9%). W ramach tego działu są realizowane przede wszystkim zadania z zakresu administracji rządowej i zadania własne z zakresu pomocy społecznej. Wykorzystane środki zostały przeznaczone na:
   • świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 812.935 zł (29,0%)
   • opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 22.503 zł (35,2%),
   • zasiłki i pomoc w naturze tj. na wypłaty świadczeń w postaci zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, dożywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz innych zasiłków celowych w gotówce i w naturze tj. renty socjalne, zasiłki stałe i okresowe, zasiłki macierzyńskie, zakup opału, ubrań, żywności i inne – 891.740 zł (40,3%),
   • dodatki mieszkaniowe wypłacone przez Ośrodek Pomocy Społecznej – 581.266 zł (49,6%),
   • zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – 17.716 zł (98,9%),
   • funkcjonowanie i bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej – 710.981 zł (46,3%), z przeznaczeniem na:
    • wynagrodzenia i pochodne – 620.222 zł,
    • wydatki inwestycyjne (komputeryzacja) – 3.890 zł,
    • pozostałe wydatki bieżące – 86.869 zł.
   • sfinansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych - 49.465 zł (42,6%),
   • pozostałe wydatki związane z opieką społeczną - 35.056 zł (38,0%), (dofinansowanie zadania dożywiania uczniów, zaspokojenie potrzeb rodzin byłych pracowników PGR oraz wypłaty innych świadczeń związanych z opieką społeczną).
  •  

  • Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
   W tym dziale zaplanowane wydatki zrealizowane w 45,1% w wysokości 1.078.986 zł zostały przeznaczone na utrzymanie i bieżącą działalność świetlic szkolnych i placówek wychowania pozaszkolnego, i tak:
   -
   wynagrodzenia i pochodne – 880.067 zł, co stanowi 81,6% ogółu wydatków w tym dziale
   pozostałe wydatki rzeczowe – 198.919 zł, co stanowi 18,4% wydatków ogółem w tym dziale,
   • świetlice szkolne wydatkowały kwotę 449.128 zł (41,3%) z podziałem na poszczególne placówki:
    • Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 93.549 zł, w tym:
     - wynagrodzenia i pochodne – 84.864 zł,
     - pozostałe wydatki bieżące – 8.685 zł,
    • Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 80.013 zł, w tym:
     - wynagrodzenia i pochodne – 71.057 zł
     - pozostałe wydatki bieżące – 8.956 zł
    • Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie – 51.510 zł, w tym:
     -
     wynagrodzenia i pochodne – 47.636 zł,
     -
     pozostałe wydatki rzeczowe – 3.874 zł

    • Szkoła Podstawowa w Chwastnicy – 29.070 zł, w tym:
     -
     wynagrodzenia i pochodne – 27.505 zł,
     -
     pozostałe wydatki rzeczowe – 1.565 zł

    • Szkoła Podstawowa w Gardnie – 64.676 zł, w tym:
     -
     wynagrodzenia i pochodne – 58.633 zł,
     -
     pozostałe wydatki rzeczowe – 6.043 zł

    • Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 5.319 zł, w tym:
     -
     wynagrodzenia i pochodne – 5.004 zł,
     -
     pozostałe wydatki rzeczowe – 315 zł

    • Szkoła Podstawowa w Żabnicy – 31.085 zł, w tym:
     -
     wynagrodzenia i pochodne – 26.549 zł,
     -
     pozostałe wydatki rzeczowe – 4.536 zł

    • Gimnazjum w Gryfinie – 93.906 zł, w tym:
     -
     wynagrodzenia i pochodne – 86.080 zł,
     -
     pozostałe wydatki bieżące – 7.826 zł

    • placówki wychowania pozaszkolnego wydatkowały kwotę 618.075 (48,6%) z podziałem na poszczególne placówki:
     • Międzyszkolny Ośrodek Sportowy – 305.522 zł, w tym
      - wynagrodzenia i pochodne – 237.660 zł,
      - pozostałe wydatki bieżące – 67.862 zł,
     • Młodzieżowy Dom Kultury – 312.553 zł, w tym
      - wynagrodzenia i pochodne – 235.078 zł,
      - pozostałe wydatki bieżące – 77.475 zł,
    • dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano kwotę 2.830 zł (23,8%),
    • pozostałe zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej tj. dofinansowanie szkolnych Lig Ochrony Przyrody, realizacja programu edukacji przyrodniczej, ekologicznej i leśnej oraz przewóz osób na masowe imprezy organizowane w zasięgu gminy i powiatu, konkursy, fundacje, zakupy nagród rzeczowych, itp. – 8.953 zł (35,8%).

   • Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
    Ogółem wykonane wydatki w tym dziale wynoszą 6.993.504 zł (28,2%). Środki zostały przeznaczone na zadania własne gminy, i tak:
    • gospodarkę ściekową i ochrona wód (utrzymanie studni, kanalizacji deszczowych, opłaty środowiskowe z tytułu odprowadzania wód deszczowych z dróg gminnych), wydatki inwestycyjne - oczyszczalnia ścieków –
     5.501.335 zł (24,7%),
    • gospodarkę odpadami (zakup i rozwiezienie pojemników do selektywnej zbiórki) – 15.407 zł 69,4%),
    • oczyszczanie miasta i wsi (zimowe utrzymanie ulic gminnych i powiatowych, likwidacja dzikich wysypisk, zakup koszy ulicznych itp.) – 277.931 zł (58,0%),
    • utrzymanie zieleni w mieście i gminie (poprzeglądowe wycinki drzew na terenach gminnych i ulicach powiatowych, zakup sadzonek drzew i krzewów oraz traw) – 143.617zł (51,3%),
    • schroniska dla zwierząt (wyłapywanie i przewóz do schroniska, zakup karmy, akcesoriów oraz usługi weterynaryjnej oraz dotacja celowa) – 8.869 zł (27,7%),
    • oświetlenie ulic, placów i dróg (oświetlenie ulic, koszty eksploatacji   i konserwacji oświetlenia ulicznego oraz wykonanie iluminacji Baszty Bańskiej i podłączenie sceny na „Dni Gryfina 2004”) – 930.681 zł (58,8%),
    • pozostała działalność (wydatki związane z komunikacją autobusową-umowa z PKS - i dofinansowanie dodatkowych pociągów oraz przewozy dodatkowe) – 115.664 zł (40,2%).
   •  

   • Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
    W dziale tym wydatkowano środki w wysokości 1.826.487 zł (59,4%) z przeznaczeniem na utrzymanie ośrodków kultury, świetlic i klubów, biblioteki oraz konserwację zabytków znajdujących się na terenie gminy Gryfino, i tak:
    • wydatki związane z organizacją imprez i konkursów towarzyszących obchodom 750-lecia Gryfina oraz dofinansowanie imprez towarzyszącym tym obchodom, wykonanie pieczęci okolicznościowych z logo 750-lecia Gryfina, druk książki „Gryfino na starych fotografiach” w ramach wkładu własnego do projektu Phare – 60.858 zł (32,0%),
    • koszty organizacji uroczystego koncertu chóru i orkiestry z okazji obchodów 750-lecia Gryfina oraz koszty przewozu Chóru Nauczycielskiego na występy – 20.108 zł (50,3%),
    • wydatki związane z działalnością i bieżącym utrzymaniem domów i ośrodków kultury oraz świetlic i klubów – 483.961 zł (44,0%), z tego:
     • dotacje podmiotowe dla instytucji kultury (Gryfiński Dom Kultury) – 445.000 zł,
     • pozostałe wydatki bieżące – 38.961 zł,
    • dotacja podmiotowa dla instytucji kultury (Biblioteka Publiczna) – 480.000 zł (56,8%),
    • remonty zabytkowych kościołów (Wełtyń, Gryfino) – 41.529 zł (59,3%),
    • wykonanie zabezpieczenia murów obronnych oraz koszt koncepcji programowo-przestrzennej zagospodarowania turystycznego rzeki na odcinku miasta, dofinansowanie imprez środowiskowych i sportowo-turystycznych       – 264.678 zł (31,9%),
    • promocja miasta i gminy poprzez organizacje imprez masowych wynikających z kalendarium 2004r. – 475.353 zł (57,3%), i tak:
     • kalendarze, foldery informacyjne i reklamowe „Dni Gryfina 2004”,
     • nagrody rzeczowe dla laureatów konkursów oświatowych, kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych związanych z promocją miasta Gryfina,
     • puchary oraz nagrody rzeczowe na imprezy takie jak „Świąteczne klimaty 2003”, „11 Gryfińskich Spotkań Rockowych”,
     • przygotowanie imprez promocyjnych miasta („Dni Gryfina 2004”, „Karton 2004”, „Dzień Dziecka”, „Kino pod gwiazdami”, Arka Noego”, plenerowa impreza sylwestrowa),
     • udział w targach promocyjnych,
     • publikacje promocyjne w wydawnictwach lokalnych, regionalnych, epizodycznych i ogólnopolskich.
   •  

   • Dział 926 – Kultura fizyczna i sport
    W dziale tym wydatkowano środki w wysokości 1.085.450 zł, co stanowi 59,9% planowanych wydatków z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
    • realizacja zadania własnego gminy w zakresie kultury fizycznej w tym utrzymanie urządzeń sportowych a w szczególności Centrum Wodnego Laguna – 598.533zł,
    • realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu (dotacja dla Stowarzyszeń i Klubów Sportowych na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu) – 312.200 zł,
    • zakup biletów na pływalnię dla młodzieży szkolnej – 80.000 zł,
    • organizacja i obsługa imprez sportowych („Dni Olimpijczyka”, ćwierćfinały MP w piłce ręcznej) zakup sprzętu sportowego dla UKS Energetyk Junior, zakup kosiarki dla LKS Piast oraz utrzymanie obiektów sportowych (koszenie boisk, wywóz nieczystości, ścieki, energia elektryczna) – 94.717 zł.

   Szczegółowa analiza wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów nie wykazuje nieprawidłowości.
   Organ Wykonawczy Gminy w ciągu I półrocza na bieżąco monitorował realizację wydatków, zobowiązując dysponentów środków budżetowych do bieżącego składania sprawozdań z realizacji zakresu rzeczowego wydatków.

   Wykonanie wydatków za I półrocze roku 2004 należy ocenić pozytywnie.

   W 2004 roku realizowane są zadania inwestycyjne bieżące rozpoczęte w latach poprzednich, i tak:
   1. Przebudowa ulic Słowackiego, Lechickiej, Ogrodowej, Elizy Orzeszkowej i Kwiatowej,
   2. Budowa ulicy Artyleryjskiej;
   3. Dokumentacje projektowe budowy dróg w Czepinie, ulicy Mieszka I, Podgórnej, Łokietka, Wierzbowej i Andersa,
   4. Adaptacje na mieszkania komunalne i uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe Taras Północ i rejon ulicy Jana Pawła i Władysława Reymonta,
   5. Modernizacja i elewacja budynku oraz projekt i koncepcja nadbudowy budynku administracyjnego Urzędu,
   6. Modernizacja remiz Ochotniczych Straży Pożarnych,
   7. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gryfinie wraz z budową kanalizacji Północ Gminy,
   8. Budowa oświetlenia m.in. iluminacja Bramy Bańskiej,
   9. Budowa świetlic wiejskich,
   10. Koncepcja programowo-przestrzenna turystycznego zagospodarowania rzeki Odry na odcinku miasta Gryfino.

   GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

   Budżet gminy Gryfino w I półroczu roku 2004 był wykonywany przez jednostki budżetowe w powiązaniu z planami finansowymi przychodów i wydatków jednostek gospodarki pozabudżetowej – zakładów budżetowych takich jak:

   1. Przedszkola
   2. Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji

   Zakłady budżetowe wypracowują dochody własne oraz mogą otrzymywać dotację, która podlega ograniczeniom zgodnie z ustawą o finansach publicznych.
   Zestawienie przychodów i wydatków - plan i wykonanie na dzień 30 czerwca 2004r przedstawiają  tabele Nr 11 i tabele Nr 12. Planowane dotacje z budżetu gminy dla przedszkoli zostały wykonane w 55,2%.
   Szczegółowe zestawienie planu i wykonania dla Przedszkoli według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela Nr 11.

   Przychody zostały wykonane w 50,2% w stosunku do planu na kwotę 1.954.818 . Koszty i inne obciążenia zostały wykonane w 50,2% w stosunku do planu na kwotę 1.954.818 zł.
   Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego wynosił – 63.030 zł

   Szczegółowe zestawienie planu i wykonania dla zakładu budżetowego - Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela Nr 12.
   Przychody
   zostały wykonane w 43,4% w stosunku do planu na kwotę 302.000 . Koszty i inne obciążenia zostały wykonane w 43,4% w stosunku do planu na kwotę 302.000 zł.Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego wynosił –   (-) 13.409 zł

   tabela Nr 13 przedstawia plan i wykonanie środka specjalnego pn. Drogi publiczne gminne.
   Plan przychodów został wykonany w 65,3%, wykonanie przychodów na dzień 30 czerwca 2004r wyniosło 26.103 zł, wydatki zrealizowano na kwotę 26.103 zł.
   Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił – 1.741 zł            

   tabela Nr 14 przedstawia plan i wykonanie środka specjalnego pn. Stołówki szkolne i pozostała działalność w oświacie.
   Plan przychodów został wykonany w 73,3%, wykonanie przychodów na dzień 30 czerwca 2004r wyniosło 504.594 zł, wydatki zrealizowano na kwotę 504.594 zł, plan wydatków zrealizowano w 73,3%
   Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił – 90.050 zł

   GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
   I
   GOSPODARKI WODNEJ

   Środki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczone są na realizację celów ochrony środowiska – głównie na inwestycje pro-ekologiczne oraz edukację ekologiczną.

   W tabeli Nr 15 przedstawiono plan i wykonanie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dzień 30 czerwca 2004r. według działów, rozdziałów i paragrafów.

   • Planowane przychody wyniosły 6.577.742 zł, wykonano plan w 45,3% na kwotę 2.981.027 zł.
   • Planowane wydatki wyniosły 6.577.742 zł, wykonano plan w 45,3% na kwotę 2.981.027 zł.
   • Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 1.387.203 zł.

   W tabeli Nr 16 przedstawiono sprawozdanie o nadwyżce.

   Wykaz zadań rzeczowych przedstawia się następująco:

   1. modernizacja i rozbudowa oczyszczalni w Gryfinie wraz z budową kanalizacji Północ Gminy – 238.184 zł,
   2. projekt II kwatery na wysypisku odpadów komunalnych – 3.800 zł,
   3. modernizacja ujęcia wody w Steklnie – 458.808 zł,
   4. projekt kanalizacji na terenie gminy – 41.212 zł,
   5. dotacja na zakup podnośnika dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie – 200.000 zł,
   6. docieplenie budynków komunalnych, remonty i wymiana okien – 275.975 zł,
   7. docieplenie budynków szkolnych i wymiana okien – 255.684 zł,
   8. dotacja dla Szpitala Powiatowego w Gryfinie na zmianę systemu ogrzewania – 6.400 zł,
   9. zakup pojemników na odpady, piasek , śmietniki i wiadra – 25.038 zł,
   10. awaryjne remonty sieci wodno-kanalizacyjnej i deszczowej – 83.099 zł,
   11. nagrody za konkursy ekologiczne – 3.339 zł,
   12. koszty prowadzenia rachunku bankowego i inne – 2.285 zł.

   Przedkładając Wysokiej Radzie niniejszą informację z wykonania budżetu gminy za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2004r, wnoszę w imieniu Organu Wykonawczego Gminy o uznanie, iż budżet minionego okresu został wykonany prawidłowo.

   Wnoszę o przyjęcie przedkładanej informacji z wykonania budżetu za I półrocze roku 2004.

    

   Burmistrz Miasta i Gminy

   Henryk Piłat

   Gryfino, dnia 25 sierpnia 2004 r.