ZAKŁAD EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W GRYFINIE Ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: "Sprzedaż i dostawa oleju opałowego do Szkoły Podstawowej w Chwarstnicy i Szkoły Podstawowej w Gardnie"

ZAKŁAD EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W GRYFINIE Ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: "Sprzedaż i dostawa oleju opałowego do Szkoły Podstawowej w Chwarstnicy i Szkoły Podstawowej w Gardnie"

 

ZAKŁAD EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W GRYFINIE

 

Ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie:

"Sprzedaż i dostawa oleju opałowego do Szkoły Podstawowej w Chwarstnicy i Szkoły Podstawowej w Gardnie"

Termin realizacji: 01.01.2006 r. - 31.12.2006 r.

  • Specyfikację istotnych warunków zamówienia (bezpłatnie) można odebrać w siedzibie Zamawiającego, tj. Dział BT.
  • Upoważnione osoby do kontaktu z wykonawcami - Jerzy Miler tel. (91) 4162439.
  • Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w Sekretariacie.
  • Termin składania ofert upływa dnia 09.12.2005 roku o godz. 1000.
  • Otwarcie ofert nastąpi dnia 09.12.2005 r. o godz. 1030 w Sekretariacie Zakładu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Gryfinie.
  • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz dzielenia zadania na części.
  • Wspólny słownik zamówień (CPV): 23.12.21.00 olej opałowy
  • Przewidywana ilość zakupu oleju w 2006 r. - ok. 95 000 litrów
  • Wyklucza się składanie ofert częściowych oraz oferty wariantowej
  • W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniających wymogi art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz spełniają warunki dodatkowo podane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Warunkiem udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne jest wniesienie wadium w wysokości: 1 500,00 (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych).

Celem przystąpienia do przetargu Wykonawcy muszą spełniać wszystkie w/w warunki

Termin związania ofertą wynosi 60 dni, licząc od upływu terminu do składania ofert.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: Cena - 100%