BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO ogłasza przetarg ustny, nieograniczony na dzienną stawkę czynszu za dzierżawę 2 stoisk handlowych w m. Gryfinie - na Placu Barnima, oraz na parkingu przy Bibliotece Publicznej, ul. Kościelna, przeznaczonych na sprzedaż w m-cu grudniu 2005 r. choinek.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO ogłasza przetarg ustny, nieograniczony na dzienną stawkę czynszu za dzierżawę 2 stoisk handlowych w m. Gryfinie - na Placu Barnima, oraz na parkingu przy Bibliotece Publicznej, ul. Kościelna, przeznaczonych na sprzedaż w m-cu grudniu 2005 r. choinek.

 Gryfino, dnia 07.11.2005 r.

 

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY GRYFINO
o g ł a s z a

 

przetarg ustny, nieograniczony na dzienną stawkę czynszu za dzierżawę 2 stoisk handlowych w m. Gryfinie - na Placu Barnima, oraz na parkingu przy Bibliotece Publicznej, ul. Kościelna, przeznaczonych na sprzedaż w m-cu grudniu 2005 r. choinek.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 09.12.2005 r. O GODZ. 900
W SIEDZIBIE URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE, UL. 1 MAJA NR 16,
W SALI NR 34

Cena wywoławcza dziennej stawki czynszu - 100,00 zł. netto.
Wadium 20,00 zł. za 1 stoisko.

Wadium należy wnieść w pieniądzu do dnia 05.12.2005 r. na konto Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie Nr 80124038551111000044721268 Bank PEKAO S.A. I/O Gryfino, z zaznaczeniem którego stoiska handlowego dotyczy.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest do posiadania w dniu przetargu dowodu wpłaty wadium, dokumentu tożsamości, a w przypadku osób prawnych - dowodu wpłaty wadium, dowodu tożsamości osoby reprezentującej podmiot, oraz stosownego pełnomocnictwa.

Uczestnicy nie spełniający warunków podanych w niniejszym ogłoszeniu nie zostaną dopuszczeni do przetargu.

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z uczestników zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Do wyprzetargowanej dziennej stawki czynszu doliczony zostanie VAT w wysokości 22%.
Uczestnikowi, który wygra przetarg wpłacone wadium zaliczone zostanie na poczet czynszu dzierżawy.

Wyprzetargowany czynsz dzierżawy wraz z VAT, pomniejszony o wpłacone wadium kandydat na dzierżawcę zobowiązany będzie uiścić w dniu podpisywania umowy dzierżawy, na konto Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie Nr 47124038551111000044721183.

Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy dzierżawy.

Wadium pozostałych uczestników, którzy nie wygrają przetargu zwrócone zostanie w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu, bez oprocentowania.

Przetarg uważany będzie za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje postąpienia powyżej ceny wywoławczej.

Burmistrz zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.