Porządek obrad

Porządek obrad
Komisji Planowania Przestrzennego,
Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska
na posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2007 r. godz. 1130

I. Sprawy regulaminowe:

 1. otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,
 2. przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

II. Informacja o działalności Państwowej Straży pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych oraz przedstawienie stanu przygotowań do okresu letniego – DRUK Nr 1/X.

III. Wypracowanie stanowisk, opinii i wniosków do uchwał w sprawach:

 1. Przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków – DRUK Nr 2/X.
 2. Nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Gryfinie – DRUK Nr 3/X.
 3. Powołanie Zespołu do spraw przedstawienia Radzie Miejskiej opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników – DRUK Nr 4/X.
 4. Udzielenie bonifikat od ceny sprzedaży nieruchomości – lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Gryfino, położonych na terenie miasta i gminy Gryfino – DRUK Nr 5/X.
 5. Udzielenie bonifikat od ceny sprzedaży nieruchomości – lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Gryfino, położonych na terenie miasta i gminy Gryfino – DRUK Nr 5-1/X.
 6. Sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Pniewo – DRUK Nr 6/X.
 7. Przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Chwastnica – DRUK Nr 6-1/X.
 8. Wyrażenie zgody dla komunalnej jednostki organizacyjnej na oddanie lokalu używanego w najem na okres powyżej 3 lat – DRUK Nr 6-2/X.
 9. uchylenia uchwały Nr XI/175/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 sierpnia 2003 r. – DRUK Nr 6-3/X.
 10. Uchylenia uchwały Nr XLI/528/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 września 2005 r. – DRUK Nr 6-4/X.
 11. Przystąpienie do scalania i podziału nieruchomości położonych na terenie obrębu Wełtyń gmina Gryfino – DRUK nr 6-5/X.
 12. Udzielenia powiatowi Gryfińskiemu pomocy rzeczowej – DRUK Nr 7/X.
 13. Udzielenia Województwu Zachodniopomorskiemu pomocy finansowej w finansowaniu zadań na drogach wojewódzkich – DRUK nr 8/X.
 14. Zawarcia porozumienia dotyczącego utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta Gryfino w latach 2007-2010 – DRUK Nr 9/X.
 15. Zmiana planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 r. – DRUK nr 10/X.
 16. Udzielenie Powiatowi Gryfińskiemu dotacji – DRUK Nr 11/X.
 17. Zmiany w budżecie gminy na 2007 r. – DRUK Nr 12/X.
 18. Udzielenie przez Gminę Gryfino poręczenia istniejącego zobowiązania z tytułu zaciągniętego kredytu inwestycyjnego przez Fundację na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino – DRUK nr 13/X.

III. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.