Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na: "Publikowanie ogłoszeń prasowych Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie w lokalnych i regionalnych dziennikach (tygodnikach) województwa zachodniopomorskiego (z wyłączeniem ogłoszeń promocyjnych"

Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na: "Publikowanie ogłoszeń prasowych Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie w lokalnych i regionalnych dziennikach (tygodnikach) województwa zachodniopomorskiego (z wyłączeniem ogłoszeń promocyjnych"

ogłasza przetarg nieograniczony na:

"Publikowanie ogłoszeń prasowych Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie
w lokalnych i regionalnych dziennikach (tygodnikach)
województwa zachodniopomorskiego
(z wyłączeniem ogłoszeń promocyjnych)"

 

Dzienniki (tygodniki) lokalne - dzienniki (tygodniki) obejmujące zasięgiem sprzedaży tylko teren powiatu gryfińskiego.

Dzienniki regionalne - dzienniki obejmujące zasięgiem sprzedaży teren województwa zachodniopomorskiego.

Przedmiotem zamówienia jest publikowanie ogłoszeń prasowych Urzędu Miasta i Gminy  w Gryfinie w lokalnych i regionalnych dziennikach (tygodnikach) województwa zachodniopomorskiego.

Zakres zamówienia: publikowanie na zlecenie zamawiającego ogłoszeń wymiarowych na łamach wydawanego dziennika (tygodnika). Przewidywana liczba cm2 w przypadku dzienników (tygodników) lokalnych wynosi 30 000 cm2, a w przypadku dzienników regionalnych - 15 000 cm2.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Oferta częściowa musi obejmować minimum jedną z poniższych usług:

  1. publikowanie ogłoszeń prasowych w lokalnych dziennikach (tygodnikach) województwa zachodniopomorskiego,
  2. publikowanie ogłoszeń prasowych w regionalnych dziennikach województwa zachodniopomorskiego.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Termin realizacji zamówienia: 01.12.2005 r. - 30.11.2006 r.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie Wydział Organizacyjny (pok. 6)
ul. 1 Maja 16, 74-100 Gryfino

Uprawniony do kontaktów z wykonawcami: Angelika Szulc, tel. 416-37-80.

Oferty należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

Termin składania ofert upływa dnia 5 września 2005 r. o godz. 900.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 5 września 2005 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie - pok. 34 (I piętro). Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.

Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.
Termin związania ofertą - 30 dni.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą uczestniczyć wykonawcy, którzy:

  1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych,
  2. spełniają wymagania określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
  3. w przypadku dzienników (tygodników) lokalnych - średnia miesięczna sprzedaż gazety w okresie 01.01.2005 r. - 30.06.2005 r. na terenie powiatu gryfińskiego wynosi minimum 4 000 egzemplarzy, w tym na terenie gminy Gryfino - 1 700 egzemplarzy.
  4. w przypadku dzienników regionalnych - średnia dzienna sprzedaż gazety w 2004 r. wynosi minimum 15 000 egzemplarzy.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierować wyłącznie kryterium ceny, tj. kwotą ryczałtową brutto - po zastosowaniu rabatów za 1 cm2 ogłoszenia czarno-białego na stronie ogłoszeniowej wydania powszedniego - 100%.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat