Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn: „Wykonanie nowego planu urządzenia istniejącego cmentarza komunalnego w Gryfinie wraz z dokumentacją projektową oraz wykonanie dokumentacji projektowej na jego rozbudowę”

Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn: „Wykonanie nowego planu urządzenia istniejącego cmentarza komunalnego w Gryfinie wraz z dokumentacją projektową oraz wykonanie dokumentacji projektowej na jego rozbudowę”

Gryfino, dn. 10.05.2006r.

ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn:

„Wykonanie nowego planu urządzenia istniejącego cmentarza komunalnego w Gryfinie wraz z dokumentacją projektową oraz wykonanie dokumentacji projektowej na jego rozbudowę”

 1. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena 25 zł) można odebrać w siedzibie Zamawiającego, pok. 11 do dnia 25.05.2006r.

 2. Przedmiot zamówienia obejmuje:

  • Wykonanie inwentaryzacji istniejącego cmentarza komunalnego w Gryfinie,

  • Wykonanie nowego planu urządzenia istniejącego cmentarza komunalnego w Gryfinie oraz dokumentacji projektowej,

  • Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę istniejącego cmentarza komunalnego w Gryfinie,

 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

 4. Wymagany termin realizacji zamówienia - 30.11.2006r.

 5. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24 ust. 1 i 2, spełniający wymogi art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe podane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 6. Warunkiem udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne jest wniesienie wadium w wysokości: 1.000,00 zł (słownie: jeden tysięcy złotych)

 7. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena – 100%,

 8. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Biurze Obsługi Interesanta.

 9. Termin składania ofert upływa dnia 25.05.2006 roku o godz. 1100

 10. Otwarcie ofert nastąpi dnia 25.05.2006r. o godz. 1130 w siedzibie UMiG, pok. 11a,

 11. Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu do składania ofert tj. do dnia 23.06.2006 r.

 12. Uprawnione osoby do kontaktów z wykonawcami – Longina Rutkowska tel. (091)4162011 wew. 211 w godz. 800 - 1500.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat