Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na: „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Gryfino”

Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na: „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Gryfino”


ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Gryfino”


Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Gryfino, w szczególności obejmujące:

 1. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadanym mieniem  i wykonywanymi zadaniami;
 2. ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych;
 3. ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i wandalizmu;
 4. ubezpieczenie szyb od stłuczenia;
 5. ubezpieczenie sprzętu elektronicznego „od wszystkich ryzyk”;
 6. ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków,
 7. ubezpieczenia komunikacyjne: OC, NNW, AC, KR, WD.

Kod wg CPV – 663300000-2

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
Termin związania ofertą – 30 dni.

Wymagany termin wykonania zamówienia:
1) ubezpieczenia majątkowe: 13.06.2006 r. – 12.06.2007 r.
2) ubezpieczenie komunikacyjne: 19.08.2006 r. – 10.04.2008 r.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą uczestniczyć wykonawcy, którzy:

 1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych,
 2. spełniają wymagania określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
 3. prowadzą działalność ubezpieczeniową zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej z dnia 22 maja 2003 r. (Dz.U. Nr 124, poz. 1151 z późniejszymi zmianami),
 4. na dzień składania ofert oferent nie może być: w trakcie realizacji planu przywrócenia prawidłowych stosunków finansowych (plan finansowy) lub krótkoterminowego planu wypłacalności lub mieć ustanowionego zarządu komisarycznego (w rozumieniu ustawy
  o działalności ubezpieczeniowej z dnia 22 maja 2003 r.),
 5. prowadzą działalność ubezpieczeniową minimum 3 lata,
 6. posiadają jednostkę terenową na terenie województwa zachodniopomorskiego zapewniającą prawidłową realizację zamówienia, a w szczególności terminową likwidację szkód.
 7. wykonawcą może być jednostka organizacyjna zakładu ubezpieczeń upoważniona na podstawie posiadanych pełnomocnictw do reprezentowania zakładu ubezpieczeń w przetargu.

Zamawiający oceni spełnienie powyższych wymagań poprzez szczegółową analizę dokumentów złożonych przez wykonawców.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja 16, pokój nr 6 (parter)
od poniedziałku do piątku w godz. 800-1500.

Oferty należy złożyć w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie,
ul. 1 Maja 16 (parter) do dnia 26.05.2006 r. do godz. 900.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 26 maja 2006 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy  w Gryfinie - pok. 26 (I piętro). Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.

Kryteria oceny ofert:

 1. 70% - cena składki obejmującej wszystkie ryzyka za cały okres realizacji zamówienia  (po uwzględnieniu wszystkich upustów);
 2. 30% - warunki umowy: franszyza/udział własny, świadczenia dodatkowe, klauzule dodatkowe.

Za ofertę najkorzystniejszą będzie uważana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów  z punktu widzenia wszystkich kryteriów oceny  ofert.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat