Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: "BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W DOŁGICH".

Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: "BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W DOŁGICH".

 

ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie:

"BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W DOŁGICH".

Wymagany termin realizacji - 6 miesięcy od daty podpisania umowy.

 • Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena brutto 50,00 zł) można odebrać w siedzibie Zamawiającego, pok. 13.
 • Uprawnione osoby do kontaktów z wykonawcami - Krystyna Klimek, Ewa Kubiak tel. (010**91)4162011 wew.213 lub 113 w godz. 800 - 1500.
 • Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego BOI - kancelaria. ogólna.
 • Termin składania ofert upływa dnia 04 maja 2006 roku o godz. 1000
 • Otwarcie ofert nastąpi dnia 04 maja 2006 r. o godz. 1030 w siedzibie UMiG w Gryfinie przy ulicy 1 Maja 16 pok.11 A.
 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.
 • Wspólny słownik zamówień (CPV):
 • 45.21.20.00-6, 45.33.00.00-9, 45.31.51.00-9, 45.23.32.20-7
 • Zamawiający żądać będzie od oferenta, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny oferty brutto. Zabezpieczenie będzie mogło być wnoszone w następujących formach:
  • pieniądzu wpłacanym przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego,
  • poręczeniach bankowych,
  • gwarancjach bankowych,
  • gwarancjach ubezpieczeniowych.
  • poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4) lit. b) ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie musiało zostać wniesione przed podpisaniem umowy.
 • Warunki zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia zostaną ustalone szczegółowo z wybranym oferentem w treści zawartej umowy.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podst. art. 24 ust. 1 i 2, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych oraz warunki dodatkowe tj.:

 1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający żąda w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, następujących dokumentów:
  1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert /w przypadku spółek cywilnych dla każdego wspólnika/,
  2. koncesję, zezwolenie lub licencję jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym,
  3. dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia, oraz zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
  4. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert,
  5. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
  6. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
  7. aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
    
 2. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający żąda następujących dokumentów:
  1. wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywania przez nich czynności,
  2. wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadającym swoim rodzajem, charakterem i wartością prac stanowiących przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, daty i miejsca wykonania, a także dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane (referencje) - dla co najmniej 3 prac. Za wartość robót odpowiadającą wartości robót stanowiących przedmiot zamówienia zamawiający uznaje roboty o wartości +/- 30 %.W przypadku spółek cywilnych referencje musza być wystawione na poszczególnych wspólników /a nie spółkę/,
    
 3. W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, zamawiający żąda następujące dokumenty:
  1. informację z banku, w którym wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzający wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Minimalna kwota środków na rachunku bankowym winna wynosić 100 000 PLN, a zdolność kredytowa minimum 200 000 PLN.
  2. polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Suma ubezpieczenia wymagana przez zamawiającego - 50 000 euro. W przypadku spółek cywilnych w/w polisę winien przedłożyć każdy ze wspólników.
 • Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych, zamawiający nie musi unieważniać postępowanie jeżeli wpłynie tylko jedna ważna oferta.

Warunkiem udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne jest wniesienie wadium w wysokości: 3 000 zł słownie: trzy tysiące

Celem przystąpienia do przetargu Wykonawcy muszą spełniać wszystkie w/w warunki.

Termin związania ofertą wynosi 60 dni, licząc od upływu terminu do składania ofert.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
cena - 100%

Ogłoszenie niniejsze Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych przekazano w dniu 07 marca 2006 roku.