BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie 4 miasta Gryfino.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie 4 miasta Gryfino.

Gryfino, 2006-02-14

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
G R Y F I N O
ogłasza

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie 4 miasta Gryfino.
Przedmiotem przetargu są działki nr nr: 554 o pow.0,2007 ha, nr 555 o pow. 0,3688 ha.

Oznaczenie nieruchomości Pow
 w m2
Przeznaczenie
w planie zagosp
Cena
wywoławcza
Wadium
w zł 
dz. nr 554
(KW 39071)
0,2007 pod tereny obsługi komunikacyjnej (12 KS) 125.400,- 12.500,-
dz. nr 555
(KW 39071)
0,3688  pod zabudowę usługową (11 U) 247.300,- 24.700,-

Do ceny sprzedaży ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22% ceny. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu wraz z podatkiem VAT płatna jest w całości przed podpisaniem umowy przedwstępnej w formie aktu notarialnego.

Z nabywcą, wyłonionym w drodze przetargu, zostanie zawarta przedwstępna umowa sprzedaży, na okres 3 lat, licząc od daty zakończenia przetargu, w celu wyegzekwowania zagospodarowania nieruchomości w tym okresie, zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego. Projekt umowy dostępny w siedzibie Urzędu.

 1. Umowa przenosząca własność zostanie zawarta po spełnieniu podanego warunku tj. zagospodarowania terenu nie później jednak niż 3 lata i 30 dni od dnia zawarcia umowy przedwstępnej

 2. W przypadku nie wywiązania się przez nabywcę z ustalonego terminu zagospodarowania nieruchomości, wpłacona kwota za grunt będzie podlegała zwrotowi bez odsetek.

 3. Nabywca zostanie obciążony karą umowną w wysokości 10% ceny ustalonej w przetargu, w przypadku niewywiązania się z ustalonego terminu zagospodarowania nieruchomości. Kwota kary zostanie potrącona z podlegającej zwrotowi kwoty.

Przetarg odbędzie się w dniu 21 marca 2006 r. o godzinie 9,00 w sali nr 34 Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja nr 16.

Warunkiem udziału w przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium w wysokości określonej dla danej działki z zaznaczeniem numeru działki oraz: dowodu tożsamości - w przypadku osób fizycznych, a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów - aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownego pełnomocnictwa, dowodu tożsamości osoby reprezentującej podmiot.
Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu.

Wadium należy wnieść w pieniądzu do dnia 16 marca 2006 r. na konto Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie nr 8012 4038 55 1111 0000 44 72 1268 Bank PEKAO S.A. I O/Gryfino.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.
Wniesione wadium:

 • zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży osobie, która przetarg wygra,

 • ulegnie przepadkowi, w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej,

 • zostanie zwrócone osobom, które nie wygrają przetargu w ciągu 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu, bez oprocentowania.

Minimalne postąpienie wynosić będzie:
dla działki nr 554 - 1.260,-zł
dla działki nr 555 - 2.480,-zł

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Do nabycia nieruchomości przez oferenta zagranicznego mają zastosowanie odpowiednie przepisy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Uwagi:

 • na gruncie objętym przedmiotem przetargu znajdują się garaże blaszane, które winny być usunięte przez ich właścicieli po dniu 31.12.2005 r. Nabywca przejmuje wraz z gruntem obowiązek usunięcia z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników  oraz usunięcia na własny koszt ewentualnych zanieczyszczeń lub innych rzeczy,
 • nabywca zobowiązany będzie do przygotowania gruntu do zabudowy we własnym zakresie,
 • w przypadku konieczności realizacji uzbrojenia technicznego niezbędnego dla  zamierzonej inwestycji, nabywca zobowiązany będzie do wykonania powyższego na własny koszt,
 • w razie występowania w granicach działek sieci, która kolidować będzie z inwestycją - nabywca dokona ich przełożenia na koszt własny, w porozumieniu z właścicielem sieci,
 • nabywca zobowiązany będzie do uzyskania we własnym zakresie informacji lub decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej i w przypadku decyzji poniesie stosowne opłaty z tego tytułu,
 • nabywca zobowiązany będzie do pokrycia w całości kosztów spisania umowy notarialnej i kosztów sądowych,

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z projektem umowy przedwstępnej oraz stanem nieruchomości na gruncie.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami UMiG w Gryfinie, pokój nr 23, tel. 416-22-10 wew. 223.

Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.