Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn: „Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynkach Szkoły Podstawowej nr 2 w Gryfinie”

Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn: „Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynkach Szkoły Podstawowej nr 2 w Gryfinie”

ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn:


„Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynkach Szkoły Podstawowej nr 2
w Gryfinie”

 1. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena 20,00 zł) można odebrać w siedzibie Zamawiającego, pok. 11 do dnia 05.06.2006r.
 2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
  • Wykonanie i montaż rozdzielni głównej RD-PARTER,
  • Wykonanie i montaż rozdzielni RD-KUCHNIA, RD-ZAPLECZE, RD-1 PARTER, RD-SALA GIMNASTYCZNA i RD-2 PIĘTRO,
  • Wykonanie i montaż instalacji, gniazd i oświetlenia,
  • Zasilenie rozdzielni RD-PARTER ze złącza ZK na zewnątrz budynku,Zasilenie poszczególnych rozdzielni RD-KUCHNIA, RD-ZAPLECZE, RD-1 PIĘTRO, RD-SALA GIMNASTYCZNA i RD-2 PIĘTRO
   CPV: 45.31.00.00 - 3,
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.
 4. Wymagany termin realizacji zamówienia - 15.08.2006r.
 5. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24 ust. 1 i 2, spełniający wymogi art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe podane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 6. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena – 100%,
 7. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Biurze Obsługi Interesanta.
 8. Termin składania ofert upływa dnia 05.06.2006 roku o godz. 900
 9. Otwarcie ofert nastąpi dnia 05.06.2006r. o godz. 930 w siedzibie UMiG, pok. 11a,
 10. Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu do składania ofert tj. do dnia 04.07.2006 r.
 11. Uprawnione osoby do kontaktów z wykonawcami – Longina Rutkowska tel. (091)4162011 wew. 211 w godz. 800 - 1500.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

inż. Henryk Piłat