BUDŻET MIASTA I GMINY GRYFINO NA ROK 2004

Objaśnienia do budżetu na rok 2004

1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu.

Podstawę do opracowania projektu budżetu stanowią:

 • uchwała Nr VIII/118/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 maja 2003r. w sprawie procedury uchwalenia budżetu.
 • uchwała Nr XII/176/03 Rady Miejskiej z dnia 25 września 2003r. w sprawie założeń polityki budżetowej gminy Gryfino na rok 2004 wraz z określeniem zadań priorytetowych w wydatkach budżetowych.
 • zarządzenie Nr 133/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 26 września 2003 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy na rok 2004.

Na rok 2004 dla Gminy Gryfino ustalono wstępne kwoty dotacji i subwencji, które przyjęto do projektu budżetu na podstawie:

 • planowanej kalkulacji Ministra Finansów na 2004 rok dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ustaleń wysokości poszczególnych części subwencji ogólnej (pismo Ministra Finansów: nr ST3-4820/81/2003),
 • informacji o przyznanych wstępnie na 2004r. kwotach dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych gminy ( pismo nr FB.1-3010/22/2003).

Podstawą planowanych kwot dochodów i wydatków projektowanego budżetu było głównie przewidywane wykonanie roczne za 2003r. z uwzględnieniem skutków wynikających z:

 • istniejącego w dniu 30 czerwca 2003r. stanu organizacyjnego i prawnego dotyczącego zadań finansowanych z budżetu gminy,
 • istniejącej w dniu 30 czerwca 2003r. sieci jednostek i placówek finansowanych z budżetu,
 • istniejącego w dniu 01 lipca 2003r. stanu zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych gminy,
 • podjętych uchwał Rady Gminy dotyczących mienia gminy, a także przystąpienia do realizacji określonych zadań inwestycyjnych,
 • wypłat jednorazowych dla pracowników z tytułu nagród jubileuszowych, odpraw rentowo-emerytalnych oraz innych wynikających ze stosunku pracy.
 • efektywnej stopy procentowej naliczania składek na ubezpieczenia społeczne ustalonej na poziomie 17,23%,
 • wzrostu wydatków o wskaźnik wzrostu cen, towarów i usług konsumpcyjnych ustalonych na poziomie 2,3%,
 • wzrostu wynagrodzeń o wskaźnik waloryzacji wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej ustalony na poziomie 3% ,

Burmistrz Miasta i Gminy w sytuacji przesunięcia ustawowych terminów składania projektu budżetu z 15 listopada na 15 grudzień oraz przekazania jednostkom samorządu informacji o wstępnych kwotach subwencji, dotacji i udziału w podatkach na dzień 1 grudnia musiał się określić, które z zadań jako priorytety zostaną uwzględnione w przyszłorocznym budżecie. W tej sytuacji znaczna część zadań, która powinna być realizowana zgodnie z założeniami polityki budżetowej gminy i ustalonymi wskazówkami do opracowania projektu budżetu gminy przez stałe komisje Rady i organizacje społeczne nie zostały ujęte, jako że środki przewidziane w przyszłorocznym budżecie uniemożliwiają ich wykonanie.

Wdrożenie nowej systemowej ustawy o dochodach JST usprawiedliwia wyjątkowość sytuacji. Jest to ustawa ustrojowa. Dotyczy finansów tylko w finalnym aspekcie, a naprawdę kondycji, roli samorządów, istotnie zmienia ich rolę w państwie. Proces przechodzenia z jednego systemu finansowania zadań w drugi niesprawdzony budzi wiele wątpliwości i zastrzeżeń, jak również nie powoduje stabilności i bezpieczeństwa, ponieważ już w roku następnym ustawa będzie podlegała modyfikacji.

Planowanie dochodów jest względnie prostą czynnością, gdyż możliwości sterowania wielkością dochodów przy rocznym horyzoncie czasowym są dość ograniczone. Rada Miejska może, co prawda, wpłynąć na wysokość dochodów, ustalając stawki poszczególnych podatków, opłat i innych należnych gminie dochodów. Jednak podwyższenie stawek nigdy nie przedkłada się na proporcjonalny do wzrostu stawek wzrost dochodów, podwyższenie stawek, często wywołuje efekt odwrotny do zamierzonego. W związku z tym planując dochody nie nastąpił gwałtowny ich wzrost. Do projektu budżetu na 2004 rok zaproponowano realny plan dochodów, który został sporządzony w miarę dokładnie i bezpiecznie. Bazą do wyliczenia kwot ujętych w planie był rok 2002 a nie rok 2003. Z uwagi na niczym nie udokumentowany wzrost dochodów własnych gminy, a w szczególności dotyczących podatków w stosunku do osiągniętych dochodów w roku 2002, który zakładał w podatkach wzrost z góry nierealny, np.

 • w podatku rolnym od osób fizycznych w stosunku do roku 2002 z kwoty 349.932 zł zaplanowano w 2003 r. dochód w wysokości 450.000 zł czyli wzrost o 28,6 %
 • w podatku od nieruchomości od osób prawnych w roku 2002 z kwoty 12.526.830 zł zaplanowano w 2003 r. dochód w wysokości 18.562.907 zł czyli wzrost o 32,5 %
 • w podatku od nieruchomości od osób fizycznych w roku 2002 z kwoty 1.351.496 zł zaplanowano w 2003 r. dochód w wysokości 2.344.800 zł czyli wzrost o 73,5 %
 • w podatku od środków transportu (osoby prawne) w stosunku do roku 2002 z kwoty 103.577 zł zaplanowano w 2003 r. dochód w wysokości 320.000 zł czyli wzrost o 308,9 %
 • w podatku od środków transportu (osoby fizyczne) w stosunku do roku 2002 z kwoty 316.572 zł zaplanowano w 2003 r. dochód w wysokości 400.000 zł czyli wzrost o 26,3 %
 • z karty podatkowej w stosunku do roku 2002 z kwoty 248.400 zł zaplanowano w 2003 r. dochód w wysokości 364.833 zł to jest wzrost o 38,2%.

Przedkładany pod obrady Wysokiej Rady projekt budżetu gminy na 2004r. jest następujący:

prognozowane dochody budżetowe zostały ustalone w wysokości 73.117.900 zł
planowane wydatki budżetowe zostały skalkulowane w wysokości 72.327.600 zł

- Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 790.300 zł (przeznaczona na spłatę zaciągniętego kredytu )

Zatem projekt budżetu na 2004r. jest budżetem nadwyżkowym, który zamyka się kwotą 790.300 zł

Projekt budżetu ujmuje wielkości wpływów zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (ustawa przed rozpatrzeniem stanowiska Senatu) z dnia 23.10.2003r.

W porównaniu do wielkości dochodów określonych uchwałą budżetową na rok 2003 do planowanej na 2004 – odnotowuje się wzrost o 34,8% co daje 18.855.900 zł

W odniesieniu do wielkości wydatków budżetowych określonych uchwałą budżetową na rok 2003 do planowanej na rok 2004 – odnotowuje się wzrost o 35,3% co daje 18.856.000 zł

W dalszym ciągu największą pozycję w budżecie stanowić będą wydatki bieżące na zadania z zakresu:

 • oświaty i wychowania – 41,6%,
 • opieki społecznej – 9,3%,
 • bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – 1,3%,
 • administracji publicznej wraz z obsługą Rady Gminy – 12,6%,
 • edukacyjnej opieki wychowawczej – 4,7%,
 • kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 5,3%,
 • kultura fizyczna i sport – 3,5
 • pozostałe zadania – 21,7%.

Szczegółowe dane liczbowe dotyczące kwot dochodów i wydatków budżetowych oraz środków pozabudżetowych przedstawiono w załącznikach od nr 1 do nr 19 do uchwały budżetowej na 2004r. oraz opisano je w dalszej części informacji. 

2. Objaśnienia do dochodów budżetowych

Główne źródła dochodów budżetu gminy stanowić będą nadal dochody z tytułu podatków od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz udziały w podatkach od osób fizycznych , prawnych, subwencje i dotacje celowe z budżetu państwa, których wysokość ustalana jest przez ustawowo wskazane organy administracji rządowej (ministerstwa, wojewoda).

Szczegółowe informacje liczbowe o planowanych wielkościach dochodów w układzie działowym i w podziale na rozdziały klasyfikacji budżetowej odrębnie na finansowanie zadań własnych i zleconych oraz w układzie źródeł ich pozyskiwania przedstawiono w załącznikach nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 do projektu uchwały budżetowej.

Prognozowane na 2004 rok w poszczególnych działach dochody przedstawiają się następująco:

Dział 020 Leśnictwo
Prognozowane dochody w kwocie 5.500 zł pochodzą wyłącznie z dzierżawy terenów łowieckich.

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo
Źródłem dochodów w tym dziale są opłaty eksploatacyjne za wydobytą kopalinę (żwir i piasek) w miejscowości Wełtyń. Kwota w wysokości 20.000 zł została określona na podstawie ewidencji zasobu złoża.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę
Źródłem dochodów w tym dziale są dochody z tytułu zbycia udziałów Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w wysokości 6.534.500 zł ( II transza płatności do dnia 12.01.2004r.)

Dział 600 – Transport i łączność
Źródłem dochodów w tym dziale jest dotacja celowa w kwocie 95.000 zł ustalona z Samorządem Powiatowym z przeznaczeniem na utrzymanie ulic powiatowych w mieście Gryfino w zakresie czystości, zieleni i akcji „zima”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
Planowane na 2004 rok dochody w kwocie 5.334.000 zł pochodzą z następujących tytułów:
 • wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości 300.000 zł
 • wpływy z różnych opłat w wysokości 3.000 zł
 • wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 103.000 zł
 • dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych  w wysokości 3.200.000 zł
 • wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych w wysokości 1.550.000 zł
 • wpływy z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 5.000 zł
 • wpływy z tytułu różnych dochodów w wysokości 35.000 zł
 • wpływy z tytułu pozostałych odsetek w wysokości 100.000 zł
 • wpływy z GTBS Sp. z o.o. z tytułu remontów przeprowadzonych na budynkach należących do Wspólnot Mieszkaniowych oraz Gminy w wysokości 38.000 zł

Podstawą do wyliczenia prognozowanych dochodów w tym dziale są zawarte umowy cywilno - prawne, decyzje administracyjne jak również są wynikiem obsługi zasobów gospodarki komunalnej, mieszkaniowej i gospodarki nieruchomościami.

Dział 710 – Działalność usługowa
Źródłem dochodów w tym dziale w wysokości 85.000 zł są:
 • dotacje celowe z budżetu państwa, na realizację zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na utrzymanie cmentarza wojennego oraz wpływy z usług cmentarnych w wysokości 55.000 zł
 • wpływy z opłat i usług w zakresie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w wysokości 30.000 zł na wniosek osób fizycznych lub prawnych. (zadanie własne gminy)

Dział 750 – Administracja publiczna
Źródłem zaplanowanych dochodów w wysokości 234.500 zł są:

 • wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 215.000 zł są przeznaczane na utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego oraz ewidencji ludności.
 • opłat za obsługę w/w zadań zgodnie z nowym zapisem Ustawy o dochodach JST (5% wpływów z dochodów Skarbu Państwa) tj. 4.500 zł
 • wpływy w wysokości 15.000 zł  wynikają z obsługi zamówień publicznych (specyfikacji istotnych warunków zamówień publicznych, utraconych wadiów itp.) oraz z rozliczenia telefonów prywatnych.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

 • wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości - 5.020 zł (aktualizacja spisów wyborczych).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Planowane na 2004 rok dochody w wysokości 8.000 zł grzywny i mandaty (Straż Miejska)

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

75601 Wpływy z karty podatkowej              125.000 zł
Przyjęto na podstawie informacji otrzymanej z Urzędu Skarbowego na temat wpływów podatkowych za dziewięć miesięcy roku 2003r, czyli 100.238 zł
Stopień windykacji = 0,95
Wpływy obliczono w następujący sposób : (Wpływy na dzień 30 września r/9 miesięcy x 12 miesięcy , czyli cały rok 2003), tj: (100.238 zł/9x12) x stopień windykacji = 133.000 zł x 0,95 = 126.350 zł.

75615 Podatek od nieruchomości              18.000.000 zł
A. Budynki                                                     6.262.687 zł

 1. Powierzchnia mieszkalna 595.420,01 m2 x 0,49 zł = 291.755,80 zł
 2. Powierzchnia na działalność 317.568,80 m2 = ok. 4.950.000 zł
 3. Powierzchnia na działalność medyczną 39.420,13 m2 x 3,48 zł = 137.182,05 zł
 4. Garaże 35.115,24 m2 x 5,50 zł = 193.133,82 zł
 5. Budynki pozostałe na wsiach 128.524,30 m2 x 3,50 zł = 449.835,05 zł
 6. Budynki pozostałe 47.682,86 m2 = ok. 240.000 zł
 7. Pod produkcję materiału siewnego 100 m2 x 7,80 zł = 780 zł

B. Grunty                  4.383.969,76 czyli ok.   4.383.970,00 zł

 1. Grunty pod działalność 6.472.538,31 m2 = ok. 3.883.523 zł
 2. Grunty pod jeziorami 135,38 ha x 3,30 zł = 446,76 zł
 3. Grunty pozostałe 3.542.501,97 m2 = ok. 500.000 zł

C. Budowle

 1. Wartość budowli 473.307.596,67 zł = ok. 8.900.000 zł

Przypis:
Założenia:
Ulgi gminne zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Gryfinie = ok. 1.500.000 zł
W przypadkach , gdzie zastosowano zróżnicowanie stawek podatkowych ze względu na wprowadzenie stref podatkowych wpływy z tytułu podatku uśredniono.

Obliczenie wpływów:
19.546.657,00 zł. (tj. 6.262.687 zł + 4.383.970 zł + 8.900.000 zł) –1.500.000 zł = 18.046.657,00 zł, czyli 18.000.000 zł

Podstawa prawna: Uchwała Nr XV/216/03 Rady Miejskiej z dnia 4 grudnia 2003 roku, Uchwała  Nr XIV/205/03 Rady Miejskiej z dnia 30 października 2003 r. oraz  Uchwała Nr XV/221/03 Rady Miejskiej z dnia 4 grudnia 2003 r.

75615 Podatek rolny                                                  820.000 zł.
Powierzchnia gruntów w ha przeliczeniowych
Średnia cena skupu żyta ustalona uchwałą Rady Miejskiej = 27 zł za 1 q
Stawka podatkowa za 1ha przy gospodarstwie rolnym = 2,5q x 27 zł = 67,50 zł
Stawka podatkowa za 1ha dla pozostałych użytków rolnych =5q x 27zł =135 zł

Planowany podatek
{(12.092,0839 ha x 67,50 zł) +(220,521 ha x 135 zł)} x 0,93 = (816.215,66 zł+ 29.770,34 zł) x 0,93 = 845.986 zł

Ulgi gminne = 25.000 zł
Dochody = 845.986 zł – 25.000 zł = 820.986 zł , czyli   820.000 zł
Podstawa prawna: Uchwała Nr XV/218/03 Rady Miejskiej z dnia 4 grudnia 2003 r. oraz  Uchwała Nr XV/221/03 Rady Miejskiej z dnia 4 grudnia 2003 r.

75615 Podatek leśny                          36.000 zł
Ogólna powierzchnia lasów w 5.308,73 ha
Średnia cena sprzedaży drewna w zł = 107,70 zł
Stawka podatkowa za 1ha = 107,70 zł x 0,22 m3 = 23,70 zł
Stawka dla lasów ochronnych = 50% x 23,70 zł = 11,85 zł

Planowany podatek leśny:
{(2.544,5383 ha x 23,70 zł)+ (526,26 ha x 11,85 zł)} = (60.305,56 zł + 6.236,18 zł) x 0,70 = 66.541,74 x 0,7 (stopień windykacji) = 46.580 zł

Ulgi ustawowe = 11.000 zł
Dochody = 46.580 zł – 11.000 zł = 25.580 zł = ok. 36.000 zł
Podstawa prawna : Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2003 r. (Monitor Polski Nr 50 poz. 787)

75615 Podatek od środków transportowych           431.000 zł.
Plan na 2004 r. skalkulowano w oparciu o wykonanie powyższego podatku za 11 miesięcy 2003 r. i w oparciu o stopień spadku uchwalonych przez Radę Miejską w Gryfinie stawek podatkowych.

Wpływy z podatku od środków transportowych do dnia 30 listopada 2003 r. = 410.788,79 zł
Przewidywane dochody na dzień 31 grudnia 2003 r. = 450.000 zł

Spadek stawek podatkowych może spowodować realny spadek wpływów podatkowych o ok. 4% , czyli 450.000 zł x 0,96 = 432.000 zł

Podstawa prawna: Uchwała Nr XV/217/03 Rady Miejskiej z dnia 4 grudnia 2003 r. oraz Uchwała Nr XV/221/03 Rady Miejskiej z dnia 4 grudnia 2003 r.

75615 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 65.000 zł

75615 Podatek od czynności cywilnoprawnych 380.000 zł 
Przewidywane dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wniosą w roku 2003 360.000 zł.
Należy wziąć pod uwagę zmiany w przepisach ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych w ciągu roku 2003 i które wchodzą z dniem 1 stycznia 2004 r. Mogą one przyczynić się do nieznacznego wzrostu obciążeń fiskalnych podatników. Z tego tytułu nieznacznie to wpłynie na dochody z tego podatku, nawet o 5,5%.
360.000 zł x 0,055 = 379.800 zł , czyli ok. 380.000 zł.

75615 Wpływy z opłaty targowej               21.500 zł
Plan skalkulowano na podstawie wykonania dochodów opłaty targowej za 11 miesięcy 2003 r. (18.732 zł).
Należy wziąć pod uwagę zróżnicowane stawki opłaty targowej uchwalone na rok 2004 oraz fakt , iż jedynym inkasentem tej opłaty od roku 2004 zostaje OWiR. Co za tym idzie należy spodziewać się wyższych wpływów wskutek skuteczniejszej windykacji ze strony inkasenta.
Sposób obliczenia:
Plan na koniec 2003 r. = (18.732 zł : 11 miesięcy) x 12 miesięcy = 20.435 zł.
Plan na rok 2004 = 21.500 zł , czyli o ok. 5,2 % więcej niż w roku 2003.
Podstawa prawna: Uchwała Nr XV/219/03 Rady Miejskiej z dnia 4 grudnia 2003 r. oraz Uchwała Nr XV/224/03 Rady Miejskiej z dnia 4 grudnia 2003 r.

75615 Zaległości z podatków zniesionych 5.700 zł
Są to należności wynikające z układów ratalnych i odroczeń terminów płatności, a dotyczą zaległości sprzed 1998 r.

75615 Podatek od posiadania psów 20.000 zł
Wpływy na koniec listopada 2003 r. wynoszą 21.773 zł
Planowane wpływy na dzień 31.12.2003 = 23.750 zł

Należy jednak uwzględnić uchwalone 4 grudnia 2003 r. przez Radę Miejską zwolnienia z podatku od posiadania psów. Szacowany koszt ulg gminnych to ok. 2.500 zł. Stopień windykacji = 0,90 , czyli dochody będą wynosić ok. 20.000 zł.

Podstawa prawna: Uchwała Nr XV/220/03 Rady Miejskiej z dnia 4 grudnia 2003 r. oraz Uchwała Nr XV/221/03 Rady Miejskiej z dnia 4 grudnia 2003 r.

75615 Podatek od spadków i darowizn 32.000 zł
Przewidywane wykonanie na koniec roku 2003 wynosi 32.000 zł
Nie należy przyjmować, iż w roku 2004 wpływy będą wyższe niż w roku bieżącym.

75615 Odsetki od nieterminowych wpłat i opłat     74.000 zł

75615 Wpływy z różnych opłat – zwroty kosztów egzekucji  podatków i opłat    13.000 zł

75618 Wpływy z opłaty skarbowej                                        520.000 zł
Wpływy na 30 listopada 2003 r. = 456.000 zł
Przewidywane wykonanie na koniec roku 2003 = 500.000 zł
Plan na rok 2004 = 520.000 zł, czyli ok. 4% więcej niż w roku bieżącym
Wpływy z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 360.000 zł
Pozostałe wpływy z różnych opłat i odsetki                              45.000 zł

75619 Wpływy z różnych rozliczeń 3.150 zł

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa           9.748.004 zł

Podstawa prawna: Pismo Ministra Finansów Nr ST3-4820-81/2003

Dochodem własnym gminy w tym dziale są zwiększone udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) z 27,6% do 35,72% w 2004 roku oraz co stanowi kwotę                                  9.298.004 zł
oraz w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) naliczony przez gminę przy zmianie stopy z 5% obecnie do 6,71% od 2004 roku co stanowi kwotę                                                                                       450.000 zł

Zgodnie z artykułem 93 ustawy o dochodach JST w celu zapewnienia ciągłości finansowania zadań w 2004 roku gminy otrzymają do dnia 20 stycznia 2004 roku jednorazową zaliczkę z budżetu państwa w wysokości 1/12 różnicy miedzy kwotą planowanej na 2004 rok a kwotą wynikającą z udziału we wpływach z tego podatku przed dniem 01 stycznia 2004 roku. Zaliczka ta będzie potrącona w sześciu równych ratach począwszy od 01 maja 2004 roku.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na planowane dochody własne w wysokości                                  11.963.626 zł
w tej pozycji wyróżnia się:

 • projektowana subwencja ogólna z budżetu państwa zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 29.11.2003r. nr ST3-4820-81/2003  w wysokości                                            10.885.754 zł
 • projektowana część subwencji równoważącej w wysokości            997.851 zł

Zgodnie z art. 7 ustawy, dochodem jednostek samorządu terytorialnego będzie subwencja ogólna. Jednostki samorządu gminnego będą otrzymywały subwencje ogólną składającą się z części:

 • wyrównawczej,
 • równoważącej,
 • oświatowej.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej

Z uwagi na duże zróżnicowanie dochodów w gminie, wprowadzony został system wyrównawczy, który ma za zadanie ochronę jednostek najsłabszych ekonomicznie. Różnice w dochodach będą wyrównywane w postaci części wyrównawczej oraz części równoważącej subwencji ogólnej.

Uwzględniając zróżnicowanie jednostek samorządu terytorialnego pod względem dochodowym, gospodarczym i społecznym, wprowadzona została kategoryzacja tych jednostek w zakresie systemu wyrównywania różnic w potencjale dochodowym.

Część równoważąca subwencji ogólnej

Część równoważąca dla gmin ustalana jest w wysokości łącznej kwoty wpłat gmin.

Część równoważącą subwencji ogólnej otrzymają gminy w celu wyrównania ewentualnych różnic w dochodach, w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań.

W 2004 r. sposób podziału części równoważącej dla gmin został określony ustawowo.
Od roku 2005 minister właściwy do spraw finansów publicznych, po zasięgnięciu opinii reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego, określi – w drodze rozporządzenia – szczegółowy sposób podziału części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin, z uwzględnieniem między innymi sytuacji finansowej tych jednostek.

Część oświatowa subwencji ogólnej

Zgodnie z art. 27 i 28 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę przeznaczoną na część oświatową subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, ustala się corocznie w ustawie budżetowej w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym, skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.
Sposób podziału tej części subwencji ogólnej między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego określi – w drodze rozporządzenia – minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego. Sposób podziału części oświatowej subwencji ogólnej uwzględniać będzie w szczególności typy i rodzaje szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, stopnie awansu zawodowego nauczycieli oraz liczbę uczniów w tych szkołach i placówkach.

Od kwoty części oświatowej subwencji ogólnej odliczana będzie rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej:

 • w roku 2004 w wysokości 1%,
 • od roku 2005 w wysokości 0,6%.

Podział rezerwy części oświatowej subwencji będzie dokonywany do dnia 30 listopada każdego roku.

Terminy przekazywania części subwencji ogólnej

Poszczególne części subwencji ogólnej będą przekazywane w dwunastu ratach miesięcznych, w terminach:

 • część oświatowa – do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty wynagrodzeń, z tym że rata za marzec wynosi 2/13 ogólnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej,
 • część równoważąca – do 25 dnia każdego miesiąca.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju i które w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej, choć jest ona dla nich obliczona.
W 2004r. część równoważąca subwencji ogólnej jest przeznaczona dla gmin, w których dochody przeliczeniowe, ustalone według zasad określonych w art. 76 ust. 4 ustawy będą niższe od dochodów bazowych, o których mowa w art. 76 ust. 2 ustawy, uzyskanych w 2002 r. na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 grudnia 2003r.
Przez dochody bazowe rozumie się łączne dochody wskazane w sprawozdaniach i wnioskach sporządzonych za 2002 r. na podstawie odrębnych przepisów oraz w informacjach sporządzonych za 2002 r. przez właściwych dysponentów, z tytułu:

 1. dotacji przeznaczonych na finansowanie, realizowanych przez gminy w 2002 r. zadań bieżących, których sposób finansowania ulegnie zmianie z dnia 1 stycznia 2004 r. (art. 76 ust. 2 pkt 1),
 2. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
 3. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
 4. części podstawowej subwencji ogólnej dla gmin,
 5. części rekompensującej subwencji ogólnej dla gmin – w zakresie kwoty rekompensującej dochody utracone w związku z częściową likwidacją podatku od środków transportowych,
 6. rekompensaty, w formie części rekompensującej subwencji ogólnej dla gmin, utraconych w 2002 roku dochodów z tytułu ustawowych ulg i zwolnień wynikających z art. 12 ust.1 pkt 4-6 i ust.3, art. 13 ust. 1, art. 13a ust. 1 i 2, art. 13b ust. 1 i art. 13c ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94 poz. 431, z późn. zm.). z art. 62 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 57, oraz z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo – rozwojowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388, z późn. zm.) – w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2003 r.

Dochody bazowe gminy pomniejsza się o wpłatę na zwiększenie części podstawowej subwencji ogólnej ustaloną na 2002 r.

Przez dochody przeliczeniowe rozumie się łączne dochody z tytułu:

 1. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wykazanego w sprawozdaniach sporządzonych za 2002r. na podstawie odrębnych przepisów, zwiększonego do kwoty wynikającej ze wskaźnika udziału we wpływach z tego podatku w wysokości 33,80%,
 2. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, wykazanego w sprawozdaniach sporządzonych za 2002r. na podstawie odrębnych przepisów,
 3. części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin ustalonej na 2004r.

Dochody przeliczeniowe gminy pomniejsza się o wpłatę ustaloną na 2004 r.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Planowana na 2004 r. kwota części oświatowej subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego wynosi 25.082.854.000 zł. Z kwoty tej odliczona została 1% rezerwa w wysokości 250.828.540 zł, która została powiększona o kwotę 3.174 zł wynikającą z zaokrągleń.
Część oświatowa subwencji ogólnej stanowi 16,4% planowanych na 2004 r. dochodów budżetu państwa.
Wstępne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2004 r. dla poszczególnych gmin naliczone zostały zgodnie z zasadami przyjętymi w projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie zasad podziału części oświatowej subwencji ogólnej w roku 2004. Projekt rozporządzenia został zaakceptowany przez Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego na posiedzeniu w dniu 6 listopada br.
Zakres zadań oświatowych realizowany przez poszczególne JST, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2004 r., określony został przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu na podstawie wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2003/2004 wg stanu na dzień 10 września br. (druki EN-8), danych dotyczących liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wykazanych w sprawozdaniach EN-3 na rok szkolny 2003/2004 oraz danych statystycznych zawartych w sprawozdaniach GUS (druki typu S) na rok szkolny 2002/2003 w odniesieniu do pozostałych elementów formuły algorytmicznej podziału części oświatowej subwencji ogólnej pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego.
W planowanych na 2004 r. kwotach części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego uwzględnione zostały m. in. środki na finansowanie:

 • odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami,
 • dodatków i premii (wraz z pochodnymi) dla opiekunów praktyk zawodowych,
 • szkół i placówek artystycznych prowadzonych przez JST na podstawie porozumień z Ministrem Kultury,
 • wdrożenia od 1 września 2004 r. 4-tej godziny zajęć z wychowania fizycznego dla uczniów V i VI klas szkół podstawowych,
 • działalności młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodków socjoterapii, objętych od 1 stycznia 2004 r. przepisami ustawy o systemie oświaty,
 • wzrostu wydatków płacowych, wynikającego z planowanej w projekcie ustawy budżetowej waloryzacji wynagrodzeń.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowane dochody wynoszą                                        1.804.000 zł
Na wielkość tą składają się:
dotacje celowe z budżetu państwa w łącznej kwocie           1.783.000 zł
(na realizację zadań z zakresu administracji rządowej).
- Wpływy z usług opiekuńczych świadczonych odpłatnie
   w wysokości                                                                        21.000 zł
Wielkość ustalonych kwot dotacji na finansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej jest niewystarczająca w stosunku do faktycznie zgłaszanych w tym zakresie potrzeb.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów w kwocie                                                       80.000 zł
dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (zadanie powiatu - przekazane do prowadzenia dla gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu młodzieży ponadgimnazjalnej ).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów w kwocie                                              15.818.900 zł
Gmina na podstawie zawartego z Władzą Wdrażającą Program Współpracy Przygranicznej Phare porozumienia z dnia 2 września 2003 roku otrzymała dofinansowanie na realizację zadania „Rozbudowa oczyszczalni ścieków i budowa kanalizacji sanitarnej Gryfino Północ” ze środków Phare 2001 w wys. 2.300.000,00 EURO a następnie na podstawie dodatkowego wniosku z września 2003 roku uzyskała dodatkowe dofinansowanie ze środków Phare 2001 zgodnie z podpisanym Aneksem Nr 1 z dnia 10 grudnia 2003 do Porozumienia z dnia 2 września 2003 w wys. 1.833.149,00 EURO. Ogółem dofinansowanie zadania wynosi 4.133.149,00 EURO. W roku 2003 wykorzystano środki w wys.566.469,26 EURO tj. 2.625.994,96 do wykorzystania w roku 2004 pozostaje kwota 15.818.900,00 zł. (po przeliczeniu kursu EURO w wysokości 4,5 zł).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan dochodów w kwocie                                                                               430.500 zł
pochodzą:

 • od sponsorów na podstawie zawartych porozumień lub ustnych uzgodnień
 • pozyskanych środków z funduszy PHARE. Dochody te w całości będą przeznaczone na obchody 750 lecie miasta Gryfina).

3. Objaśnienia do wydatków budżetowych

Wydatki budżetowe na 2004 rok skalkulowane zostały w łącznej wysokości                    72.327.600 zł
(załącznik nr 8).

Z ogólnej kwoty planowanych wydatków przypada:

 • 70,5% na wydatki bieżące, tj. kwota                                                                         50.974.700 zł
 • 29,5% na wydatki inwestycyjne, tj. kwota                                                                 21.352.900 zł

Struktura wydatków budżetu gminy kształtuje się następująco:

 • planowane wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 30,04% tj.        21.726.726 zł
 • planowane dotacje – 8,52% tj.                                                                    6.161.400 zł
 • planowane wydatki na obsługę długu – 0,04% tj.                                              30.000 zł
 • planowane wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji – 3,00% tj.                       2.197.000 zł
 • planowane wydatki rzeczowe – 28,80% tj.                                                20.859.574 zł
 • planowane wydatki majątkowe – 29,50% tj.                                              21.352.900 zł

Wydatki budżetowe według właściwości i kompetencji przedstawiają się następująco:

 • finansowanie zadań własnych gminy (załącznik nr 9) w wysokości -  69.774.580 zł
 • finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań - zleconych ustawami (załącznik nr 11), w wysokości    2.003.020 zł (obsługa ewidencji ludności, spraw obywatelskich, USC oraz w zakresie pomocy społecznej- ubezpieczenia, zasiłki i pomoc w naturze).
 • finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji (załącznik nr 12), 25.000 zł (cmentarz wojenny)
 • finansowanie związane z realizacją zadań z zakresu właściwości gminy na podstawie porozumień (załącznik nr 13) w wysokości 350.000 zł (kwota 300.000 zł przeznaczona jest na dofinansowanie windy w szpitalu powiatowym w Gryfinie, kwota 25.000 zł przeznaczona jest na dofinansowanie Straży Pożarnej w Gryfinie oraz 25.000 zł przeznaczone jest na dofinansowanie Powiatowej Komendy Policji w Gryfinie).
 • wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik nr 14)  w wysokości 175.000 zł (95.000 zł ustalona z Samorządem Powiatowym z przeznaczeniem na utrzymanie ulic powiatowych w mieście Gryfino w zakresie czystości, zieleni i akcji „zima”, 80.000 zł zadanie powiatu przekazane do prowadzenia przez gminę – MOS ).
 • wydatki z budżetu na wieloletnie programy inwestycyjne (załącznik nr 15a) w wysokości 3.980.000 zł (powyższa kwota znajduje odzwierciedlenie w kolumnie wydatki majątkowe -załącznik nr 9).
 • wydatki z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie wieloletnich programów inwestycyjnych (załącznik nr 15b) w wysokości 3.000.000 zł  ( powyższa kwota znajduje odzwierciedlenie w wydatkach GFOŚ i GW – załącznik nr18).
 • wydatki budżetu na programy i projekty realizowane ze Środków PHARE (załącznik nr 16 ) .w wysokości 15.818.900 zł (powyższa kwota znajduje odzwierciedlenie w kolumnie wydatki  majątkowe -załącznik nr 9).

4. Objaśnienia do wydatków budżetowych w zakresie inwestycji, remontów oraz modernizacji zaplanowanych w roku 2004

Dział 600 Transport i łączność

Planowane wydatki w tym dziale kształtują się na poziomie 1.625.000 zł

Inwestycje drogowe - 1.200.000 zł

Ten zakres powoduje znaczne zainteresowanie. Stan dróg i ulic na terenie miasta nie jest zadawalający niemniej ulice w mieście wynoszą zaledwie około 9 km, a na terenie gminy około 100 km. Z uwagi na wysokie koszty w zakresie inwestycji drogowych podejmowane są wspólne działania z innymi zarządcami.
Gmina w roku 2004 za będzie kontynuować modernizację ulic Słowackiego, Lechicka ,Ogrodowa, Orzeszkowej, Kwiatowa
Pozwolenie na budowę Nr AB . IV-7350-7351/186/2000
oraz modernizację ulicy Artyleryjskiej. Pozwolenie na budowę Nr AB. IV-7350-7351/162/2002

Oba zadania zamykają proces inwestycyjny w tych rejonach miasta, który był realizowany od wodociągu, kanalizacji deszczowej, ściekowej, energetyki.
Drogowe prace modernizacyjne na tych ulicach rozpoczęte zostały w 2003 roku. Ze względu na warunki atmosferyczne nie zostały zakończone.

Remonty i modernizacje ulic – 425.000 zł

 • Projekt i realizacja modernizacji ulicy Mieszka I.
 • Zawarte Porozumienie z Starostwem Powiatowym. Ulica powiatowa realizowana w udziale po 50 % z środków gminnych i powiatowych.
 • Projekt zlecony w roku 2003 przez Gminę.
 • Projekt i realizacja ulic: Podgórnej, Łokietka , Wierzbowej, Generała Andersa.
 • Realizacja – modernizacja ulicy Łokietka i Podgórnej wykonywana będzie łącznie z pracami na ulicy Mieszka I.
 • Potrzeby wynikające z skutków zimy- malowanie oznakowania poziomego, uzupełnianie zniszczonego oznakowania pionowego, utwardzenie nawierzchni gruntowych.

Usuwanie skutków zniszczenia wiat przystankowych (zniszczenia wiat wynikają głównie z dewastacji i wandalizmu)

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki inwestycyjne i zakresie remontów w tym dziale kształtują się na poziomie 4.295.000 zł
z tego:

 • gospodarka gruntami i nieruchomościami – 205.000 zł z przeznaczeniem na wykup gruntów w celu realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych.
 • Towarzystwa Budownictwa Społecznego – 260.000zł z przeznaczeniem na wykup mieszkań komunalnych (zadania własne gminy) w nowowybudowanym obiekcie przez GTBS Sp. z o.o. w Gryfinie.
 • Pozostała działalność – 2.300.000 zł
 • W zakresie remontów mieszkań komunalnych – 1.530.000 zł

Obecnie jest wykonywany projekt adaptacji byłego budynku kina w Wełtyniu na mieszkania komunalne. Projekt jest realizowany w wyniku uprzednio zatwierdzonej koncepcji. W roku 2004 planowane jest rozpoczęcie prac przebudowy tego obiektu.
Projektowana ilość mieszkań – 9.
W 2003 roku rozstrzygnięty został przetarg na wybór wykonawcy adaptacji byłego hotelu w Gryfinie przy ulicy Sprzymierzonych.
Modernizacja wykonywana jest przez Zespól Elektrowni Dolna Odra. Po zakończonej adaptacji na podstawie zawartego porozumienia Gmina przejmie część mieszkań, za które zapłaci Elektrowni zgodnie z ustaleniami proporcjonalnie do ilości uzyskanych lokali wg kosztów adaptacji. Wstępnie szacuje się, że będzie to koszt w granicach 700 tysięcy złotych.

Uzbrojenie terenów II i III etap Osiedla Północ
Projekt uzbrojenia terenów rejon Reymonta i Jana Pawła

W 2003 roku jest wykonywany projekt uzbrojenia terenów pod budownictwo jednorodzinne Osiedla Północ II i III etap. Planuje się rozpoczęcie uzbrojenia na przedmiotowym Osiedlu. W wyniku uzbrojenia będzie możliwość uruchomienia sprzedaży działek pod budownictwo mieszkaniowe.
Ponadto rozstrzygnięty został wybór projektanta uzbrojenia terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie Reymonta oraz ulicy Jana Pawła II. Jest to kolejny teren, który będzie mógł być uruchomiony do sprzedaży działek budowlanych.
W/w tereny nie stanowią w całości gruntów gminy, niemniej i tak w sytuacji kiedy prywatni właściciele będą sprzedawać tereny pod budownictwo, to każdy wybudowany dom to dochód gminy w postaci podatków.
Uzbrojenie działek gminnych w Żórawiu.

Jest to obszar 8 działek, który po wykonaniu podstawowego uzbrojenia w wodę i energię pozwoli na sprzedaż terenów pod budownictwo mieszkaniowe.

Remonty mieszkań komunalnych wg wskazań administratora tj. GTBS. Główny zakres to docieplenia, wymiana stolarki okiennej, remonty dachów. Program ten jest realizowany od kilku lat w każdym roku budżetowym.
W tym zakresie pozostało bardzo dużo do zrobienia, o czym świadczą wnioski zgłaszane przez radnych.

Dział 710 Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w zakresie zmian planu zagospodarowania przestrzennego w wysokości – 460.000 zł

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz podjęte uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Rada Miejska podjęła szereg uchwał o przystąpieniu do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego . W 2003 roku przeprowadzono procedury w celu wyboru projektantów tych zmian i tak dla rejonów Borzym, Steklno, obwodnica miasta . Ponadto rozpoczęte opracowania w 2003 roku będą kontynuowane tj. obwodnica na Północy Gminy, wysypisko odpadów komunalnych, rejon ulicy Pionierów itd. Każdy uchwalony plan pozwala na uruchomienie sprzedaży terenów, inwestowanie.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano wydatki na inwestycje i remonty w wysokości 760.000 zł

- elewacja budynku administracyjnego Urzędu Miasta i Gminy oraz siedziby Rady Miejskiej .

Zadanie, które będzie realizowane w roku 2004 niemniej przetarg nieograniczony przeprowadzony został w 2003 roku. Ze względu na warunki atmosferyczne, które mogłyby niekorzystnie wpłynąć na kolorystykę , która ma sprowadzić się do pierwotnej barwy obiektu zadanie zostało przesunięte do realizacji w roku 2004. Prace te prowadzone będą pod nadzorem konserwatorskim.

Planowana kwota 260.000 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne w wysokości 300.000 zł
potrzeby wynikające z organizacji Urzędu i wymiana zużytego sprzętu typu: samochód osobowy, kserokopiarki, komputery, serwer SQL, wdrożenie programu elektronicznego obiegu dokumentów itp.
- przebudowa sali posiedzeń Rady Miejskiej planowana kwota 200.000 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano wydatki na inwestycje i remonty w wysokości 175.000 zł
- modernizacje remiz strażackich – 100.000 zł

W roku 2003 wykonane zostały projekty techniczne modernizacji remiz w Sobieradzu i Radziszewie. Opracowania te są w trakcie uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowę. Obiekty te mają być dostosowane do warunków technicznych jakim powinny odpowiadać. Planuje się rozpoczęcie tych adaptacji z zakończeniem w roku 2005.
- zakup samochodu dla ochotniczych straży pożarnych zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej – 75.000 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano wydatki na inwestycje, remonty i adaptacje w obiektach oświatowych w wysokości 1.126.000 zł

Remonty i modernizacje boisk szkolnych w Chwarstnicy, Żabnicy.
Docieplenia wszystkich obiektów szkolnych, gdzie dotychczas nie zostało to wykonane. Modernizacja systemu ogrzewania w SP w Gardnie. Planowana kwota 500.000 zł

- kontynuacja remontu pomieszczeń w Gimnazjum , dostosowanie auli do sali widowiskowo-bankietowej. Remont całego kompleksu sportowego w obiekcie szkoły. Modernizacja boiska szkolnego, projekt tego boiska opracowany został w 2003 roku.

Planowana kwota 520.000 zł

 • - zakup wyparzacza dla szkoły podstawowej nr 1 (do stołówki) – 6.000 zł
 • - remont przedszkoli na terenie miasta wg uzgodnień z ZEAS. Kontynuacja remontów dachu, docieplenia budynków. 100.000 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia 

Zaplanowana kwota w tym dziale w wysokości – 300.000 zł
przeznaczona jest na dofinansowanie zadania inwestycyjnego – zakup windy (zgodnie z dyspozycją Rady Miejskiej)

Dział 852 Pomoc społeczna

Zaplanowana kwota w tym dziale w wysokości 44.000 zł
przeznaczona jest na zakup sprzętu komputerowego oraz frankownicy 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowana kwota w tym dziale w wysokości 16.922.900 zł
przeznaczona jest na inwestycje i remonty i tak:
- budowa oświetlenia ulicznego w kwocie 200.000 zł
W wyniku przeprowadzenia I etapu opracowanej koncepcji modernizacji oświetlenia na terenie gminy pozostaje do wybudowania szereg oświetlenia dróg. Z dniem 1 stycznia 2004 roku zadanie z zakresu oświetlenia w całości będzie finansowane ze środków gminnych.

 • „Rozbudowa oczyszczalni ścieków i budowa kanalizacji sanitarnej Gryfino Północ” kwota 15.818.900,00 zł
 • zakupy inwestycyjne na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 4.000 zł
 • konserwacja istniejącego oświetlenia, wymiana żarówek, remonty słupów. Zadanie realizowane jest na podstawie umowy zawartej z ENEEA w Szczecinie. W umowie tej mieszczą się kwoty spłat kosztów przeprowadzonej modernizacji oświetlenia oraz

Konserwacja istniejącego oświetlenia, wymiana żarówek, remonty słupów. Zadanie realizowane jest na podstawie umowy zawartej z ENEEA w Szczecinie. W umowie tej mieszczą się kwoty spłat kosztów przeprowadzonej modernizacji oświetlenia oraz koszty oświetlenia okolicznościowego. Konserwacja w 2004 roku dotyczy całości oświetlenia bez względu na zarządców dróg.
Planowana kwota 500.000 zł
- opłata za energię elektryczną zużytą na oświetlenie uliczne, opłata wg wskazań liczników oświetlenia ulicznego.
Planowana kwota 400.000 zł
Opłata na energię dotyczy w 2004 roku całości oświetlenia bez względu na zarządców dróg.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowana kwota w tym dziale w wysokości 450.000 zł
przeznaczona jest na inwestycje i remonty i tak:
- projekty świetlic wiejskich - 100.000 zł
W harmonogramie z zebrań wiejskich ujęte zostały do realizacji zadania inwestycyjne w zakresie budowy świetlic w tych miejscowościach, gdzie obiekty takie nie istnieją.
Szczegółowy zakres rzeczowy w tym zakresie zostanie ustalony w wykazie rzeczowym zatwierdzanym przez Burmistrza.
- Projekt MCKSiT -/ Międzynarodowe Centrum Kultury, Sportu i Turystyki / - 180.000 zł
W tym zadaniu mieszczą się takie przedsięwzięcia jak : adaptacja MDK na Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży, adaptacja budynku szkoły w Wełtyniu na schronisko młodzieżowe, adaptacja Baszty Bańskiej na salę pamiątek, centrum informacji turystycznej, wykonanie koncepcji zagospodarowania nabrzeża, na które to zadanie gmina otrzymała środki PHARE (w wysokości 30.000 EURO), zagospodarowanie terenu wokół Laguny, plaża miejska w Gryfinie oraz plaża nad jeziorem Wełtyń.
- remonty świetlic wiejskich – 100.000 zł
Remonty istniejących świetlic wiejskich wg potrzeb ustalonych w porozumieniu z jednostkami kultury.
- remonty kościołów – 70.000 zł
Remonty wg zapotrzebowania z poszczególnych parafii. Ponadto kontynuacja prac konserwatorskich ołtarza w kościele na Starym Mieście oraz odwodnienie kościoła w Wełtyniu.

Na rok 2004 ujęto w planie rozchodów kwotę 790.300 zł

Lp

Tytuł

Przychody

Rozchody

1.

2.

-

Spłata rat kredytu

-

-

-

790.300

 

Ogółem:

 

790.300

 

- Kredyt został zaciągnięty w Banku Pekao S.A. I O/Gryfino w dniu 29.06.1999r. z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu inwestycyjnego w wysokości 3.161.500 zł. Ostatnia rata spłaty kredytu przypada na 21.11.2004 r.

 

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych kształtuje się w następujących wysokościach.

W dziale 801 Oświata i wychowanie – przedszkola
Przychody –                                   3.876.547 zł
Koszty –                                        3.776.547 zł
Stan środków na koniec roku –         100.000 zł

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport – Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji
Przychody –                                       696.300 zł
Koszty –                                            696.300 zł
Powyższe dane zawarte są w załączniku nr 17.

 

Prognozowane przychody i wydatki środków specjalnych ujęte są w załączniku nr 17. Przychody i wydatki środków przy jednostkach budżetowych kształtuje się następująco:

W dziale 600 Transport i łączność
Przychody –                         10.000 zł
Wydatki –                            10.000 zł
Środki pozyskane z tytułu zajęcia pasa drogowego na gminnych drogach publicznych przeznacza się tylko i wyłącznie na poprawę stanu tych dróg (zgodnie ze wskazaniem ustawodawcy)

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – Świetlice szkolne
Przychody –                                                              688.802 zł
Wydatki –                                                                 588.802 zł
Stan środków obrotowych na 31.12.2004r. –            100.000 zł

Do świetlic szkolnych w szkołach podstawowych i gimnazjum przypisane są stołówki szkolne, które pozyskują przychody poprzez wykonywanie usług wewnątrz tych szkół oraz dokonują sprzedaży usług na zewnątrz poprzez obsługę imprez typu: wesela, imprezy okolicznościowe itp.

 

Przedstawiony w załączniku nr 18 plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej został sporządzony zgodnie z ustawą o finansach publicznych.
Do przychodów i wydatków zostały ujęte globalne kwoty i tak:
Przychody –                                                      13.000.000 zł
Wydatki –                                                         12.900.000 zł
Stan środków obrotowych na 31.12.2004 –           100.000 zł
Szczegółowy plan finansowy wraz z podziałem na zadania zostanie przedstawiony Radzie Miejskiej w miesiącu styczniu celem zatwierdzenia (zgodnie z ustawą o ochronie środowiska i gospodarce wodnej).

 

Prognoza długu publicznego na rok 2004 została przedstawiona w załączniku nr 19.
Prognoza długu publicznego obejmuje tylko 2004 rok natomiast w przypadku wypracowania stanowiska z Radnymi oraz służbami z działu inwestycji mając na uwadze potrzeby społeczne mieszkańców gminy zostanie przedstawiony plan na kolejne lata i poddany pod obrady rady Miejskiej.

 

Opracowany projekt budżetu gminy na 2004 rok w oparciu o przygotowane materiały przez służby gminne i Ministerstwo Finansów nie okazał się łatwy. Potrzeby finansowe każdej jednostki organizacyjnej gminy są dużo większe niż wskazują możliwości finansowe gminy. Gmina oprócz zadań własnych wykonuje zadanie rządowe natomiast środki przekazywane przez państwo nie zabezpieczają podstawowych potrzeb realizacji tych zadań.
Państwo przekazując swoje zadania na samorządy nie zabezpiecza je finansowo.
Pomimo trudnej sytuacji finansowej w całym kraju ujęte kwoty w projekcie budżetu gminy na 2004 rok zabezpieczają wykonywanie zadań nałożonych na gminę.
Zabezpieczają wynagrodzenie pracowników zarówno w Urzędzie Gminy jak i jednostkach organizacyjnych gminy jak również następuje podwyższenie standardów bazy lokalowej jednostek świadczy o tym wskaźnik planowanych inwestycji, który jest zaplanowany na poziomie 29,5%.
Szczegółowe zestawienie prognozowanych dochodów i wydatków budżetowych na 2004 rok wraz z projektem uchwały budżetowej stanowi załączony materiał do objaśnień stanowiący integralną część do projektu budżetu gminy Gryfino na przyszły rok. Do powyższych materiałów załącza się informację o stanie mienia komunalnego gminy.

Gryfino, dn. 15 grudnia 2003r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Henryk Piłat