Porządek obrad

    

Porządek obrad Komisji Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa Publicznego
w dniu 29 maja 2007 r.

I. Sprawy regulaminowe:

 1. otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,
 2. przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

III. Zapoznanie się z warunkami, funkcjonowaniem i zapotrzebowaniem na miejsca w gryfińskich przedszkolach.

III. Wypracowanie stanowisk, opinii i wniosków do uchwał w sprawach:

 1. Uchylenie uchwały Nr XI/164/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie określenia zasad dokonywania oceny pracowników mianowanych zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie – DRUK Nr 1/IX.
 2. zamiany części nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Gryfinie w obrębie nr 4 – DRUK Nr 2/IX.
 3. przejęcia przez Gminę Gryfino w użyczenie nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie Wysoka Gryfińska – DRUK Nr 2-1/X.
 4. zamiany nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Gryfinie w obrębie nr 5 - DRUK Nr 2-2/IX.
 5. udzielenia pomocy regionalnej na wspieranie inwestycji początkowych lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z inwestycją początkową na obszarze gminy Gryfino – DRUK Nr 3/IX.
 6. podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy udzielanych w ramach zasady de minimis – DRUK Nr 4/IX.
 7. zaopiniowanie i uzgodnienie planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Kanał kwiatowy” – DRUK nr 5/IX.
 8. Rozpatrzenie skargi Kamili i Jacka Światochów na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino oraz na Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej – DRUK Nr 6/IX.
 9. Udzielenie bonifikat od ceny sprzedaży nieruchomości - lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Gryfino położonych na terenie miasta i gminy Gryfino – DRUK Nr 7/IX.
 10. Zatwierdzenie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych PUK Sp. z o.o. w Gryfinie – DRUK Nr 8/IX.
 11. Uchwalenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino w rejonie CW Laguna – DRUK Nr 9/IX.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na remonty zabytkowych obiektów sakralnych w roku 2007 – DRUK Nr 10/IX.

III. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.