Gmina Gryfino ogłasza przetarg w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zabudowę samochodu pożarniczego średniego wraz z kabiną i kompletną instalacją elektryczną pojazdu dla Ochotniczej Straży Pożarnej na posiadanym podwoziu samochodu ciężarowego marki Star 244 P”

Gmina Gryfino ogłasza przetarg w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zabudowę samochodu pożarniczego średniego wraz z kabiną i kompletną instalacją elektryczną pojazdu dla Ochotniczej Straży Pożarnej na posiadanym podwoziu samochodu ciężarowego marki Star 244 P”

ogłasza przetarg w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Zabudowę samochodu pożarniczego średniego wraz z kabiną i kompletną instalacją elektryczną pojazdu dla Ochotniczej Straży Pożarnej na posiadanym podwoziu samochodu ciężarowego marki Star 244 P”

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zabudowy pożarniczej wraz z kabiną samochodu i kompletną instalacją elektryczną pojazdu dla Ochotniczej Straży Pożarnej na posiadanym podwoziu samochodu ciężarowego marki Star 244P. Posiadane podwozie wraz z układem napędowym pozostało po samochodzie pożarniczym, którego zabudowa specjalistyczna i kabina uległy spaleniu w czasie pożaru.

Zakres zamówienia:

  1. demontaż pozostałych po pożarze elementów nadwozia;
  2. wykonanie specjalistycznej zabudowy pożarniczej łącznie z nową kabiną załogi;
  3. wykonanie nowej instalacji elektrycznej całego pojazdu;
  4. uruchomienie samochodu i przeprowadzenie badań technicznych - przez uprawnionego diagnostę - dopuszczających pojazd do ruchu po drogach publicznych.

Szczegółowy opis zakresu zamówienia jest zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

Termin realizacji zamówienia: 9 tygodni od dnia podpisania umowy.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie - (pok. 016 - piwnica)
ul. 1 Maja 16, 74-100 Gryfino

Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami: Bronisław Tessar, tel. 416-23-06 wew. 309

Oferty należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

Termin składania ofert upływa dnia 30 maja 2006 r. godz. 1000.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 30 maja 2006 r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie - pok. 016 (piwnica). Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.

Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.
Termin związania ofertą - 30 dni.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą uczestniczyć wykonawcy, którzy:

  1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych,
  2. spełniają wymagania określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierować następującymi kryteriami:

cena - waga 90%
okres gwarancji - waga 10%

cena - waga 90%;
okres gwarancji - waga 10%.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat