RADA NADZORCZA GRYFIŃSKIEGO TBS Sp. z o.o. zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na: badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2006 rok.

RADA NADZORCZA GRYFIŃSKIEGO TBS Sp. z o.o. zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na: badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2006 rok.

RADA NADZORCZA
GRYFIŃSKIEGO TBS Sp. z o.o.

zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na:

badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2006 rok

Termin realizacji badania zakończonego wydaniem opinii do dnia 28 marca 2007 r.

Oferta powinna zawierać:

  1. Informację o firmie, statusie prawnym i kierownictwie,
  2. Kserokopię zaświadczenia o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdania finansowego,
  3. Listę referencyjną TBS-ów i innych jednostek, w których przeprowadzano badanie sprawozdań finansowych w ciągu ostatnich trzech lat,
  4. Wskazanie osoby, która będzie prowadziła badanie sprawozdania wraz z opisem jej doświadczenia,
  5. Proponowaną cenę i termin badania.

Zainteresowane podmioty proszone są o składanie pisemnych ofert w kopertach z dopiskiem:

Oferta na badanie sprawozdania finansowego za 2006 r.

w terminie do dnia 07 listopada 2006 r. (decyduje data wpływu) na adres siedziby Spółki, tj.

Gryfińskie TBS Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 1
74-100 Gryfino

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty bez podania uzasadnienia.