BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości lokalowych - użytkowych, położonych w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych nr 8 wraz z udziałem w urządzeniach i częściach wspólnych budynku oraz w prawie współwłasności nieruchomości gruntowej.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości lokalowych - użytkowych, położonych w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych nr 8 wraz z udziałem w urządzeniach i częściach wspólnych budynku oraz w prawie współwłasności nieruchomości gruntowej.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO

Gryfino, dnia 28 października 2005 r.

ogłasza

drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości lokalowych - użytkowych, położonych w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych nr 8 wraz z udziałem w urządzeniach i częściach wspólnych budynku oraz w prawie współwłasności nieruchomości gruntowej.

Oznaczenie i opis nieruchomości Cena wywoławcza Wadium Minimalne 
postąpienie
lokal nr 1 - garaż z kanałem o pow. 17,33 m2, udział 5/1000 części w urządzeniach i częściach    wspólnych budynku i we współwłasności działki gruntu nr 157 o ogólnej pow. 3441 m2KW nr 25354 18.000,- zł 3.600,- zł 180,- zł
lokal nr 2 - garaż o pow. 17,33 m2, udział 5/1000 części w urządzeniach i częściach wspólnych budynku i we współwłasności działki   gruntu nr 157 o ogólnej pow. 3441 m2 KW nr 25354 17.000,- zł 3.400,- zł 170,- zł
lokal nr 4 - garaż z przewodem kominowym ograniczającym możliwość garażowania  dużego pojazdu o pow. 16,92 m2 udział 5/1000 części w urządzeniach i częściach wspólnych budynku i we współwłasności działki gruntu nr 157 o ogólnej pow. 3441 m2. KW nr 25354 16.000,- zł 3.200,- zł 160,- zł

Przetarg odbędzie się w dniu 7 grudnia 2005r. o godzinie 1100 , w sali nr 34 Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja nr 16.

Warunkiem udziału w przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium w wysokości określonej dla danej nieruchomości lokalowej z zaznaczeniem numeru lokalu oraz: dowodu tożsamości -w przypadku osób fizycznych, a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów - aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownego pełnomocnictwa, dowodu tożsamości osoby reprezentującej podmiot. Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu.

Wadium należy wnieść w pieniądzu , do dnia 2 grudnia 2005r. na konto Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie nr 80124038551111000044721268 Bank PEKAO S.A. I O/Gryfino.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu Miasta i Gminy Gryfino.

Wniesione wadium:

  • zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży osobie, która przetarg wygra,
  • ulegnie przepadkowi, w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej,
  • zostanie zwrócone osobom, które nie wygrają przetargu w ciągu 3 dni od przeprowadzonego przetargu, bez oprocentowania.

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Cena osiągnięta w przetargu stanowić będzie cenę sprzedaży i płatna będzie w całości przed zawarciem umowy notarialnej.

Do nabycia nieruchomości przez oferenta zagranicznego mają zastosowanie odpowiednie przepisy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Nieruchomości zostaną udostępnione do oględzin w dniu 21 listopada 2005r. w godzinach od 1530 do 1600.

Nabywca zobowiązany będzie do pokrycia w całości kosztów spisania umowy notarialnej i kosztów sądowych.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami UMiG w Gryfinie, pok. nr 21, tel. 416-22-10 wew.221.

Burmistrz Miasta i Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, podając jednocześnie przyczynę odwołania przetargu w informacji przekazanej do publicznej wiadomości, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.