Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na: "Publikowanie ogłoszeń prasowych Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie w lokalnych i regionalnych dziennikach (tygodnikach) województwa zachodniopomorskiego (z wyłączeniem ogłoszeń promocyjnych)".

Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na: "Publikowanie ogłoszeń prasowych Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie w lokalnych i regionalnych dziennikach (tygodnikach) województwa zachodniopomorskiego (z wyłączeniem ogłoszeń promocyjnych)".

ogłasza przetarg nieograniczony na:

"Publikowanie ogłoszeń prasowych Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie
w lokalnych i regionalnych dziennikach (tygodnikach) województwa zachodniopomorskiego
(z wyłączeniem ogłoszeń promocyjnych)"

Dzienniki (tygodniki) lokalne - dzienniki (tygodniki) obejmujące zasięgiem sprzedaży tylko teren powiatu gryfińskiego.

Dzienniki regionalne - dzienniki obejmujące zasięgiem sprzedaży teren województwa zachodniopomorskiego.

Przedmiotem zamówienia jest publikowanie ogłoszeń prasowych Urzędu Miasta i Gminy  w Gryfinie w lokalnych i regionalnych dziennikach (tygodnikach) województwa zachodniopomorskiego.

Zakres zamówienia: publikowanie na zlecenie zamawiającego ogłoszeń wymiarowych na łamach wydawanego dziennika (tygodnika). Przewidywana liczba cm2 w przypadku dzienników (tygodników) lokalnych wynosi 30 000 cm2, a w przypadku dzienników regionalnych - 15 000 cm2.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Oferta częściowa musi obejmować minimum jedną z poniższych usług:

  1. publikowanie ogłoszeń prasowych w lokalnych dziennikach tygodnikach) województwa zachodniopomorskiego,
  2. publikowanie ogłoszeń prasowych w regionalnych dziennikach województwa zachodniopomorskiego.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Termin realizacji zamówienia: grudzień 2005 r. - listopad 2006 r.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie Biuro Obsługi Interesantów
ul. 1 Maja 16, 74-100 Gryfino

Uprawniony do kontaktów z wykonawcami: Beata Pluskota, tel. 416-37-80.

Oferty należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

Termin składania ofert upływa dnia 24 listopada 2005 r. o godz. 900.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 24 listopada 2005 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy  w Gryfinie - pok. 016 ( piwnica). Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.

Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.
Termin związania ofertą - 30 dni.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą uczestniczyć wykonawcy, którzy:

  1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych,
  2. spełniają wymagania określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierować wyłącznie kryterium ceny,
tj. kwotą ryczałtową brutto za 1 cm2 ogłoszenia czarno-białego na stronie ogłoszeniowej wydania powszedniego - 100%.

 

Z up. Burmistrza
Zastępca Burmistrza
Eugeniusz Kuduk

Gryfino, dnia 09 listopada 2005.