Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na: "Przebudowa ul. Kościelnej i utwardzenie części działki nr 119/2 w Chwarstnicy"

Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na: "Przebudowa ul. Kościelnej i utwardzenie części działki nr 119/2 w Chwarstnicy"

03.04.2006 r.

ogłasza przetarg nieograniczony na:

"Przebudowa ul. Kościelnej i utwardzenie części działki nr 119/2 w Chwarstnicy"

 

Wymagany termin realizacji zamówienia - 3 miesiące

  • SIWZ w cenie brutto - 24,40 zł, którą można odebrać w siedzibie Zamawiającego, w pok. nr 11.
  • Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Pan mgr inż. Mariusz Andrusewicz tel. (0-91) 416-20-11 w. 311, pok. 11, w godz. 900 - 1400.
  • Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego pokój 19 (kancelaria)
  • Termin składania ofert upływa dnia 19.04.2006 roku o godz. 1130
  • Otwarcie ofert nastąpi dnia 19.04.2006 r. o godz. 1200 w siedzibie UMiG Gryfino, pok. nr 11A.
  • Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
  • W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podst. art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych oraz warunki dodatkowe: spełniają wymogi określone w SIWZ.

Warunkiem udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne jest wniesienie wadium w wysokości: 3 000 PLN.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu do składania ofert tj. do dnia 18.05.2006 roku.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena - 100 %