BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niżej wymienionych zabudowanych nieruchomości użytkowych, położonych w Gryfinie przy ul. Szczecińskiej. 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niżej wymienionych zabudowanych nieruchomości użytkowych, położonych w Gryfinie przy ul. Szczecińskiej. 

Gryfino, dnia 17 marca 2006r.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO
ogłasza

przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niżej wymienionych zabudowanych nieruchomości użytkowych, położonych w Gryfinie przy ul. Szczecińskiej. 

Oznaczenie i opis nieruchomości Cena wywoławcza Wadium Minimalne postąpienie
lokal użytkowy o pow. 15 m2 przeznaczony na cele usługowe, administracji biurowych, gastronomii, handlu, kultury, rzemiosła, ochrony zdrowia , obsługi komunikacji - warsztaty i myjnie samochodowe wraz z działką gruntu nr 88/5 o pow. 18 m2
KW nr 25879
18.000,- zł 3.600,- zł 180,- zł

 

Oznaczenie i opis nieruchomości Cena wywoławcza Wadium Minimalne postąpienie
lokal użytkowy o pow. 12,60 m2 przeznaczony na cele usługowe, administracji biurowych, gastronomii, handlu, kultury, rzemiosła, ochrony zdrowia, obsługi komunikacji-warsztaty i myjnie samochodowe wraz z działką gruntu nr 88/8 o pow. 16 m2
KW nr 25879
15.000,- zł 3.000,- zł 150,- zł

Przetarg odbędzie się dnia 28 kwietnia 2006r. o godzinie 1000 w sali nr 34 Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja nr 16.

Z uwagi na zbyt małe powierzchnie lokali oraz działek, których granice przebiegają po obrysie budynków, ich zbycie nastąpi w przetargu ograniczonym.

Do przetargu na nieruchomość lokalową z działką 88/5 mogą przystąpić właściciele działek zabudowanych nr 88/2 i 88/6, położonych w Gryfinie przy ul. Szczecińskiej.

Do przetargu na nieruchomość lokalową z działką 88/8 mogą przystąpić właściciele działek zabudowanych nr 88/1 i 88/6, położonych w Gryfinie przy ul. Szczecińskiej .

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny złożyć aktualny wypis z rejestru gruntów ( dla potwierdzenia własności nieruchomości), w terminie do dnia 18 kwietnia 2006r. w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Przetarg ustny ograniczony - dz. nr 88/5" lub "Przetarg ustny ograniczony - dz. nr 88/8". Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, w dniu 20 kwietnia 2006r. Warunkiem udziału w przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium oraz dowodu tożsamości.
Wadium należy wnieść w pieniądzu, do dnia 24 kwietnia 2006r. na konto Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie nr 8012 4038 55 1111 0000 44 72 1268 Bank PEKAO S.A. I O/Gryfino. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu Miasta i Gminy Gryfino.

Wniesione wadium:

  • zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży osobie, która przetarg wygra,
  • ulegnie przepadkowi, w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej,
  • zostanie zwrócone osobom, które nie wygrają przetargu w ciągu 3 dni od przeprowadzonego przetargu, bez oprocentowania.

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Cena osiągnięta w przetargu stanowić będzie cenę sprzedaży i płatna będzie w całości przed zawarciem umowy notarialnej. Nieruchomości zostaną udostępnione do oględzin w dniu 18 kwietnia 2006r. w godzinach od 1200 do 1230.

 

Uwagi:

  • nabywca przejmuje obowiązek usunięcia z nieruchomości ewentualnych bezumownych użytkowników oraz usunięcia na własny koszt ewentualnych zanieczyszczeń lub innych rzeczy,
  • nabywca zobowiązany będzie do pokrycia w całości kosztów spisania umowy notarialnej i kosztów sądowych.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami UMiG w Gryfinie, pok. nr 21, tel. 091-416-22-10 wew.221.

Burmistrz Miasta i Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, podając jednocześnie przyczynę odwołania przetargu w informacji przekazanej do publicznej wiadomości, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.