Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu
w dniu 22 czerwca 2007 r. godz. 1200

I. Sprawy regulaminowe:

 1. otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,
 2. przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

II. Informacja o działalności Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych oraz przedstawienie stanu przygotowania do okresu letniego - załącznik nr 1/X.

 • uwagi i zapytania.

III. Wypracowanie stanowiska, opinii i wniosków do projektów uchwał w sprawie:

 1. przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia  w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków - DRUK Nr 2/X,
 2. nadania regulaminu Straży Miejskiej w Gryfinie - DRUK Nr 3/X,
 3. powołania Zespołu do spraw przedstawienia Radzie Miejskiej opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników - DRUK Nr 4/X,
 4. udzielenia bonifikat od ceny sprzedaży nieruchomości - lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Gryfino, położonych na terenie miasta i gminy Gryfino - DRUK Nr 5/X,
 5. udzielenia bonifikat od ceny sprzedaży nieruchomości - lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Gryfino, położonych na terenie miasta i gminy Gryfino - DRUK Nr 5-1/X,
 6. sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Pniewo - DRUK Nr 6/X,
 7. przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej nie zabudowanej, położonej w obrębie Chwarstnica - DRUK Nr 6-1/X,
 8. wyrażenia zgody dla komunalnej jednostki organizacyjnej na oddanie lokalu używanego w najem na okres powyżej 3 lat - DRUK Nr 6-2/X,
 9. uchylenia uchwały Nr XI/175/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 sierpnia 2003 r. - DRUK Nr 6-3/X,
 10. uchylenia uchwały Nr XLI/528/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 września 2005 r. - DRUK Nr 6-4/X,
 11. przystąpienia do scalania i podziału nieruchomości, położonych na terenie obrębu Wełtyń gmina Gryfino - DRUK Nr 6-5/X,
 12. udzielenia Powiatowi Gryfińskiemu pomocy rzeczowej - DRUK Nr 7/X,
 13. udzielenia Województwu Zachodniopomorskiemu pomocy finansowej w finansowaniu zadań na drogach wojewódzkich - DRUK Nr 8/X,
 14. zawarcia porozumienia dotyczącego utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta Gryfino w latach 2007 - 2010 - DRUK Nr 9/X,
 15. zmiany planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 r. - DRUK Nr 10/X,
 16. udzielenia Powiatowi Gryfińskiemu dotacji - DRUK Nr 11/X,
 17. zmiany w budżecie gminy na 2007 rok - DRUK Nr 12/X,
 18. udzielenia przez Gminę Gryfino poręczenia istniejącego zobowiązania z tytułu zaciągniętego kredytu inwestycyjnego przez Fundację na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino - DRUK Nr 13/X.

IV. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.