Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami

Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami

REJESTR UMÓW PUBLICZNYCH 2002

Lp. Nr umowy Data zawarcia umowy Data zakończenia umowy Wykonawca Przedmiot umowy oraz wartość jednostkowa brutto za wykonanie zlecenia: Tryb zamówienia
1. BWG.342/11/2002 14.03.2002r 31.12.2002r Marta Sobczak- Rzewnicka 1.Wycena lokalu mieszkalnego w budynkach:
- wielolokalowych - 122,00 zł.
- do 4 lokali - 122,00 zł.
- jednorodzinnych - 122,00 zł.
wraz z częściami przynależnymi, pomieszczeniami przynależnymi oraz wartością gruntu.

2.Wycena lokalu mieszkalnego w budynkach:
- wielolokalowych - 122,00 zł.
- do 4 lokali - 122,00 zł.
- jednorodzinnych - 122,00 zł.
wraz z częściami przynależnymi, oraz wartością gruntu.

3.Wycena lokalu użytkowego w budynkach:
- wielolokalowych wraz z częściami przynależnymi, pomieszczeniami przynależnymi oraz wartością gruntu - 122,00 zł.
- wielolokalowych wraz z częściami przynależnymi i wartością gruntu - 122,00 zł.
- wolnostojące wraz z wartością gruntu - 122,00 zł.


4.Wycena budynku gospodarczego:
- do 30 m2 - 97,60 zł.

5.Wycena działki budowlanej:
- pojedynczej działki 109,80 zł. brutto
- od 2 do 5 działek - 97,60 zł.
- powyżej 5 działek - 85,40 zł.
- od 1 do 3 działek w kompleksie - 85,40 zł.
- powyżej 3 działek w kompleksie - 73,20 zł

6.Wycena gruntu rolnego:
- do 1,00 ha - 109,80 zł.
- od 1,00 ha do 5 ha - 109,80 zł.
- powyżej 5,00 ha - 122,00 zł.

7.Wycena wartości nieruchomości określającej jej wartość przed i po podziale celem naliczenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu jej wartości w wyniku podziału - 146,40 zł.

8.Wycena wartości nieruchomości określającej jej wartość przed i po podziale celem naliczenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu jej wartości w wyniku podziału wraz z określeniem wartości działek przejętych z mocy prawa / pod drogi publiczne / na własność gminy celem wypłaty odszkodowania - 170,80 zł.

9.Wycena wartości nieruchomości określającej jej wartość przed i po wybudowaniu urządzeń infrastruktury technicznej celem naliczenia opłaty adiacenckiej określającej wzrost jej wartości w związku z wybudowaniem tych urządzeń - 146,40

10.Wycena wartości nieruchomości, która będzie obciążana hipoteką - 366, 00 zł.

Zapytanie o cenę

2. BWG.342/12/2002 14.03.2002r 31.12.2002r Halina Stankowska Wycena wartości prawa użytkowania wieczystego na podstawie posiadanych dokumentów przez tut. Urząd wycen szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości, dla potrzeb przekształcenia tego prawa w prawo własności - 73,20 zł.
Zapytanie o cenę

Zapytanie o cenę

3. BWG.342/13/2002 13.03.2002r. 31.12.2002r. Ilona Rogało - Wilczyńska 1. Wycena wartości rynkowej oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości dla potrzeb przekształcenia tego prawa w prawo własności - 100,00 zł
2. Wycena wartości rynkowej nieruchomości gruntowej będącej w użytkowaniu wieczystym przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego - 100,00 zł.
3. Wycena nieruchomości określającej wzrost jej wartości w wyniku zmian planu zagospodarowania przestrzennego, celem naliczenia opłaty planistycznej - 180,00 zł.

Zapytanie o cenę

4. BWG.342/14/2002 15.03.2002r. 31.12.2002r. Maria Zegarek 1. Wycena dużych obiektów budowlanych - 320,00 zł.
2. Wycena działek zabudowanych innymi obiektami budowlanymi - 280,00 zł.

Zapytanie o cenę

5. BWG.342/18/2002 27.03.2002r. 31.03.2002r. Grzegorz Filipiuk 1. Podział nieruchomości na 3-5 działek - 1.790 zł.
2. Podział nieruchomości na 6 - 10 działek - 2.480,00 zł.
3. podział nieruchomości powyżej 10 działek 2.680,00 zł. + 190 zł. za każdą następną działkę.
4. Wznowienie granic działki - 480 zł. wznowienie granic do 4 punktów granicznych + 48 zł. za każdy następny punkt powyżej 4
5. Rozgraniczenie - 840,00 zł. rozgraniczenie do 4 punktów granicznych + 90 zł. za każdy następny punkt powyżej 4.
6. Scalenie i podział - 3.400 zł. za scalenie i podział do 10 działek + 220 zł. za każdą następną działkę.

Zapytanie o cenę

6. BWG.342/19/2002 27.03.2002 31.03.2002r. Jan Filipiuk 1. Aktualizacja mapy zasadniczej z dokonaniem pomiaru - 450,00 zł.
2. Aktualizacja mapy zasadniczej bez pomiaru - 300,00 zł.

Zapytanie
o cenę

7. BWG.342/20/2002 27.03.2002r. 31.03.2002r. Michał Kaznocha Podział nieruchomości na 2 działki - 1.350,00 zł.

Zapytanie o cenę

8. BWG.342/50/2002 05.06.2002r. 31.03.2003r. Jacek Rossa 1. Wykonanie jednego rzutu lokalu mieszkalnego - 158,60 zł.

2. Wykonanie od 2 do 5 rzutów lokali mieszkalnych w tym samym budynku - 270,00 zł.

3. Wykonanie powyżej 5 rzutów lokali mieszkalnych w tym samym budynku - 488,00 zł.

4. Wykonanie jednego rzutu lokalu mieszkalnego z pomieszczeniem przynależnym - 158,60 zł.

5. Wykonanie od 2 do 5 rzutów lokali mieszkalnych z pomieszczeniami przynależnymi w tym samym budynku - 270,00 zł.

6. Wykonanie powyżej 5 rzutów lokali mieszkalnych z pomieszczeniami przynależnymi - 488,00 zł.

7. Wykonanie jednego rzutu lokalu użytkowego - 183,00 zł.

8. Wykonanie od 2 do pięciu rzutów lokali użytkowych w tym samym budynku - 341,60 zł.

9. Wykonanie powyżej 5 rzutów lokali użytkowych w tym samym budynku - 610,00 zł.

10. Wykonanie jednego rzutu lokalu użytkowego z pomieszczeniem przynależnym - 183,00 zł.
11. Wykonanie od 2 do 5 rzutów lokali użytkowych z pomieszczeniami przynależnymi - 341,60 zł.
12. Wykonanie powyżej 5 rzutów lokali użytkowych z pomieszczeniami przynależnymi - 610,00 zł.

Zapytanie o cenę