Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: "Remont pokrycia dachowego w budynkach komunalnych mieszkalnych przy ul. Fabrycznej 22 w Gryfinie  i w m. Nowe Czarnowo 57".

Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: "Remont pokrycia dachowego w budynkach komunalnych mieszkalnych przy ul. Fabrycznej 22 w Gryfinie  i w m. Nowe Czarnowo 57".

ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie:

"Remont pokrycia dachowego w budynkach komunalnych mieszkalnych przy ul. Fabrycznej 22 w Gryfinie  i w m. Nowe Czarnowo 57".

Wymagany termin realizacji - najpóźniej do dnia 30.11.2005 roku.

  • Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena brutto 30,50 zł) można odebrać w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 11 Referat Inwestycji, do dnia 13.09.2005 roku
  • Uprawnione osoby do kontaktów z wykonawcami - mgr Agnieszka Wernikowska tel. (91) 416 20 11 w. 111 w godz. 800 - 1500.
  • Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Biurze Obsługi Interesanta.
  • Termin składania ofert upływa dnia 14.09.2005 roku o godz. 930
  • Otwarcie ofert nastąpi dnia 14.09.2005 r. o godz. 1000  w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie w pok. nr 11A.
  • Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych.
  • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
  • Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.26.00.00-7, 46.26.19.10-6,
  • W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podst. art. 24 ust. 1 i 2, spełniający wymogi art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniają warunki dodatkowe podane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Warunkiem udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne jest wniesienie wadium w wysokości: 2 000,00 zł. słownie: dwa tysiące złotych.

Celem przystąpienia do przetargu Wykonawcy muszą spełniać wszystkie w/w warunki.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu do składania ofert tj. do dnia 13.10.2005 r.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
cena - 100%