UCHWAŁA NR LXI/125/2004 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 22 marca 2004 roku w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gryfina z tytułu wykonania budżetu za 2003r

    

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA  w SZCZECINIE

UCHWAŁA NR LXI/125/2004

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

z dnia 22 marca 2004 roku

w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gryfina z tytułu wykonania budżetu za 2003 r.

       Na podstawie art. 13 pkt 8 w zw. z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 149, poz. 1454), Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w składzie:

  1. Piotr Szycko  - Przewodniczący
  2. Urszula Głód - van de Sanden - Członek
  3. Mieczysław Kuś - Członek

pozytywnie

opiniuje wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gryfina z tytułu wykonania budżetu za 2003r.

Uzasadnienie
     Przedstawiony wniosek Komisji Rewizyjnej został opracowany na podstawie oceny wykonania budżetu, co jest zgodne z art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568).
     Uzasadnienie wniosku zawiera dane dotyczące wykonania dochodów i wydatków budżetowych, które są zgodne z danymi ujętymi w statystycznych sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2003 r. oraz ewidencją dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów uchwał budżetowych prowadzoną przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

Wniosek Komisji Rewizyjnej w części dotyczącej oceny merytorycznej wykonania zadań budżetowych nie podlega opiniowaniu przez Izbę. Do oceny wykonania zadań uprawniona jest wyłącznie Rada.
Od niniejszej uchwały, na podstawie art. 20 ust. l ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, służy odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Przewodnicząca Składu Orzekającego

Piotr Szycko