UCHWAŁA NR LXI/126/2004 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu Burmistrza Gryfina z wykonania budżetu za 2003 rok

    
REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w SZCZECINIE

UCHWAŁA NR LXI/126/2004

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie
z dnia 22 marca 2004 roku


w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu Burmistrza Gryfina z wykonania budżetu za 2003 rok


     Na podstawie art. 13 pkt 5, 6 i 7 w zw. z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001r. Nr 55, poz. 577 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984), Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w składzie:

  1.  Piotr Szycko                           - Przewodniczący
  2.  Urszula Głód - van de Sanden - Członek
  3.  Mieczysław Kuś                      - Członek

pozytywnie z uwagą

opiniuje sprawozdanie Burmistrza Gryfina z wykonania budżetu za 2003r., zawierające dane dotyczące wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej przekazanych ustawowo i wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz zadań publicznych wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Uzasadnienie

     Sprawozdanie Burmistrza Gryfina z wykonania budżetu za 2003 r. zostało sporządzone zgodnie z art. 136 ust. l ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148). Zawiera dane dotyczące wykonania: 

  • dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu Gminy,

  • zadań z zakresu administracji rządowej przekazanych ustawowo, 

  • zadań publicznych z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,

  • zadań publicznych wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

    Szczegółowość sprawozdania jest nie mniejsza niż w uchwale budżetowej, zawiera wyodrębnienie wydatków bieżących i majątkowych, wykonanie planów przychodów i wydatków zakładów budżetowych, środków specjalnych, funduszy celowych oraz dotacji ujętych w budżecie.

    Zastosowana w sprawozdaniu klasyfikacja budżetowa jest zgodna z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych oraz przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 68 poz. 634).

    Dane dotyczące wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami zostały opracowane w szczegółowości przewidzianej dla uchwały budżetowej, co jest zgodne z art. 136 ust. l, w związku z art. 124, ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych.

    Dane liczbowe zawarte w sprawozdaniu są zgodne z danymi ujętymi w statystycznych sprawozdaniach z wykonania budżetu w 2003 r. oraz ewidencją dochodów i wydatków uchwał budżetowych prowadzoną przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

    Zwraca się uwagę na przekroczenie kwot planowanych wydatków w dziale 900 — Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90001 o kwotę l 002 642 zł.

    Uzyskane w roku budżetowym dochody z opłat za korzystanie z wydanych przez Gminę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w całości zostały przeznaczone, zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 z późn. zm.), na wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Z wymienionych dochodów nie zrealizowano wydatków na kwotę 75 254 zł.

    Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający postanawia jak na wstępie. Niniejsza opinia, mimo iż ze względów formalnych zawiera wybrane informacje o gospodarce finansowej prowadzonej w ramach budżetu, nie stanowi oceny wykonania budżetu, a jedynie ocenę sprawozdania z wykonania budżetu przeprowadzoną pod - kątem prawidłowości sporządzenia tego dokumentu.

    Od niniejszej uchwały, na podstawie art. 20 ust. l ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, służy odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Przewodniczący Składu Orzekającego

 Piotr Szycko