Pomoc publiczna

Pomoc regionalna na wspieranie inwestycji początkowych lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z inwestycją początkową w Gminie Gryfino

POMOC REGIONALNA NA WSPIERANIE INWESTYCJI POCZĄTKOWYCH LUB TWORZENIE NOWYCH MIEJSC PRACY ZWIĄZANYCH Z INWESTYCJĄ POCZĄTKOWĄ W GMINIE GRYFINO

UCHWAŁA NR IX/84/07 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie udzielania pomocy regionalnej na wspieranie inwestycji początkowych lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z inwestycją początkową na obszarze Gminy Gryfino, która weszła w życie dnia 6 lipca 2007 roku określa zasady udzielania pomocy regionalnej na wspieranie inwestycji początkowych lub tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Gminy Gryfino w postaci zwolnień z podatku od nieruchomości.
Przedsiębiorca może nabyć prawo do korzystania ze zwolnienia z podatku od nieruchomości udzielanego na zasadach określonych w niniejszym projekcie uchwały na okres do pięciu lat, chyba że wcześniej wykorzysta maksymalną intensywność pomocy regionalnej w Gminie Gryfino.

Definicje wymienione w § 2 powyższej uchwały są zgodne z Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 1628/2006 z dnia 24 października 2006 roku w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do regionalnej pomocy inwestycyjnej opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L 302 str. 29 z d nia 1 listopada 2006 roku

Inwestycją początkową w rozumieniu powyższego Rozporządzenia jest:

 • inwestycja w aktywa materialne oraz aktywa niematerialne i prawne związane z tworzeniem nowego zakładu, rozbudową istniejącego zakładu, dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu; lub

 • nabycie środków trwałych bezpośrednio związanych z zakładem, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym środki nabywane są przez niezależnego inwestora.

Inwestycją początkową nie jest natomiast nabycie wyłącznie udziałów / akcji przedsiębiorstwa

Poprzez tworzenie nowych miejsc pracy należy rozumieć:

 • wzrost netto liczby pracowników wyrażony w rocznych jednostkach roboczych (RJR) bezpośrednio zatrudnionych w danym zakładzie w stosunku do średniej z poprzednich 12 miesięcy; RIJ oznacza liczbę osób w pełnym wymiarze czasu w jednym roku, na pół etatu oraz do pracy sezonowej będących ułamkiem RIJ

Definicje Mikroprzedsiębiorca, małego i średniego przedsiębiorcy odwołują się do definicji zawartych w Załączniku I do Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 roku w sprawie zastosowania ar. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 10 z 13 stycznia 1991 roku) zmienionego Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 roku (Dz. Urz. U.E. L 63 z dnia 28 lutego 2004 roku)

Za pomoc eksportową uważa się pomoc udzielaną na działalność związaną z eksportem do krajów trzecich lub państw członkowskich, a mianowicie pomocy związanej bezpośrednio z ilością wywożonych produktów, z tworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucyjnej lub z innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności eksportowej

Duży projekt inwestycyjny to inwestycja początkowa w środki trwałe o kwalifikowanych wydatkach przekraczających 50 mln EURO, obliczonych na podstawie cen i kursów wymiany z dnia przyznania przy czym za jednostkowy projekt inwestycyjny należy uznać takie projekty, w których inwestycja początkowa podjęta przez jedną lub kilka firm, na przestrzeni trzech lat, składa się ze środków trwałych połączonych w sposób ekonomicznie niepodzielny.

Przez definicję miejsca pracy stworzonego bezpośrednio w wyniku realizacji projektu inwestycyjnego należy rozumieć jako miejsca pracy związane z działalnością, której dotyczy inwestycja i stworzone w ciągu trzech lat od jej zakończenia, w tym także miejsca pracy stworzone w związku ze wzrostem stopnia wykorzystania zdolności produkcyjnych stworzonych wskutek inwestycji

Produkty rolne to produkty wymienione w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, z wyjątkiem produktów rybołówstwa i akwakultury, a także korek i artykuły z korka oraz produkty mające imitować lub zastępować mleko i przetwory mleczne, o których mowa w art. 3 ust. 2 rozporządzenia EWG nr 1898/87
Przetwarzanie i wprowadzanie produktu rolnego do obrotu - to czynności dokonywane na produkcie rolnym w wyniku których produkt końcowy jest również produktem rolnym, jednakże z wyjątkiem czynności dokonywanych w gospodarstwach niezbędnych do przygotowania produktu do pierwszej sprzedaży.
Przez wprowadzanie produktu rolnego do obrotu rozumieć należy posiadanie lub wystawianie produktu do sprzedaży, oferowanie go na sprzedaż, dostawę lub inny sposób wprowadzania go na rynek. Nie jest taką czynnością pierwsza sprzedaż przez producenta surowców na rzecz podmiotów zajmujących się odsprzedażą lub przetwórstwem i czynności przygotowujących produkt do pierwszej sprzedaży.
Sprzedaż produktu przez producenta konsumentowi końcowemu uznaje się jedynie za wprowadzenie do obrotu produktów rolnych, jeżeli następuje w odpowiednio wydzielonym do tego celu miejscu.
Działalność turystyczna obejmuje obszary działalności gospodarczej zgodnie z klasyfikacją działalności gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej (NACE) i jest to działalność polegająca na prowadzeniu:

 • hoteli i restauracji (NACE 55);

 • agencji turystycznych, pilotów i przewodników wycieczek; pozostała działalność związana z turystyką, gdzie indziej niesklasyfikowana (NACE 63.3);

 • działalności związanej z rekreacją kulturą i sportem (NACE 92)

Projekt uchwały zawiera też uszczegółowione definicje pojęć jak: rozpoczęcie prac, czy kosztów wynagrodzenia

Ponadto uchwała przewiduje, iż jej przepisy nie mają zastosowania do następujących kategorii pomocy:

 • udzielanej na działalność związaną z eksportem do krajów trzecich lub państw członkowskich, a mianowicie pomocy związanej bezpośrednio z ilością wywożonych produktów, z tworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucyjnej lub z innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności eksportowej

 • pomocy w zakresie działalności związanej z produkcją pierwotną produktów rolnych

 • pomocy w sektorze rybołówstwa i akwakultury

 • w sektorze budownictwa okrętowego, stali węgla oraz włókien syntetycznych,

 • pomocy operacyjnej;

 • uzależnionej od wykorzystania towarów krajowych uprzywilejowanych względem towarów przywożonych

 • wobec przedsiębiorców dokonujących nowe inwestycje w zakresie budowy sklepów o łącznej powierzchni handlowej i magazynowej przekraczających 100 m2

Kosztami kwalifikującymi się do objęcia pomocą na wspieranie inwestycji są:

 1. cena nabycia gruntów lub prawa użytkowania wieczystego;

 2. cena nabycia lub koszt wytworzenia środków trwałych, takich jak budowle i budynki oraz ich wyposażenie związane z inwestycją początkową, w szczególności: maszyny i urządzenia, narzędzia, przyrządy i aparatura, wyposażenie techniczne dla prac biurowych, infrastruktura techniczna

 3. cena nabycia wartości materialnych i prawnych polegających na uzyskaniu patentu, nabyciu licencji lub nieopatentowane know how.

 4. koszty poniesione po dokonaniu zgłoszenia o zamiarze korzystania z pomocy.

W sektorze transportu nie zalicza się natomiast wydatków poniesionych na zakup środków transportu.
Aktywa, w przypadku przedsiębiorców innych niż mały i średni muszą być nowe. W przypadku dużych przedsiębiorców koszty inwestycji w aktywa niematerialne i prawne kwalifikują się do wysokości 50% całkowitych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą

Kosztami kwalifikującymi się do objęcia pomocą na tworzenie nowych miejsc pracy zalicza się dwuletnie koszty wynagrodzenia w rozumieniu przepisów uchwały

Przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie pomocy na zasadach określanych przez niniejszą uchwałę powinien dokonać zgłoszenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino przed rozpoczęciem inwestycji zamiaru korzystania z pomocy.

ZARZĄDZENIE NR 0151-86/07 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 17 lipca 2007 roku w sprawie określenia wzoru wniosku wymaganego do zgłoszenia zamiaru skorzystania z pomocy regionalnej na wspieranie inwestycji początkowych lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją początkową na obszarze Gminy Gryfino.

Ponadto winien zobowiązać się:

 • do pokrycia co najmniej 25% kosztów inwestycji ze środków własnych (tj. takich które nie zostały uzyskane przez przedsiębiorcę w związku z udzieloną pomocą publiczną np. w formie kredytów preferencyjnych, dopłat do oprocentowania czy gwarancji i pożyczek na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku) oraz

 • do utrzymania inwestycji w Gminie Gryfino przez okres co najmniej 5 lat (w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw przez okres co najmniej 3 lat), od momentu gdy cała inwestycja zostanie ukończona.

Aktywa niematerialne i prawne muszą być wykorzystywane wyłącznie w zakładzie otrzymującym pomoc; być uznawane za aktywa podlegające amortyzacji, zostać nabyte od stron trzecich na warunkach rynkowych. Ponadto aktywa te muszą być ujęte w aktywach przedsiębiorstwa przez okres co najmniej 5 lat (3 lat w przypadku małych i średnich przedsiębiorców)

Stworzenie nowego miejsca pracy musi nastąpić bezpośrednio wyniku realizacji projektu inwestycyjnego w ciągu 3 lat od zakończenia inwestycji . Miejsce pracy musi być utrzymane przez okres 5 lat, a w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw - przez okres 3 lat.

Zakończenie inwestycji powinno nastąpić w okresie do 36 miesięcy od dnia zgłoszenia zamiaru korzystania z pomocy publicznej

Uchwała określa wielkość maksymalnej pomocy inwestycyjnej jako stosunek ekwiwalentu brutto do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, który wynosi 40%, co jest zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 października 2006 roku w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej (Dz.U. Nr 190, poz. 1402). Z wyjątkiem pomocy na rzecz dużych projektów inwestycyjnych i pomocy dla sektora transportowego. W tych przypadkach pułap ulega podwyższeniu o 20 punktów procentowych dla małych przedsiębiorstw i 10 punktów procentowych w odniesieniu dla pomocy udzielanej średnim przedsiębiorstwom.
W przypadku dużego projektu inwestycyjnego maksymalną wielkość pomocy określa się w następujący sposób:

I = R x (50 mln EURO + 0,5 x B + 0,34 x C) gdzie:
I – dopuszczalna wielkość pomocy dla dużego projektu inwestycyjnego
R – intensywność pomocy w zależności od podregionu w gminie Gryfino wynosi on 40% ,
B – wielkość kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą powyżej równowartości 50.000.000 EURO – nie przekraczająca równowartości 100.000.000 EURO,
C – wielkość kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą przekraczającą równowartość 100.000.000 EURO

Pomoc regionalna dla dużych projektów inwestycyjnych na podstawie istniejących programów pomocowych podlega notyfikacji, jeśli całkowita kwota pomocy ze wszystkich źródeł przekracza 75% maksymalnej kwoty pomocy, jaką można przeznaczyć na inwestycje o wydatkach kwalifikowanych w wysokości 100 mln EURO, przy zastosowaniu standardowych pułapów pomocy obowiązujących dla dużych przedsiębiorstw w zatwierdzonej mapie pomocy regionalnej w dniu przyznania pomocy.

Przykład:

Przedsiębiorca, który nie jest małym ani średnim przedsiębiorcą poniósł koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą w wysokości 230.000.000 EURO. Zgodnie z przepisami o obliczaniu maksymalnej intensywności dla powyższego projektu inwestycyjnego będzie ona obliczona w następujący sposób:

I = 40% x (50.000.000 EURO + 0,5 x 50.000.000 EURO + 0,34 x 130.000.000 EURO)
40 % x (50.000.000 EURO + 25.000.000.EURO + 44.200.000 EURO)
40 % x 119.200.000 EURO = 35.760.000 EURO co przy kursie EURO wynoszącym 3,8695 zł wynosi 138.373.320 zł.

Maksymalna intensywność pomocy w powyższym przypadku wynosić będzie 138.373.320 zł

Przykład

Mikroprzedsiębiorca zainwestował 20.100 EURO w budowę hali produkcyjnej i utworzył w związku z tym 3 nowe miejsca pracy.
Maksymalna intensywność pomocy na nową inwestycję= 60% x 20.100 EURO = 12.060 EURO czyli 46.666 zł (przy kursie EURO wynoszącym 3,8695 zł)

Maksymalna intensywność pomocy na tworzenie nowych miejsc pracy:
60% x (3x 1.500 zł x 24 miesiące) = 64.800 zł, czyli 16.746 EURO

Wymiar roczny podatku po uwzględnieniu inwestycji wynosi 20.000 zł. Wyższy pułap dotyczy pomocy w związku z tworzeniem nowych miejsc pracy, a więc bierze się pod uwagę pomoc w kwocie 64.800 zł.

Jeżeli roczny wymiar podatku od nieruchomości wynosi 25.000 zł, wówczas pomoc przysługiwać będzie przez okres 2 lat i 7 miesięcy.

Pomoc na wspieranie inwestycji początkowej może być udzielana wraz z pomocą na tworzenie nowych miejsc pracy, związanych z inwestycją początkową, przy zachowaniu ustalonej maksymalnej intensywności pomocy

Uchwała w § 9, zawiera szereg warunków dotyczących minimalnych kwot jakie należy zainwestować przy ubieganiu się o udzielenie pomocy na podstawie niniejszej uchwały oraz minimalnej liczby miejsc pracy utworzonych w związku z nową inwestycją. Powyższe kwoty oraz liczba nowych miejsc pracy są zróżnicowane ze względu na wielkość przedsiębiorstw.
Ponadto podmiot ubiegający się o pomoc ma obowiązek przedłożyć informację o każdej uzyskanej pomocy, w tym pomocy de minimis przeznaczonej na tą samą inwestycję w związku z którą udzielana będzie pomoc.
Obowiązki podatników, którzy skorzystają ze zwolnień na podstawie uchwały zawarte zostały w § 13 projektu.
Podatnik, który złożył nieprawdziwe oświadczenia lub informację, co do spełnienia warunków, od których uzależnione jest zwolnienie z podatku traci do niego prawo za cały okres zatrudnienia, a nadto nie będzie mógł ubiegać się o jakąkolwiek pomoc publiczną udzielaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino przez 10 lat od dnia utraty prawa do zwolnienia

Powyższa uchwała obowiązuje od 6 lipca 2007 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, z uwagi na czas obowiązywania Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1628/2006 z dnia 24 października 2006 roku w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do regionalnej pomocy inwestycyjnej.
Przedsiębiorca może nabyć prawo do zwolnienia najpóźniej do dnia 31 grudnia 2013 roku.
Niniejsza uchwała stanowi integralną część oferty inwestycyjnej Gminy Gryfino, która ma przyciągnąć potencjalnych inwestorów. Pomoc regionalna jest bowiem szansą na wyrównanie poziomu rozwoju poszczególnych obszarów Unii Europejskiej, ponadto ma być bodźcem do podejmowania nowych rodzajów działalności.