Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: "Sporządzanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy w okresie do końca 2006r."

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: "Sporządzanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy w okresie do końca 2006r."

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie:

"Sporządzanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy w okresie do końca 2006r."

Wymagany termin realizacji - 18 dni od dnia przekazania kompletnego wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo wniosku o ustalenie warunków zabudowy

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena-20 zł + 22% VAT) można odebrać w siedzibie Zamawiającego, pok. 12.
Uprawniony do kontaktów z oferentami - mgr Krzysztof Czosnowski, tel. (0*91)416 20 11 wew. 312, pok. 12, w godz. 800 - 1500.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Biurze Obsługi Interesanta (na parterze).
Termin składania ofert upływa 20.01.2006 r. o godz. 1030.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 20.01.2006 r. o godz. 1100 w siedzibie UMiG, pok. 11 a.

Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podst. art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych oraz warunki dodatkowe: spełniają wymogi określone w SIWZ.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu do składania ofert tj. do dnia 19.02.2006 r.

* Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
* cena - 100%