Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie 2 miasta Gryfino, przeznaczonych pod zabudowę obiektami produkcyjnymi, składowymi i magazynowymi oraz usług handlu hurtowego, rzemiosła, obsługi komunikacji – sprzedaż gazu, warsztaty naprawcze i kasacji samochodów, myjnie samochodowe.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie 2 miasta Gryfino, przeznaczonych pod zabudowę obiektami produkcyjnymi, składowymi i magazynowymi oraz usług handlu hurtowego, rzemiosła, obsługi komunikacji – sprzedaż gazu, warsztaty naprawcze i kasacji samochodów, myjnie samochodowe.

Gryfino, 2006-08-30

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
G R Y F I N O
ogłasza
drugi przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie 2 miasta Gryfino, przeznaczonych pod zabudowę obiektami produkcyjnymi, składowymi i magazynowymi oraz usług handlu hurtowego, rzemiosła, obsługi komunikacji – sprzedaż gazu, warsztaty naprawcze i kasacji samochodów, myjnie samochodowe

Oznaczenie 
nieruchomości
Pow. w m2 Nr KW Cena wywoławcza Wadium w zł
dz. nr 459/8  1560  45448  60.000,- 6.000,-
dz. nr 459/9  1560  45449  60.000,- 6.000,-
dz. nr 459/10  1693  45450  65.000,- 6.500,-
dz. nr 459/13  1984  45452  75.000,- 7.500,-
dz. nr 460  2131  45453 84.000,- 8.400,-

Do ceny sprzedaży ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22% ceny. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu wraz z podatkiem VAT płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.

Przetarg odbędzie się w dniu 5 października 2006 r. o godzinie 9,00 w sali nr 34 Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja nr 16.

Warunkiem udziału w przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium w wysokości określonej dla danej działki z zaznaczeniem numeru działki oraz: dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych, a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownego pełnomocnictwa, dowodu tożsamości osoby reprezentującej podmiot.
Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu.

Wadium należy wnieść w pieniądzu do dnia 29 września 2006 r. na konto Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie nr 8012 4038 55 1111 0000 44 72 1268 Bank PEKAO S.A. I O/Gryfino.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

Wniesione wadium:

  • zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży osobie, która przetarg wygra,
  • ulegnie przepadkowi, w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej,
  • zostanie zwrócone osobom, które nie wygrają przetargu w ciągu 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu, bez oprocentowania.

Minimalne postąpienie wynosić będzie:

dla działki nr 459/8 -  600,-zł
dla działki nr 459/9 -  600,-zł
dla działki nr 459/10 -  650,-zł
dla działki nr 459/13 -  750,-zł
dla działki nr 460 -  840,-zł

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Do nabycia nieruchomości przez oferenta zagranicznego mają zastosowanie odpowiednie przepisy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Uwagi:

  • dla działek nr 459/8, 459/9 i 459/10 obowiązuje strefa „W III” ( ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych) – szczegółowych informacji dotyczących  zapisu można uzyskać w tut. Urzędzie (pokój nr 23),
  • nabywca zobowiązany będzie do przygotowania gruntu do zabudowy we własnym zakresie,
  • w przypadku konieczności realizacji uzbrojenia technicznego niezbędnego dla  zamierzonej inwestycji, nabywca zobowiązany będzie do wykonania powyższego na  własny koszt,
  • w razie występowania w granicach działek sieci, która kolidować będzie z inwestycją – nabywca dokona ich przełożenia na koszt własny, w porozumieniu z właścicielem sieci, 
  • nabywca przejmuje wraz z gruntem obowiązek usunięcia z terenu ewentualnych  bezumownych użytkowników oraz usunięcia na własny koszt ewentualnych  zanieczyszczeń lub innych rzeczy, w tym występujących zakrzaczeń,
  • nabywca zobowiązany będzie do uzyskania we własnym zakresie informacji lub decyzji  o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej i w przypadku decyzji poniesie stosowne opłaty  z tego tytułu,
  • nabywca zobowiązany będzie do pokrycia w całości kosztów spisania umowy notarialnej i kosztów sądowych,

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości objętych przetargiem oraz stanem nieruchomości na gruncie.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami UMiG w Gryfinie, pokój nr 23, tel. 416-22-10 wew. 223.

Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.