Dyrektor Gryfińskiego Domu Kultury ogłasza publiczny przetarg ustny, nieograniczony na dzierżawę gruntu pod stoiska handlowe w Gryfinie na obiektach sportowych, przy ul. Sportowej, na działalność handlową w dniach od 01.05.2006r. do 03.05.2006r. z okazji obchodów "DNI GRYFINA 2006".

Dyrektor Gryfińskiego Domu Kultury ogłasza publiczny przetarg ustny, nieograniczony na dzierżawę gruntu pod stoiska handlowe w Gryfinie na obiektach sportowych, przy ul. Sportowej, na działalność handlową w dniach od 01.05.2006r. do 03.05.2006r. z okazji obchodów "DNI GRYFINA 2006".

"DNI GRYFINA 2006"
ZAPRASZAMY HANDLOWCÓW !

Dyrektor Gryfińskiego Domu Kultury ogłasza publiczny przetarg ustny, nieograniczony na dzierżawę gruntu pod stoiska handlowe w Gryfinie na obiektach sportowych, przy ul. Sportowej, na działalność handlową w dniach od 01.05.2006r. do 03.05.2006r. z okazji obchodów "DNI GRYFINA 2006".

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 21.04.2006r. O GODZ. 900 W SIEDZIBIE URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE, UL. 1 MAJA 16, W SALI NR 34.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości określonej w ogłoszeniu na konto Gryfińskiego Domu Kultury w Gryfinie nr 79124038551111000044738455 w Banku PEKAO S.A. I/O Gryfino z zaznaczeniem "DNI GRYFINA 2006" i określeniem nr stoiska, którego to wadium dotyczy z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby środki znalazły się na rachunku Gryfińskiego Domu Kultury najpóźniej w dniu 18.04.2006r. pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony i Komisja przetargowa nie dopuści oferenta do udziału w przetargu.
Wadium wpłacone na jedno stanowisko upoważnia do udziału w przetargu tylko na to stanowisko.
Mapka ze stoiskami handlowymi wyłożona jest do wglądu w pok. nr 23, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

Osoba fizyczna biorąca udział w przetargu zobowiązana jest do posiadania w dniu przetargu dowodu wpłaty wadium oraz dokumentu tożsamości a w przypadku osób prawnych - dowodu wpłaty wadium, dowodu tożsamości osoby reprezentującej podmiot oraz stosownego pełnomocnictwa.
Uczestnikowi, który wygra przetarg wpłacone wadium zaliczone zostanie na poczet czynszu dzierżawy. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone w terminie trzech dni od zakończenia przetargu, z potrąceniem kosztów manipulacyjnych w wysokości 15,00 zł. Do każdej wyprzetargowanej opłaty czynszu doliczony zostanie VAT w wysokości 22%. Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od podpisania umowy dzierżawy.

Dzierżawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest uiścić wyprzetargowaną kwotę czynszu wraz z VAT, a dowód wpłaty okazać w dniu podpisywania umowy. Dzierżawca nie ma prawa przenosić uprawnień wynikających z zawartej umowy dzierżawy na osoby trzecie, jak również oddawać przedmiot dzierżawy osobom trzecim do bezpłatnego używania ani go poddzierżawiać - pod rygorem wstrzymania działalności handlowej.

Dzierżawca stoiska handlowego z piwem zobowiązany będzie do przestrzegania przepisów zawartych w Ustawie z dn. 26.10.1982r. z późniejszymi zmianami - O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zwłaszcza art.14, ust. 2a (Dz.U. Nr 147 z 2002r., poz. 1231 z późniejszymi zmianami).

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z uczestników zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Odbywające się "DNI GRYFINA 2006" nie wstrzymują działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorców w ramach posiadanych zezwoleń stałych.

Organizatorzy obchodów "DNI GRYFINA 2006" zapewniają w porze nocnej dozór placu handlowego, natomiast zabezpieczenie urządzeń stoisk dzierżawca zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie.

Dyrektor Gryfińskiego Domu Kultury zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

 

WYKAZ STOISK HANDLOWYCH ZLOKALIZOWANYCH PRZY UL. SPORTOWEJ W GRYFINIE, PODCZAS TRWANIA "DNI GRYFINA 2006".

 • STOISKO nr 1
  w miejscach "A", "B", "C"
  Wyłączność na sprzedaż piwa z BOSMAN BROWAR SZCZECIN S.A. (możliwość podłączenia się do sieci elektrycznej).
  Cena wywoławcza - 8.000,00 zł
  Wadium - 1.600,00 zł
   
 • STOISKA od nr 2 do nr 5
  Przeznaczone do prowadzenia "małej gastronomii" oraz sprzedaży napojów bezalkoholowych (możliwość podłączenia się do sieci elektrycznej).
  Cena wywoławcza - 800,00 zł
  Wadium - 160,00 zł
   
 • STOISKA od nr 6 do nr 16
  Sprzedaż upominków, okularów, waty cukrowej, zabawek, pop-cornu, kukurydzy, słodyczy, galanterii i innych drobiazgów (bez możliwości podłączenia się do sieci elektrycznej)
  Cena wywoławcza - 100,00 zł
  Wadium - 20,00 zł

 

 

Maria Zalewska
Dyrektor
Gryfińskiego Domu Kultury