BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. Sienkiewicza nr 2 wraz z udziałem w urządzeniach i częściach wspólnych budynku oraz w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. Sienkiewicza nr 2 wraz z udziałem w urządzeniach i częściach wspólnych budynku oraz w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej.

 Gryfino, dnia 9 marca 2006r.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY GRYFINO
ogłasza

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. Sienkiewicza nr 2 wraz z udziałem w urządzeniach i częściach wspólnych budynku oraz w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej.

 Oznaczenie i opis nieruchomości Cena wywoławcza Wadium Minimalne
postąpienie
lokal mieszkalny nr 2 o pow. 63,60 m2 w budynku dwurodzinnym wraz z udziałem 42/100 części w urządzeniach i częściach wspólnych budynku i w prawie użytkowania działki nr 92/2 o ogólnej pow. 811 m2, w udziale 50/100 części KW nr SZ1Y/00016583/1 69.000,- zł 6.900,- zł 700,- zł

Przetarg odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2006r. o godzinie 1000 w sali nr 34 Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja nr 16.

Warunkiem udziału w przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium oraz: dowodu tożsamości -w przypadku osób fizycznych, a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów - aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownego pełnomocnictwa, dowodu tożsamości osoby reprezentującej podmiot. Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu.
Wadium należy wnieść w pieniądzu, do dnia 10 kwietnia 2006r, na konto Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie nr 8012 4038 55 1111 0000 44 72 1268 Bank PEKAO S.A. I O/Gryfino. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu Miasta i Gminy Gryfino.

Wniesione wadium:

  • zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży osobie, która przetarg wygra,
  • ulegnie przepadkowi, w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej,
  • zostanie zwrócone osobom, które nie wygrają przetargu w ciągu 3 dni od przeprowadzonego przetargu, bez oprocentowania.

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Z ceny wyprzetargowanej zostanie wyodrębniona cena lokalu z udziałem w urządzeniach i częściach wspólnych budynku oraz cena części udziałowej nieruchomości gruntowej, proporcjonalnie do ceny wywoławczej.

Z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zostaną ustalone opłaty; pierwsza w wysokości 25% ceny wyprzetargowanej części udziałowej nieruchomości gruntowej oraz roczne w wysokości 1%. Cena sprzedaży lokalu, urządzeń i części wspólnych budynku oraz pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego udziału w nieruchomości gruntowej, płatna będzie w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej płatne będą od roku 2007. Ustalona wysokość opłat rocznych może być aktualizowana na skutek zmiany wartości gruntu, nie częściej niż raz w roku. Do nabycia nieruchomości przez oferenta zagranicznego mają zastosowanie odpowiednie przepisy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Nieruchomość zostanie udostępniona do oględzin w dniu 29 marca 2006r. w godzinach od 1230 do 1330
Nabywca zobowiązany będzie do pokrycia w całości kosztów spisania umowy notarialnej i kosztów sądowych.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami UMiG w Gryfinie, pok. nr 21, tel. 416-22-10 wew.221.

Burmistrz Miasta i Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, podając jednocześnie przyczynę odwołania przetargu w informacji przekazanej do publicznej wiadomości, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat