Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: "Wymiana stolarki okiennej w budynku komunalnym przy ul. Kościuszki 2 w Gryfinie"

Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: "Wymiana stolarki okiennej w budynku komunalnym przy ul. Kościuszki 2 w Gryfinie"

 

ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie:

"Wymiana stolarki okiennej w budynku komunalnym przy ul. Kościuszki 2 w Gryfinie"

Wymagany termin realizacji - do 8 tygodni /od daty przekazania placu budowy.

  • Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena brutto: 36,60 PLN) można odebrać w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 11, Referat Inwestycji, do dnia 06.04.2006 roku.
  • Uprawnioną osobą do kontaktów z Wykonawcami jest Pan Roman Duk, tel. (0-91) 416-20-11 w. 311 w godz. 800 - 1500.
  • Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Biurze Obsługi Interesanta.
  • Termin składania ofert upływa dnia 07.04.2006 roku o godz.1000
  • Otwarcie ofert nastąpi dnia 07.04.2006 r. o godz. 1030 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie w pok. nr 11A.
  • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
  • Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.00.00.00-7
  • W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podst. art. 24 ust. 1 i 2, spełniający wymogi art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz spełniają warunki dodatkowe: określone w SIWZ.

Warunkiem udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne jest wniesienie wadium w wysokości: 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych).

Celem przystąpienia do przetargu Wykonawcy muszą spełniać wszystkie w/w warunki.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu do składania ofert tj. do dnia 06.05.2006 roku.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena - 100%