Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: "Wykonanie nowego planu urządzenia cmentarza wraz z jego inwentaryzacją oraz projektu budowlanego rozbudowy istniejącego cmentarza komunalnego w Gryfinie".

Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: "Wykonanie nowego planu urządzenia cmentarza wraz z jego inwentaryzacją oraz projektu budowlanego rozbudowy istniejącego cmentarza komunalnego w Gryfinie".

Gryfino, 02.08.2005r.

ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie:


"Wykonanie nowego planu urządzenia cmentarza wraz z jego inwentaryzacją oraz projektu budowlanego rozbudowy istniejącego cmentarza komunalnego w Gryfinie"

 

Termin opracowania projektu budowlanego
Zamawiający ustala na okres do 6 miesięcy od daty podpisania umowy

  • Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena brutto 24,40 zł) można odebrać w siedzibie Zamawiającego, pok. 11 do dnia 23.08.2005r.
  • Uprawnione osoby do kontaktów z wykonawcami - Jacek Czaczyk tel. (091)4162011 w godz. 800 - 1400.
  • Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - pokój 19.
  • Termin składania ofert upływa dnia 23.08.2005 roku o godz. 1100
  • Otwarcie ofert nastąpi dnia 23.08.2005 r. o godz. 1130 w siedzibie UMiG, pok. 11a
  • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.
  • W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24 ust. 1 i 2, spełniający wymogi art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe podane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  • Warunkiem udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne jest wniesienie wadium w wysokości: 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych)

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu do składania ofert tj. do dnia 21.09.2005 r.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena - 100%