Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej.

Gryfino, 12.09.2006 r.

BURMISTRZ
MIASTA i GMINY GRYFINO

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony

a) na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Bartkowo,  przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

Oznaczenie nieruchomości Pow. w m2 Cena wywoławcza Wadium

dz. nr 143/4 (KW 45033)

1780

22.000,-  2.200,- zł

Do ceny sprzedaży ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22% ceny.
Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu wraz z podatkiem VAT płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.

Przetarg odbędzie się w dniu 17 października 2006 r. o godzinie 900 w sali nr 34 Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, ul.1 Maja nr 16.

Warunkiem udziału w przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium w wysokości określonej dla danej działki z zaznaczeniem numeru działki oraz: dowodu tożsamości- w przypadku osób fizycznych, a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów - aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownego pełnomocnictwa, dowodu tożsamości osoby reprezentującej podmiot.
Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu.

Wadium należy wpłacić w gotówce, do dnia 12 października 2006 r. na konto Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie nr 8012 4038 55 1111 0000 44 72 1268 Bank PEKAO SA I O/Gryfino.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

Wniesione wadium:

 • zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży osobie, która przetarg wygra,
 • ulegnie przepadkowi, w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej,
 • zostanie zwrócone osobom, które nie wygrają przetargu, w ciągu 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu, bez oprocentowania.

Minimalne postąpienie wynosić będzie – 220,-zł.

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Cena osiągnięta w przetargu stanowić będzie cenę sprzedaży i płatna będzie w całości nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej.

Do nabycia nieruchomości przez oferenta zagranicznego maja zastosowanie odpowiednie przepisy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Uwagi:

 • dla działki ustalone są warunki zabudowy i nabywca działki zobowiązany będzie do przejęcia wszystkich warunków zawartych w decyzji,
 • jeżeli nabywcą działki zostanie osoba nie spełniające warunków określonych w art. 5 i 6 ustawy z dnia 11.04.2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego, wówczas sporządzona zostanie warunkowa umowa sprzedaży z prawem pierwokupu dla Agencji Nieruchomości Rolnych,
 • działka porośnięta jest drzewami owocowymi, krzewami oraz orzechem włoskim i od strony drogi jest ogrodzona,
 • nabywca zobowiązany będzie do przygotowania gruntu do zabudowy we własnym zakresie,
 • w przypadku konieczności realizacji uzbrojenia technicznego niezbędnego dla zamierzonej inwestycji, nabywca zobowiązany będzie do wykonania powyższego na własny koszt,
 • w razie występowania w granicach działek sieci, które kolidować będą z inwestycją nabywca dokona ich przełożenia na koszt własny, w porozumieniu z właścicielem sieci,
 • nabywca przejmuje wraz z gruntem obowiązek usunięcia z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników oraz usunięcia na własny koszt ewentualnych zanieczyszczeń lub innych rzeczy w tym występujących zakrzaczeń,
 • w przypadku konieczności dokonania jakiejkolwiek wycinki drzew, nabywca zobowiązany będzie do jej wykonania na własny koszt i w uzgodnieniu z odpowiednim wydziałem UMiG w Gryfinie,
 • nabywca działki zobowiązany będzie do uzyskania we własnym zakresie informacji lub decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej i w przypadku decyzji poniesie stosowne opłaty z tego tytułu,
 • nabywca zobowiązany będzie do pokrycia w całości kosztów spisania umowy notarialnej i kosztów sądowych.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości objętej przetargiem.
Dodatkowych informacji udziela Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami UMiG w Gryfinie, pok.nr 23, tel.416-22-10 wew.223.

Burmistrz Miasta i Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, podając jednocześnie przyczynę odwołania przetargu w informacji przekazanej do publicznej wiadomości w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.