Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości lokalowych- użytkowych, położonych w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych nr 8 wraz z udziałem w urządzeniach i częściach wspólnych budynku oraz w prawie współwłasności nieruchomości gruntowej.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości lokalowych- użytkowych, położonych w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych nr 8 wraz z udziałem w urządzeniach i częściach wspólnych budynku oraz w prawie współwłasności nieruchomości gruntowej.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO

Gryfino, 25 sierpnia 2005 r.

ogłasza

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości lokalowych- użytkowych, położonych w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych nr 8 wraz z udziałem w urządzeniach i częściach wspólnych budynku oraz w prawie współwłasności nieruchomości gruntowej.

Oznaczenie i opis nieruchomości Cena wywoławcza Wadium  Minimalne  postąpienie
lokal nr 1a o pow. 608,29 m2 przeznaczony
na prowadzenie usług biurowych, handlowych,
gastronomicznych i hotelarskich wraz z udziałem 192/1000 części w urządzeniach i częściach wspólnych budynku i we współwłasności działki  gruntu nr 157 o ogólnej pow. 3441 m2. KW nr 25354
1.226.000,- zł 122.600,- zł 12.260,- zł
lokal nr 1 - garaż z kanałem o pow. 17,33 m2, udział 5/1000 części w urządzeniach i częściach  wspólnych budynku i we współwłasności działki gruntu nr 157 o ogólnej pow. 3441 m2. KW nr 25354 19.000,- zł 3.800,- zł 190,- zł
lokal nr 2 - garaż o pow. 17,33 m2,
udział 5/1000 części w urządzeniach i częściach wspólnych budynku i we współwłasności działki  gruntu nr 157 o ogólnej pow. 3441 m2 KW nr 25354
18.000,- zł 3.600,- zł 180,- zł
lokal nr 3 - garaż o pow. 17,33 m2,
udział 5/1000 części w urządzeniach i częściach  wspólnych budynku i we współwłasności działki gruntu nr 157 o ogólnej powierzchni 3441 m2. KW nr 25354
18.000,- zł 3.600,- zł 180,- zł
lokal nr 4 - garaż z przewodem kominowym
ograniczającym możliwość garażowania  dużego pojazdu o pow. 16,92 m2 udział 5/1000 części w urządzeniach i częściach  wspólnych budynku i we współwłasności działki gruntu nr 157 o ogólnej pow. 3441 m2. KW nr 25354
17.000,- zł 3.400,- zł 170,- zł

Przetarg na nieruchomości garażowe o numerach 1, 2, 3 i 4 odbędzie się w dniu 7 października 2005r. o godzinie 1000 a na nieruchomość lokalową nr 1a w dniu 10 listopada 2005 roku godzinie 1000, w sali nr 34 Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja nr 16.

Warunkiem udziału w przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium w wysokości określonej dla danej nieruchomości lokalowej z zaznaczeniem numeru lokalu oraz: dowodu tożsamości - w przypadku osób fizycznych, a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów - aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownego pełnomocnictwa, dowodu tożsamości osoby reprezentującej podmiot. Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu.

Wadium na nieruchomości lokalowe - garaże nr 1,2,3 i 4 należy wnieść w pieniądzu, do dnia 3 października 2005r, na konto Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie nr 80 1240 3855 1111 0000 4472 1268 Bank PEKAO S.A. I O/Gryfino.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu Miasta i Gminy Gryfino.

Wadium na nieruchomość lokalową nr 1a należy wnieść w pieniądzu, do dnia 4 listopada 2005r, na konto Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie nr 80 1240 3855 1111 0000 4472 1268 Bank PEKAO S.A. I O/Gryfino.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu Miasta i Gminy Gryfino.

Wniesione wadium:

  • zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży osobie, która przetarg wygra,
  • ulegnie przepadkowi, w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej,
  • zostanie zwrócone osobom, które nie wygrają przetargu w ciągu 3 dni od przeprowadzonego przetargu, bez oprocentowania.

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Cena osiągnięta w przetargu stanowić będzie cenę sprzedaży i płatna będzie w całości przed zawarciem umowy notarialnej.

Do nabycia nieruchomości przez oferenta zagranicznego mają zastosowanie odpowiednie przepisy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Nieruchomości zostaną udostępnione do oględzin w dniu  26 września 2005r. w godzinach od 1400 do 1530.

Nabywca zobowiązany będzie do pokrycia w całości kosztów spisania umowy notarialnej i kosztów sądowych.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami UMiG w Gryfinie, pok. nr 21, tel. 416-22-10 wew.221.

Burmistrz Miasta i Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, podając jednocześnie przyczynę odwołania przetargu w informacji przekazanej do publicznej wiadomości, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.