Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na: "Dostawę zestawu narzędzi hydraulicznych"

Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na: "Dostawę zestawu narzędzi hydraulicznych"

ogłasza przetarg nieograniczony na:

"Dostawę zestawu narzędzi hydraulicznych"

Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego zestawu narzędzi hydraulicznych.

Zakres zamówienia: zakup jednego zestawu narzędzi hydraulicznych, w tym:

  1. pompa duo z podwójnym zwijadłem, przewody wysokociśnieniowe o długości minimum 20 m napędzana silnikiem spalinowym, ciśnienie robocze pompy 630 bar,
  2. nożyce hydrauliczne o maksymalnej sile cięcia na końcówkach 190 kN, maksymalnej szerokości rozwarcia 100 mm, czasie otwierania/zamykania - 4/4,5 sekundy,
  3. rozpieracz ramieniowy o maksymalnej sile rozpierania 61 kN, maksymalnej sile zamykania 55 kN, maksymalnej sile zgniatania w środkowej części ramion 100 kN, maksymalnym rozwarciu 620 mm, czasie otwierania/zamykania - 8,5-7 sekund,
  4. łańcuchy do rozpieracza z końcówkami.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

Termin realizacji zamówienia: 1 miesiąc od dnia podpisania umowy.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego:
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie Gminne Centrum Reagowania (pok. 016 - piwnica)
ul. 1 Maja 16, 74-100 Gryfino

Uprawniony do kontaktów z wykonawcami: Robert Klecha, tel. 416-20-11 wew. 309

Oferty należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

Termin składania ofert upływa dnia 22 sierpnia 2005 r. godz. 900.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 22 sierpnia 2005 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miasta  i Gminy w Gryfinie - pok. 34 (I piętro). Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.

Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.
Termin związania ofertą - 30 dni.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą uczestniczyć wykonawcy, którzy:

  1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych,
  2. spełniają wymagania określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierować wyłącznie kryterium ceny, tj. ceną brutto - 100%.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat