Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn: „BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO I BIEŻNI PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHWARSTNICY”

Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn: „BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO I BIEŻNI PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHWARSTNICY”

 

ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn:

 

„BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO I BIEŻNI PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHWARSTNICY”

 

 1. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena 55zł) można odebrać w siedzibie Zamawiającego, pok. 11 do dnia 19.06.2006r.
 2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
  • Budowę boiska wielofunkcyjnego z oliniowaniem do piłki ręcznej, koszykówki i siatkówki o nawierzchni z trawy syntetycznej,
  • budowę bieżni prostej 60m, trzytorowej o nawierzchni poliuretanowo-gumowej zakończonej piaskownicą do skoku w dal,
  • budowę rzutni do kuli,
  • zagospodarowanie obszaru przy boisku ciągami pieszymi i piłkochwytami,
  • oświetlenie boiska,
  • instalację odwodnienia liniowego.
   CPV: 45.21.22.00 - 8, 45.23.13.00 - 8, 45.31.61.00 – 6
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.
 4. Wymagany termin realizacji zamówienia - 31.10.2006r.
 5. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24 ust. 1 i 2, spełniający wymogi art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe podane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 6. Warunkiem udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne jest wniesienie wadium w wysokości: 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych)
 7. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena – 100%,
 8. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Biurze Obsługi Interesanta.
 9. Termin składania ofert upływa dnia 19.06.2006 roku o godz. 1000
 10. Otwarcie ofert nastąpi dnia 19.06.2006r. o godz. 1030 w siedzibie UMiG, pok. 34,
 11. Termin związania ofertą wynosi 60 dni, licząc od upływu terminu do składania ofert tj. do dnia 17.08.2006 r.
 12. Uprawnione osoby do kontaktów z wykonawcami – Longina Rutkowska tel. (091)4162011 wew. 211 w godz. 800 - 1500.

 

B U R M I S T R Z
Miasta i Gminy
GRYFINO

inż. Henryk Piłat