Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn: „Remont pokrycia dachowego na budynkach Szkoły Podstawowej w Gardnie – część niska budynku szkoły, łącznik do budynku mieszkalnego oraz łącznik do stołówki”

Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn: „Remont pokrycia dachowego na budynkach Szkoły Podstawowej w Gardnie – część niska budynku szkoły, łącznik do budynku mieszkalnego oraz łącznik do stołówki”

Gryfino, dn. 19.05.2006r.

ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn:

„Remont pokrycia dachowego na budynkach Szkoły Podstawowej w Gardnie – część niska budynku szkoły, łącznik do budynku mieszkalnego oraz łącznik do stołówki”

 

 1. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena 20,00 zł) można odebrać w siedzibie Zamawiającego, pok. 11 do dnia 05.06.2006r.
 2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
  • Demontaż pokrycia z papy,
  • Naprawa podłoża betonowego,
  • Wymiana skorodowanych obróbek blacharskich,
  • Przemurowanie kominów,
  • Wykonanie pokrycia dachu papą termozgrzewalną (podkładowa + nawierzchniowa),
  • Wymiana instalacji odgromowej.
   CPV: 45.26.00.00 - 7, 45.26.12.14 - 7,
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.
 4. Wymagany termin realizacji zamówienia - 15.08.2006r.
 5. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24 ust. 1 i 2, spełniający wymogi art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe podane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 6. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena – 100%,
 7. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Biurze Obsługi Interesanta.
 8. Termin składania ofert upływa dnia 05.06.2006 roku o godz. 930
 9. Otwarcie ofert nastąpi dnia 05.06.2006r. o godz. 1000 w siedzibie UMiG, pok. 11a,
 10. Termin związania ofertą  wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu do składania ofert tj. do dnia 04.07.2006 r.
 11. Uprawnione osoby do kontaktów z wykonawcami – Longina Rutkowska tel. (091)4162011 wew. 211 w godz. 800 - 1500.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

inż. Henryk Piłat